of 22 /22
. Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE GODINA: 2019 godina studija (1,2 ili 3): OZNAKA DOKUMENTA: 1.1. Naziv kolegija Voćarstvo II 1.6. Semestar 4 1.2. Nositelj kolegija mr. sc. Ivica Šnajder, viši predavač 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 5 1.3. Suradnici nema 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje) 45P+30V 1.4. Studijski program (stručni, specijalistički diplomski stručni studij) stručni 1.9. Kratica kolegija VOCII 1.5. Status kolegija (O, I) O 1.10. Šifra kolegija/ISVU šifra 46798 2. OPIS KOLEGIJA 2.1. Ciljevi kolegija Cilj kolegija je omogućiti studentima upoznavanje s pomologijom voćnih vrsta (ekološkim uvjetima uzgoja pojedinih voćnih vrsta, osnovnom tehnologijom uzgoja i najznačajnijim sortama te voćne vrste). Također će studenti biti upoznati sa izračunavanjem broja sadnica pri planiranju podizanja nasada voćnjaka. Cilj kolegija je upoznavanje sa ekonomskim aspektom podizanja i održavanja nasada voćnjaka. 2.2. Uvjeti za polaganje kolegija i ulazne kompetencije koje su potrebne za kolegij, korelativnost i korespodentnost s drugim kolegijima Sukladno navedenom uvjet za izlazak na ispit iz kolegija Voćarstvo II je položen ispit iz kolegija Voćarstvo I. 2.3. Očekivani ishodi učenja na razini kolegija (4-10 ishoda učenja) Očekuje se da će student nakon odslušanog kolegija moći: RB ISHOD Metode vrednovanja 1. Utvrditi posebnosti pojedinih voćnih vrsta Usmeno ispitivanje Kolokvij/test pisani Kolokvij/test e-learning Radionica/grupni rad pisana Radionica/grupni rad e-learning Zadaća pisana Zadaća e-learning 2. Usporediti minimalno 25 sorti voća Usmeno ispitivanje Kolokvij/test pisani Kolokvij/test e-learning

Detaljni izvedbeni plan kolegijaDetaljni izvedbeni plan kolegija 2.4. Sadržaj kolegija detaljno razrađen prema satnici nastave (kalendar nastave) RB Tema Ishodi kolegija vezani

  • Upload
    others

  • View
    23

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Detaljni izvedbeni plan kolegijaDetaljni izvedbeni plan kolegija 2.4. Sadržaj kolegija detaljno razrađen prema satnici nastave (kalendar nastave) RB Tema Ishodi kolegija vezani

. Detaljni izvedbeni plan kolegija

1. OPĆE INFORMACIJE GODINA: 2019 godina studija (1,2 ili 3): OZNAKA DOKUMENTA:

1.1. Naziv kolegija Voćarstvo II

1.6. Semestar 4

1.2. Nositelj kolegija mr. sc. Ivica Šnajder, viši predavač

1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 5

1.3. Suradnici nema

1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje)

45P+30V

1.4. Studijski program (stručni, specijalistički diplomski stručni studij)

stručni 1.9. Kratica kolegija

VOCII

1.5. Status kolegija (O, I) O

1.10. Šifra kolegija/ISVU šifra 46798

2. OPIS KOLEGIJA

2.1. Ciljevi kolegija

Cilj kolegija je omogućiti studentima upoznavanje s pomologijom voćnih vrsta (ekološkim uvjetima uzgoja pojedinih voćnih vrsta, osnovnom tehnologijom uzgoja i najznačajnijim sortama te voćne vrste). Također će studenti biti upoznati sa izračunavanjem broja sadnica pri planiranju podizanja nasada voćnjaka. Cilj kolegija je upoznavanje sa ekonomskim aspektom podizanja i održavanja nasada voćnjaka.

2.2. Uvjeti za polaganje kolegija i ulazne kompetencije koje su potrebne za kolegij, korelativnost i korespodentnost s drugim kolegijima

Sukladno navedenom uvjet za izlazak na ispit iz kolegija Voćarstvo II je položen ispit iz kolegija Voćarstvo I.

2.3. Očekivani ishodi učenja na razini kolegija (4-10 ishoda učenja)

Očekuje se da će student nakon odslušanog kolegija moći:

RB ISHOD Metode vrednovanja

1. Utvrditi posebnosti pojedinih voćnih vrsta Usmeno ispitivanje ☒

Kolokvij/test pisani ☐

Kolokvij/test e-learning ☒

Radionica/grupni rad pisana ☐

Radionica/grupni rad e-learning ☒

Zadaća pisana ☐

Zadaća e-learning ☒

2. Usporediti minimalno 25 sorti voća Usmeno ispitivanje ☒

Kolokvij/test pisani ☐

Kolokvij/test e-learning ☒

Page 2: Detaljni izvedbeni plan kolegijaDetaljni izvedbeni plan kolegija 2.4. Sadržaj kolegija detaljno razrađen prema satnici nastave (kalendar nastave) RB Tema Ishodi kolegija vezani

. Detaljni izvedbeni plan kolegija

Radionica/grupni rad pisana ☐

Radionica/grupni rad e-learning ☒

Zadaća pisana ☐

Zadaća e-learning ☐

3. Vrednovati načine tehniku sadnje voćnjaka i načine održavanja voćnjaka u rodu kod različitih voćnih kultura

Usmeno ispitivanje ☒

Kolokvij/test pisani ☐

Kolokvij/test e-learning ☒

Radionica/grupni rad pisana ☐

Radionica/grupni rad e-learning ☒

Zadaća pisana ☐

Zadaća e-learning ☐

4. Zastupati mišljenje kod prijedlog projektiranja nasada

Usmeno ispitivanje ☒

Kolokvij/test pisani ☐

Kolokvij/test e-learning ☒

Radionica/grupni rad pisana ☐

Radionica/grupni rad e-learning ☒

Zadaća pisana ☐

Zadaća e-learning ☐

5. Utvrditi broj sadnica pri podizanju nasada, te potrebe za stupovima i žicom

Usmeno ispitivanje ☒

Kolokvij/test pisani ☐

Kolokvij/test e-learning ☒

Radionica/grupni rad pisana ☐

Radionica/grupni rad e-learning ☐

Zadaća pisana ☐

Zadaća e-learning ☐

6. Izabrati opcije kod osnove kalkulacije i trženja u voćarskoj proizvodnji

Usmeno ispitivanje ☒

Kolokvij/test pisani ☐

Kolokvij/test e-learning ☒

Radionica/grupni rad pisana ☐

Radionica/grupni rad e-learning ☒

Zadaća pisana ☐

Zadaća e-learning ☒

Page 3: Detaljni izvedbeni plan kolegijaDetaljni izvedbeni plan kolegija 2.4. Sadržaj kolegija detaljno razrađen prema satnici nastave (kalendar nastave) RB Tema Ishodi kolegija vezani

. Detaljni izvedbeni plan kolegija

7. Usmeno ispitivanje ☐

Kolokvij/test pisani ☐

Kolokvij/test e-learning ☐

Radionica/grupni rad pisana ☐

Radionica/grupni rad e-learning ☐

Zadaća pisana ☐

Zadaća e-learning ☐

8. Usmeno ispitivanje ☐

Kolokvij/test pisani ☐

Kolokvij/test e-learning ☐

Radionica/grupni rad pisana ☐

Radionica/grupni rad e-learning ☐

Zadaća pisana ☐

Zadaća e-learning ☐

9. Usmeno ispitivanje ☐

Kolokvij/test pisani ☐

Kolokvij/test e-learning ☐

Radionica/grupni rad pisana ☐

Radionica/grupni rad e-learning ☐

Zadaća pisana ☐

Zadaća e-learning ☐

10. Usmeno ispitivanje ☐

Kolokvij/test pisani ☐

Kolokvij/test e-learning ☐

Radionica/grupni rad pisana ☐

Radionica/grupni rad e-learning ☐

Zadaća pisana ☐

Zadaća e-learning ☐

Page 4: Detaljni izvedbeni plan kolegijaDetaljni izvedbeni plan kolegija 2.4. Sadržaj kolegija detaljno razrađen prema satnici nastave (kalendar nastave) RB Tema Ishodi kolegija vezani

. Detaljni izvedbeni plan kolegija

2.4. Sadržaj kolegija detaljno razrađen prema satnici nastave (kalendar nastave)

RB Tema Ishodi kolegija vezani za tematsku cjelinu Metode poučavanja

1. Uvod u kolegij i detaljni izvedbeni plan, osnove pomologije

Utvrditi posebnosti pojedinih voćnih vrsta ☒

Usporediti minimalno 25 sorti voća ☒

Vrednovati načine tehniku sadnje voćnjaka i načine održavanja voćnjaka u rodu kod različitih voćnih kultura ☐

Zastupati mišljenje kod prijedlog projektiranja nasada ☐

Utvrditi broj sadnica pri podizanju nasada, te potrebe za stupovima i

žicom ☐

Izabrati opcije kod osnove kalkulacije i trženja u voćarskoj proizvodnji ☐

Frontalna nastava ☒ Samostalne vježbe/laboratorij/seminar

Terenska nastava/projekti ☐

Radionica/grupni rad - pisana ☐

Radionica/grupni rad - e-learning ☐

Zadaća pisana ☐

Zadaća e-learning ☐

2. Ekološki uvjeti za uzgoj jabuke, tehnologija uzgoja jabuke, značajne sorte voćne vrste jabuka

Utvrditi posebnosti pojedinih voćnih vrsta ☒

Usporediti minimalno 25 sorti voća ☒

Vrednovati načine tehniku sadnje voćnjaka i načine održavanja voćnjaka u rodu kod različitih voćnih kultura ☒

Zastupati mišljenje kod prijedlog projektiranja nasada ☐

Utvrditi broj sadnica pri podizanju nasada, te potrebe za stupovima i

žicom ☐

Frontalna nastava ☒

Samostalne vježbe/laboratorij/seminar

Terenska nastava/projekti ☐

Radionica/grupni rad - pisana ☐

Radionica/grupni rad - e-learning ☒

Zadaća pisana ☐

Zadaća e-learning ☐

Page 5: Detaljni izvedbeni plan kolegijaDetaljni izvedbeni plan kolegija 2.4. Sadržaj kolegija detaljno razrađen prema satnici nastave (kalendar nastave) RB Tema Ishodi kolegija vezani

. Detaljni izvedbeni plan kolegija

Izabrati opcije kod osnove kalkulacije i trženja u voćarskoj proizvodnji ☐

3. Ekološki uvjeti za uzgoj kruške i ostalog jezgričavog voća, tehnologija uzgoja kruške i ostalog jezgričavog voća, značajne sorte voćne vrste kruška

Utvrditi posebnosti pojedinih voćnih vrsta ☒

Usporediti minimalno 25 sorti voća ☒

Vrednovati načine tehniku sadnje voćnjaka i načine održavanja voćnjaka u rodu kod različitih voćnih kultura ☒

Zastupati mišljenje kod prijedlog projektiranja nasada ☐

Utvrditi broj sadnica pri podizanju nasada, te potrebe za stupovima i

žicom ☐

Izabrati opcije kod osnove kalkulacije i trženja u voćarskoj proizvodnji ☐

Frontalna nastava ☒

Samostalne vježbe/laboratorij/seminar

Terenska nastava/projekti ☐

Radionica/grupni rad - pisana ☐

Radionica/grupni rad - e-learning ☒

Zadaća pisana ☐

Zadaća e-learning ☐

4. Ekološki uvjeti za uzgoj šljiva, trešanja i višanja, tehnologija uzgoja šljiva, trešanja i višanja, značajne sorte voćne vrste šljiva, trešanja i višanja

Utvrditi posebnosti pojedinih voćnih vrsta ☒

Usporediti minimalno 25 sorti voća ☒

Vrednovati načine tehniku sadnje voćnjaka i načine održavanja voćnjaka u rodu kod različitih voćnih kultura ☒

Zastupati mišljenje kod prijedlog projektiranja nasada ☐

Frontalna nastava ☒

Samostalne vježbe/laboratorij/seminar

Terenska nastava/projekti ☒

Radionica/grupni rad - pisana ☐

Radionica/grupni rad - e-learning ☒

Zadaća pisana ☐

Zadaća e-learning ☐

Page 6: Detaljni izvedbeni plan kolegijaDetaljni izvedbeni plan kolegija 2.4. Sadržaj kolegija detaljno razrađen prema satnici nastave (kalendar nastave) RB Tema Ishodi kolegija vezani

. Detaljni izvedbeni plan kolegija

Utvrditi broj sadnica pri podizanju nasada, te potrebe za stupovima i

žicom ☐

Izabrati opcije kod osnove kalkulacije i trženja u voćarskoj proizvodnji ☐

5. Ekološki uvjeti za uzgoj breskve, marelice, tehnologija uzgoja breskve, marelice, značajne sorte voćne vrste breskve i marelice

Utvrditi posebnosti pojedinih voćnih vrsta ☒

Usporediti minimalno 25 sorti voća ☒

Vrednovati načine tehniku sadnje voćnjaka i načine održavanja voćnjaka u rodu kod različitih voćnih kultura ☒

Zastupati mišljenje kod prijedlog projektiranja nasada ☐

Utvrditi broj sadnica pri podizanju nasada, te potrebe za stupovima i

žicom ☐

Izabrati opcije kod osnove kalkulacije i trženja u voćarskoj proizvodnji ☐

Frontalna nastava ☒

Samostalne vježbe/laboratorij/seminar

Terenska nastava/projekti ☒

Radionica/grupni rad - pisana ☐

Radionica/grupni rad - e-learning ☒

Zadaća pisana ☐

Zadaća e-learning ☐

6. Ekološki uvjeti za uzgoj lupinastog voća, tehnologija uzgoja lupinastog voća, značajne sorte voćne vrste lupinastog voća

Utvrditi posebnosti pojedinih voćnih vrsta ☒

Usporediti minimalno 25 sorti voća ☒

Vrednovati načine tehniku sadnje voćnjaka i načine održavanja voćnjaka u rodu kod različitih voćnih kultura ☒

Frontalna nastava ☒ Samostalne vježbe/laboratorij/seminar

Terenska nastava/projekti ☐

Radionica/grupni rad - pisana ☐

Radionica/grupni rad - e-learning ☒

Zadaća pisana ☐

Page 7: Detaljni izvedbeni plan kolegijaDetaljni izvedbeni plan kolegija 2.4. Sadržaj kolegija detaljno razrađen prema satnici nastave (kalendar nastave) RB Tema Ishodi kolegija vezani

. Detaljni izvedbeni plan kolegija

Zastupati mišljenje kod prijedlog projektiranja nasada ☐

Utvrditi broj sadnica pri podizanju nasada, te potrebe za stupovima i

žicom ☐

Izabrati opcije kod osnove kalkulacije i trženja u voćarskoj proizvodnji ☐

Zadaća e-learning ☐

7. Ekološki uvjeti za uzgoj jagode, tehnologija uzgoja jagode, značajne sorte voćne vrste jagode

Utvrditi posebnosti pojedinih voćnih vrsta ☒

Usporediti minimalno 25 sorti voća ☒

Vrednovati načine tehniku sadnje voćnjaka i načine održavanja voćnjaka u rodu kod različitih voćnih kultura ☐

Zastupati mišljenje kod prijedlog projektiranja nasada ☐

Utvrditi broj sadnica pri podizanju nasada, te potrebe za stupovima i

žicom ☐

Izabrati opcije kod osnove kalkulacije i trženja u voćarskoj proizvodnji ☐

Frontalna nastava ☒ Samostalne vježbe/laboratorij/seminar

Terenska nastava/projekti ☒

Radionica/grupni rad - pisana ☐

Radionica/grupni rad - e-learning ☒

Zadaća pisana ☐

Zadaća e-learning ☐

8. Ekološki uvjeti za uzgoj ostalog jagodastog voća, tehnologija uzgoja ostalog jagodastog voća, značajne

Utvrditi posebnosti pojedinih voćnih vrsta ☒

Usporediti minimalno 25 sorti voća ☒

Frontalna nastava ☒

Samostalne vježbe/laboratorij/seminar

Terenska nastava/projekti ☐

Radionica/grupni rad - pisana ☐

Page 8: Detaljni izvedbeni plan kolegijaDetaljni izvedbeni plan kolegija 2.4. Sadržaj kolegija detaljno razrađen prema satnici nastave (kalendar nastave) RB Tema Ishodi kolegija vezani

. Detaljni izvedbeni plan kolegija

sorte voćne vrste ostalog jagodastog voća

Vrednovati načine tehniku sadnje voćnjaka i načine održavanja voćnjaka u rodu kod različitih voćnih kultura ☐

Zastupati mišljenje kod prijedlog projektiranja nasada ☐

Utvrditi broj sadnica pri podizanju nasada, te potrebe za stupovima i

žicom ☐

Izabrati opcije kod osnove kalkulacije i trženja u voćarskoj proizvodnji ☐

Radionica/grupni rad - e-learning ☒

Zadaća pisana ☐

Zadaća e-learning ☐

9. Ekološki uvjeti za uzgoj južnog voća i ostalih voćnih vrsta, tehnologija uzgoja južnog voća i ostalih voćnih vrsta

Utvrditi posebnosti pojedinih voćnih vrsta ☒

Usporediti minimalno 25 sorti voća ☒

Vrednovati načine tehniku sadnje voćnjaka i načine održavanja voćnjaka u rodu kod različitih voćnih kultura ☒

Zastupati mišljenje kod prijedlog projektiranja nasada ☐

Utvrditi broj sadnica pri podizanju nasada, te potrebe za stupovima i

žicom ☐

Izabrati opcije kod osnove kalkulacije i trženja u voćarskoj proizvodnji ☐

Frontalna nastava ☐

Samostalne vježbe/laboratorij/seminar

Terenska nastava/projekti ☐

Radionica/grupni rad - pisana ☐

Radionica/grupni rad - e-learning ☒

Zadaća pisana ☐

Zadaća e-learning ☐

10. Stručno studijsko putovanje

Utvrditi posebnosti pojedinih voćnih vrsta ☒

Frontalna nastava ☒

Page 9: Detaljni izvedbeni plan kolegijaDetaljni izvedbeni plan kolegija 2.4. Sadržaj kolegija detaljno razrađen prema satnici nastave (kalendar nastave) RB Tema Ishodi kolegija vezani

. Detaljni izvedbeni plan kolegija

Usporediti minimalno 25 sorti voća ☒

Vrednovati načine tehniku sadnje voćnjaka i načine održavanja voćnjaka u rodu kod različitih voćnih kultura ☒

Zastupati mišljenje kod prijedlog projektiranja nasada ☐

Utvrditi broj sadnica pri podizanju nasada, te potrebe za stupovima i

žicom ☐

Izabrati opcije kod osnove kalkulacije i trženja u voćarskoj proizvodnji ☐

Samostalne vježbe/laboratorij/seminar

Terenska nastava/projekti ☒

Radionica/grupni rad - pisana ☒

Radionica/grupni rad - e-learning ☐

Zadaća pisana ☐

Zadaća e-learning ☐

11. Berba i skladištenje voća,

fiziološke bolesti voća u

skladištu

Dinamika cijena plodova voća u Hrvatskoj, te kanali prodaje

Utvrditi posebnosti pojedinih voćnih vrsta ☐

Usporediti minimalno 25 sorti voća ☐

Vrednovati načine tehniku sadnje voćnjaka i načine održavanja voćnjaka u rodu kod različitih voćnih kultura ☐

Zastupati mišljenje kod prijedlog projektiranja nasada ☐

Utvrditi broj sadnica pri podizanju nasada, te potrebe za stupovima i

žicom ☐

Izabrati opcije kod osnove kalkulacije i trženja u voćarskoj proizvodnji ☒

Frontalna nastava ☒

Samostalne vježbe/laboratorij/seminar

Terenska nastava/projekti ☐

Radionica/grupni rad - pisana ☐

Radionica/grupni rad - e-learning ☒

Zadaća pisana ☐

Zadaća e-learning ☒

Page 10: Detaljni izvedbeni plan kolegijaDetaljni izvedbeni plan kolegija 2.4. Sadržaj kolegija detaljno razrađen prema satnici nastave (kalendar nastave) RB Tema Ishodi kolegija vezani

. Detaljni izvedbeni plan kolegija

12. Kemijski sastav plodova voća i prehrambena vrijednost plodova voća

Utvrditi posebnosti pojedinih voćnih vrsta ☐

Usporediti minimalno 25 sorti voća ☐

Vrednovati načine tehniku sadnje voćnjaka i načine održavanja voćnjaka u rodu kod različitih voćnih kultura ☐

Zastupati mišljenje kod prijedlog projektiranja nasada ☐

Utvrditi broj sadnica pri podizanju nasada, te potrebe za stupovima i

žicom ☐

Izabrati opcije kod osnove kalkulacije i trženja u voćarskoj proizvodnji ☒

Frontalna nastava ☒

Samostalne vježbe/laboratorij/seminar

Terenska nastava/projekti ☐

Radionica/grupni rad - pisana ☐

Radionica/grupni rad - e-learning ☒

Zadaća pisana ☐

Zadaća e-learning ☒

13. Ekološko voćarstvo Utvrditi posebnosti pojedinih voćnih vrsta ☐

Usporediti minimalno 25 sorti voća ☐

Vrednovati načine tehniku sadnje voćnjaka i načine održavanja voćnjaka u rodu kod različitih voćnih kultura ☐

Zastupati mišljenje kod prijedlog projektiranja nasada ☒

Utvrditi broj sadnica pri podizanju nasada, te potrebe za stupovima i

žicom ☒

Izabrati opcije kod osnove kalkulacije i trženja u voćarskoj proizvodnji ☒

Frontalna nastava ☒

Samostalne vježbe/laboratorij/seminar

Terenska nastava/projekti ☐

Radionica/grupni rad - pisana ☐

Radionica/grupni rad - e-learning ☒

Zadaća pisana ☐

Zadaća e-learning ☒

Page 11: Detaljni izvedbeni plan kolegijaDetaljni izvedbeni plan kolegija 2.4. Sadržaj kolegija detaljno razrađen prema satnici nastave (kalendar nastave) RB Tema Ishodi kolegija vezani

. Detaljni izvedbeni plan kolegija

14. Projektiranje nasada, Izračunavanje broja sadnica, stupova, žica, ograde i slično za podizanje voćnjaka

Utvrditi posebnosti pojedinih voćnih vrsta ☐

Usporediti minimalno 25 sorti voća ☐

Vrednovati načine tehniku sadnje voćnjaka i načine održavanja voćnjaka u rodu kod različitih voćnih kultura ☐

Zastupati mišljenje kod prijedlog projektiranja nasada ☒

Utvrditi broj sadnica pri podizanju nasada, te potrebe za stupovima i

žicom ☒

Izabrati opcije kod osnove kalkulacije i trženja u voćarskoj proizvodnji ☒

Frontalna nastava ☒

Samostalne vježbe/laboratorij/seminar

Terenska nastava/projekti ☐

Radionica/grupni rad - pisana ☐

Radionica/grupni rad - e-learning ☒

Zadaća pisana ☐

Zadaća e-learning ☒

15. Ekonomija i zakonska

regulativa u organiziranju

voćarske proizvodnje

Metodologija i postupci osnivanja specijaliziranog voćnog gospodarstva

Utvrditi posebnosti pojedinih voćnih vrsta ☐

Usporediti minimalno 25 sorti voća ☐

Vrednovati načine tehniku sadnje voćnjaka i načine održavanja voćnjaka u rodu kod različitih voćnih kultura ☐

Zastupati mišljenje kod prijedlog projektiranja nasada ☒

Utvrditi broj sadnica pri podizanju nasada, te potrebe za stupovima i

žicom ☒

Izabrati opcije kod osnove kalkulacije i trženja u voćarskoj proizvodnji ☒

Frontalna nastava ☒

Samostalne vježbe/laboratorij/seminar

Terenska nastava/projekti ☐

Radionica/grupni rad - pisana ☐

Radionica/grupni rad - e-learning ☐

Zadaća pisana ☐

Zadaća e-learning ☒

Page 12: Detaljni izvedbeni plan kolegijaDetaljni izvedbeni plan kolegija 2.4. Sadržaj kolegija detaljno razrađen prema satnici nastave (kalendar nastave) RB Tema Ishodi kolegija vezani

. Detaljni izvedbeni plan kolegija

Napomena: nakon unosa ishoda pritisnite tipke Ctrl-P (Pregled prije ispisa) kako bi ažurirali reference polja, a zatim se tipkom Esc vratite u dokument kako bi ga nastavili ispunjavati.

2.5. Obveze studenata

Sukladno Pravilniku o ocjenjivanju (http://www.vup.hr/_Data/Files/161004102357165.pdf) i Odluci o minimalnim obvezama pohađanja predavanja, seminara, vježbi i stručne prakse od ak.god. 2017./2018 (http://www.vup.hr/_Data/Files/170607101958185.pdf ) __________________________________________________________

Obveze redovnih studenata:

Studentima su predavanja i vježbe obvezni jer se vodi elektronska evidencija dolazaka na nastavu. Da bi dobili potpis

studenti moraju obavezno prisustvovati na minimalno 70% predavanja i 80% vježbi.

Studenti su dužni koristiti Merlin. Studenti su obavezni pisati zadaće i njih predati na Merlin.

Studenti su dužni na predavanja nositi bilježnicu i pribor za pisanje

Studenti mogu položiti ispit na dva načina :

1. način ocjenjivanje tijekom nastave koje se provodi kroz kontinuirano praćenje studenta (sudjelovanje u nastavi,

domaće zadaće, aktivnosti, tri kolokvija (Student može jedan kolokvij polagati maksimalno 2 puta.)) i zaključni ispit; (Ako

student položi sve kolokvije dužan je u jedan od prva četiri ispitna roka po završetku predavanja prijaviti ispit putem

Studomata i usmeno odgovarati, u suprotnom student ide na pismeni i usmeni ispit.)

Page 13: Detaljni izvedbeni plan kolegijaDetaljni izvedbeni plan kolegija 2.4. Sadržaj kolegija detaljno razrađen prema satnici nastave (kalendar nastave) RB Tema Ishodi kolegija vezani

. Detaljni izvedbeni plan kolegija

2. način ocjenjivanje studenata na ispitu koji se sastoji od pisanog i usmenog dijela ispita.

Obveze izvanrednih studenata:

Studenti nisu obvezni prisustvovati nastavi.

Izvanredni studenti su dužni koristiti Merlin.

Studenti mogu položiti ispit na dva načina :

1. način ocjenjivanje tijekom nastave koji se sastoji od dva kolokvija i zaključnog ispita;

2. način ocjenjivanje studenata na ispitu koji se sastoji od pisanog i usmenog dijela ispita.

2.6. Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 0,5 Pisani ispit Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera znanja

Kolokviji 1,5 Seminarski rad 0,5 e-učenje i terenska nastava (ostalo upisati)

0,5

Aktivnost u nastavi Usmeni ispit (ostalo upisati)

2.7. Radno opterećenje studenata

Radno opterećenje studenata po svim osnovama iznosi za 1 ECTS bod 30 sati rada u semestru. Po svim osnovama opterećenje studenta na kolegiju iznosi:

Obveza Sati (procjena)

Pohađanje predavanja 75

Vježbe i terenska nastava, izrada domaće zadaće, aktivnosti na satu 15

Priprema za kolokvije i/ili ispite, samostalno učenje obvezne literature 60

Page 14: Detaljni izvedbeni plan kolegijaDetaljni izvedbeni plan kolegija 2.4. Sadržaj kolegija detaljno razrađen prema satnici nastave (kalendar nastave) RB Tema Ishodi kolegija vezani

. Detaljni izvedbeni plan kolegija

2.8. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Sukladno Pravilniku o ocjenjivanju (http://www.vup.hr/_Data/Files/161004102357165.pdf) i Odluci o minimalnim obvezama pohađanja predavanja, seminara, vježbi i stručne prakse od ak.god. 2017./2018 (http://www.vup.hr/_Data/Files/170607101958185.pdf )

1. Pohađanje i aktivnost na nastavi, vježbama (sastavni dio ukupne ocjene predmeta)

Sudjelovanje u nastavi donosi određeni broj bodova. Student kroz dolaske i aktivnost na nastavi može ostvariti od 1 do 15

bodova.

2. Domaće zadaće (sastavni dio ukupne ocjene predmeta)

Pisanje domaćih zadaća u sustavu Merlin i njihova prezentacija na ploči pred ostalim studentima donosi određeni broj

bodova. Student kroz aktivno rješavanje domaćih zadaća i aktivnosti u Merlinu, te aktivnostima koje provodi kod kuće može

ostvariti od 1 do 15 bodova.

3. Kolokviji 1, 2 i 3 (sastavni dio ukupne ocjene predmeta)

Položeni kolokviji donose određeni broj bodova. Student kroz kolokvije može ostvariti 60 bodova. Student treba položiti sva

tri kolokvija. Za prolaz na kolokviju potrebno je na svakom kolokviju ostvariti minimalno ½ predviđenih bodova.

U konačnu ocjenu ulaze rezultati kolokvija, domaćih zadaća i evidencija pohađanja nastave.

Ukupan broj bodova skupljen na ovaj način mora iznositi 50 bodova i omogućuje studentima izlazak na zaključni ispit (max.

10 bodova).

Na zaključnom ispitu student može ostvariti ukupno 10 bodova koji se pribrajaju ranije ostvarenim bodovima iz kolokvija,

domaćih zadaća i sudjelovanja u nastavu. Suma svih ostvarenih bodova čini konačnu ocjenu studenta tijekom nastave

sukladno Pravilniku o ocjenjivanju i to na slijedeći način:

Elementi ocjenjivanja:

Page 15: Detaljni izvedbeni plan kolegijaDetaljni izvedbeni plan kolegija 2.4. Sadržaj kolegija detaljno razrađen prema satnici nastave (kalendar nastave) RB Tema Ishodi kolegija vezani

. Detaljni izvedbeni plan kolegija

• Sudjelovanje i aktivnost u nastavi i vježbama 15 bodova

• Domaće zadaće i herbarij 15 bodova

• Kolokviji 60 bodova

• Završni ispit 10 bodova

Ukupno 100 bodova

Sudjelovanje u nastavi i vježbama vrednuje se na sljedeći način:

Maksimalni broj bodova je 5.

Od maksimalnog 100 postotnog prisutnosti umanji se za 70, te se dobiveni broj podijeli sa 6. Od maksimalno 100 postotne

prisutnosti na vježbama oduzme se 80 (obavezno prisutnost), te se dobiveni broj podijeli sa 6. Broj bodova je aritmetička

sredina ovih dolazaka.

Aktivnost u nastavi i vježbama vrednuje se na sljedeći način:

Aktivnost na nastavi i na terenskoj nastavi maksimalno donosi 10 bodova

Na nastavi se bilježi aktivnost studenata te se to isto upisuje na Merlin

Domaće zadaće i herbarij vrednuje se na sljedeći način:

Maksimalan broj bodova za domaće zadaće je 10 bodova.

Zadaće se rješavaju preko sustava Merlin,

Page 16: Detaljni izvedbeni plan kolegijaDetaljni izvedbeni plan kolegija 2.4. Sadržaj kolegija detaljno razrađen prema satnici nastave (kalendar nastave) RB Tema Ishodi kolegija vezani

. Detaljni izvedbeni plan kolegija

Herbarij fenofaza voća se dostavlja na papirima i uvjet je za potpis. Herbarij donosi 5 bodova.

Kolokviji se vrednuju na sljedeći način:

3 kolokvija 60 bodova

Student ima dužnost pristupiti svim kolokvijima. Na svakom kolokviju potrebno je ostvariti minimalno ½ bodova za prolaz.

Studenti koji ne pristupe jednom kolokviju iz objektivnih razloga ili ne ostvare minimalni postotak imaju mogućnost ispravka

kolokvija. Studenti koji ne polože kolokvije dužni su izaći na pismeni dio ispita.

Zaključni ispit student odgovara usmenim putem. Na zaključnom ispitu student može ostvariti ukupno 10 bodova koji se

pribrajaju ranije skupljenim bodovima iz kolokvija, domaćih zadaća i sudjelovanju u nastavi. Student mora ostvariti barem

50% bodova kako bi položio zaključni ispit.

Prema Pravilniku o ocjenjivanju na Veleučilištu u Požegi konačna ocjena formira se na sljedeći način:

90-100 bodova 5 (izvrstan)

80-89,9 bodova 4 (vrlo dobar)

60-79,9 bodova 3 (dobar)

50-59,9 bodova 2 (dovoljan)

Ispit se vrednuje na sljedeći način:

90-100% bodova 5 (izvrstan)

Page 17: Detaljni izvedbeni plan kolegijaDetaljni izvedbeni plan kolegija 2.4. Sadržaj kolegija detaljno razrađen prema satnici nastave (kalendar nastave) RB Tema Ishodi kolegija vezani

. Detaljni izvedbeni plan kolegija

80-89,9% bodova 4 (vrlo dobar)

60-79,9% bodova 3 (dobar)

50-59,9% bodova 2 (dovoljan)

Studenti koji ne polože kolokvije dužni su izaći na pisani i usmeni dio ispita. Uvjet za izlazak na usmeni dio ispita je položen

pismeni dio ispita.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada izvanrednih studenata:

Elementi ocjenjivanja:

• Kolokviji 90 bodova

• Usmeni ispit 10 bodova

Ukupno 100 bodova

Kolokviji se vrednuju na sljedeći način:

3 kolokvija 90 bodova

Student ima dužnost pristupiti svim kolokvijima. Na svakom kolokviju potrebno je ostvariti minimalno ½ bodova za prolaz.

Studenti koji ne pristupe jednom kolokviju iz objektivnih razloga ili ne ostvare minimalni postotak imaju mogućnost ispravka

kolokvija. Studenti koji ne polože kolokvije dužni su izaći na pismeni i usmeni dio ispita.

Prema Pravilniku o ocjenjivanju na Veleučilištu u Požegi konačna ocjena formira se na sljedeći način:

Page 18: Detaljni izvedbeni plan kolegijaDetaljni izvedbeni plan kolegija 2.4. Sadržaj kolegija detaljno razrađen prema satnici nastave (kalendar nastave) RB Tema Ishodi kolegija vezani

. Detaljni izvedbeni plan kolegija

90-100 bodova 5 (izvrstan)

80-89,9 bodova 4 (vrlo dobar)

60-79,9 bodova 3 (dobar)

50-59,9 bodova 2 (dovoljan)

Ispit se vrednuje na sljedeći način:

90-100% bodova 5 (izvrstan)

80-89,9% bodova 4 (vrlo dobar)

60-79,9% bodova 3 (dobar)

50-59,9% bodova 2 (dovoljan)

2.9 Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Krpina, Ivo ( 2004 ): Voćarstvo, Nakladni zavod Globus. Zagreb

Jemrić, Tomislav (2007): Cijepljenje i rezidba voća; Rijeka

Šoškić, Miludin (2008). Suvremeno voćarstvo, Partenon, Beograd

Page 19: Detaljni izvedbeni plan kolegijaDetaljni izvedbeni plan kolegija 2.4. Sadržaj kolegija detaljno razrađen prema satnici nastave (kalendar nastave) RB Tema Ishodi kolegija vezani

. Detaljni izvedbeni plan kolegija

2.10. Dopunska literatura (DL u kalendaru nastave)

1 Šoškić, Miladin (2009); Jagoda; Beograd

2 Volčević, Borislav (2005); Jagoda, malina, kupina; Bjelovar : Neron

3 Ebert, Georg (2008); Uzgoj borovnica i brusnica; Požega, Gaudeamus

4 Mišić, Petar D. (2006); Šljiva; Beograd

5 Mišić, Petar (2003); Jagodaste voćke; Beograd

6 Gvozdenović, Dušan (2007); Gusta sadnja jabuke, kruške i dunje; Novi Sad

7 Brzica, Karlo (2005); Jabuka; Zagreb

8 Petrović, Krešimir (2005); Voćarstvo; Split

9 Mratinić, Evica (2002); Višnja; Beograd

10 Gliha, Rafael (1997); Sorte krušaka u suvremenoj proizvodnji; Rijeka

11 Đurić, Bogoljub (2007); Gajenje kajsije; Novi Sad

12 Bičak, lada i suradnici (2008); Breskva, nektarina i marelica : tehnološke smjernice za integriranu proizvodnju;

Zagreb, Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu

13 Bičak, lada i suradnici (2008); Trešnja i višnja: tehnološke smjernice za integriranu proizvodnju; Zagreb, Hrvatski

zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu

14 Bičak, lada i suradnici (2008); Šljiva: tehnološke smjernice za integriranu proizvodnju; Zagreb, Hrvatski zavod za

poljoprivrednu savjetodavnu službu

Page 20: Detaljni izvedbeni plan kolegijaDetaljni izvedbeni plan kolegija 2.4. Sadržaj kolegija detaljno razrađen prema satnici nastave (kalendar nastave) RB Tema Ishodi kolegija vezani

. Detaljni izvedbeni plan kolegija

15 Medin, Ante (1998); Breskva : suvremena proizvodnja : breskva za svježu potrošnju; nektarina; industrijska breskva;

Zagreb

16 Miljković, Ivo (2011) Trešnja; Zagreb

17 Šoškić, Miladin M (2006); Orah i lijeska; Bjelovar

18 Veić, Ivka (2004); Podizanje novih nasada voćnjaka : (tehnološko-ekonomske smjernice); Zagreb

19 Brzica, Karlo (2002.): Voćarstvo za svakoga, Zagreb, Agroznanje

20 Colombo, Aldo (2015.): Agrumi, Rijeka, Leo-commerce

21 Drvodelić, Damir (2015.): Oskoruša, Zagreb, Šumarski fakultet

22 Milatović, Dragn (2013): Kajsija; Čačak, Naučno voćarstvo društvo Srbije

23 Đurić, Bogoljub (2007);Uzgoj kajsije, Novi Sad, Poljoprivredni fakultet

24 Mratinić, Eva (2012), Breskva, Beograd, Partenon

25 Nikolić, Mihailo D. (2015), Jagodaste voćke: tehnologija gajenje; Beograd, Poljoprivredni fakultet

26 Volčević, Borislav, (2005); Jagoda, malina, kupina; Bjelovar, Neron

27 Mratinović, Evica (2016); Dunja; Beograd, Partenon

28 Mratinović, Evica (2016); Kruška; Beograd, Partenon

29 Nikolić, Mihailo (2016); Jagodaste voćke: tehnologija gajenja; Beograd, Univerzitet u Beogradu

30 Gucci, Riccardo (2008.), Rezidba i uzgojni oblici za suvremeni uzgoj masline; Rijeka, Naklada Ulids

31 Bišof, Sanja (2005.), Gnojidba i ishrana masline; Selce, Agrozanje

Page 21: Detaljni izvedbeni plan kolegijaDetaljni izvedbeni plan kolegija 2.4. Sadržaj kolegija detaljno razrađen prema satnici nastave (kalendar nastave) RB Tema Ishodi kolegija vezani

. Detaljni izvedbeni plan kolegija

32 Šoškić, Miladin (2006.); Orah i lijeska; Bjelovar, Neron

33 Vishiot, Sante (2004.); Maslinarstvo: u vrtu i u voćnjaku; Rijeka, Leo commerce

2.11. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Studenti sudjeluju aktivno u nastavi, posebice vježbama, izradom domaćih zadaća i njihovom prezentacijom na ploči pred

ostalim studentima. U evidencijskom obrascu kolegija vodi se evidencija o nazočnosti na nastavi i aktivnosti studenata.

Analizira se uspješnost studenata na vježbama, kolokvijima i ispitima. Informacije o napretku i eventualnim problemima

pružaju se studentima tijekom nastave (primjerice nakon kolokvija).

Krajem semestra provodi se evaluacija nastavnika i kolegija od strane studenata (studentske ankete). Informacije o

zadovoljstvu studenata koriste se za unapređenja kvalitete izvedbe nastave.

Informacije o postignutim ishodima učenja koriste se za izradu samoevaluacije nastavnika te, po potrebi, za izmjene i/ili dopune studijskog programa kolegija, metoda rada i ocjenjivanja studenata.

3.1. Pohađanje nastave

Studentima su predavanja i vježbe obvezni jer se vodi evidencija dolazaka na nastavu. Da bi dobili potpis studenti moraju obavezno prisustvovati na minimalno 70% predavanja i 80% vježbi. Studenti su dužni na predavanja nositi kontni plan, bilježnicu i obveznu literaturu. Studenti koji kasne na predavanje mogu ući u učionicu pod prvom pauzom, ali će im se dolazak na nastavu evidentirati kao 50% prisutnosti na nastavi toga predavanja. Odsutnost s nastave ne opravdava nedostatak domaće zadaće/radionice koja je zadana na tom predavanju. Studenti koji učestalo ometaju nastavu mogu biti udaljeni sa predavanja te im se bilježi prisutnost u onolikoj mjeri u kojoj su na predavanjima bili prisutni. Redoviti studenti kojim je utvrđen invaliditet od 60% i više nisu dužni pohađati nastavu za redovite studente nego pohađaju nastavu za izvanredne studente na temelju rješenja dekana, a sukladno objavljenom rasporedu.

3.2. Kontaktiranje s nastavnikom

Studenti mogu kontaktirati nastavnike tijekom termina konzultacija (dva sata tjedno), dok se za kratka pitanja i objašnjenja mogu obratiti tijekom nastave. Moguće je postaviti pitanja i e-mailom na koji će biti odgovoreno u što je moguće kraćem roku, a najkasnije 7 dana od termina primitka mail-a.

3.3. Informiranje o kolegiju

Obveza svakog studenta je redovito se informirati o odvijanju nastave i zadacima koji su zadani na nastavi. Poželjno je o tijeku nastave i obradi nastavnog gradiva pitati studente ili nastavnika. Sve obavijesti o održavanju ili eventualnoj odgodi predavanja bit će pravodobno objavljene. Materijali i informacije o kolegiju dostupne su na web stranici Veleučilišta. Važno je redovito pratiti obavijesti na web stranicama, oglasnoj ploči i Merlin sustavu e-učenja.

3.4. Pisani radovi Domaće zadaće koje studenti pišu mogu biti pisane pomoću računala ili uredno rukopisom. 3.5. Ostalo (dodati po potrebi)

Page 22: Detaljni izvedbeni plan kolegijaDetaljni izvedbeni plan kolegija 2.4. Sadržaj kolegija detaljno razrađen prema satnici nastave (kalendar nastave) RB Tema Ishodi kolegija vezani

. Detaljni izvedbeni plan kolegija

Požega, godine Požega, godine

Izradio/la:

Odobrio/la

Potpis

______________________

Potpis

_______________________