of 6 /6
IZVEDBENI PLAN NASTAVE KOLEGIJA Kod i naziv kolegija 53357, P01M51 Hrvatska svakodnevica u socijalizmu Nastavnik/nastavnica Suradnik/suradnica (s poveznicom na mrežnu str.) izv. prof. dr. sc. Igor Duda http://unipu.hr/index.php?id=421 Studijski program diplomski studij povijesti Vrsta kolegija Izborni Razina kolegija Diplomski Semestar Ljetni Godina studija I/II. Mjesto izvođenja OHZ Jezik izvođenja (drugi jezici) hrvatski, engleski Broj ECTS bodova 4 Broj sati u semestru 30P 0V15S Preduvjeti za upis i za svladavanje Nema preduvjeta za upis. Korelativnost Predmet nudi produbljivanje tema načetih na preddiplomskom studiju, na predmetima Uvod u hrvatsku suvremenu povijest, Povijest potrošačkoga društva u XX. stoljeću i Socijalistički čovjek: jugoslavenski slučaj. Cilj kolegija Objasniti i kritički vrednovati povijest svakodnevice i društvene procese u Hrvatskoj i Jugoslaviji od kraja Drugog svjetskog rata do 1990-ih godina. Ishodi učenja 1. opisati povijest svakodnevnoga života u socijalističkoj Hrvatskoj i Jugoslaviji; 2. protumačiti, usporediti, analizirati, povezati i kritički ocijeniti povijesne procese; 3. koristiti povijesnu literaturu i analizirati povijesne izvore; 4. argumentirano raspravljati u usmenom i pisanom obliku. Sadržaj kolegija 1. Svakodnevica u historiografiji 2. Politička i gospodarska pozadina 3. Poratna svakodnevica 4. Modernizacija svakodnevice 5. Potrošačka kultura 6. Opremanje stana 7. Automobilska industrija i motorizacija 8. Automobil u svakodnevici 9. Turizam i kultura putovanja 10. Radnička odmarališta 11. Pogled izvana

IZVEDBENI PLAN NASTAVE KOLEGIJA Hrvatska …

  • Author
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of IZVEDBENI PLAN NASTAVE KOLEGIJA Hrvatska …

Kod i naziv kolegija 53357, P01M51 Hrvatska svakodnevica u socijalizmu
Nastavnik/nastavnica Suradnik/suradnica (s poveznicom na mrenu str.)
izv. prof. dr. sc. Igor Duda http://unipu.hr/index.php?id=421
Studijski program diplomski studij povijesti
Vrsta kolegija Izborni
hrvatski, engleski
30P – 0V– 15S
Nema preduvjeta za upis.
Predmet nudi produbljivanje tema naetih na preddiplomskom studiju, na predmetima Uvod u hrvatsku suvremenu povijest, Povijest potrošakoga društva u XX. stoljeu i Socijalistiki ovjek: jugoslavenski sluaj.
Cilj kolegija Objasniti i kritiki vrednovati povijest svakodnevice i društvene procese u Hrvatskoj i Jugoslaviji od kraja Drugog svjetskog rata do 1990-ih godina.
Ishodi uenja
Sadraj kolegija
1. Svakodnevica u historiografiji 2. Politika i gospodarska pozadina 3. Poratna svakodnevica 4. Modernizacija svakodnevice 5. Potrošaka kultura 6. Opremanje stana 7. Automobilska industrija i motorizacija 8. Automobil u svakodnevici 9. Turizam i kultura putovanja 10. Radnika odmarališta 11. Pogled izvana
Planirane aktivnosti, metode uenja i pouavanja i naini vrednovanja (alternativno stjecanje navesti u studentskim obvezama)
Obveze (brisati nepotrebne retke)
Sati Udio u ECTS-u*
Maksimalni udio u ocjeni (%)
sudjelovanje u raspravi 1-4. 22 0,8 35%
A. esej ili prikaz 1-4. 22 0,8 20%
A. usmeni ispit 1-4. 34 1,2 30%
B. seminarski rad 1-4. 56 2,0 50%
ukupno 112 4,0 100%
Ako je prisutnost na nastavi manja od 50 posto, moe se uvesti zamjenska obveza. Sudjelovanje u raspravi podrazumijeva aktivno ukljuivanje u nastavu komentiranjem zadane literature dostupne u itanci predmeta ili komentiranjem materijala predstavljenog na nastavi. Postoje dvije mogunosti ispunjavanja preostalih obveza: a) pisanje eseja ili prikaza (oko 4 kartice ili 7.200 znakova, na temelju prouene literature) i priprema usmenog ispita (po literaturi opsega oko 250 stranica); b) pisanje seminarskog rada (oko 10 kartica, 18.000 znakova) uz prethodno prouavanje pripadajue literature i mogue istraivanje manjeg segmenta izvorne grae.
Studentske obveze
Da poloi kolegij, student/studentica mora: 1. Pohaati nastavu. 2. Prouavati zadanu literaturi i pripremati se za aktivno sudjelovanje
u raspravi. 3. a) Napisati esej (oko 4 kartice, 7.200 znakova) i pripremiti usmeni
ispit, ili b) Napisati seminarski rad (oko 10 kartica, 18.000 znakova) i obraniti ga na ispitu.
Rokovi ispita i kolokvija Ispitni rokovi odreuju se poetkom akademske godine.
Ostale vane injenice vezane uz kolegij
Literatura
Naslovi meu kojima se u zadanom obimu bira ispitna literatura, literatura za eseje i seminarske radove te naslovi iji e dijelovi biti podloga za raspravu na nastavi (dostupno u itanci). Pored naslova u itanci, zbog izrazite povezanosti sa sadrajem predmeta preporuuju se naslovi oznaeni zastavicom . 1. Adri, Iris i dr., ur, Leksikon YU mitologije, Postscriptum i Rende,
Zagreb i Beograd, 2004. 2. Bavoljak, Jasmina, ur., Refleksije vremena 1945.-1955., Galerija
Klovievi dvori, Zagreb, 2012. 3. Bilandi, Dušan, Hrvatska moderna povijest, Golden marketing,
Zagreb, 1999. 4. ale Feldman, Lada, Ines Prica, ur., Devijacije i promašaji.
Etnografija domaeg socijalizma, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 2006.
5. Dijani, Dijana, Mirka Merunka-Golubi, Iva Niemi, Dijana Stani,
enski biografski leksikon. Sjeanje ena na ivot u socijalizmu, Centar za enske studije, Zagreb, 2004.
6. ilas, Milovan, Nova klasa. Kritika savremenog komunizma, Feniks knjiga, Zagreb, 2010.
7. Drui, Ivo, ur., Hrvatski gospodarski razvoj, Ekonomski fakultet Sveuilišta u Zagrebu i Politika kultura, Zagreb, 2003.
8. Duda, Igor, "Dokono mnoštvo otkriva Hrvatsku. Engleski turistiki vodii kao izvor za povijest putovanja na istonu jadransku obalu od 1958. do 1969.", asopis za suvremenu povijest, 3, (35) 2003., 803– 822.
9. Duda, Igor, "Tehnika narodu! Trajna dobra, potrošnja i slobodno vrijeme u socijalistikoj Hrvatskoj", asopis za suvremenu povijest, 2, (37) 2005., 371–392.
10. Duda, Igor, U potrazi za blagostanjem. O povijesti dokolice i potrošakog društva u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih, Srednja Europa, Zagreb, 2005.
11. Duda, Igor, Pronaeno blagostanje. Svakodnevni ivot i potrošaka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih, Srednja Europa, Zagreb, 2010.
12. Duda, Igor, "'Rijetki trenuci odmora'. Tito i slobodno vrijeme", Tito – vienja i tumaenja, ur. Olga Manojlovi Pintar, Institut za noviju istoriju Srbije, Arhiv Jugoslavije, Beograd, 2011., 313–328.
13. Duda, Igor, Igor Stani, "Iza vrata radnikih odmarališta. Slubeni zapisi o nestašnima i gladnima 1947.-1950.", Historijski zbornik, 1, (64) 2011., 99–119.
14. Duda, Igor, "Nema goriva. INA, nestašice i mjere štednje u Hrvatskoj 1979.–1984.", Iz hrvatske povijesti 20. stoljea – Iz hrvaške zgodovine 20. stoletja (Zbirka Vpogledi 4), ur. Iskra Ivelji, Stjepan Matkovi, arko Lazarevi, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, 2012., 111-122.
15. Duda, Igor, "Konzumerizmom do komunizma? Potrošaka kultura u Hrvatskoj od 1950-ih do 1980-ih", Potrošaka kultura i konzumerizam, ur. Snjeana oli, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2013., 83-105.
16. Duda, Igor, Anita Buhin i Igor Stani, ur., Radionica za suvremenu povijest. Istraivanja diplomanata pulskog Sveuilišta 2011-2013., Sveuilište Jurja Dobrile u Puli – Srednja Europa, Pula i Zagreb, 2013.
17. Duki, Ivan, "'Studio' i 'Plavi Vjesnik' – pogled na istraivanja prodora i utjecaja zapadne popularne kulture u Hrvatsku (1963- 1965)", Radovi (Zavod za hrvatsku povijest), 29, 1996., 331–348.
18. Durakovi, Lada, Andrea Matoševi, ur., Socijalizam na klupi. Jugoslavensko društvo oima nove postjugoslavenske humanistike, Srednja Europa, Sveuilište Jurja Dobrile u Puli, Sa(n)jam knjige u Istri, Zagreb i Pula, 2013.
19. Gili, Nikica, Uvod u povijest hrvatskog igranog filma, Leykam international, Zagreb, 2010.
20. Goldstein, Ivo, Hrvatska 1918–2008., EPH i Novi Liber, Zagreb, 2008. 21. Grandits, Hannes, Karin Taylor, ur., Sunana strana Jugoslavije.
Povijest turizma u socijalizmu, Srednja Europa, Zagreb, 2013. 22. Horvat, Branko, ABC jugoslavenskog socijalizma, Globus, Zagreb,
1989. 23. Ilišin, Vlasta, Furio Radin, Josip upanov, Kultura radnike omladine.
Prilog istraivanju poloaja, vrijednosti i aktivnosti mladih radnika u SR Hrvatskoj, Centar društvenih djelatnosti SSOH, Zagreb, 1986.
24. Jakovina, Tvrtko, "Narodni kapitalizam protiv narodnih demokracija. Ameriki super-market na Zagrebakom velesajmu 1957. godine", Zbornik Mire Kolar Dimitrijevi, FF Press, Zagreb, 2003., 469–479.
25. Janjetovi, Zoran, Od internacionale do komercijale. Popularna kultura u Jugoslaviji 1945-1991., Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, 2011.
26. Klasi, Hrvoje, Jugoslavija i svijest 1968., Naklada Ljevak, Zagreb, 2012.
27. Kobaši, Antun, Turizam u Jugoslaviji. Razvoj, stanje, perspektive, Informator, Zagreb, 1987.
28. Kolanovi, Maša, Udarnik! Buntovnik? Potroša… Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije, Naklada Ljevak, Zagreb, 2011.
29. Kolešnik, Ljiljana, ur., Socijalizam i modernost. Umjetnost, kultura, politika 1950.-1974., Muzej suvremene umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2012.
30. Koren, Snjeana, Politika povijesti u Jugoslaviji (1945–1960). Komunistika partija Jugoslavije, nastava povijesti, historiografija, Srednja Europa, Zagreb, 2012.
31. Koroši, Marijan, Jugoslavenska kriza, Naprijed, Zagreb, 1989. 32. Luthar, Breda, "Nakupovanje in nadzorovanje: fenomen 'Trst'",
Javnost, 2004, 11, 107–124. 33. Luthar, Breda, "Remembering Socialism. On Desire, Consumption
and Surveillance", Journal of Consumer Culture, 2006., 2, 229–259.
34. Luthar, Breda, Maruša Pušnik, ur., Remembering Utopia. The Culture of Everyday Life in Socialist Yugoslavia, New Academia Publishing, Washington, 2010.
35. Maticka, Marijan, "Opskrba stanovništva u Hrvatskoj od 1945. do 1953. godine", Zbornik Mirjane Gross, Zavod za hrvatsku povijest, Zagreb, 1999., 387–401.
36. Maticka, Marijan, Agrarna reforma i kolonizacija u Hrvatskoj od 1945. do 1948., Školska knjiga i Stvarnost, Zagreb, 1990.
37. Matkovi, Hrvoje, Povijest Jugoslavije. Hrvatski pogled, Naklada Pavii, Zagreb, 1998.
38. Matoševi, Andrea, Pod zemljom. Antropologija rudarenja na Labinštini u XX. stoljeu, Institut za etnologiju i folkloristiku, Sveuilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb, 2011.
39. Mirkovi, Igor, Sretno dijete, Fraktura, Zapreši, 2005. 40. Novai, Dejan, SFRJ za ponavljae. Turistiki vodi, Znanje, Zagreb,
2009. 41. Novak, Boidar, Hrvatsko novinarstvo u 20. stoljeu, Golden
marketing i Tehnika knjiga, Zagreb, 2005. 42. Ograjšek, Ida, "Osmi mart – Meunarodni dan ena", Povijest u
nastavi, 2004., 3, 112–141. 43. Palairet, Michael, "The Rise and Fall of Yugoslav Socialism. A Case
Study of the Yugo Automobile Enterprise 1954–92", Economic
Transformations in East and Central Europe. Legacies from the Past and Policies for the Future, David F. Good, ur., Routledge, London, 1994., 93–109.
44. Patterson, Patrick Hayder, "Truth Half Told: Finding the Perfect Pitch for Advertising and Marketing in Socialist Yugoslavia, 1950– 1991", Enterprise and Society, 2003., 4, 179–225.
45. Patterson, Patrick Hyder, Bought and Sold. Living and Losing the Good Life in Socialist Yugoslavia, Cornell University Press, Ithaca, London, 2011.
46. Radeli, Zdenko, Hrvatska u Jugoslaviji 1945.-1991. Od zajedništva do razlaza, Hrvatski institut za povijest i Školska knjiga, Zagreb, 2006.
47. Radeli, Zdenko, Savez sindikata Jugoslavije i Hrvatske: Kronologija (1945–1985), Institut za historiju radnikog pokreta Hrvatske, Vijee Saveza sindikata Hrvatske, Radnike novine, Zagreb, 1986.
48. Radeli, Zdenko, Sindikat i radništvo u Hrvatskoj (1945.-1950.), Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2012.
49. Rihtman-Auguštin, Dunja, "Metamorfoza socijalistikih praznika", Narodna umjetnost, 1990., 27, 21–32.
50. Rihtman-Auguštin, Dunja, Etnologija naše svakodnevice, Školska knjiga, Zagreb, 1988.
51. Senjkovi, Reana, Izgubljeno u prijenosu. Pop iskustvo soc culture, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 2008.
52. Sirotkovi, Jakov, Ekonomski razvoj Jugoslavije: od prosperiteta do krize, Narodne novine, Zagreb, 1990.
53. Sirotkovi, Jakov, Hrvatsko gospodarstvo 1945–1992., HAZU, Zagreb, 1993.
54. Sklevicky, Lydia (prir. Dunja Rihtman-Auguštin), Konji, ene, ratovi, enska infoteka, Zagreb, 1996.
55. Šetinc, Franc, Smo potrošniška druba, Zveza delavskih univerz Slovenije i Dopisna delavska univerza Univerzum, Ljubljana, 1980.
56. Škarica, Siniša, Kad je rock bio mlad. Pria s istone strane 1956.– 1970., VBZ, Zagreb, 2005.
57. Škrabalo, Ivo, 101 godina filma u Hrvatskoj 1896.–1997. Pregled povijesti hrvatske kinematografije, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1998.
58. Škrbi Alempijevi, Nevena, Kirsti Mathiesen Hjemdahl, O Titu kao mitu. Proslava Dana mladosti u Kumrovcu, FF Press i Srednja Europa, Zagreb, 2006.
59. Šuvar, Stipe, Sociološki presjek jugoslavenskog društva, Školska knjiga, Zagreb, 1970.
60. Šuvar, Stipe, Svijet obmana, August Cesarec, Zagreb, 1986. 61. Švab, Alenka, "Consuming Western Image of Well-Being: Shopping
Tourism in Socialist Slovenia", Cultural Studies, Special Issue: Consumption, Shopping, Tourism and Informal Trade in the Socialist Countries of Eastern Europe, 16, 1, January 2001, 63–79.
62. Vonina, Nikola, TV osvaja Hrvatsku. Prilozi za povijest radija i televizije u Hrvatskoj III (1954.–1958.), Trei program Hrvatskog radija, Posebno izdanje, Zagreb, 1999.
63. Vueti, Radina, Koka-kola socijalizam. Amerikanizacija jugoslovenske popularne kulture šezdesetih godina XX veka,
Slubeni glasnik, Beograd, 2012. 64. Vuic, Jason, The Yugo. The Rise and Fall oft he Worst Car in History,
Hill and Wang, New York, 2010. 65. Vukoni, Boris, Povijest hrvatskog turizma, Prometej, Zagreb, 2005.
66. upanov, Josip, Marginalije o društvenoj krizi, Globus, Zagreb, 1983. Izbor tekstova za analizu 67. Program Saveza komunista Jugoslavije. Prihvaen na Sedmom
kongresu Saveza komunista Jugoslavije (22–26. travnja 1958. u Ljubljani), Stvarnost, Zagreb, 1965.
68. Drakuli, Slavenka, Kako smo preivjeli, Feral Tribune, Split, 2001. 69. Smoje, Miljenko, Kronika o našem malom mistu, Feral Tribune,
Split, 1995. 70. Tribuson, Goran, Povijest pornografije, Znanje, Zagreb, 1995. 71. Tribuson, Goran, Ne dao Bog veeg zla, Mozaik knjiga, Zagreb,
2007. Europski kontekst 72. Berend, Ivan T., Central and Eastern Europe 1944–1993: Detour
from the Periphery to the Periphery, Cambridge University Press, Cambridge, 1996.
73. Bren, Paulina, The Greengrocer and His TV. The Culture of Communism after the 1968 Prague Spring, Cornell University Press, Ithaca i London, 2010.
74. Crew, David F., Consuming Germany in the Cold War, Berg, Oxford i New York, 2003.
75. Crowley, David, Susan E. Reid, ur., Socialist Spaces: Sites of Everyday Life in the Eastern Bloc, Berg, Oxford i New York, 2000.
76. Crowley, David, Susan E. Reid, ur., Pleasures in Socialism. Leisure and Luxury in the Eastern Bloc, Northwestern University Press, Evanston, Illinois, 2010.
77. Hobsbawm, Eric, Doba ekstrema. Kratko dvadeseto stoljee 1914.– 1991., Zagrebaka naklada, Zagreb, 2009.
78. Kaelble, Hartmut, A Social History of Western Europe, 1880–1980, Gill and Macmillan, Barnes and Noble, Dublin, Savage, 1989.
79. Kaser, Michael C., ur., Economic History of Eastern Europe, 1919– 1975, Vol. III: Institutional Change Within a Planned Economy, Clarendon Press, Oxford, 1986.
80. Prost, Antoine, Gérard Vincent, ur., A History of Private Life, V. Riddles of Identity in Modern Times, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge i London, 1991.
81. Reid, Susan E., David Crowley, ur., Style and Socialism: Modernity and Material Culture in Postwar Eastern Europe, Berg Publishers, Oxford i New York, 2000.
82. Siegelbaum, Lewis H., Cars for Comrades. The Life of the Soviet Automobile, Cornell University Press, Ithaca and London, 2008.
83. Stearns, Peter N., ur., Encyclopedia of Social History, Garland Publishing, New York i London, 1994.