JELENA STANKOVIC.pptx

Embed Size (px)

Text of JELENA STANKOVIC.pptx

 • 8/17/2019 JELENA STANKOVIC.pptx

  1/22

  VISOKA TEHNOLOŠKA ŠKOLA

  STRUKOVNIH STUDIJAŠABAC

  Student:Jelena Stankovi

    !"# $% 

  Ša'a() *anua+ $%&,-

 • 8/17/2019 JELENA STANKOVIC.pptx

  2/22

  .+ed/et: 0d+av1tveno va12itan*eTe/a: Eduka(i*a i 1avetovan*e 2a(i*enata) 2+avilna

  2+i/ena i 3uvan*e lekova

  SE4INARSKI RAD

 • 8/17/2019 JELENA STANKOVIC.pptx

  3/22

  UVOD

  Poznata je činjenica da se uloga farmaceuta u svetu, ali i u našoj zemlji, sveviše menja i da farmaceuti svoju pažnju pomeraju od leka ka pacijentu, bilo dasvoje radne aktivnosti obavljaju u javnoj (primarna zdravstvena zaštita) ili u bolničkoj apoteci (sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita). U skladu sa tim, pored neopodni promena u registrativi i regulativi, odnosno uskla!ivanjazakona iz oblasti farmaceutske delatnosti sa direktivama "vropske unije, potrebno je i uskla!ivanje profesionalni standarda i prakse sa savremenim

  tokovima u okviru farmaceutske prakse.

  #armaceuti su dužni da obezbede da usluga koju pružaju svakom pacijentumora biti odgovaraju$eg kvaliteta, što se postiže ispunjavanjem zateva %obreapotekarske prakse.

    &tandardi %obre apotekarske prakse su usko povezani sa "tičkimkodeksom farmaceuta. &tandardi su neopodni iz razloga što etički kodeksopisuje ponašanje farmaceuta, a standardidefinišu kvalitet pružene usluge.

 • 8/17/2019 JELENA STANKOVIC.pptx

  4/22

  DOBRA A.OTEKARSKA .RAKSA

  Do'+a a2oteka+1ka 2+ak1a se može okarakterisati kao opis zateva kojiomogu$avaju farmaceutu da pruži odgovaraju$i kvalitet usluge svakom pacijentu ili kupcu bilo u javnoj ili bolničkoj apoteci.

  'adatak farmaceutske prakse je snabdevanje gra!ana lekovima,medicinskim sredstvima i drugim proizvodima značajnim za zdravlje ljudi,

   pružanje usluga i davanje saveta i uputstva o pravilnoj upotrebi lekova iostali proizvoda, neželjenim efektima i mogu$im interakcijama lekova.

 • 8/17/2019 JELENA STANKOVIC.pptx

  5/22

  .+i/ena 5aktivno1ti6 Do'+e a2oteka+1ke 2+ak1e

  %P obuvata četiri glavne aktivnosti, a to su   aktivnosti vezane za unaprenenje dobrog zdravlja,  sprečavanje bolesti i

   postizanje ciljeva zdravstvene zaštite

    aktivnosti vezane za snabdevanje i upotrebu lekova i medicinskih sredstava(oveaktivnosti se mogu odvijati u apoteci, bolnici ili ku$noj nezi)

    aktivnosti vezane za  samomedikaciju, uključuju$i davanje saveta iobezbe!ivanje leka ili neke druge terapije prema simptomima koji se mogu pravilno samolečiti

    aktivnosti usmerene ka uticanju na propisivanje lekova i pravilnu upotrebulekova.

 • 8/17/2019 JELENA STANKOVIC.pptx

  6/22

  STANDARDI 0A EDUKACIJU) OBUKUI USAVRŠAVANJE

  #armaceut i farmaceutski teničar moraju imati licencu za radizdatu od nadležne *omore (#armaceutska komora &rbije, *omoramedicinski sestara i zdravstveni teničara &rbije). +d izuzetnevažnosti je kontinuirana edukacija i obuka koja $e im omogu$iti dakompetentno i profesionalno pruže zdravstvenu uslugu u apoteci.

  ora se osigurati da svi članovi apoteke, u skladu sa potrebama iobavezama, prisustvuju seminarima kontinuirane edukacije koji suakreditovani. &vaka apoteka treba da organizuje i internu edukacijuza svoje zaposlene. Pored toga neopodno je sprovoditi ikontinuirani profesionalni razvoj.

 • 8/17/2019 JELENA STANKOVIC.pptx

  7/22

  U cilju unapre!enja znanja preporučuje se čitanje stručne literature,

  učestvovanje na stručnim i naučnim skupovima. #armaceut mora pratitiopštu zakonsku legislativu i regulativu iz oblasti farmaceutske delatnosti i blagovremeno u praksi primeniti sve promene i zateve iz propisa. Uapoteci je potrebno voditi evidenciju o obavljenim obukama iusavršavanju, prisustva seminarima kontinuirane edukacije, stručnimskupovima itd.

 • 8/17/2019 JELENA STANKOVIC.pptx

  8/22

  DAVANJE IN7OR4ACIJA ISAVETOVANJE .ACIJENATA

  &avetodavna, informativna i edukativna uloga farmaceuta, kao najdostupnijegzdravstvenog profesionalca, predstavlja osnovu savremene farmaceutske prakse.*onsultacije pacijenta sa farmaceutom podrazumevaju razmatranje terapije ilekova i davanje saveta pacijentu u tom kontekstu. 

  &vi farmaceuti treba da poznaju savremene pristupe u terapiji zdravstveni problema i da imaju saznanja o bezbednosti i upotrebi lekova i drugi proizvodakoji se stavljaju u promet u apoteci.

  &avet pružen pacijentu mora biti tačan, objektivan, jasan, precizan iodgovaraju$i. #armaceut mora da uspostavi profesionalni nivo komunikacije sa pacijentom-korisnikom usluge bez obzira na socijalni i kulturni nivo, materijalni

   položaj ili versku pripadnost pacijenta-korisnika usluge. Pri tome farmaceut morada upotrebi sva svoja znanja i veštine komunikacije (verbalne i neverbalne).

 • 8/17/2019 JELENA STANKOVIC.pptx

  9/22

  DE7INICIJA LEKA I .ODELA LEKOVA

  &vetska zdravstvena organizacija lek definiše kao supstancu ili proizvod koji se primenjuje da bi modifikovao ili ispitao fiziološke sisteme ili patološka stanja, a u ciljudobrobiti čoveka primaoca.

    Lek 5Re/ediu/6  je emijska supstanca koja utiče na fiziološku funkciju naspecifičan način. /ek je proizvod koji sadrži supstancu ili kombinaciju supstanci

   proizvedeni i namenjeni za lečenje ili sprečavanje bolesti kod ljudi ili životinja, postavljanje dijagnoze, poboljšanje ili promene fiziološki funkcija, kao i za postizanjedrugi medicinski opravdani ciljeva.

    8otov lek , u smislu 'akona o lekovima i medicinskimsredstvima, jeste lek koji se stavlja u promet u odre!enoj jačini,

  obliku i pakovanju, i pod zašti$enim imenom ili interna0cionalnim nezašti$enim imenom. 1otov lek pod posebnimtrgovačkim imenom koje je odredio proizvo!ač, označava se,izdaje, odnosno prodaje kao lek sa zašti$enim imenom.

 • 8/17/2019 JELENA STANKOVIC.pptx

  10/22

    4a9i1t+alni lek  je lek izra!en u apoteci na osnovu recepta (formule) zaodre!enog pacijenta 0 korisnika.

    8alen1ki lek  je lek izra!en u galenskoj laboratoriji apoteke u skladu sa

  važe$im farmakopejama ili važe$im magistralnim formulama i namenjen jeza izdavanje ili prodaju pacijentima0korisnicima te apoteke.

    T+adi(ionalni lek   je lek koji može biti zasnovan na naučnim principima, i izraz je tradicije ili drugi tradicionalni terapijski pristupa(tradicionalni biljni lekovi i drugi).

    Oi(inalni lekovi  su preparati obuva$eni farmakopejom i kojeapotekar pre izdavanja spravlja iz uputstava navedeni u njoj.

  Pod lekom u smislu 'akona o lekovima i medicinskim sredstvimasmatra se, i lek i; k+vi 2+oi;veden i;

 • 8/17/2019 JELENA STANKOVIC.pptx

  11/22

    .odela lekova 2+e/a a+/ako2e*i  D+o9e  &asušeni ili sirovi delovi biljnog i životinjskog porekla 2ela biljka(erba), list (folium), cvet (flos), kora (corte3), koren (radi3)

   He/i*1ki 2+e2a+ati  4eorganske i organske lekovite supstance cije je emijskastruktura definisana i koji se najčes$e dobijaju industrijski.

   8alen1ki 2+e2a+ati se dobijaju obradom droga i emijski preparata

   Se+u/i > A/inotok1ini  &adrže imunoglobine

   Vak(ine  &terilne suspenzije mrtvi ili živi mikroorganizama

    .odela lekova 2+e/a *a3ini de*1tva

   /ekovi veoma jakog dejstva označeni su sa dva krsta 55 (drenalin, noradrenalin,atropin). 6uvaju se odvojeno, pod ključem.  /ekovi jekog dejstva označeni su sa jednim krstom 5 (7loramfenikol,vodonik0 peroksid)

    +pojna lekovita sredstva, znak paragrafa. 8adioaktivni preparati  /ekovi blagog0indiferentnog dejstva  9rigonici /ekovi koji utiču na psiofizičke sposobnosti za upravljanjem autom iopasnim mašinama.  Prazan trougao lekovi sa mogu$im uticajem na psiofizicke sposobnosti posebnou kombinacije sa alkool0benzodiazepinima  Pun trougao snažan uticaj na psiofizicke sposobnosti (ntipsiotici,antidepresivi).

 • 8/17/2019 JELENA STANKOVIC.pptx

  12/22

    .odela lekova 2+e/a na3inu u2ot+e'e

    /ekovi za unutrašnju, ili sistemsku upotrebu  /ekovi za spoljašnju, ili lokalnu upotrebu

    Ta'lete 1e 9uta*u najčeš$e cele, sa punom čašom obične vode. 'avisno od vrsteleka, mogu se uzimati pre, posle ili za vreme jela.  Ta'lete ;a =vakan*e treba sažvakati potpuno i potom popiti čašu vode.

    Ta'lete 1a /odiikovani/ o1lo'a?an*e/ se gutaju cele, aktivna supstanca seiz nji postupno osloba!a i omogu$ava dugotrajno delovanje (npr. tokom celog dana).  8a1t+o+e;i1tentne ta'lete  prolaze kroz želudac neizmenjene. 4e smeju sedeliti.  Lin9valete su namenjene otapanju pod jezikom, kako bi se postigao brži efekatleka (npr. tablete nitroglicerina).9ablete nitroglicerina vremenom gube efikasnost, zatoi je nakon : nedelja neopodno zameniti novim pakovanjem.

  Nit+o9li(e+in u spreju prska se ispod jezika, a prema uputstvu lekara. 4akon primene leka, treba ostati u sede$em položaju ; minuta.  O+i'lete se sporo otapaju u ustima.  D+a=e*e su tablete obložene slatkim omotačem koji maskira gorki ukus leka.  Šu/ee ta'let 5ee+vete6 primenjuju se nakon otapanja u čaši obične vode. /ektreba popiti odma po rastvaranju.  Ka21ule se gutaju isključivo cele sa punom čašom obične vode.

  .RAVILNA .RI4ENA .RE.ARATA 0A UNUTRAŠNJU .RI4ENU

 • 8/17/2019 JELENA STANKOVIC.pptx

  13/22

  .RAVILNA .RI4ENA .RE.ARATA 0A S.OLJAŠNJU.RI4ENU

  /ekovi za spoljašnju primenu se primenjuju na kožu ili sluznicu uglavnom snamerom da deluju lokalno, no ne sme se zanemariti činjenica da neki lekovimogu delovati na ceo organizam.

   4anose se uvek na čistu, suvu kožu u tankom sloju. azanje kože ili sluznicemora biti površinski i vremenski ograničeno. 7o$e li se lek naneti na kožu u

  obliku masti, kreme ili losiona, zavisi od prirode leka i stanja kože.

   4a kožu se, kao lekoviti oblici mogu primenjivati još i losioni, suspenzije, tečni puderi, sprejevi i praškovi.

 • 8/17/2019 JELENA STANKOVIC.pptx

  14/22

    @e2ii 51u2o;ito+i*e6  su polučvrsti oblici za rektalnu primenu, tj.uvo!enje u debelo crevo. 9im putem primenjuju se neki lekovi koji ako se popiju nadražuju želudac, zatim lekovi koji deluju lokalno (npr. za lečenjeemoroida) ili kada bolesnik, zbog povra$anja, ne može uzimati lek peroralno (preko usta). 6epi$i se pri telesnoj temperaturi otapaju. Ukoliko jespoljašnja temperatura ve$a od

 • 8/17/2019 JELENA STANKOVIC.pptx

  15/22

  .+avilna 2+i/ena ka2i ;a no1) o3i ili u

 • 8/17/2019 JELENA STANKOVIC.pptx

  16/22

  S2+e* ;a no1

  ko je potrebno promu$kati bočicu pre upotrebe. %obro isprazniti nos.&kinuti zaštitnu kapicu. Pre prve upotrebe ispumpati nekoliko puta dok rastvor ne počne da izlazi ravnomerno. &aviti glavu blago u napred. %esnom rukom stavitiaplikator u levu nozdrvu u pravcu spoljašnjeg zida nosa i pritisnuti pumpicu bočice na dole. &taviti aplikator u desnu nozdrvu levom rukom i ponoviti postupak. ko je propisano više od jedne doze leka, postupak ponoviti sa =?sekundi razmaka izmedu dve doze. Prilikom primene bočicu uvek držati

  uspravno. Posle upotrebe obrisati aplikator čistom papirnom maramicom i vratitizaštitnu kapicu. 4ikada ne prekoračiti preporučenu dozu i dužinu primene. >ednu bočicu spreja koristi samo jedna osoba (zbog mogu$e infekcije).

 • 8/17/2019 JELENA STANKOVIC.pptx

  17/22

  Ka2i ;a u

 • 8/17/2019 JELENA STANKOVIC.pptx

  18/22

  Ka2i ;a o3i

    8uke treba da budu čiste i oprane. Ukoliko nije drugačije propisano sočiva skinite pre aplikacije leka. 1lava treba da budezabačena blago unazad. /aganim pokretom povlačite donji kapak igledati na gore. Aočicu sa kapaljkom ili tubu držati u drugoj ruci i približiti oku, ali da ne dodirujete oko. &tavite propisani broj kapi

  u kapak ili istisnite oko B cm masti iz tube duž donjeg kapka idu$iod spolja ka unutrašnjem uglu oka. 'atvorite oči i ne trljajte i.Ukoliko vid bude zamagljen, očekujte da $e se treptanjemrazbistriti za par minuta.4e treba raditi poslove koji zatevaju posebnu pažnju dok se vid ne razbistri. U slučaju da se koristitiviše vrsta kapi napravite pauzu ; minuta izme!u nanošenja (okomože da primi samo jednu kap). ko se koristite i kapi i mast prvonanete kapi pa posle ; minuta mast.

 • 8/17/2019 JELENA STANKOVIC.pptx

  19/22

    In1ulin k+atko9 de*1tva  je rastvor sa brzim i kratkim delovanjem.

  Počinje da deluje neposredno nakon ubrizgavanja, a dejstvo traje nekolikosati (zavisno od toga da li se radi o umanom ili savremenom insulinu).  In1ulin du9o9 de*1tva  počinje da deluje oko sat i po nakonubrizgavanja i deluje

 • 8/17/2019 JELENA STANKOVIC.pptx

  20/22

  @UVANJE I SKLADIŠTENJE LEKOVA

  a) Eeličina prostora za skladištenje mora obezbenivati pravilno čuvanje

   potrebni zalia lekova i ostali proizvoda u apoteci u skladu sa obimom poslovanja apoteke. b) +bezbediti dovoljno polica u skladišnom prostoru.c) &vi lekovi, kao i framaceutske supstance moraju se čuvati u originalnom

   pakovanju.d) &vi proizvodi i supstance se moraju čuvati pod odgovaraju$im uslovima u

  skladu sa prirodom i stabilnoš$u dati proizvoda zaštita od unakrsne

  kontaminacije, zaštita od svetlosti, atmosferske vlage i nepoželjnogdelovanja temperature.

  e) /ako zapaljive i opasne materije se moraju čuvati na zakonom propisannačin prostorija sa dobrom ventilacijom ili metalni orman sa izvedenomventilacijom, daleko od izvora toplote.

  f) 6uvanje lekova i drugi materijala u magacinu je u skladu sa specifičnim(uobičajenim) rasporedom. &ve je pravilno obeleženo jasno, vidljivo ilako za snalaženje.

  g) Potrebno je obezbediti da se lekovi koji sadrže opojne droge čuvajuodvojeno, u metalnom ormanu i pod ključem, a vodi se i posebnaevidencija nabavke i izdavanja ovi lekova, sodno propisima.

  ) /ekovi i drugi proizvodi sa isteklim rokom kao i lekovi koji suneispravni se čuvaju odvojeno i vidno su obeleženi.

 • 8/17/2019 JELENA STANKOVIC.pptx

  21/22

  [email protected] 

  /ekovi su supstance koje su rasprostranjene u celom svetu, i dostupne su

  svima. 'bog toga u poslednje vreme dolazi do veliki zloupotreba lekova. &ve

   je ve$i broj tabletomana koji uzimaju lekove na svoju ruku i postaju sve

  zavisniji od isti. >edina preventiva jeste edukacija stanovništva, a naravno i

  uvodjenje rigorozniji kontrola pri prodaji i distribuciji lekova.

 • 8/17/2019 JELENA STANKOVIC.pptx

  22/22

  Hvala na 2a=n*i