16
Albatros Albatros Š Š arl Bodler arl Bodler

Albatros Jelena Spasic

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Albatros Jelena Spasic

AlbatrosAlbatros

ŠŠarl Bodler arl Bodler

Page 2: Albatros Jelena Spasic
Page 3: Albatros Jelena Spasic

Albatros, sa rasponom krila od 2, 5 metara Albatros, sa rasponom krila od 2, 5 metara – brz je i izdržljiv letač. Gnezdi se na – brz je i izdržljiv letač. Gnezdi se na usamljenim okeanskim ostrvima.usamljenim okeanskim ostrvima.

Page 4: Albatros Jelena Spasic

Šarl Bodler (1821-1867)Šarl Bodler (1821-1867)› Godine 1857. još jedan Godine 1857. još jedan

francuski pisac umesto francuski pisac umesto da bude slavljen, tužen da bude slavljen, tužen je i izveden pred sud. je i izveden pred sud. Petnaest godina je Petnaest godina je pesnik Šarl Bodler pisao pesnik Šarl Bodler pisao stihove u koje je utkao stihove u koje je utkao „celo svoje srce", kako je „celo svoje srce", kako je pisao jednom prijatelju. pisao jednom prijatelju. Posle mnogo napora Posle mnogo napora uspeo je da ih objavi pod uspeo je da ih objavi pod naslovom „Cveće zla" u naslovom „Cveće zla" u izdanju svog prijatelja izdanju svog prijatelja Pule-Malasija. Pule-Malasija.

Page 5: Albatros Jelena Spasic

Zašto pesnik lepotu traži u Zašto pesnik lepotu traži u zlu?zlu?

• Čitav život francuskog pesnika Šarla Bodlera bio je prepun Čitav život francuskog pesnika Šarla Bodlera bio je prepun očaja, mržnje, neuspeha, skandala. Ali da krenemo od uzroka. očaja, mržnje, neuspeha, skandala. Ali da krenemo od uzroka. Bodler je rođen 1821. u Parizu. Njegov otac Fransoa umire kad Bodler je rođen 1821. u Parizu. Njegov otac Fransoa umire kad je Šarlu bilo svega pet godina. Dete živi od rente koju mu otac je Šarlu bilo svega pet godina. Dete živi od rente koju mu otac ostavlja. Međutim, majka se preudaje za generala Opika i tu ostavlja. Međutim, majka se preudaje za generala Opika i tu kreće dečakova patnja: očuh ga stavlja pod tutorstvo, sud kreće dečakova patnja: očuh ga stavlja pod tutorstvo, sud određuje koliko će mališan primati novaca od rente, kasnije ga određuje koliko će mališan primati novaca od rente, kasnije ga očuh i majka šalju na kažnjenički iskupiteljski put u Indiju očuh i majka šalju na kažnjenički iskupiteljski put u Indiju odakle on beži. Nije ni čudo što se kasnije odao alkoholu, odakle on beži. Nije ni čudo što se kasnije odao alkoholu, drogama, prostitutkama, zaradio sifilis, odgovarao pred drogama, prostitutkama, zaradio sifilis, odgovarao pred sudom… Zbog svega ovoga ne možemo očekivati da Bodler sudom… Zbog svega ovoga ne možemo očekivati da Bodler piše ljubavnu poeziju punu pastelnih boja i prijatnih mirisa. piše ljubavnu poeziju punu pastelnih boja i prijatnih mirisa. Njegova zbirka „Cveće zla“ je 1857. dovela pesnika do Njegova zbirka „Cveće zla“ je 1857. dovela pesnika do propasti. Naime, sud odlučuje da su njegove pesme propasti. Naime, sud odlučuje da su njegove pesme skandalozne i nemoralne i ne pridaje im nikakvu umetničku skandalozne i nemoralne i ne pridaje im nikakvu umetničku vrednost. Bodler umire u 46-oj godini života u potpunoj agoniji vrednost. Bodler umire u 46-oj godini života u potpunoj agoniji i uz povremene trenutke ozarenja u vidu opijuma, hašiša i i uz povremene trenutke ozarenja u vidu opijuma, hašiša i ljubavnih zanosa. ljubavnih zanosa.

Page 6: Albatros Jelena Spasic

› Njegova pesma Albatros,Njegova pesma Albatros, nastala jos 1841. za vreme nastala jos 1841. za vreme pesnikovog putovanja u Indiju. U opesnikovog putovanja u Indiju. U ovoj pesmivoj pesmi ptica je ptica je imala vrimala vreednost simbola neshvadnost simbola neshvaććene i ismene i ismejejane ane veliveliččine, a Bodler joj je dao sasvim novo znacenjeine, a Bodler joj je dao sasvim novo znacenje. U. U palom albatrosu,palom albatrosu, razlici izmerazlici izmedjdju onog pre,u onog pre, kad je biokad je bio ““kralj kralj azura“azura“ i sad kad je bedan i jadan, on docarava i sad kad je bedan i jadan, on docarava prolaznost i promenjivost sudbineprolaznost i promenjivost sudbine.. PPoslednjom oslednjom strofom celokupnu simboliku vezuje za sudbinu strofom celokupnu simboliku vezuje za sudbinu pesnika , koji se “pesnika , koji se “kraljemkraljem" os" osećeća u visinama, ali "na a u visinama, ali "na tlo prognan, gde ga svet sa porugom gura,tlo prognan, gde ga svet sa porugom gura, od od divovskih krila ne modivovskih krila ne možže da hoda". Ono e da hoda". Ono ššto mu je u to mu je u njegovom svetu, u visinama, fantasticno orudje koje njegovom svetu, u visinama, fantasticno orudje koje ga ga ččini ini kraljemkraljem, oborenom albatrosu predstavlja , oborenom albatrosu predstavlja teret, porugu i smetnju.teret, porugu i smetnju. I opet smo svedoci totalnog I opet smo svedoci totalnog dodožživljaja sveta u kojem se spajaju lepota i strava, ivljaja sveta u kojem se spajaju lepota i strava, ljubav i smrt. ljubav i smrt.

Page 7: Albatros Jelena Spasic

Albatros je ptica južnih mora i Albatros je ptica južnih mora i nebeskih visina. Nju ništa ne plaši: ni nebeskih visina. Nju ništa ne plaši: ni oblaci, ni vetrovi, ni munje. oblaci, ni vetrovi, ni munje.

Dok leti, ona je simbol zamaha, Dok leti, ona je simbol zamaha, slobode, nedostizna je i predmet slobode, nedostizna je i predmet covekovog divljenja.covekovog divljenja.

Page 8: Albatros Jelena Spasic

Međutim, kada sleti na brod, kada je koji od Međutim, kada sleti na brod, kada je koji od mornara uhvati, kao sto ponekad biva, onda mornara uhvati, kao sto ponekad biva, onda ona postaje predmet brutalne igre: stavljaju ona postaje predmet brutalne igre: stavljaju joj lulu u kljun i oponašaju njen nevešt hod.joj lulu u kljun i oponašaju njen nevešt hod.

Dešava se upravo ono u šta se mogao Dešava se upravo ono u šta se mogao uveriti i sam Bodler kada je brodom putovao uveriti i sam Bodler kada je brodom putovao u Indiju, zbog čega se i potukao sa nekim u Indiju, zbog čega se i potukao sa nekim mornarom, pričao je kasnije jedan od mornarom, pričao je kasnije jedan od njegovih saputnika.njegovih saputnika.

Page 9: Albatros Jelena Spasic

Simbol albatrosaSimbol albatrosa

• Stvorena da leti, da vlada Stvorena da leti, da vlada visinama, da izaziva divljenje visinama, da izaziva divljenje - dok na brodu, na palubi - dok na brodu, na palubi koja oličava svet čoveka i koja oličava svet čoveka i njegovo ovozemaljsko njegovo ovozemaljsko stanište, ona je nevešta, stanište, ona je nevešta, smešna, troma, nesrećna. smešna, troma, nesrećna. Tako je ptica albatros Tako je ptica albatros poprimila šire i univerzalnije poprimila šire i univerzalnije značenje – značenje – postala je simbol postala je simbol pesnika i njegovog udesa pesnika i njegovog udesa ovde na zemlji i medju ovde na zemlji i medju ljudimaljudima, u masi, gde je , u masi, gde je osuđen na nesporazume, osuđen na nesporazume, nerazumevanje i podsmeh.nerazumevanje i podsmeh.

Page 10: Albatros Jelena Spasic

Albatros, dok leti, izgleda fascinantno, Albatros, dok leti, izgleda fascinantno, izaziva divljenje; slicno je i sa izaziva divljenje; slicno je i sa pesnikom. Kada je sam, u trenutku dok pesnikom. Kada je sam, u trenutku dok stvara, on je u svom svetu, u svojim stvara, on je u svom svetu, u svojim neobičnim snovima i zanosima. On, neobičnim snovima i zanosima. On, tada, leti na krilima mašte (“krilati tada, leti na krilima mašte (“krilati putnik”), pa njegovo trajanje u putnik”), pa njegovo trajanje u trenucima opijenosti visinama, svetom trenucima opijenosti visinama, svetom i njegovim lepotama naliči na let i njegovim lepotama naliči na let albatrosa u azurnim visinama.albatrosa u azurnim visinama.

Page 11: Albatros Jelena Spasic

• Dok stvara, dok je u Dok stvara, dok je u nekim svojim visinama, nekim svojim visinama, pesnik nadilazi obične pesnik nadilazi obične ljude svojom ljude svojom imaginacijom, imaginacijom, znanjem, nadahnućem, znanjem, nadahnućem, intuicijom i intuicijom i sposobnostima da sposobnostima da oseti i vidi ono što je oseti i vidi ono što je drugima nedostupno i drugima nedostupno i zauvek skriveno. Ali, zauvek skriveno. Ali, kada se nadje u kada se nadje u društvu, kada je medju društvu, kada je medju ljudima u kojima vlada ljudima u kojima vlada površnost, zavist, površnost, zavist, mržnja, potreba samo mržnja, potreba samo za sticanjem i golim za sticanjem i golim traganjem, pesnik se traganjem, pesnik se oseća kao i albatros na oseća kao i albatros na palubi.palubi.

Page 12: Albatros Jelena Spasic
Page 13: Albatros Jelena Spasic

Motivska struktura pesmeMotivska struktura pesme

Page 14: Albatros Jelena Spasic

ALBATROSALBATROSU letuU letu Na palubiNa palubisilansilan sputansputan

kraljkralj malimali

krilati putnikkrilati putnik neveštnevešt

prekrasanprekrasan zbunjenzbunjen

knez oblakaknez oblaka pokunjenpokunjen

druži se s buromdruži se s burom smešansmešan

munjom poji ocimunjom poji oci jadanjadan

Kad stvaraKad stvara U društvuU društvu

PESNIKPESNIK

Page 15: Albatros Jelena Spasic
Page 16: Albatros Jelena Spasic

Učenik: Jelena SpasićUčenik: Jelena SpasićProfesor: Dragana PetrovićProfesor: Dragana PetrovićPredmet: Srpski jezik i književnostiPredmet: Srpski jezik i književnostiŠkola: Ekonomska škola NišŠkola: Ekonomska škola Niš