of 32 /32
Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Predavanje 1 mr.sc. Željko Smojver 1

tehnologija cestovnog prometa 2

Embed Size (px)

Text of tehnologija cestovnog prometa 2

 • Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

  Predavanje 1

  mr.sc. eljko Smojver 1

 • Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

  Sadraj kolegija:

  1. Uvod

  2. Tehnologija prometa

  o predmet prouavanja

  o temeljni pojmovi tehnologije i organizacije cestovnog prijevoza

  3. Znaajke tehnologije i organizacije cestovnog prometa

  o temeljna obiljeja tehnologije prometa

  o konceptualni elementi kopnenog prometa

  o osnovne komponente cestovnog kopnenog sustava

  o organizacija cestovnog prometa 2

 • Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

  4. Planiranje prijevozne potranje u cestovnom prometu

  o osnovni modeli prijevozne potranje

  o teorija podjele kopnenog prijevoza (modalna distribucija kopnenog

  prijevoza, otpremnika logistika)

  5. Infrastruktura cestovnog prometa

  o cestovna prometna infrastruktura (osnovne znaajke, prometno planiranje)

  o eksploatacijske znaajke cestovne infrastrukture

  o terminali i robno-transportni centri

  6. Cestovna prijevozna sredstva

  o temeljna obiljeja

  o eksploatacijske znaajke cestovnih vozila

  3

 • Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

  7. Cestovna prijevozna sredstva

  o vozni park u cestovnom prijevozu

  o institucionalni oblici cestovnog prijevoza

  8. Manipulacijska sredstva

  o razvoj i uloga manipulacijskih sredstava

  o podjela manipulacijskih sredstava

  o radni uinak manipulacijskih sredstava

  o vremenske analize i pokazatelji djelovanja manipulacijskih sredstava

  4

 • Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

  9. Organizacija rada u cestovnim prijevoznim sustavima i sustavima javnog

  prijevoza putnika

  o temeljna obiljeja organizacije

  o proces planiranja rasporeda rada

  o proces izbora prijevoznog sredstva i vozaa

  o metodologija realizacije izbora,

  o analiza eksploatacije i optimizacija prometnog procesa

  10. Inteligentni transportni sustavi u cestovnom prijevozu

  o definiranje ITS u cestovnom prijevozu

  o struktura i funkcija ITS u cestovnom prijevozu

  o operativno informacijski podsustavi u cestovnom prometu 5

 • Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

  11. Tehnoloki procesi u cestovnom prometu

  o temeljne faze tehnolokih procesa u cestovnom prometu i javnom prijevozu putnika

  o utjecaj ustroja cestovnih prijevoznih sredstava na prijevozni uinak

  12. Tahografski sustavi u cestovnom prometu

  o analogni tahografski sustav

  o digitalni tahografski sustav

  o memorijske kartice za digitalne tahografe

  6

 • Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

  13. Pratea prometna dokumentacija

  14. Kombinirane (multimodalne) tehnologije

  o temeljne postavke

  o intertakcija cestovnog i drugih prometnih grana

  o modaliteti kombiniranih prometnih tehnologija

  15. Analiza eksploatacije i optimizacije prometnog procesa

  o rukovoenje prometnim procesima

  o izrada organizacijske sheme (javni prijevoz putnika)

  7

 • Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

  Literatura

  Barievi, H.: Tehnologija kopnenog prometa, Pomorski fakultet,

  Rijeka, 2001.

  upanovi, I.: Tehnologija cestovnog prijevoza, FPZ, Zagreb, 2002.

  Milo, I.: Tehnologija i organizacija intermodalnog prometa,

  Veleuilite u Rijeci, Rijeka, 2011.

  Rajsman, M.: Tehnologija cestovnog prometa, FPZ, Zagreb, 2012.

  8

 • Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

  Studijske obaveze

  1. kolokvij: I dio kolegija mr.sc. eljko Smojver

  2. kolokvij: II dio kolegija mr.sc. eljko Smojver

  Izrada seminarskog rada te izlaganje istog putem ppt

  prezentacije (vjebe) - ?????????????????????????????????????

  Zavrni ispit mr.sc. eljko Smojver

  9

 • Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

  Ocjenjivanje - bodovanje

  1. kolokvij 025 bodova

  2. kolokvij 025 bodova

  Seminarski rad (izrada i izlaganje) 014 bodova

  Prisutnost na predavanju 006 bodova

  Zavrni ispit 030 bodova

  Ukupno 100 bodova 10

 • Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

  Predmet istraivanja

  Promet supstrata je usluna djelatnost, a vrijednost prometne

  usluge poveava vrijednost svakog proizvoda i usluge na tritu

  Vie i ne postoji lokalni proizvod i usluga koji se ne transportira

  barem jednom u svom tehnolokom vijeku zbog toga je svjetski

  transportni koeficjent (k) koji se izraunava kao odnos ukupne

  koliine robe koja se transportira (Qt) i ukupne koliine proizvedene

  robe (Qp) (k= Qt/ Qp) preao granicu 1 (k>1)

  11

 • Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

  Pojmovno odreenje tehnologije i organizacije prometa

  Problematika proizvodnje i isporuke odgovarajue tehnike ustupila je mjesto

  tehnologiji i organizaciji kljuni initelji za postizanje konkurentne proizvodnje

  i uporabe suvremenih transportnih sredstava u transportnom procesu

  Promet transport ali i operacije u vezi s prijevozom robe i putnika te

  komunikacije = transport + dravne gospodarsko politike mjere

  Promet supstrata sloeni sustav razliitih podsustava i njihovih elemenata

  (infrastruktura, suprastruktura, tehnika, tehnologija, pravo, sociologija) koji je

  dinamian (pokretan) i stohastian (nepredvidiv)

  12

 • Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

  Pojmovno odreenje tehnologije i organizacije prometa

  Zemlja objekt ili geografski prostor

  Drava javna pravna osoba koja obnaa vlast na podruju zemlje

  Transport podsustav prometnog sustava iji sadraj i funkcija ini programirani

  slijed tehnolokih, organizacijskih, informacijskih, prostorno i vremenskih

  usklaenih operacija (skladitenje, pakiranje, ukrcaj, prijevoz)u procesu

  kretanja supstrata (tereta) od ishodita do odredita

  Prijevoz element prometnog sustava/podsustav transporta koji slui za fiziki

  prijevoz izmeu toaka polazita i odredita transportiranog supstrata

  13

 • Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

  Pojmovno odreenje tehnologije i organizacije prometa

  Koncesija odluka nadlenog dravnog tijela o davanju na gospodarsko koritenje

  ili uporabu odreenog dijela opeg dobra (pomorsko dobro, zrano dobro) ili

  javnog dobra (cestovnih prometnica) te javne funkcije (prijevoz supstrata)

  odnosno odluka o zakljuivanju koncesijskog ugovora sa koncesionarom koji moe

  biti svaka prvna ili fizika osoba pod jednakim uvjetima

  Dozvola/dopusnica certifikat dravne uprave kojim se doputa obavljanje

  prijevoznih/transportnih djelatnosti i izvan opeg/javnog dobra, a s kojim

  upravlja drava i koje moe biti i u vlasnitvu drave

  14

 • Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

  Pojmovno odreenje tehnologije i organizacije prometa

  Tehnika predstavlja sve sklopove kao objektivne initelje transportnog

  procesa, koji su namijenjeni za proizvodnju transportne usluge ili tu

  proizvodnju omoguavaju (prijevozna i prekrcajno/pretovarna sredstva i

  oprema, objekti i oprema za skladitenje i doradu robe, oprema za

  prihvaanje podataka te proizvodnju i distribuciju informacija, oprema i

  ureaji za primopredaju supstrata te oprema za obraun i naplatu

  obavljenih usluga, u stanju mirovanja

  15

 • Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

  Pojmovno odreenje tehnologije i organizacije prometa

  Tehnologija projektirani i subjektivni nain upotrebe objekata

  infrastrukture, suprastrukture i tehnike, odnosno tehnikih sredstava i

  opreme za obavljanje odreenih transportnih operacija u tijeku

  proizvodnje transportne usluge te naplate ugovorenih potraivanja

  (skladitenje, pakiranje, utovar, prijevoz) te naplata izvrenih usluga

  16

 • Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

  Pojmovno odreenje tehnologije i organizacije prometa

  Organizacija determinirani sustav koji povezuje ljude, sredstva za rad,

  predmet i metode rada u homogenu cjelinu, a funkcionira pod utjecajem

  imbenika iz ueg i ireg okruenja u procesu ostvarivanja postavljenih

  ciljeva odnosno subjektivno projektirani sustav interakcijskog povezivanja

  vie razliitih tehnolokih operacija u jednu homogenu, naturalno

  uinkovitu, kapitalno profitabilnu i ekoloki odrivu cjelinu

  17

 • Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

  Prijevozna usluga premjetanje robe i putnika

  - ne moe se uskladititi,

  - prometna ponuda i potranja

  Veliina prijevoznih kapaciteta

  Prometna ponuda i potranja prostorna i vremenska kolebanja

  kvalitetna procjena budueg prometa

  Kopneni promet cestovni, eljezniki, promet unutarnji vodnim

  putovima

  18

 • Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

  Tehnologija cestovnog prometa

  Podruje tehnikih znanosti

  Pojmovi tehnika i tehnologija

  Tehnika proizvodnje i tehnika postupka

  Tehnike utjeu na predmet rada

  Tehnologija obuhvaa vrstu i nain mogueg dogaaja tehnolokog procesat transformacije predmeta rada

  dva pristupa u tumaenju sadraja tehnike i tehnologije:

  a) Eurokontinentalno shvaanje

  b) Angloameriko shvaanje 19

 • Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

  b) Eurokontinentalno shvaanje

  tradicionalno obiljeje

  tehnika je iri pojam, a tehnologija je dio tehnike

  prisutno suavanje sadraja termina tehnologija, prenoenje njegovog znaenja na nove termine kao na primjer tehnika i politehnika

  danas se prvobitan sadraj i iroko znaenje pojma tehnologija polako vraaju na europsko kopno

  20

 • Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

  a) Angloameriko shvaanje

  poslije Drugog svjetskog rata,

  proiruje se pojam tehnologije iskljuivost,

  tehnika se koristi samo za odreivanje pojedinanog postupka u okviru odreene tehnologije

  iz angloamerikih izvora u europskoj literaturi koriste se izrazi: tehnoloki razvitak, tehnoloke prognoze, transfer tehnologija i dr.

  21

 • Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

  Primjena angloamerikog shvaanja u tumaenju pojmova tehnika i tehnologija

  Primjer robnog terminala:

  robni terminal tehnika komponenta sustava (sredstva za

  rukovanje teretom, pretovarna mehanizacija i dr.

  tehnika podskup tehnologije interakcijske

  sprege svih meuzavisnih elemenata (terminalske usluge ukrcaja,

  iskrcaja tereta, skladitenje, unutarnji transport itd.)

  22

 • Slika 1. Cestovno-eljezniki kontejnerski terminal

  23

 • Slika 2. Cestovno - eljezniki terminal sa slaganjem kontejnera u regale

  24

 • Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

  Zadatak tehnologije prometa:

  pronai kako na najpogodniji nain meusobno povezati

  djelatnu snagu, pretovarna i skladina sredstva s

  predmetom prometa u sklopu efikasno organiziranog

  prometno tehnolokog procesa, sa to manjim

  trokovima

  25

 • Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

  imbenici koji su utjecali na povijesni razvitak transportnog sustava:

  a) cjeloviti razvoj svjetskog gospodarstva: promjene u teritorijalnom

  razmjetaju mjesta proizvodnje i potronje, fluktuacije u evoluciji

  strukture i kvalitete potranje transportnih usluga

  b) reformatorski trendovi: poboljanje i zamjena tradicionalnih

  transportnih tehnika i tehnologija. Cilj: smanjenje poetno - zavrnih

  operacija u vremenskoj i trokovnoj strukturi ukupnog transportnog

  procesa,

  c) moderna ekonomija svake drave treba primjenjivati

  najsuvremenije oblike transporta, prijevozna i prekrcajna sredstva,

  koristei logistiko informatiku podrku. 26

 • Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

  Kod izraunavanja prometne tehnologije prevladavajuu ulogu u identificiranju uslunog procesa ima materijalno tehnika komponenta sa sinkroniziranom tehnikom postupaka

  Pod tehnikom postupaka se u tom sluaju podrazumijeva: koritenje tehnikih sredstava, naela rada i djelovanje na predmet rada, dok organizacija postupaka podrazumijeva uzajamno djelovanje sredstava za rad, predmet

  rada i djelatne snage u odgovarajuem vremenskom i prostornom ozraju

  Prema realnim zahtjevima tehnologija mora dati praktina rjeenja u skladnosti meusobnih odnosa izmeu umnog i materijalnog potencijala u produkcijskim procesima

  Predmet prometne tehnologije zajedniki grade procesni razredi s pripadajuim parcijalnim podrujima uz uvjet neizostavne sprege izmeu materijalnih, energetskih i informacijskih resursa

  27

 • Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

  Discipline i predmeti izuavanja Tehnologije prometa i transporta u podruju

  cestovnog transportnog podsustava:

  tehnika eksploatacija sredstava u cestovnom prometu,

  prometna infrastruktura u cestovnom prometu,

  upravljanje cestovnim prijevoznim sustavima,

  tehnika cestovnog prometa,

  planiranje i projektiranje kopnenih terminala,

  tehnologija gradskog prometa,

  makro i mikrologistika u prometnim tvrtkama i dr.

  28

 • Slika 3. Spiralno raskrije u angaju, Kina

  29

 • Slika 6. Most inverter izmeu Kine i Hong Konga

  30

 • Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

  Tehnologija cestovnog prometa ima izrazito interdisciplinarnu i

  transdisciplinarnu znaajku

  U svojoj bazi obuhvaa temeljne discipline iz podruja matematike, fizike, primjene raunala, prometne geografije

  U novije vrijeme ukljuuju se i koriste naela, sadraji i metodologije drugih znanosti

  Tehnologija prometa je pronala svoje mjesto u ekspertnim diosciplinama, teoriji sustava, robotizaciji i drugim relevantnim

  podrujima koji joj pridruuju obiljeja sofisticirane znanstvene discipline

  31

 • Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

  HVALA NA PANJI !

  10.10.2013.

  32