6
IZVEDBENI PLAN NASTAVE KOLEGIJA Kod i naziv kolegija 53357, P01M51 Hrvatska svakodnevica u socijalizmu Nastavnik/nastavnica Suradnik/suradnica (s poveznicom na mrežnu str.) izv. prof. dr. sc. Igor Duda http://unipu.hr/index.php?id=421 Studijski program diplomski studij povijesti Vrsta kolegija Izborni Razina kolegija Diplomski Semestar Ljetni Godina studija I/II. Mjesto izvođenja OHZ Jezik izvođenja (drugi jezici) hrvatski, engleski Broj ECTS bodova 4 Broj sati u semestru 30P 0V15S Preduvjeti za upis i za svladavanje Nema preduvjeta za upis. Korelativnost Predmet nudi produbljivanje tema načetih na preddiplomskom studiju, na predmetima Uvod u hrvatsku suvremenu povijest, Povijest potrošačkoga društva u XX. stoljeću i Socijalistički čovjek: jugoslavenski slučaj. Cilj kolegija Objasniti i kritički vrednovati povijest svakodnevice i društvene procese u Hrvatskoj i Jugoslaviji od kraja Drugog svjetskog rata do 1990-ih godina. Ishodi učenja 1. opisati povijest svakodnevnoga života u socijalističkoj Hrvatskoj i Jugoslaviji; 2. protumačiti, usporediti, analizirati, povezati i kritički ocijeniti povijesne procese; 3. koristiti povijesnu literaturu i analizirati povijesne izvore; 4. argumentirano raspravljati u usmenom i pisanom obliku. Sadržaj kolegija 1. Svakodnevica u historiografiji 2. Politička i gospodarska pozadina 3. Poratna svakodnevica 4. Modernizacija svakodnevice 5. Potrošačka kultura 6. Opremanje stana 7. Automobilska industrija i motorizacija 8. Automobil u svakodnevici 9. Turizam i kultura putovanja 10. Radnička odmarališta 11. Pogled izvana

IZVEDBENI PLAN NASTAVE KOLEGIJA Hrvatska …

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: IZVEDBENI PLAN NASTAVE KOLEGIJA Hrvatska …

IZVEDBENI PLAN NASTAVE KOLEGIJA

Kod i naziv kolegija 53357, P01M51 Hrvatska svakodnevica u socijalizmu

Nastavnik/nastavnica Suradnik/suradnica (s poveznicom na mrežnu str.)

izv. prof. dr. sc. Igor Duda http://unipu.hr/index.php?id=421

Studijski program diplomski studij povijesti

Vrsta kolegija Izborni

Razina kolegija

Diplomski

Semestar Ljetni Godina studija

I/II.

Mjesto izvođenja OHZ Jezik izvođenja (drugi jezici)

hrvatski, engleski

Broj ECTS bodova 4 Broj sati u semestru

30P – 0V– 15S

Preduvjeti za upis i za svladavanje

Nema preduvjeta za upis.

Korelativnost

Predmet nudi produbljivanje tema načetih na preddiplomskom studiju, na predmetima Uvod u hrvatsku suvremenu povijest, Povijest potrošačkoga društva u XX. stoljeću i Socijalistički čovjek: jugoslavenski slučaj.

Cilj kolegija Objasniti i kritički vrednovati povijest svakodnevice i društvene procese u Hrvatskoj i Jugoslaviji od kraja Drugog svjetskog rata do 1990-ih godina.

Ishodi učenja

1. opisati povijest svakodnevnoga života u socijalističkoj Hrvatskoj i Jugoslaviji;

2. protumačiti, usporediti, analizirati, povezati i kritički ocijeniti povijesne procese;

3. koristiti povijesnu literaturu i analizirati povijesne izvore; 4. argumentirano raspravljati u usmenom i pisanom obliku.

Sadržaj kolegija

1. Svakodnevica u historiografiji 2. Politička i gospodarska pozadina 3. Poratna svakodnevica 4. Modernizacija svakodnevice 5. Potrošačka kultura 6. Opremanje stana 7. Automobilska industrija i motorizacija 8. Automobil u svakodnevici 9. Turizam i kultura putovanja 10. Radnička odmarališta 11. Pogled izvana

Page 2: IZVEDBENI PLAN NASTAVE KOLEGIJA Hrvatska …

Planirane aktivnosti, metode učenja i poučavanja i načini vrednovanja (alternativno stjecanje navesti u studentskim obvezama)

Obveze (brisati nepotrebne retke)

Ishodi (navodi se redni broj)

Sati Udio u ECTS-u*

Maksimalni udio u ocjeni (%)

pohađanje nastave 1-4. 34 1,2 15%

sudjelovanje u raspravi 1-4. 22 0,8 35%

A. esej ili prikaz 1-4. 22 0,8 20%

A. usmeni ispit 1-4. 34 1,2 30%

B. seminarski rad 1-4. 56 2,0 50%

ukupno 112 4,0 100%

Ako je prisutnost na nastavi manja od 50 posto, može se uvesti zamjenska obveza. Sudjelovanje u raspravi podrazumijeva aktivno uključivanje u nastavu komentiranjem zadane literature dostupne u čitanci predmeta ili komentiranjem materijala predstavljenog na nastavi. Postoje dvije mogućnosti ispunjavanja preostalih obveza: a) pisanje eseja ili prikaza (oko 4 kartice ili 7.200 znakova, na temelju proučene literature) i priprema usmenog ispita (po literaturi opsega oko 250 stranica); b) pisanje seminarskog rada (oko 10 kartica, 18.000 znakova) uz prethodno proučavanje pripadajuće literature i moguće istraživanje manjeg segmenta izvorne građe.

Studentske obveze

Da položi kolegij, student/studentica mora: 1. Pohađati nastavu. 2. Proučavati zadanu literaturi i pripremati se za aktivno sudjelovanje

u raspravi. 3. a) Napisati esej (oko 4 kartice, 7.200 znakova) i pripremiti usmeni

ispit, ili b) Napisati seminarski rad (oko 10 kartica, 18.000 znakova) i obraniti ga na ispitu.

Rokovi ispita i kolokvija Ispitni rokovi određuju se početkom akademske godine.

Ostale važne činjenice vezane uz kolegij

Literatura

Naslovi među kojima se u zadanom obimu bira ispitna literatura, literatura za eseje i seminarske radove te naslovi čiji će dijelovi biti podloga za raspravu na nastavi (dostupno u čitanci). Pored naslova u čitanci, zbog izrazite povezanosti sa sadržajem predmeta preporučuju se naslovi označeni zastavicom . 1. Adrić, Iris i dr., ur, Leksikon YU mitologije, Postscriptum i Rende,

Zagreb i Beograd, 2004. 2. Bavoljak, Jasmina, ur., Refleksije vremena 1945.-1955., Galerija

Klovićevi dvori, Zagreb, 2012. 3. Bilandžić, Dušan, Hrvatska moderna povijest, Golden marketing,

Zagreb, 1999. 4. Čale Feldman, Lada, Ines Prica, ur., Devijacije i promašaji.

Etnografija domaćeg socijalizma, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 2006.

5. Dijanić, Dijana, Mirka Merunka-Golubić, Iva Niemčić, Dijana Stanić,

Page 3: IZVEDBENI PLAN NASTAVE KOLEGIJA Hrvatska …

Ženski biografski leksikon. Sjećanje žena na život u socijalizmu, Centar za ženske studije, Zagreb, 2004.

6. Đilas, Milovan, Nova klasa. Kritika savremenog komunizma, Feniks knjiga, Zagreb, 2010.

7. Družić, Ivo, ur., Hrvatski gospodarski razvoj, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Politička kultura, Zagreb, 2003.

8. Duda, Igor, "Dokono mnoštvo otkriva Hrvatsku. Engleski turistički vodiči kao izvor za povijest putovanja na istočnu jadransku obalu od 1958. do 1969.", Časopis za suvremenu povijest, 3, (35) 2003., 803–822.

9. Duda, Igor, "Tehnika narodu! Trajna dobra, potrošnja i slobodno vrijeme u socijalističkoj Hrvatskoj", Časopis za suvremenu povijest, 2, (37) 2005., 371–392.

10. Duda, Igor, U potrazi za blagostanjem. O povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih, Srednja Europa, Zagreb, 2005.

11. Duda, Igor, Pronađeno blagostanje. Svakodnevni život i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih, Srednja Europa, Zagreb, 2010.

12. Duda, Igor, "'Rijetki trenuci odmora'. Tito i slobodno vrijeme", Tito – viđenja i tumačenja, ur. Olga Manojlović Pintar, Institut za noviju istoriju Srbije, Arhiv Jugoslavije, Beograd, 2011., 313–328.

13. Duda, Igor, Igor Stanić, "Iza vrata radničkih odmarališta. Službeni zapisi o nestašnima i gladnima 1947.-1950.", Historijski zbornik, 1, (64) 2011., 99–119.

14. Duda, Igor, "Nema goriva. INA, nestašice i mjere štednje u Hrvatskoj 1979.–1984.", Iz hrvatske povijesti 20. stoljeća – Iz hrvaške zgodovine 20. stoletja (Zbirka Vpogledi 4), ur. Iskra Iveljić, Stjepan Matković, Žarko Lazarević, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, 2012., 111-122.

15. Duda, Igor, "Konzumerizmom do komunizma? Potrošačka kultura u Hrvatskoj od 1950-ih do 1980-ih", Potrošačka kultura i konzumerizam, ur. Snježana Čolić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2013., 83-105.

16. Duda, Igor, Anita Buhin i Igor Stanić, ur., Radionica za suvremenu povijest. Istraživanja diplomanata pulskog Sveučilišta 2011-2013., Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Srednja Europa, Pula i Zagreb, 2013.

17. Dukić, Ivan, "'Studio' i 'Plavi Vjesnik' – pogled na istraživanja prodora i utjecaja zapadne popularne kulture u Hrvatsku (1963-1965)", Radovi (Zavod za hrvatsku povijest), 29, 1996., 331–348.

18. Duraković, Lada, Andrea Matošević, ur., Socijalizam na klupi. Jugoslavensko društvo očima nove postjugoslavenske humanistike, Srednja Europa, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sa(n)jam knjige u Istri, Zagreb i Pula, 2013.

19. Gilić, Nikica, Uvod u povijest hrvatskog igranog filma, Leykam international, Zagreb, 2010.

20. Goldstein, Ivo, Hrvatska 1918–2008., EPH i Novi Liber, Zagreb, 2008. 21. Grandits, Hannes, Karin Taylor, ur., Sunčana strana Jugoslavije.

Povijest turizma u socijalizmu, Srednja Europa, Zagreb, 2013. 22. Horvat, Branko, ABC jugoslavenskog socijalizma, Globus, Zagreb,

Page 4: IZVEDBENI PLAN NASTAVE KOLEGIJA Hrvatska …

1989. 23. Ilišin, Vlasta, Furio Radin, Josip Županov, Kultura radničke omladine.

Prilog istraživanju položaja, vrijednosti i aktivnosti mladih radnika u SR Hrvatskoj, Centar društvenih djelatnosti SSOH, Zagreb, 1986.

24. Jakovina, Tvrtko, "Narodni kapitalizam protiv narodnih demokracija. Američki super-market na Zagrebačkom velesajmu 1957. godine", Zbornik Mire Kolar Dimitrijević, FF Press, Zagreb, 2003., 469–479.

25. Janjetović, Zoran, Od internacionale do komercijale. Popularna kultura u Jugoslaviji 1945-1991., Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, 2011.

26. Klasić, Hrvoje, Jugoslavija i svijest 1968., Naklada Ljevak, Zagreb, 2012.

27. Kobašić, Antun, Turizam u Jugoslaviji. Razvoj, stanje, perspektive, Informator, Zagreb, 1987.

28. Kolanović, Maša, Udarnik! Buntovnik? Potrošač… Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije, Naklada Ljevak, Zagreb, 2011.

29. Kolešnik, Ljiljana, ur., Socijalizam i modernost. Umjetnost, kultura, politika 1950.-1974., Muzej suvremene umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2012.

30. Koren, Snježana, Politika povijesti u Jugoslaviji (1945–1960). Komunistička partija Jugoslavije, nastava povijesti, historiografija, Srednja Europa, Zagreb, 2012.

31. Korošić, Marijan, Jugoslavenska kriza, Naprijed, Zagreb, 1989. 32. Luthar, Breda, "Nakupovanje in nadzorovanje: fenomen 'Trst'",

Javnost, 2004, 11, 107–124. 33. Luthar, Breda, "Remembering Socialism. On Desire, Consumption

and Surveillance", Journal of Consumer Culture, 2006., 2, 229–259.

34. Luthar, Breda, Maruša Pušnik, ur., Remembering Utopia. The Culture of Everyday Life in Socialist Yugoslavia, New Academia Publishing, Washington, 2010.

35. Maticka, Marijan, "Opskrba stanovništva u Hrvatskoj od 1945. do 1953. godine", Zbornik Mirjane Gross, Zavod za hrvatsku povijest, Zagreb, 1999., 387–401.

36. Maticka, Marijan, Agrarna reforma i kolonizacija u Hrvatskoj od 1945. do 1948., Školska knjiga i Stvarnost, Zagreb, 1990.

37. Matković, Hrvoje, Povijest Jugoslavije. Hrvatski pogled, Naklada Pavičić, Zagreb, 1998.

38. Matošević, Andrea, Pod zemljom. Antropologija rudarenja na Labinštini u XX. stoljeću, Institut za etnologiju i folkloristiku, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb, 2011.

39. Mirković, Igor, Sretno dijete, Fraktura, Zaprešić, 2005. 40. Novačić, Dejan, SFRJ za ponavljače. Turistički vodič, Znanje, Zagreb,

2009. 41. Novak, Božidar, Hrvatsko novinarstvo u 20. stoljeću, Golden

marketing i Tehnička knjiga, Zagreb, 2005. 42. Ograjšek, Ida, "Osmi mart – Međunarodni dan žena", Povijest u

nastavi, 2004., 3, 112–141. 43. Palairet, Michael, "The Rise and Fall of Yugoslav Socialism. A Case

Study of the Yugo Automobile Enterprise 1954–92", Economic

Page 5: IZVEDBENI PLAN NASTAVE KOLEGIJA Hrvatska …

Transformations in East and Central Europe. Legacies from the Past and Policies for the Future, David F. Good, ur., Routledge, London, 1994., 93–109.

44. Patterson, Patrick Hayder, "Truth Half Told: Finding the Perfect Pitch for Advertising and Marketing in Socialist Yugoslavia, 1950–1991", Enterprise and Society, 2003., 4, 179–225.

45. Patterson, Patrick Hyder, Bought and Sold. Living and Losing the Good Life in Socialist Yugoslavia, Cornell University Press, Ithaca, London, 2011.

46. Radelić, Zdenko, Hrvatska u Jugoslaviji 1945.-1991. Od zajedništva do razlaza, Hrvatski institut za povijest i Školska knjiga, Zagreb, 2006.

47. Radelić, Zdenko, Savez sindikata Jugoslavije i Hrvatske: Kronologija (1945–1985), Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, Vijeće Saveza sindikata Hrvatske, Radničke novine, Zagreb, 1986.

48. Radelić, Zdenko, Sindikat i radništvo u Hrvatskoj (1945.-1950.), Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2012.

49. Rihtman-Auguštin, Dunja, "Metamorfoza socijalističkih praznika", Narodna umjetnost, 1990., 27, 21–32.

50. Rihtman-Auguštin, Dunja, Etnologija naše svakodnevice, Školska knjiga, Zagreb, 1988.

51. Senjković, Reana, Izgubljeno u prijenosu. Pop iskustvo soc culture, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 2008.

52. Sirotković, Jakov, Ekonomski razvoj Jugoslavije: od prosperiteta do krize, Narodne novine, Zagreb, 1990.

53. Sirotković, Jakov, Hrvatsko gospodarstvo 1945–1992., HAZU, Zagreb, 1993.

54. Sklevicky, Lydia (prir. Dunja Rihtman-Auguštin), Konji, žene, ratovi, Ženska infoteka, Zagreb, 1996.

55. Šetinc, Franc, Smo potrošniška družba, Zveza delavskih univerz Slovenije i Dopisna delavska univerza Univerzum, Ljubljana, 1980.

56. Škarica, Siniša, Kad je rock bio mlad. Priča s istočne strane 1956.–1970., VBZ, Zagreb, 2005.

57. Škrabalo, Ivo, 101 godina filma u Hrvatskoj 1896.–1997. Pregled povijesti hrvatske kinematografije, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1998.

58. Škrbić Alempijević, Nevena, Kirsti Mathiesen Hjemdahl, O Titu kao mitu. Proslava Dana mladosti u Kumrovcu, FF Press i Srednja Europa, Zagreb, 2006.

59. Šuvar, Stipe, Sociološki presjek jugoslavenskog društva, Školska knjiga, Zagreb, 1970.

60. Šuvar, Stipe, Svijet obmana, August Cesarec, Zagreb, 1986. 61. Švab, Alenka, "Consuming Western Image of Well-Being: Shopping

Tourism in Socialist Slovenia", Cultural Studies, Special Issue: Consumption, Shopping, Tourism and Informal Trade in the Socialist Countries of Eastern Europe, 16, 1, January 2001, 63–79.

62. Vončina, Nikola, TV osvaja Hrvatsku. Prilozi za povijest radija i televizije u Hrvatskoj III (1954.–1958.), Treći program Hrvatskog radija, Posebno izdanje, Zagreb, 1999.

63. Vučetić, Radina, Koka-kola socijalizam. Amerikanizacija jugoslovenske popularne kulture šezdesetih godina XX veka,

Page 6: IZVEDBENI PLAN NASTAVE KOLEGIJA Hrvatska …

Službeni glasnik, Beograd, 2012. 64. Vuic, Jason, The Yugo. The Rise and Fall oft he Worst Car in History,

Hill and Wang, New York, 2010. 65. Vukonić, Boris, Povijest hrvatskog turizma, Prometej, Zagreb, 2005.

66. Županov, Josip, Marginalije o društvenoj krizi, Globus, Zagreb, 1983. Izbor tekstova za analizu 67. Program Saveza komunista Jugoslavije. Prihvaćen na Sedmom

kongresu Saveza komunista Jugoslavije (22–26. travnja 1958. u Ljubljani), Stvarnost, Zagreb, 1965.

68. Drakulić, Slavenka, Kako smo preživjeli, Feral Tribune, Split, 2001. 69. Smoje, Miljenko, Kronika o našem malom mistu, Feral Tribune,

Split, 1995. 70. Tribuson, Goran, Povijest pornografije, Znanje, Zagreb, 1995. 71. Tribuson, Goran, Ne dao Bog većeg zla, Mozaik knjiga, Zagreb,

2007. Europski kontekst 72. Berend, Ivan T., Central and Eastern Europe 1944–1993: Detour

from the Periphery to the Periphery, Cambridge University Press, Cambridge, 1996.

73. Bren, Paulina, The Greengrocer and His TV. The Culture of Communism after the 1968 Prague Spring, Cornell University Press, Ithaca i London, 2010.

74. Crew, David F., Consuming Germany in the Cold War, Berg, Oxford i New York, 2003.

75. Crowley, David, Susan E. Reid, ur., Socialist Spaces: Sites of Everyday Life in the Eastern Bloc, Berg, Oxford i New York, 2000.

76. Crowley, David, Susan E. Reid, ur., Pleasures in Socialism. Leisure and Luxury in the Eastern Bloc, Northwestern University Press, Evanston, Illinois, 2010.

77. Hobsbawm, Eric, Doba ekstrema. Kratko dvadeseto stoljeće 1914.–1991., Zagrebačka naklada, Zagreb, 2009.

78. Kaelble, Hartmut, A Social History of Western Europe, 1880–1980, Gill and Macmillan, Barnes and Noble, Dublin, Savage, 1989.

79. Kaser, Michael C., ur., Economic History of Eastern Europe, 1919–1975, Vol. III: Institutional Change Within a Planned Economy, Clarendon Press, Oxford, 1986.

80. Prost, Antoine, Gérard Vincent, ur., A History of Private Life, V. Riddles of Identity in Modern Times, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge i London, 1991.

81. Reid, Susan E., David Crowley, ur., Style and Socialism: Modernity and Material Culture in Postwar Eastern Europe, Berg Publishers, Oxford i New York, 2000.

82. Siegelbaum, Lewis H., Cars for Comrades. The Life of the Soviet Automobile, Cornell University Press, Ithaca and London, 2008.

83. Stearns, Peter N., ur., Encyclopedia of Social History, Garland Publishing, New York i London, 1994.

84. Tipton, Frank B., Robert Aldrich, An Economic and Social History of Europe: From 1939 to the Present, Macmillan, Basingstoke i London, 1987.