of 16 /16
Company Name Here Jelena Lazarevic 471/07

Jelena 2003

Embed Size (px)

Text of Jelena 2003

 • 1. Company Name Here Jelena Lazarevic 471/07

2. EKOLOKI INTERAKCIONIZAM

 • Clifford Shaw
 • HenryMc Kay
 • Frederic Thrasher

Prostorni raspored beanja iz kole, maloletnike delinkvencije i kriminaliteta odraslih u urbanoj sredini (-1929- ) Maloletnika delinkvencija i urbana sredina (-1942-) 3. TRANZITNA ZONA KAO DELINKVENTNO PODRUJE Company Name Here NAJVANIJE SAZNANJE DELINKVENTNA PODRUJA U nekim podrujima se visoke stope devijacija permanentno zadravaju, u periodu po TRIDESET GODINA,bez obzira na etniki i rasni sastav stanovnitva. KARAKTERISTIKE:

 • Mobilnost stanovnitva
 • Siromatvo
 • Loi uslovi stanovanja
 • Veliki procenat migranata
 • Visoke stope samoubistva
 • Socijalne i mentalne bolesti
 • Loa kolska i vaspitna postignua

4. ZATO POSTOJE VISOKE STOPE DEVIJACIJA??? Company Name Here

 • Uenje delinkventnih vrednosti i modela ponaanja
 • Devijantna subkultura
 • Nedostupnost legitimnih naina za uspeh u ivotu

U ZAJEDNICAMA SA VISOKIM STEPENOM SOCIJALNE KONTROLE I MANJOM TOLERANCIJOM JAVLJA SE I MANJE DRUTVENIH DEVIJACIJA. 5. 6. IMPLIKACIJE ZA PREVENCIJU I TRETMAN Poboljanje ekonomskih i socijalnih uslova dece u delinkventnim podrujima Individualni tretman verovatno nee biti uspean u dovoljno velikom broju sluajeva da bi rezultiralo smanjenjem obima delinkvencije i zloina Napraviti iroke preventivne programe Omoguiti dostupnost resursa drutva i zajednice ovim podrujima 7. KULTURNI KONFLIKT Thorsaen Sellin (1896 1994) Kulturni sukob i kriminal (1938.) 8. Teorija kulturnog konflikta zasniva se na tri kljune postavke:

 • Kulturni konflikt ne dovodi automatski do devijacija
 • Devijacije su u visokoj korelaciji sa stepenom organizovanosti, integrisanosti i socijalne kontrole unutar imigrantske zajednice
 • Na pojavu devijantnog ponaanja u znatnoj meri utie i odnos lokalnog stanovnitva i lokalnih institucija prema imigrantima

Sukobi izmeu normi divergentnih kulturnih normi se mogu javiti :

 • Kada se kodeksi sukobe na granici susednih kulturnih oblasti
 • Kada se zakon jedne kulturne grupe protegne preko granice na teritoriju druge
 • Kada se pripadnici jedne kulturne grupe presele u drugu

9. DOPRINOSI Dobri opisi kulturnih konflikata Kvalitetan empirijski materijal Ne bavi se devijacijama u homogenim domorodakim sredinama i zajednicama, nego samo u imigrantskim KRITIKA 10. SOCIJALNA DEZORGANIZACIJA Company Name Here

 • Dva kljuna koncepta socijalne dezorganizacije
 • Proces koji dovodi do javljanja individualnih dezorganizacija-ona je jedan od uzronika devijacija
 • Nepoeljno drutveno stanje koje je samo po sebi drutveni problem i samo po sebi devijantno

Organicisti ko shvatanje drutva Postojanje zajednike vrednosti u vidu kolektivne svesti Socijalizacija kao proces prenoenja i prhvatanja drutvenih normi is could be a call out area. POLAZNE PRETPOSTAVKE 11. DEZORGANIZACIJA KAO UZROK DEVIJACIJA

 • Villiam Thomas
 • Florian Znaniecki

Poljski seljak u Evropi i Americi 12. UZROCI SLABLJENJA Protivrenosti izmeu stavova i drutvenih vrednosti Ukoliko je vei broj ljudi koji kri drutvene norme i vei broj prekrenih pravila onda je stepen dezorganizacije vei. SOCIJALNA DEZORGANIZACIJA slabljenje uticaja postojeih drutvenih pravila ponaanja pojedinih lanova grupe. 13. ZAKLJUCI Company Name Here Tomas i Znaneicki govore i o neemu to je suprotno od drutvene dezorganizacije INDIVIDUALNA DEZORGANIZACIJA

 • Dezorganizacija nije negativna injenica
 • Dezorganizacija je sastavni deo procesa kretanja i razvoja ljudskog drutva
 • Tokom razvoja smenjuju se procesi organizacije i dezorganizacije
 • Devijacije su posledica izgradnje i razgradnje drutva
 • call out area.

14. DEZORGANIZACIJA KAO DEVJANTNO DRUTVENO STANJE

 • Mabel Elliott
 • Francis Merril

Socijalna dezorganizacija (1934.) 15. Socijalna dezorganizacija je: Company Name Here Za razliku od Tomasa i Znanickog, ovi autori su smatrali da dezorganizacija jeste negativna injenica i da je ona deo cene drutvene promene.

 • Naruavanje ravnotee drutvenih snaga
 • Propadanje odreenih socijalnih struktura
 • Raspad socijalnih struktura to dovodi do slabljenja mehanizama socijalne kontrole
 • call out area.

16.

 • INDIVIDUALNA DEZORGANIZACIJA
 • DEZORGANIZACIJA NA NIVOU GRUPE
 • SOCIJALNA DEZORGANIZACIJA

Drutvena dezorganizacija moe da se ispolji na tri razliita meusobno zavisna nivoa: