of 19 /19
M M o o t t i i v v a a ] ] i i e e C C u u n n o o a a [ [ t t e e r r i i s s c c u u r r i i l l e e d d o o p p i i n n g g u u l l u u i i ! ! P P u u t t e e r r e e a a r r e e p p e e t t ` ` r r i i l l o o r r p p a a r r ] ] i i a a l l e e director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 1 (234) 2015 l 1,50 lei l www.topfitness.ro TOPCULTURISM.RO

Culturism 234 (1/2015)

Embed Size (px)

Text of Culturism 234 (1/2015)

Page 1: Culturism 234 (1/2015)

MMoottiivvaa]]iiee

CCuunnooaa[[ttee rriissccuurrii llee ddooppiinngguulluuii !!

PPuutteerreeaa rreeppeett`̀rrii lloorr ppaarr]]iiaallee

director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 1 (234) 2015 l 1,50 lei l www.topfitness.ro

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 2: Culturism 234 (1/2015)

CCuull ttuurr ii ssmm&&FFii ttnneessssToat` colec]ia revistelor

noastre, de la num`rul 1

la 233, este disponibil`

acum, pe DVD, \n format

digital (pdf). Un DVD

cost` 15 lei. Comenzile

se pot face la telefoanele

redac]iei sau pe email.

Cunoa[te riscurile

dopingului! . . . . . . . .8

Motiva]ie . . . . . . . . . .12

Sculptura

[i corpul uman

\n Rom~nia (3) . . .14

Probleme medicale

frecvente:

Epicondilita . . . . . .16

ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18

Interviu cu

Gabriel Sibiceanu . .20

Antrenament complet

pentru spate . . . . . .24

Cea mai bun` or` pen-

tru antrenament . .26

Puterea repet`rilor

par]iale . . . . . . . . . .28

CUPRINSCUPRINS

Editura Redis CoStr. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon//Fax: 021.300.75.46; Fax: 021.351.50.58;

Telefon: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783,e--mail: [email protected] wwebbsite: www.topfitness.ro

Colectiv de redac]ieRReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,,AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu ((ccoorreessppoonnddeenntt

SSUUAA)).. FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr`̀:: EElleennaa MMiiccuullii]]`̀..

B.C.A.A.Produs cu efect anabolic, ce are

capacitatea de a m`ri semnificativ sin-teza de proteine \n organism [i care fa-ciliteaz` eliberarea natural` de hormo-ni, precum hormonul de cre[tere (GH),IGF-1 [i insulina. Are un remarcabilefect anticatabolic, prevenind distru-gerea proteinelor [i pierderea maseimusculare. u

9900 gg –– 3311,,0000 lleeii 220000 gg –– 5555,,0000 lleeii 330000 gg –– 7755,,0000 lleeii

TaurinaTaurina [i lecitina sunt necesare

pentru metabolizarea gr`similor, pre-vin formarea calculilor biliari, favori-zeaz` absorb]ia vitaminelor liposolubi-le, \mbun`t`]esc starea de s`n`tate ainimii, asigur` suportul necesar sin-tezei neurotransmi]`torilor [i au efectprotector asupra creierului. u

110000 gg –– 1177,,0000 lleeii

Creatin MonohidratCreatin` monohidrat avånd 100%

puritate. Ofer` organismului energianecesar` sus]inerii efortului intens,

m`re[te for]a muscular`,\mbun`t`]e[te refacerea postefort,cre[te volumul celular, cre[te hidrareacelular`.u

9900 gg –– 1199,,0000 lleeii 330000 gg –– 3399,,0000 lleeii 550000 gg –– 4499,,0000 lleeii

L–GlutaminaGlutamina reprezint` 60% din totalul

aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20%din totalul aminoacizilor circulan]i \n or-ganism. Favorizeaz` sinteza proteine-lor, previne catabolismulmuscular (distrugerea]esutului muscular),\mbun`t`]e[te recuperareadup ̀efort, stimuleaz` pro-ducerea hormonului decre[tere, stimuleaz` activi-tatea sistemului imunitar,favorizeaz` hidrarea celu-lar`, cre[te produc]ia deglicogen \n ficat, transport`azotul \n locurile \n care or-ganismul are cea mai marenevoie (pentru sinteza pro-teic`). u

9900 gg –– 3311,,0000 lleeii 220000 gg –– 4499,,0000 lleeii 330000 gg –– 6699,,0000 lleeii

L–CarnitinaM`re[te cu 70 % metabolizarea

gr`simii. Accelereaz` metabolismul li-pidelor, favorizånd oxidarea lor la nivelcelular, mobilizeaz` depozitele degr`sime, m`re[te performan]ele fizice[i rezisten]a la efort, reduce nivelulcolesterolului [i trigliceridelor. u

3300 gg –– 2255,,0000 lleeii 5500 gg –– 3377,,0000 lleeii

110000 gg –– 6699,,0000 lleeiiu MM`̀ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,,

rraass`̀,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr`̀..

MTINERETULUI

LiceulßINCAI

REDIS

MAGAZINULREDIS

Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4,Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarteu[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, \n circa2 minute de mers pe jos, ocolind prin stångaLiceul Gheorghe {incai.

Program: luni - vineri 10.30 – 18.00sâmb`t` 10.30 – 14.00

Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel.021.337.34.37

NUTRIMAXXNUTRIMAXXSUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE

Baton cu o valoare ener-getic` redus`, con]inut marede fibre vegetale, ceai verde(1.000 mg) [i l-carnitin` (320mg). Datorit` fibrelor, se redu-ce asimilarea gr`similor [i sefavorizeaz` eliminarea lor.Combate senza]ia de foame [iare un efect de detoxifiere astomacului. Se recomand`consumarea a 1-3 batoane pezi, un baton putånd \nlocui omas`, deoarece asigur` [i ne-cesarul de nutrien]i. Cu cåtsunt \nlocuite mai multe mese,cu atåt se va realiza mai repe-de eliminarea gr`similor.100% vegetal. Pentru comenzimai mari de 50 batoane, seface o reducere de 25%.

1,70 lei/buc.

SILUETBAR

Culturism&Fitness nr. 1/2015 32 Culturism&Fitness nr. 1/2015

HidrolizatHidrolizat din zer, ob]inut din lapte, f`r` adaos de arome [i îndul-

citori, se dizolv` foarte bine [i are un gust neutru. Se recomand`celor cu nevoi crescute de protein` în alimenta]ie. Pe lâng` aportulde proteine, hidrolizatul din zer cre[te cantitatea de glicogen dinmu[chii antrena]i, momentul ideal de servire fiind dup` antrenament,iar celelalte administr`ri, între mese.

Informa]ii nutri]ionale: proteine – 80 %, carbohidra]i – 9,5 %, mine-rale – 5 %, gr`simi – 3 %. Valoare energetic` pentru 100 g: 401 Kcal(1678 KJ).

Administrare: om`sur` de trei ori pezi, amestecat` cuap` sau alt lichid.M`sura din interiorulambalajului con]ine35 g produs.

cutie 900 g –89,00 lei

Profil aminoacizi (%)L-Leucin`* 10,38 Acid L-Glutamic 17,33L-Lizin` * 9,27 Acid L-Aspartic 10,78L-Treonin` * 6,80 L-Prolin` 5,87L-Izoleucin` * 6,21 L-Serin` 4,94L-Valin` * 5,85 L-Alanin` 4,91L-Fenilalanin` * 3,12 L-Tirosin` 2,62L-Metionin` * 2,18 L-Cistein` 2,45L-Triptofan * 1,72 L-Arginin` 2,20

L-Histidin` 1,70* aminoacizi esen]iali L-Glicin` 1,67

din zer (WPH-4)NOU

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 3: Culturism 234 (1/2015)

Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cusucces produsele „Redis“ cunoscu]iisportivi: Florin Uceanu, AlexandruCostache, Cristian Ra[c`, DanielOprea, Alexandru Bolborici, Radu„Valahu“ Georgescu [i top-modelulNicoleta Luciu.

Nutrifort–REste un concentrat de carbohidra]i,

proteine, vitamine [i minerale (cuarome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [icola) recomandat pentru cre[terea ra-pid` \n mas` muscular`. O por]ie repre-zint` 190 g de produs [i, pentru o cre[-tere accelerat` a masei musculare, serecomand` dou`-trei por]ii pe zi. Om`sur` con]ine 45 g.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 2255,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 4477,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 4499,,0000 lleeiiGGaallee]]ii 55 kkgg –– 8899,,0000 lleeii

Mixforte–RProdusul con]ine o propor]ie ridicat`

de carbohidra]i (70%), ce provin dinfructoz`, maltodextrin` [i dextroz`, sub-stan]e care dau un gust foarte bun pro-dusului. Are o concentra]ie de 25% pro-teine de origine animal` (lapte – casei-nat, albumine din ou [i proteine din zer,în cantit`]i egale fiecare).

CCuuttiiii 11 kkgg –– 3355,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 6655,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 6677,,0000 lleeii

Super Mass–REste un supliment (cu arome de va-

nilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) ce,datorit` compozi]iei (50% proteine [i35% carbohidra]i), poate \nlocui meseleobi[nuite din timpul zilei [i este reco-mandat atåt tuturor categoriilor de spor-tivi, cåt [i celor care nu fac sport, dar do-resc s` aib` o alimenta]ie s`n`toas`,cu cåt mai pu]ine gr`simi [i colesterol.

Se recomand` cåte o por]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = 80 g de produs).O m`sur` con]ine 40 g.

CCuuttiiii 990000 gg –– 3311,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 5599,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,22 kkgg –– 6611,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 44,,55 kkgg –– 110099,,0000 lleeii

Mass Forte Creatin–RAcelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, \n

plus, creatin ̀monohidrat pentru stimula-rea cre[terii rapide \n mas` [i for]`.Arome: vanilie, ciocolat̀ , tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 2299,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 5511,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 5533,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 9955,,0000 lleeii

Whey Mass–REste un concentrat de carbohidra]i

(62%) [i proteine (32%), proteineleprovenind exclusiv din zer, [i este reco-mandat pentru energie [i cre[tere \n ma-s` muscular`. O por]ie de 90 g con]ine1.000 mg de L-Glutamin`, cel mai impor-tant aminoacid pentru mu[chi.

GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 7799,,0000 lleeii

Energocarb-REste un supliment energetic din car-

bohidra]i (cu arome de vanilie, ciocolat`,tutti frutti [i cola) [i se recomand` pentrurefacerea rezervelor energetice ale or-ganismului. Se administreaz` 45 g \na-inte de antrenament (pentru a aveaenergie) [i 45-90 g dup` antrenament,pentru refacere. O m`sur` con]ine 45 g.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 1199,,0000 lleeii

SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3355,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3377,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 5599,,0000 lleeii

Fosfocreatin–RCreatina este o substan]`, necesar`

\n toate contrac]iile musculare, produs`\n mod normal de ficat, pancreas [irinichi, din aminoacizi. Prezentarea subform` de tablete este foarte conve-nabil`, deoarece pot fi transportate [iadministrate u[or, \n plus [ti cu preciziecåte grame iei de fiecare dat`. O table-t` con]ine 1 g de creatin`. Se reco-mand` administrarea a cåte o por]ie (5tablete), de 2-3 ori pe zi, \mpreun` cuun pahar mare cu sucuri naturale saucu ap`.

9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii

Creatina Forte–RTablete masticabile, cu un gust

foarte bun, care con]in 500 mg crea-tin` monohidrat [i 300 mg dextroz`.

9900 ttaabblleettee –– 1155,,0000 lleeii330000 ttaabblleettee –– 3311,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 4455,,0000 lleeii

Creatina–RTablete care con]in 1.000 mg de

creatin monohidrat.9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii

330000 ttaabblleettee –– 3399,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 5599,,0000 lleeii

PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~

Super Protein–R 90Con]ine 90% protein` de calitate

superioar`, ob]inut din lapte. Arome:vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii 990000 gg –– 6699,,0000 lleeii

Ideal ProteinCon]ine dou` surse de protein`:

una cu absorb]ie rapid` (75% din totalde protein`) [i una cu absorb]ie lent`(25% din total). Se asigur` astfel unflux continuu de aminoacizi în sångetimp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [ivanilie.

CCuuttiiii 990000 gg –– 3355,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22 kkgg –– 6677,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 6699,,0000 lleeii

Protwhey–RCon]ine 81% protein` din zer cu un

efect anabolic puternic prin promova-rea sintezei proteinelor \n timp ce si-multan reduce distrugerea de pro-tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`,valoare biologic` foarte mare, gustfoarte bun.

CCuuttiiii 990000 gg –– 7799,,0000 lleeii GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 115599,,0000 lleeii

Proteinmix–RConcentrat proteic de calitate supe-

rioar` din zer, lapte [i albu[ de ou, \npropor]ii egale, cu efect puternic pentruperforman]a sportiv` combinånd efecte-le benefice ale celor trei surse diferite deproteine. Pentru culturi[ti, este excelent\n perioada de mas` sau de definire.

Concentra]ia proteic` este de 85%.CCuuttiiii 990000 gg –– 7799,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 115599,,0000 lleeii

Milk&EggConcentrat din lapte (zer – 33,33%

[i caseinat – 33,33%) [i albu[ de ou –33,33%, cu o concentra]ie proteic` de85%.

CCuuttiiii 990000 gg –– 7799,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 115599,,0000 lleeii

Izolat proteic soiaIzolat proteic, din soia, cu o con-

centra]ie proteic` de 90% f`r` nici unadaos de arom` sau \ndulcitori.

CCuuttiiii 775500 gg –– 2299,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22 kkgg –– 5555,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 5577,,0000 lleeii

CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE

Vitalizant–RComplex alimentar proteic, vita-

mino-mineral care con]ine antioxi-dan]i cu diferite structuri (antociani,protoantociani, picnogenol, flavone,catehine, lactoalbumine) [i nutrien]inaturali. Înl`tur` stresul oxidativ [i în-cetine[te îmb`trånirea celulelor. Îm-bun`t`]e[te circula]ia sångelui, înl`-tur` riscurile accidentelor sangvine [iîmpiedic` formarea varicelor. Cre[teimunorezisten]a, capacitatea la efortfizic, rezisten]a la suprastres, prin în-l`turarea radicalilor liberi ai oxigenului[i a metalelor toxice, ac]ionånd efi-cient \n limitarea producerii acestora.Catifeleaz` pielea, protejeaz` înche-ieturile, tendoanele [i ligamentele. Seadministreaz` de 3 ori pe zi dup` me-sele principale cåte 1-2 tablete la co-pii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efec-te secundare nedorite.

110000 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii

Complex–REste un complex de vitamine-[i

minerale indicat \n cazul solicit`rilor fi-zice mari, \n avitaminoze. Este indicatpentru sportivi, dar [i pentru oameniicare nu fac sport, ca supliment de vi-tamine [i minerale. Datorit` procentu-lui mare de vitamina C, are rol antio-xidant [i stimuleaz` sistemul imunitar.Se prezint` sub form` de capsule ge-latinoase de 500 mg. Se administrea-z` 2-4 capsule/zi.

5500 ccaappssuullee –– 1199,,0000 lleeii

Isotonic–RPlicuri pentru b`utur` isotonic` re-

confortant` ce con]in glucoz` cris-talizat` [i cele mai importante vita-mine [i minerale. |nlocuie[te rapid li-chidele [i mineralele pierdute printranspira]ie, furnizeaz` energie, aju-tånd la recuperarea rapid` dup` efort[i \nl`tur` oboseala. Arome: l̀ måie,portocale [i tutti frutti.

Se fac comenzi de minimum 5 plicuri.2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 3300 pplliiccuurrii.

11,,2299 lleeii//pplliicc

Allium–RStimulent general, antioxidant, di-

gestiv, reechilibrant glandular, stimu-lent imunitar, vitaminizant [i minerali-zant \n care ingredientele principalesunt extrase din ceap` [i usturoi. Seprezint` sub form` de capsule gelati-noase de 500 mg. Se administreaz`2-4 capsule pe zi, \n dou` reprize,dup` mese.

110000 ccaappssuullee –– 1199,,0000 lleeii

Vitamin Complex100% DZR

Acest complex de vitamine poate fiadministrat pentru optimizarea func]ii-lor organismului, men]inerea st`rii des`n`tate, revigorarea [i tonifierea or-ganismului, cre[terea speran]ei devia]`, dezvoltarea unui fizic [i psihic

s`n`tos, \mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii.Se administreaz` oral, cåte 2 ta-

blete pe zi, \mpreun` cu un pahar deap` sau sucuri naturale. Dou` tabletecon]in 100% DZR din vitaminele: C,B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic,Biotin`.

112200 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii

Calciu Magneziu Zinc|mpreun`, cele 3 minerale, ajut` la

men]inerea s`n`t`]ii sistemului ner-vos, muscular [i osos, asigur` bunafunc]ionare a inimii [i circula]iei, elimi-n` nervozitatea [i stresul, regleaz`activitatea prostatei, asigur` suportpentru efort fizic sau intelectual sus]i-nut, are efecte benefice asupra tenu-lui, p`rului [i unghiilor.

Se administreaz` oral, cåte 2 cap-sule, de dou` ori pe zi, \mpreun` cuun pahar cu ap` sau sucuri naturale.Doza de 4 capsule asigur` 100%DZR din mineralele con]inute. Sporti-vii pot lua doze mai mari, \n func]ie denecesit`]i.

112200 ccaappssuullee –– 2299,,0000 lleeii

Calciu Magneziu|mpreun`, cele dou` minerale,

ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sistemu-lui nervos, muscular [i osos, asigur`buna func]ionare a inimii [i circula]iei,elimin` nervozitatea [i stresul, reglea-z` activitatea prostatei, asigur` suportpentru efort fizic sau intelectualsus]inut, are efecte benefice asupratenului, p`rului [i unghiilor.

Se administreaz` oral, cåte 2 cap-sule, de dou` ori pe zi, \mpreun` cuun pahar cu ap` sau sucuri naturale.Doza de 4 capsule asigur` 100%DZR din mineralele con]inute. Sporti-vii pot lua doze mai mari, \n func]ie denecesit`]i.

112200 ccaappssuullee –– 2299,,0000 lleeii

ZincZincul este un puternic antioxidant,

necesar la buna func]ionare a sis-temului imunitar, intervine \n reglareaproceselor metabolice, func]ionareasistemelor enzimatice [i men]ine inte-gritatea celular`. Este indispensabilpentru sinteza proteinelor, pentru for-marea ADN-ului [i ajut` la secre]ia in-sulinei. Regleaz` capacitatea de con-trac]ie a mu[chilor, accelereaz` vin-decarea pl`gilor, accelereaz` cre[te-rea, stimuleaz` activitatea cerebral`,poate fi util \n anumite afec]iuni psi-hice. Deoarece este necesar pentruproducerea testosteronului [i a sper-mei, anumite tulbur`ri de poten]` sepot datora unei caren]e cronice de

zinc.Se administreaz` oral o tablet` pe

zi, \mpreun` cu un pahar cu ap` sausucuri naturale. O tablet` asigur`100% DZR pentru zinc.

112200 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii

Vitamina C 700Vitamina C este un puternic antio-

xidant, ajut` la neutralizarea radica-lilor liberi, cre[terea imunit`]ii organis-mului, producerea de colagen \n ]esu-turile conjunctive, formarea osaturii [identi]iei, revigorarea [i tonifierea or-ganismului, combaterea st`rilor deanxietate [i oboseal`, metabolizareaanumitor aminoacizi [i a glucozei, ab-sorb]ia altor minerale.

Doza unui adult este de 80-1.000mg pe zi, \n func]ie de necesit`]i. Seadministreaz` oral o capsul` (700 mgvitamina C) pe zi, \mpreun` cu unpahar cu ap` sau sucuri naturale.

112200 ccaappssuullee –– 2299,,0000 lleeii

VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE

4 Culturism&Fitness nr. 1/2015

FFlloorr iiiinnUUUUcceeaannuu

PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu--

lluuii,, pprree]]uurriilleeiinncclluuzzâânndd

[[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee

Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294,0722.244.783

fax: 021.351.50.58pe mail la adresa [email protected] online pe www.redis.ro

Culturism&Fitness nr. 1/2015 5TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 4: Culturism 234 (1/2015)

Protein–RUn baton proteic este echivalentul

nutritiv a 90 g carne vit`. Batoane cuun gust excelent de ciocolat`, de 60 g(350 Kcal), avånd: proteine – 16 g, car-bohidra]i – 23,2 g, gr`sime vegetal` –14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin` –145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vita-mina B5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, mag-neziu 12 mg. 350 Kcal. Se fac comen-zi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduu--cceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee.. u

11,,9900 lleeii//bbaattoonn

Fibrobar ForteBaton cu o valoare energetic` re-

dus`, con]inut ridicat de fibre vege-tale, acizi gra[i polinesatura]i Omega3 [i L-carnitin`. Formula favorizeaz`sc`derea greut`]ii, eliminarea gr`simi-lor, colesterolului [i trigliceridelor, \m-bun`t`]e[te tranzitul intestinal, s`n`-tatea articula]iilor [i tonific` sistemulcardio vascular. Are gust pl`cut, dul-ce-acri[or. Combate senza]ia de foa-me. Se recomand` consumarea a 1-3batoane pe zi, permi]ånd renun]areala una sau mai multe mese. 100% ve-getal. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm5500 bbaattooaannee..u

22,,0000 lleeii//bbaattoonn

Siluet BarBaton cu o valoare energetic` re-

dus`, con]inut mare de fibre vegetale,ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin`(320 mg). Datorit` fibrelor, se reduceasimilarea gr`similor [i se favorizea-z` eliminarea lor. Combate senza]iade foame [i are un efect de detoxi-fiere a stomacului. Se recomand`consumarea a 1-3 batoane pe zi, unbaton putånd \nlocui o mas`, de-oarece asigur` [i necesarul de nutri-en]i. Cu cåt sunt \nlocuite mai multemese, cu atåt se va realiza mai repe-de eliminarea gr`similor. 100% ve-getal. Se fac comenzi de minimum 5batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii--mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u..

11,,7700 lleeii//bbaattoonn

Ideal BarBaton indicat ca aliment s`n`tos,

prin con]inutul de nutrien]i de calitate [iîn propor]ii optime pentru necesit`]ileorganismului uman, care dau energie[i au un rol benefic, putånd \nlocui cusucces o mas`. L-carnitina [i aciziigra[i Omega 3 contribuie la stimulareaarderii gr`similor [i a regl`rii niveluluicolesterolului seric, vitamina C este unbun antioxidant. Fulgii de grâu ger-minat sunt biostimulatori [i, împreun`cu fulgii de porumb crocan]i [i alunele,dau un gust excelent batonului. Estebogat în proteine [i fibre vegetale fiindrecomandat [i pentru folosirea în tim-pul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine in-grediente de origine animal`

DDaattoorriitt`̀ pprriinncciippiiiilloorr nnuuttrriittiivvee ss`̀nn`̀--ttooaassee dduupp`̀ ccaarree aa ffoosstt ccoonncceeppuutt,, bbaa--ttoonnuull ssee \\nnccaaddrreeaazz`̀ \\nn cceerriinn]]eellee lleeggiiiipprriivviinndd aalliimmeennttaa]]iiaa ss`̀nn`̀ttooaass`̀ ppeennttrruuccooppiiii [[ii aaddoolleesscceenn]]ii,, ddeeccii ssee ppooaattee ccoo--mmeerrcciiaalliizzaa [[ii \\nn [[ccoollii..

Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Sefac comenzi de minimum 5 batoane.2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500bbaattooaannee..u

11,,7700 lleeii//bbaattoonn

Milk&Egg BarBaton bogat \n proteine provenind

din lapte, zer [i albu[ de ou. Se reco-mand` sportivilor [i categoriilor depopula]ie care au nevoie de o alimen-ta]ie proteic` [i de energie. Informa]iinutri]ionale: carbohidra]i – 29 g, pro-teine – 15,8 g, gr`simi – 10 g, mine-rale – 1,3 g.

Un baton are 60 g [i 270 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5

batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii--mmuumm 5500 bbaattooaannee..u

22,,9900 lleeii//bbaattoonn

Fibrobar cu ceai verdeSe recomand` ca aliment ener-

getic s`n`tos, prin con]inutul de nutri-en]i de calitate [i în propor]ii optimepentru necesit`]ile organismuluiuman, care dau energie [i au un rolbenefic. L-Carnitina [i acizii gra[iOmega 3 contribuie la stimularea ar-derii gr`similor [i la reglarea nivelului

colesterolului seric, iar ceaiul verde(1.250 mg) [i vitamina C sunt foartebuni antioxidan]i. Este bogat în pro-teine [i fibre vegetale, fiind recoman-dat [i pentru folosirea în timpul diete-lor pentru sl`bit. Nu con]ine ingredi-ente de origine animal`, deci poate ficonsumat [i de c`tre cei vegetarienisau de persoanele care ]in post.

Se fac comenzi de minimum 5batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii--mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u

11,,9900 lleeii//bbaattoonn

Wheybar–R ForteBatoane proteice [i energizante

avånd 70 g, carbohidra]i – 34.54,gr`simi – 12,40, bogate \n proteine dinzer – 17,66 g [i care con]in 1.000 mg deL-Glutamin` (cel mai important amino-acid pentru mu[chi) [i 1.000 mg deB.C.A.A., care favorizeaz` recuperareadup` efort [i cre[terea muscular`.

Se fac comenzi de minimum 5batoane. 25% reducere pentru mini-mum 50 batoane. u

33,,5500 lleeii//bbaattoonn

BATOANEBATOANE

u Reducerea este valabil`numai la comenzile online

sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li.

Livr`ri prin curier,\n toat` ]ara

Am introdus livrarea rapid`,prin curier, \n toat` ]ara, gratu-it` la comenzi de peste 150 lei[i cu o tax` de numai 9 lei lacomenzi sub aceast` sum`.Ca [i pån` acum, taxele lalivrarea prin po[t` vor fi incluse\n pre] [i fiecare poate s`aleag` modul cel mai conve-nabil prin care s` primeasc`comenzile: clasic, ca pån`acum, prin po[t`, cu taxeleincluse \n pre] [i cu livrare \n 3-5 zile, sau prin curier, cu livrareacas` sau la serviciu, \n 1-2zile [i cu o tax` de numai 9 lei,\n cazul comenzilor sub 150 lei.

Cånd da]i comanda, specifi-ca]i cum dori]i s` se fac`livrarea.

Culturism&Fitness nr. 1/2015 7

Amino–RProdus de calitate superioar`, na-

tural, cu un procent [i raport optim deaminocizi esen]iali [i dipeptide, careasigur` o nutri]ie proteic` complet`.Cre[te rata metabolic`, asigur` o maibun` oxigenare a mu[chilor [i folose[-te gr`simile pentru energie. Nu con-]ine zaharuri [i gr`simi. 100% natural.

300 tablete – 35,00 lei 500 tablete – 53,00 lei

Amino Whey–RComprimate de 1.300 mg con]i-

nånd 85% izolat proteic din zer, unadintre cele mai bune surse de proteinedisponibile la ora actual`. Se adminis-treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 compri-mate, oral, cu ap` sau alt lichid pota-bil. Pentru sportivii de performan]` sepot dubla dozele.

330000 ccoommpprriimmaattee –– 5555,,0000 lleeii550000 ccoommpprriimmaattee –– 7755,,0000 lleeii

Taurina–RTablete care con]in 500 mg de

taurin`. Se recomand` adminis-trarea a 1–2 tb. \naintea uneia dintremese cu un pahar cu ap`.

100 tablete – 21,00 lei Amino Esen]ial–R

Este un supliment care con]ineaminoacizi esen]iali liberi sub form`de comprimate de 1.000 mg, cu unraport optim de aminoacizi esen]iali.Necesarul mediu de aminoacizi

esen]iali pentru sportivi este de apro-ximativ 400 mg/kgcorp/zi.

200 tablete – 43,00 lei300 tablete – 65,00 lei

500 tablete – 109,00 lei

Amino Egg–RTablete de 1.300 mg con]inånd

92,1% concentrat proteic din albu[ deou, o surs` de protein` foarte bineasimilat` de organism. Se adminis-treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 tablete,oral, cu ap` sau alt lichid potabil.

330000 ttaabblleettee –– 3399,,0000 lleeii550000 ttaabblleettee –– 5599,,0000 lleeii

Arginin`Stimuleaz` eliberarea hormonului

de cre[tere (GH) la nivelul hipofizei,contribuie la men]inerea func]io-nalit`]ii sistemului imunitar [i are unrol important \n buna func]ionare aaparatului cardiovascular \n mu[-chiul solicitat. O capsul` con]ine 700mg de L-Arginin`.

120 capsule – 39,00 lei

BCAABCAA este un produs cu efect

anabolic, care con]ine lan]ul impor-tan]ilor aminoacizi L-Leucin`, L-Valin` [i L-Izoleucin`, ce are capaci-tatea de a m`ri semnificativ sintezade proteine \n organism [i care facili-teaz` eliberarea natural` de hor-moni, precum hormonul de cre[tere,IGF-1 [i insulina.

Se recomand` servirea unei por]ii(10 capsule), de 1-2 ori pe zi, dincare una imediat dup` antrenament,\mpreun` cu ap` sau alt lichid pota-

bil. O capsul` con]ine 500 mg deBCAA.

120 capsule – 29,00 lei

Glutamin`L-Glutamina reprezint` cel mai

important aminoacid pentru sportivi.|n timpul efortului fizic, organismulpierde o cantitate important` deaminoacizi, printre care [i L-Gluta-mina, care reprezint` 60% din totalulaminoacizilor liberi din mu[chi [i 20%din totalul aminoacizilor circulan]i \norganism. Favorizeaz` sinteza pro-teinelor, previne catabolismul muscu-lar, \mbun`t`]e[te recuperarea dup`efort, stimuleaz` hormonul de cre[te-re [i activitatea sistemului imunitar.

Se recomand` servirea unei por]ii(10 capsule) de mai multe ori pe zi, \nlimita a 0,25 g pe kilocorp, din careuna imediat dup` antrenament, \m-preun` cu ap`. O capsul` con]ine500 mg de L-Glutamin`.

120 capsule – 29,00 lei

OrnitinaOrnitina \mpreun` cu arginina

favorizeaz` dezvoltarea masei mus-culare prin cre[terea nivelelor hor-monilor anabolici cum ar fi insulina [ihormonul de cre[tere. L-Ornitina areefect anabolic asupra ]esutului mus-cular prin m`rirea secre]iei de hor-mon de cre[tere (GH).

Se administreaz` cåte o por]ie (4capsule), de 2-3 ori pe zi, \mpreun`cu un pahar cu ap` sau sucuri natu-rale, \nainte de antrenament [i seara,\nainte de culcare, pe nemåncate. Ocapsul` con]ine 500 mg de L-Ornitin`

120 capsule – 39,00 lei

AMINOACIZIAMINOACIZI

Fibrobar–RBaton cu o valoare energetic` re-

dus` [i con]inut mare de fibre vege-tale. Datorit` fibrelor, se reduce asimi-larea gr`similor [i se favorizeaz` eli-minarea lor. Combate senza]ia defoame [i are un efect de detoxifiere astomacului. Se recomand` consuma-rea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu-tånd \nlocui o mas`, deoarece asigu-r` [i necesarul de nutrien]i. Cu cåtsunt \nlocuite mai multe mese, cu atåtse va realiza mai repede eliminareagr`similor. 100% vegetal.

PPeennttrruu ccoommeennzzii mmaaii mmaarrii ddee 5500 bbaa--ttooaannee,, ssee ffaaccee oo rreedduucceerree ddee 2255%%..uu

11,,9900 lleeii//bbaattoonn

Siluet–R VegetalPudr` instant cu con]inut mare de

fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim-ulånd arderea gr`similor, eliminareacolesterolului din organism, \nl`tur`senza]ia de foame, ajut` sistemulimunitar, regleaz` traficul intenstinal.Este 100% vegetal.

CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii

Siluet–RPudr` instant cu con]inut mare de

fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim-ulånd arderea gr`similor, eliminareacolesterolului din organism, \nl`tur`senza]ia de foame, ajut` sistemulimunitar, regleaz` traficul intenstinal.

CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii

Vegetal–RProdus natural, exclusiv vegetal,

ce poate înlocui una sau mai multemese zilnice. Nu con]ine colesterol.Ajut` în dietele de sl`bire, regular-izeaz` tranzitul intestinal, împiedic`acumularea de colesterol, elimin` tox-inele din organism [i reduce risculapari]ei bolilor cardiovasculare.

CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii L-Carnitin Instant

Plicuri care con]in 1.000 mg L-car-nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avåndun gust excelent. Se fac comenzi deminimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeenn--ttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii..

11,,7700 lleeii//pplliiccFibromix–R

Tablete masticabile cu valoare

energetic` redus`, pentru reducereastratului adipos [i sc`derea \n greu-tate. Este bogat \n proteine, fibre nat-urale expandate, minerale [i vitamine[i are un con]inut sc`zut de lipide(sub 4%). Produsul este 100% vege-tal. Poate s` fie utilizat perioade\ndelungate.

9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii

Siluet–R ForteTablete cu valoare energetic` mic`

[i con]inut mare de fibre vegetale,care se recomand` pentru reducereastratului adipos [i pentru sc`dereagreut`]ii corporale. Odat` ajunse \nstomac, fibrele \[i m`resc volumulajutånd la reducerea apetitului [i ast-fel se poate s`ri peste mese sau sepoate reduce cantitatea de alimentela o mas` f`r` a sim]i dup` aceeasenza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz`stomacul [i au efect de regularizare atraficului intestinal.

220000 ttaabblleettee –– 2233,,0000 lleeii

Fibro DrinkInstant

Plic pentru suc instant cu fibre vege-tale solubile (inulin`) [i L-Carnitin`.

Suplimentarea cu LL--CCaarrnniittiinn`̀ poa-te m`ri cu pån` la 70% cantitatea degr`sime metabolizat` de organism.Prin ad`ugarea de iinnuulliinn`̀ (con]ine

PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT

6 Culturism&Fitness nr. 1/2015

PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu--

lluuii,, pprree]]uurriilleeiinncclluuzzâânndd

[[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee

Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294,0722.244.783

fax: 021.351.50.58pe mail la adresa [email protected] online pe www.redis.ro

95% fibre vegetale solubile), substan-]` care \ncetine[te rata digestiv`, ab-sorb]ia intestinal`, reduce pofta demåncare [i scade rata de utilizare acaloriilor din sursele de hran`; pro-dusul este indicat \n curele de sl`bire.

Mod de administrare: zilnic 2-3 pli-curi (dizolvat in 250 mi de apa), dincare cåte unu \nainte de perioada zileicu cel mai mult efort fizic (sau \naintede antrenament) [i altul \nainte deculcare.

Ingrediente: fructoz` (13,5 g/plic),inulin` (5 g/plic), L-Carnitin tartrat (1,5g/plic). Se fac comenzi de minimum 5plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm5500 ddee pplliiccuurrii.. u

11,,7799 lleeii//pplliicc

L-Carnitin Lipotrop|n afara \mbun`t`]irii performan]e-

lor atletice [i a st`rii de s`n`tate aaparatului cardiovascular, L-carnitinaeste foarte util` \n cazul persoanelor

supraponderale sau obeze care vors` sl`beasc`. Produsul mai con]inevitamina C, care este un puternic an-tioxidant, [i vitamina B2 care m`re[teefectul L-carnitinei, ajutånd la trans-formarea proteinelor, gr`similor [icarbohidra]ilor \n energie.

Produsul se prezint` sub form` decapsule gelatinoase, o capsul` con]i-nånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg devitamina C [i 0,2 mg de vitamina B2.

110000 ccaappssuullee–– 4499,,0000 lleeii

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 5: Culturism 234 (1/2015)

To]i atle]ii, indiferent desport, \]i vor spune c` nivelulcompeti]ional din zilele noas-tre a ajuns foarte ridicat. |nafar` de satisfac]iile persona-le, atle]ii urm`resc visuri pre-cum cå[tigarea unor titlurimondiale sau asigurarea unuiloc \ntr-un lot de elit`. |n ast-fel de medii, folosirea dopin-gului este un lucru dejaobi[nuit.

|ns` dopajul are riscuri.Dopajul se reg`se[te cel maimult la sporturile de for]` [icele de anduran]`. Culturis-

mul este un sport de for]`,unde se urm`re[te dezvolta-rea masei musculare [i sc`-derea stratului adipos. |n con-tinuare vom vorbi despre be-neficiile [i efectele negativeale principalelor categorii dedoping: steroizii anabolizan]i,androstenedionul, hormonulde cre[tere uman, diureticele[i stimulatoarele.

Steroizii anabolizan]iFoarte mul]i culturi[ti iau

steroizi anabolizan]i. Sunt celmai u[or de administrat, ma-joritatea se iau oral [i nu sunt

foarte scumpi. Principalul steroid anabo-

lizant produs de corp estetestosteronul. El are dou`efecte: anabolic, de cre[terea mu[chilor, [i androgenic,care d` tr`s`turile masculine,precum barba, vocea groas`etc.

Unii culturi[ti \[i adminis-treaz` testosteron direct, \ns`marea majoritate a steroiziloranabolizan]i sunt modific`risintetice ale testosteronului.Astfel de hormoni au aviz me-dical, \ns` nu [i pentru perfor-

man]a sportiv`. |n medicin`sunt folosi]i pentru recupera-rea rapid` dup` o acciden-tare, \n urma unei opera]ii difi-cile, \n cazul arsurilor etc. Eisunt sub form` de pastile,injec]ii sau combina]ie.

Motivul principal, pentrucare culturi[tii iau steroizianabolizan]i, este ob]inereaunei mase musculare \ntr-untimp mai scurt, deoarece ste-roizii ajut` la recuperarea cor-pului dup` antrenamenteledure. |n plus, steroizii dau cul-turistului un sentiment de in-vincibilitate, de agresivitate,de multe ori cu tendin]e spreviolen]`.

Pån` acum am vorbit des-pre categoria de steroizi ana-bolizan]i care au aviz me-dical, crea]i pentru a fi folosi]i\n scop medical. Problema ec` ace[tia sunt greu de pro-

curat, ai nevoie de re]et` dela medic pentru a cump`radin farmacii iar medicii nusunt dispu[i s` fac` re]etedup` ureche deoarece, decå]iva ani, steroizii anabo-lizan]i au fost trecu]i la cate-goria droguri, iar ac]iunile ile-gale cu ace[tia se pedepsesccu \nchisoarea.

Astfel a ap`rut o pia]` nea-gr` a steroizilor anabolizan]i,f`r` s` aib` aviz medical, f`-cu]i de firme fantom` princine [tie ce metode [i \n cecondi]ii. Prin urmare, \n ziuade azi, culturi[tii \[i procur`steroizii de la astfel de firme.De aici multitudinea de discu-]ii, mai ales pe Internet, des-pre credibilitatea acestor fir-me. Pe lång` faptul c`, demulte ori, ce este scris pe eti-cheta produsului nu se reg`-se[te \n ambalaj, culturi[tii

risc` administrarea de sub-stan]e despre efectele c`ro-ra, \n timp, nu [tie nimeninimic.

Riscurile folosirii steroiziloranabolizan]i sunt multiple. Lab`rba]i poate ap`rea gineco-mastia, calvi]ia, atrofiereatesticulelor, infertilitatea, im-poten]a. La femei: \ngro[areavocii, m`rirea clitorisului,cre[terea p`rului facial, cal-vi]ia, infrecven]a sau absen]aciclului. Pe lång` acestea,atåt la b`rba]i cåt [i la femei,pot ap`rea: acnee sever`,risc crescut de tendinite [irupturi de tendoane, tumorisau probleme la ficat, cre[-terea nivelului colesteroluluir`u (LDL) [i sc`derea celuibun (HDL), hipertensiune,probleme de inim` [i circula-]ie sangvin`, inflamarea pros-tatei, comportament agresiv,

Cunoa[te riscurile

Culturism&Fitness nr. 1/2015 98 Culturism&Fitness nr. 1/2015

dopingului!

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 6: Culturism 234 (1/2015)

depresii, dependen]` de dro-guri, inhibarea dezvolt`rii nor-male [i riscul ulterior de pro-bleme la tineri.

AndrostenedionulEste un hormon androgen

produs de glandele suprare-nale, ovare [i testicule. Mai\ntåi este convertit \n testos-teron [i apoi folosit pentrucre[terea masei musculare.Problema este c` cre[tereanivelului testosteronului da-torat administr`rii androste-nedionului dureaz` pån` ladou` ore, cu maximum de cå-teva minute, timp prea scurtpentru corp de cre[tere amasei musculare.

Poate fi ob]inut cu prescrip-]ie medical`, \ns` efectelenegative cånt`resc mult fa]`de cele pozitive: acnee, atro-fierea testiculelor, cre[tereamameloanelor, la b`rba]i, iarla femei acnee, \ngro[areavocii, calvi]ie. La ambele sexemai apar \n plus cre[tereanivelului colesterolului r`u [isc`derea celui bun, risc cres-cut de atac de cord [i infarct.

Hormonul uman de cre[tere (GH)

Este un alt hormon cu efectanabolic. Sportivii \l folosescpentru cre[terea for]ei [i ma-sei musculare. Se poate pro-cura doar cu prescrip]ie medi-cal` [i se administreaz` in-jectabil. Din cauz` c` ob]ine-rea lui este foarte dificil` \nmod legal, sportivii apeleaz`la diferite firme fantom` pen-tru procurare. Faptul c` esteinjectabil cre[te foarte multriscul la care se supun spor-tivii, deoarece introduc \ncorp, direct \n sånge, sub-stan]e despre a c`ror natur`

nu poate garanta nimeni.Efectele negative pentru

GH sunt: dureri articulare, re-ten]ie de ap`, probleme la re-glarea glucozei, colesterolr`u crescut, cardiomiopatie,diabet, hipertensiune.

DiureticeleSunt substan]e care schim-

b` balan]a natural` a corpuluide fluide [i electroli]i, ducåndla deshidratare. Pierderea deap` a corpului, \ntr-un timprelativ scurt, face ca diureti-cele s` fie foarte des folositepentru cazurile \n care spor-tivii trebuie s` se \ncadreze\ntr-o anumit` categorie degreutate, caz ideal pentru cul-turi[ti. Diureticele ajut` [i lamascarea altor steroizi ana-bolizan]i folosi]i, prin efectulde diluare a urinei, atuncicånd sportivul este testatantidoping.

Efectele negative pentrudiuretice sunt: deshidratarea,crampe musculare, epuizare,ame]eli, le[in, deficien]` depotasiu, sc`derea tensiunii,infarct. |n cazuri extreme, s-au \nregistrat [i decese.

StimulatoareleSunt substan]e sau mixuri

de substan]e care stimuleaz`sistemul central nervos [icresc pulsul [i tensiuneasangvin`.

Sunt folosite pentru cre[-terea anduran]ei, sc`dereaoboselii, suprimarea apetitu-lui, cre[terea aten]iei [i agre-sivit`]ii. Cele mai cunoscutesubstan]e sunt cafeaua [i an-fetaminele. Astfel de substan-]e sunt folosite de sportivi \n-aintea antrenamentelor saucompeti]iilor.

Pe pia]a suplimentelor nu-tritive au ap`rut, acum cå]ivaani, diverse produse stimula-toare care, luate \nainte deantrenamente, permiteau cul-turi[tilor s` creasc` instantgreutatea [i num`rul de repe-t`ri [i, implicit, cre[terea for]ei[i masei musculare. Din cau-za efectelor negative care s-au observat apoi, au fost in-terzise treptat [i puse pe listasubstan]elor interzise, a dro-gurilor.

Printre efectele negative senum`r`: nervozitate [i irasci-bilitate, insomnie, depen-

10 Culturism&Fitness nr. 1/2015

den]` (sportivii au nevoie dedoze din ce \n ce mai maripentru a sim]i acelea[i efec-te), halucina]ii, convulsii, pal-pita]ii, atac de cord.

ConcluziiTrebuie s` con[tientiza]i c`

folosirea acestor substan]eimplic` numeroase efectenegative. Pentru cåteva kilo-grame \n plus de mas` mus-cular`, nu merit` s` risca]i

a[a de mult. Cei care iaudoze mari, timp \ndelungat,risc` cel mai mult. Dopingul a\nceput s` fie folosit foartemult \n råndul culturi[tilor\ncepånd cu anii '80. Deja s-au adunat destul de multecazuri \n care culturi[ti cu-noscu]i au murit, neapucåndvårsta de 45 de ani. {i nu cal-cul`m aici num`rul de cazuride culturi[ti necunoscu]i...

Abia de acum vor \ncepe s`se vad` efectele negativepentru cei care s-au dopat \nacele vremuri [i, peste \nc`10-20 de ani, efectele nega-tive pentru culturi[tii de top deacum, care iau doze mari deinsulin`, GH [i alte mixuri desubstan]e.

Alexandru Bolboricidup` Ironman

Se recomand` ca aliment energetic s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în pro-por]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L-Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i la reglarea nivelu-lui colesterolului seric, iar vitamina C este un bun antioxidant. Este bogat în proteine [i fibrevegetale, fiind recomandat [i pentru folosirea în timpul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine ingre-diente de origine animal`, decipoate fi consumat [i de c`tre ceivegetarieni sau de persoanelecare ]in post.

Se fac comenzi de minimum 5buc. 25% reducere pentru mini-mum 50 buc`]i.

1,90 lei/buc.

Fibrobar cu ceai verde

Culturism&Fitness nr. 1/2015 11TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 7: Culturism 234 (1/2015)

Revolu]ie, Federa]ia a putut,pentru prima oar`, s` trimit`sportivi la concursuri \n afara]`rii [i a organizat, \n vedereaparticip`rii la CampionateleBalcanice, un cantonamentde 3 luni. Am l`sat totul balt`[i am plecat din Bucure[ti,pentru 3 luni, cu dorin]a de acå[tiga titlul. Dup` dou` luni,din cauza solicit`rilor intense,la antebra]ul stång, am \nce-put s` am dureri din ce \n cemai mari. Doctorul de la insti-tutul de medicin` sportiv` mi-a zis c` e o inflamare de lasuprasolicitare, c` trebuie s`fac pauz` de dou` s`pt`måni[i s` dau cu creme antiinflam-atoare. Mai era o lun` pån` laconcurs. Am continuat antre-namentele. M` durea a[a detare \ncåt \mi curgeau lacrimicånd f`ceam flexii pentrubicep[i. Nu a contat. Voiamtitlul [i nu eram dispus s`renun].

Am mers \nainte, a[a cu la-crimi \n ochi la antrenamente,m-am prezentat la Belgrad, la

concurs, \n cea mai bun`form` a vie]ii mele [i am cå[-tigat titlul de Campion Balca-nic. Eram primul culturist ro-mån care reu[ea s` cå[tigeacest titlu. Acest gen dedorin]` arz`toare am maiv`zut-o [i la al]i sportivi dinculturismul romånesc [i to]iau fost sau mai sunt sportivide succes.

Nu uita]i nicio clip` c`viitorul vostru depinde deceea ce face]i ast`zi. Cåndintra]i \n sal` [i pune]i månape o bar`, trebuie s` v`gåndi]i c` ceea ce ve]i faceast`zi la antrenament va de-termina felul cum ve]i ar`ta \nviitor [i, \n ultim` instan]`,succesul vostru \n acestsport.

Vre]i s` fi]i campion? Tre-buie s` dori]i asta cu putere,\nc` de ast`zi.

Arnold spune c` ceea cevei descoperi ca sportiv estec` sunt [i al]ii ca tine caredoresc succesul. Ceea ce tepoate face diferit [i mai bun

ca ei este mintea ta. Ea vavizualiza cum arat` succesul[i tot ea te va ]ine \n sal` pen-tru a \ndura zilnic, cåt timpeste nevoie, ore \ntregi demunc` istovitoare.

Primul pas este s` te ridici[i s` spui hot`råt: „voi fi cam-pion [i voi face tot ceea ceeste necesar pentru a ajungecampion!“. Dac` tu nu te vezicampion [i dac` nu crezi cuputere c` vei fi campion,nimeni nu o poate face pentrutine.

„Corpul t`u sau mo[tenireagenetic` este foarte impor-tant`“, spunea Arnold. Tot elmai spunea \ntr-un interviu:„Nu-mi vine s` cred cånd \iaud pe unii cum se plång c`n-au timp s` mearg` la sal`sau c` nu au posibilit`]i finan-ciare, p`i eu n-am avut nicifrigider \n cas` pån` la vårstade 14 ani iar cånd am venit \nAmerica mergeam la cursurila universitate, aveam oslujb` [i f`ceam [i de 3 oriantrenament pe zi.“

Florin Uceanu

18 titluri de campion

na]ional

Cei mai mul]i vor s` aib`

succes, dar de fapt doar zic

c` ar vrea s` ob]in` aia sau

ailalt`. Nu \[i doresc destul

de mult. Cineva zicea c`,

dac` vei ajunge s`-]i dore[ticeva la fel de mult cum \]idore[ti s` respiri, atunci veiavea succes. |nchipui]i-v` c`v` afla]i \ntr-o ap` adånc` [ic` v` scufunda]i. Cea maimare dorin]` a voastr` va fis` pute]i lua o gur` de aerproasp`t. Ve]i dori cu dispe-rare acea gur` de aer. |n acelmoment cu siguran]` nu o s`v` pese de nimic altceva: nicide petreceri, nici de emisiuniTV sau facebook, de nimicaltceva \n afar` de o gur` deaer.

La fel de mult trebuie s` v`dori]i succesul. S` nu v` pesede nimic altceva decåt deceea ce urm`ri]i s` ob]ine]i.Atunci ve]i reu[i cu siguran]`.

Marie Curie a fost primafemeie care a cå[tigat premiulNobel. Mai mult decåt atåt, afost prima persoan` din lumecare l-a cå[tigat de dou` ori.Biografia ei cuprinde informa]iidiverse printre care [i faptul c`era atåt de pasionat` destudierea fizicii [i chimiei \ncåtuita s` m`nånce.

Ei bine, pentru un sportiv,mai ales pentru un culturist,nu e o idee bun` s` uite s`m`nånce, dar de acest gende dorin]` de succes ave]inevoie.

Diferen]a dintre victorie [i\nfrångere st` \n putereavoastr` de a merge \nainte,indiferent de obstacole, in-diferent de p`rerea celor dinjur.

|mi aduc aminte c`, dup`

Motiva]ie

12 Culturism&Fitness nr. 1/2015

AArrnnoolldd

Suplimentarea cu L-Carnitin`poate m`ri cu pån` la 70% can-titatea de gr`sime metabolizat`de organism. Este o substan]` ac`rei principal` func]ie este de afacilita transportul [i metabolis-mul acizilor gra[i \n celul`, undesunt metaboliza]i [i transforma]i\n energie. |n afara \mbun`t`]iriiperforman]elor atletice [i a st`riide s`n`tate a aparatului cardio-vascular, L-Carnitina este foarteutil` \n cazul persoanelor supra-ponderale sau obeze care vors` sl`beasc`. Produsul mai

con]ine vitamina C, care este unputernic antioxidant, [i vitaminaB2 care m`re[te efectul L-Carnitinei, ajutånd la transfor-marea proteinelor, gr`similor [icarbohidra]ilor \n energie.

Produsul se prezint` sub for-m` de capsule gelatinoase, fie-care capsul` con]inånd 700 mgde L-carnitin`, 14 mg de vita-mina C [i 0,2 mg vitamina B2.

Comenzile se fac pewww.redis.ro sau la telefoaneleredac]iei.

100 capsule – 49,00 lei

L-Carnitin Lipotrop

Culturism&Fitness nr. 1/2015 13TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 8: Culturism 234 (1/2015)

mum. Lucrarea are o puter-nic` for]` dramatic`. A doualucrare, intitulat` Arca[ odih-nindu-se (Fig. 3), reprezint`un personaj musculos, aflat\n repaus, \ntr-o pozi]ie semi-relaxat`, sprijinit \n arcul s`u.Figura sa, \ncråncenat` fizic[i psihic, e o \mbinare per-fect` \ntre nivelul realist [i celalegoric, a [tiin]ei \mp`c`riitensiunilor dinamice [i stati-

ce. A treia lucrare esteArunc`torul de ciocan(Fig. 4). Statuia e armo-nioas` [i reprezint` untån`r atlet preg`tindu-se s` arunce ciocanul.Sunt scoase \n eviden]`proeminen]ele mu[chi-lor bra]elor [i picioa-relor.

Dan N`stase

Oscar Spaethe(1875-1944) esteun alt sculptor ac`rui activitate sedesf`[oar` \n pri-mele decenii ale se-colului XX. StatuiaFaun dansånd (Fig.1) ne \nf`]i[eaz`corpul atletic al unuiadolescent, ridicatpe vårful picioruluidrept, stångul fiind\n aer, preg`tit deun salt. El ]ine \nmån` o cup`. Astfelsunt bine eviden]ia]iatåt mu[chii coap-sei drepte cåt [i aigambei. Abdomenule vizibil \ncordat, iarbra]ul stång e mai

tensionat decåt cel drept,datorit` efortului ridic`riicupei. Pe figura sa se cite[teentuziasmul.

Ion Jalea (1887-1983) esteunul dintre cei mai importan]isculptori romåni. Opera sa evast` [i se \ntinde pe o lung`perioad` de timp. Sunt treilucr`ri demne de remarcat.Prima, Hercule doboråndcentaurul (Fig. 2), este ocompozi]ie dinamic`, \n careHercule imobilizeaz` centau-rul cu piciorul drept, presåndcu for]` corpul acestuia, iarcu måna stång`, \nfipt` \np`rul lui, se preg`te[te s`dea lovitura de gra]ie cum`ciuca. Se disting toate gru-pele musculare, bine dez-voltate, \ncordate la maxi-

FFiigg.. 22HHeerrccuullee

ddoobboorråånndd cceennttaauurruullFFiigg.. 44

AArruunncc`̀ttoorruullddee cciiooccaann

FFiigg.. 33AArrccaa[[uull

Produsul se recomand` datorit` efectelor benefice ale acizilor gra[i esen]iali: Omega 3(acidul gras Alfa Linolenic) este recomandat pentru aportul de gr`simipolinesaturate care sunt necesare organismului uman pentru o bun`func]ionare a aparatului cardiovascular, pentru reglarea niveluluicolesterolului seric, prevenindu-se astfel accidentele cardiovasculare;Omega 6 (acidul gras Gamma Linolenic) cre[te rata metabolic`accelerånd sc`derea \n greutate, \mbun`t`]e[te calitatea p`rului, apielii [i a unghiilor, poate preveni distrugerea ficatului datorat`alcoolului; Omega 9 (acidul Oleic) ajut` la reducerea hipertensiuniiarteriale, a inflama]iilor [i ac]ioneaz` benefic asupra sistemului car-diovascular.

Administrare: se administreaz` oral cåte 1-3 capsule, de 2 ori pezi, \mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale.

Produc`tor: Inovo Biologic Inc. Canada.Distribuitor: Redis Nutri]ie.90 capsule – 49,00 lei

OMEGA COMPLEX

Culturism&Fitness nr. 1/2015 15

Sculptura [i corpuluman \n Romånia (3)

14 Culturism&Fitness nr. 1/2015

FFiiiigg.. 11FFaauunnddaannssåååånndd

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 9: Culturism 234 (1/2015)

Culturism&Fitness nr. 1/2015 17

Probleme medicale frecventeEpicondilita

Cu to]ii avem tendin]a, laantrenamente, s` m`rim gre-ut`]ile [i uneori s` tri[`m laexecu]ie, din dorin]a de a ob-]ine o mas` muscular` maimare. |n urma unor exerci]ii,

de genul extensii din culcatpentru triceps, \mpinsul de laceaf` pe plan vertical etc., potap`rea dureri [i inflama]ii \nzona coatelor. Netratat` co-rect, durerea va recidiva [i

exist` riscul apari]iei uneicomplica]ii, numit` epicondili-ta.

Pe site-ul de consultan]`http://www.topculturism.ro/dr.redis, primesc multe \ntreb`ridespre aceste dureri ale coa-telor, mul]i tineri sau mai pu]intineri se plång c` au inflama]ii[i \mi cer ajutorul. La råndulmeu, am apelat la un medicde specialitate \n ideea c`,de[i internetul e plin de infor-ma]ii, numai acesta poatepune un diagnostic corect [imai ales poate oferi un trata-ment care s` rezolve proble-ma. A[a c` stau de vorb` cudomnul doctor ortoped,Marius Bolohan, de la SpitalulClinic de Urgen]` Sf. Pan-telimon.

– Care este cauza apari]ieiacestor inflama]ii?

– |n primul rånd, e bine de[tiut c` aceast` afec]iune sepoate manifesta fie pe partealateral`, fie pe partea medi-al`; astfel avem: epicondilitalateral`, denumit` [i „cotultenismenului” (fiind afectat`partea lateral` a cotului); epi-condilita medial`, numit`„cotul juc`torului de golf”.

Cauzele posibile ale apa-ri]iei epicondilitei sunt: supra-solicitarea - activit`]ile caresuprasolicit` inser]ia tendo-nului pe os, prin utilizareaunit`]ii mu[chi extensor-ten-don, cresc tensiunea \n ten-don; trauma - ac]iunea uneifor]e directe asupra cotului

16 Culturism&Fitness nr. 1/2015

poate produce inflamareatendonului cu degenerareconsecutiv`. Tendonul poate,de asemenea, s` fie lezatprin realizarea unei ac]iunibru[te [i extreme, a unei for]esau activit`]i extreme.

– Greutatea folosit` pebar` poate afecta suplimen-tar articula]ia cotului?

– Cu siguran]`, o greutatenepotrivit` poate afecta arti-cula]ia cotului prin apari]iaunor solicit`ri presionale lo-cale mai mari, avånd loc unproces de degenerare locali-zat la inser]ia tendonului peos, cu sl`birea leg`turii ten-don-os. Acest proces con-duce la apari]ia durerii asoci-ate activit`]ilor \n care mu[-chiul este activ, cum ar fi ridi-carea, apucarea [i prindereaobiectelor.

– Cine pune diagnosticul [ice metode de tratatareexist`?

– Diagnosticul trebuie pusde un medic ortoped, iar tra-tamentul se bazeaz` pe efec-tuarea unor exerci]ii regulatecare ulterior vor stimula r`s-punsul de vindecare a orga-nismului. Terapia non-chirur-gical` este cea mai frecvent`form` de tratament [i, una-nim, cea mai acceptat`. |n ur-ma acestei terapii, se recap`-t` func]ionalitatea deplin` aunit`]ii tendinoase [i muscu-lare.

Tratamentul recomandateste punerea \n repaus asegmentului implicat [i evi-tarea activit`]ilor care exacer-beaz` afec]iunea. Utilizareabenzilor de „contrafor]`”(benzi purtate distal de cot,peste por]iunea cea mai volu-minoas` a musculaturii ante-

bra]ului), preconizate amic[ora for]ele transmisecotului \n cursul efortului, nureprezint` o alternativ` adec-vat` la repaus.

Tratamentul medicamentoscu antiinflamatoare nesteroi-diene este eficace \n cazurilemai u[oare.

Printre metodele de vinde-care, \n cazurile mai grave,amintim acupunctura [i tera-pia cu cortizon, care const` \nadministrarea de injec]ii cucortizon, \ns` efectul acesto-ra este de scurt` durat`.Tratamentul chirurgical serecomand` \n mai pu]in de10% din cazuri [i const` \nextirparea p`r]ii tendonuluimu[chiului afectat (mu[chiulscurt extensor radial). De[inu este descris` \n detaliu,fizioterapia este un adjuvant

extrem de important la trata-mentul medicamentos alacestor afec]iuni.

– V` rog s` face]i ni[te re-comand`ri despre preven]ie.

– Activit`]ile care cauzeaz`afec]iunea trebuie limitatesau schimbate, cum ar fi mo-dificarea tehnicilor de apu-care a obiectelor, folosirea degreut`]i \n sala de for]` indi-cate pentru corpul fiec`ruia.Dac` cei care se antreneaz`\n sala de for]` nu au expe-rien]` sau cuno[tin]e \n do-meniu, cel mai bine este s`apeleze la un antrenor per-sonal pentru a le stabili tipulde exerci]ii, greutatea optim`[i modalitatea corect` de aexecuta exerci]iile care potafecta articula]iile cotului.

Prof. Cristian Neagu

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 10: Culturism 234 (1/2015)

mai multe ori, excelent`, agili[i flexibili mor atåt de tinericånd to]i ne a[teptam s` aib`o s`n`tate de fier. Majoritateaau murit \n urma unor infarc-turi [i post`rile de pe net su-gereaz` c` motivele acestordecese sunt legate de uti-lizarea steroizilor, abuzul deanalgezice contra durerilor [ia altor substan]e interzise.|nc` un semnal de alarm` le-gat de folosirea substan]elorinterzise de care abuzeaz` [iunii culturi[ti de la noi. Recentam auzit c` un grup restrånsde sportivi tineri, de la o sal`din Bucure[ti, iau steroizinon-stop de 5 ani. Unul a f`-cut deja un preinfarct, de[iare doar 20 de ani.

Flex Wheeler se des-curc` excelent \n postura dereporter de teren? Celebrulculturist profesionist, FlexWheeler, considerat cel maiestetic fizic al tuturor tim-purilor, cå[tig`tor la ArnoldClassic de 4 ori ('93, '97, '98[i 2000) [i de 3 ori locul doi laMr. Olympia, a \mbr`]i[atacum o nou` carier`. El estereporter de teren [i comenta-tor la concursurile de cultu-rism profesionist [i, dup` ce i-am v`zut presta]ia la ultimulMr. Olympia, unde l-a inter-vievat pe Phil Heath, suntconvins c` este talentat. Iat`un fost campion care este

capabil s` per-formeze [i \ntr-un domeniuunde e nevoiede inteligen]` [icarism`.

au ap`-rut predic]iilepentru Mr.Olympia 2015?

Presa de specialitate a publi-cat deja predic]iile speciali[-tilor. Interesant e c` numeleegipteanului Mamdouh Elss-biay apare \n aceste predic]iiavånd [anse la titlu. JayCutler, fostul Mr. Olympia,crede c` Phil Heath este ex-trem de motivat, are m`rimea[i densitatea necesare pentrua p`stra titlul. Dac` nu seaccidenteaz` [i nu intr` \njocul adversarilor care joac`cartea masivit`]ii, nu va aveaprobleme din partea nim`nui.

Flex Wheeler crede c` PhilHeat este \n vårful ca-rierei sale [i, de[i exist`tipi precum Denis Wolf,care au cåteva din cali-t`]ile necesare, nu au \n-c` posibilitatea de a-l \n-vinge decåt dac` Philvine ie[it din form`. Sin-gurul care poate s`-i sufletitlul este Kai Greene, daracesta \ncearc` s` vin`mai masiv [i pierde lacapitolul definire.

Dennis James, fostconcurent de top, credec` Phil Heath nu are altconcurent mai periculosca Kai. Dac` acesta vine\n forma din 2009, cånd acå[tigat Arnold Classic,atunci Phil va avea pro-bleme mari.

Despre MamdouhElssbiay, cei trei de mai

sus au spus: Flex Wheeler -Acesta este ca Jay Cutler.To]i [tiau c` va fi Mr. Olympia\ntr-o zi, era doar o chestiunede timp, la fel [i \n cazul lui.Jay Cutler - Mamdouh estefactorul X. Are m`rimea nece-sar`, deci trebuie s` vin`doar \ntr-o form` foarte bun`.La fiecare 10-15 ani vine untip de nic`ieri [i \i sparge peto]i. Mamdouh este acel tip.Structura [i m`rimea sa suntceva ce lumea culturismuluin-a v`zut de mult timp. Vaavea un impact mai maredecåt Dorian Yates. DennisJames - Mamdouh are poten-]ialul s`-l detroneze pe Phil.Are m`rimea [i structuranecesar`, trebuie doar s`vin` \ntr-o form` bun`. Aretendin]a de a se face preamare \ntre competi]ii [i apoisl`be[te greu. Trebuie s` fiemai atent.

tradi]ionalele ridic`ride trunchi din stånd \ntins pesol sunt cele mai pu]in efi-ciente dintre exerci]iile f`cutepentru abdominali? Un studiuefectuat de Universitatea dinSan Diego, cu ajutorul unorsenzori de monitorizare aactivit`]ii musculare, a ar`tatc`, dintre exerci]iile uzualeefectuate la sal` sau acas`pentru mu[chii abdominali,cel mai utilizat este, de fapt,cel mai pu]in eficient. Estevorba despre tradi]ionaleleridic`ri de trunchi din stånd\ntins pe spate, efectuate, \ngeneral, cu palmele la ceaf`.

IFBB a anun]at calen-darul competi]ional pe 2015?

Se remarc` o multipli-care a concursurilorArnold Classic [i Mr.Olympia pentru ama-tori, ce se vor des-f`[ura \n diferite ]`riale lumii. Astfel, Ar-nold Classic va avealoc \n Columbus,Ohio, 5-7 martie; \nAustralia, 13-15 mar-tie; \n Brazilia, 29-31mai, iar Mr. Olympiapentru amatori \nKuweit, 21-23 mai; \nBarcelona, 12-14 iu-nie; \n Acapulco(Mexic), 26-28 iunie;\n Liverpool, 30

octombrie - 2 noiembrie; \nHong Kong, 22-25 noiembrie;\n Thailanda, 11-14 decem-brie. Campionatele Europenevor avea loc \n perioada 12-17 mai, iar cele mondiale, 6-11 noiembrie, ambele \n

Spania. Iat`, deci, o multitu-dine de oportunit`]i pentruculturi[tii din Romånia de acå[tiga un titlu important. LaMondiale [i Europene pute]imerge doar dac` sunte]i se-lectat \n lotul na]ional, dar larestul, f`r` restric]ii.

o veste incredibil` aap`rut recent pe site-urile de[tiri: „o treime din sportiviiunei competi]ii din 1990 aumurit deja“? Este vorba des-pre competi]ia Show WrestleMania VI. Cunoscutul actorHulk Hogan a pierdut \naceast` competi]ie titlul su-prem \n fa]a sportivului JimHellwig, autointitulat UltimateWarrior. Jim a murit recent, lavårsta de 54 de ani. Dintresportivii prezen]i atunci aumai murit: Randy Savage, la58 de ani, Andre The Giant, la46 de ani, Rick Rude, la 40 deani, Curt Hennig, la 44 de ani,John Tenta, la 42 de ani,Raymond Fernandez, la 47de ani, Allen Coage, la 63 deani, Sherri Martel, la 49 deani, Dino Bravo, la 44 de ani,Ray Traylor, la 41 de ani,Sapphire Wright, la 61 de ani.

|ntrebarea este de ce atåtde mul]i sportivi care, la mo-mentul apari]iei lor \n ring,ar`tau o form` fizic`, de cele

JJiimm HHeell llwwiigg vvss HHuullkk HHooggaann

18 Culturism&Fitness nr. 1/2015 Culturism&Fitness nr. 1/2015 19

MMaammddoouuhhEEllssssbbiiaayy

FFlleexx WWhheeeelleerr [[ii PPhhii ll HHeeaatthh

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 11: Culturism 234 (1/2015)

A fost c`pitanul echipei derugby, juniori, a Romåniei \nanul 2006 cånd a cå[tigat [icampionatul european dejuniori \n Italia. |n 2007, a re-fuzat titlul de c`pitan pentruc` se preg`tea s` dea BAC-ul. |n 2009, a cå[tigat titlul eu-ropean U19 (sub 19 ani) laMadrid, Spania.

– Cum te-ai apucat desport?

– |n anul 2000, la 12 ani, m-am apucat de rugby la ClubulTriumf, dup` mai multe \n-cerc`ri la fotbal [i tenis, undese pare c` nu aveam niciuntalent. Tot acolo am luat pen-tru prima dat` contact cu ohalter` cu care am \nceput s`fac \n fiecare zi \ndrept`ri [igenuflexiuni la \ndrum`rileantrenorului. |n 2003, m-am\nscris la Liceul Sportiv AurelVlaicu [i la echipa de rugby aliceului. Treburile au devenitmai serioase, am \nceput s`studiez mai mult activitateasportiv` [i preg`tirea, mi-amcump`rat cåteva c`r]i [i amcerut sfaturi de la cei mai bunidin domeniu. Mi-am f`cutpentru prima dat` un abona-ment la sala de fitness a lice-ului [i, \nainte de ore, mer-geam la sal`, iar dup` ore,antrenamentul specific derugby [i, dup` fiecare antre-nament de rugby, r`måneamaproape \n fiecare zi \nc` 60de minute s` m` preg`tescsingur pe partea de \ndemå-

Gabriel C`t`lin Sibiceanu,un campion de rugbycare a trecut la culturism

nare specific` postului meu,tr`g`tor, alergare, sprinturietc.

– Dup` o carier` a[a de re-u[it` \n rugby, cum ai ajuns laculturism?

– |n 2009, am \nceput s`activez la Clubul Dinamo [itot \n acel an am suferit o ac-cidentare [i am fost nevoit s`m` las de rugby. |n 2011, amterminat facultatea de drept[i, fiind ocupat cu propria afa-cere, nu am mai f`cut mi[-care ajungånd \n 2013 s` amo greutate de115 kg.

|n toamna anului 2013, mi-am f`cut abonament la o sal`de fitness [i am \nceput s`depun eforturi ca s` m`antrenez cåt mai bine, ca s`am o diet` cåt mai curat` [imai calitativ`, odihn` [i refa-cere cåt mai bun` dup` fieca-re antrenament. Am \nceputs` citesc c`r]i despre cultu-rism [i s` cer sfaturi de la ceimai buni din domeniu. Pån`\n prim`vara anului 2014 amfost axat doar s` cresc \nmas` muscular` [i for]` [i m-am apropiat tot mai mult destilul de via]` al unui culturistde performan]`, am renun]atla nop]i pierdute, dulciuri,

fastfood etc. [i lucrurile audevenit tot mai serioase.

|n vara anului 2014 aveam110 kg, dar cu abdomen u[orvizibil. |n iunie am aflat deevenimentele Tiger Classic [iam decis s` particip la show-ul din 21 septembrie. Acumlucrurile au devenit cu ade-v`rat serioase: am depus totefortul, timpul [i energia ca s`fiu \ntr-o form` cåt mai bun`pentru categoria 85 kg.

– Totu[i, de la 110 kg, cumai reu[it s` ajungi la 85 kg?

– Am \nceput s` adaug an-trenament tip cardio pe lång`antrenamentul cu greut`]i [iam redus treptat carbohidra]iidin diet`. Am \nceput cu 20de minute de cardio, dup` fie-care antrenament cu greut`]i,ajungånd \n ultimele trei s`p-t`måni s` fac dou` antrena-mente de cardio, de 70 de mi-nute, \n fiecare zi. Antrena-mentul cu greut`]i l-am p`s-trat cåt mai intens [i cu greu-t`]i cåt mai mari. |n ultimalun`, cardio l-am f`cut cuvesta cu greut`]i de 20 de kgpentru c` sl`birea a \nceputs` fie dificil`.

– Vorbe[te-mi pu]in [i des-pre alimenta]ie.

– Am redus carbohidra]ii totmai mult, iar dieta din ultimeledou` luni a ar`tat cam \n felulurm`tor: 1,5 kg de pe[te, [a-l`u, [i 2 kg de salat` verde \nfiecare zi, f`r` nici o zi de \n-c`rcare.

– Punctul t`u forte au fostpicioarele. Cum le antrenezi?

– Pentru picioare m` con-

Acest complex de vitamine poate fi administrat pentruoptimizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii des`n`tate, revigorarea [i tonifierea organismului,cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psi-hic s`n`tos, \mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii.

Se administreaz` oral cåte 2 tablete pe zi, \mpreun`cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tabletecon]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6,B1, B12, acid folic, Biotin`.

120 tablete – 29,00 lei

Vitamin Complex 100% DZR

20 Culturism&Fitness nr. 1/2015 Culturism&Fitness nr. 1/2015 21

GGaabbrr iieellSSiibbiicceeaannuu

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 12: Culturism 234 (1/2015)

sider foarte norocos, cresc foarte repede [isunt grupa pe care o antrenez cel mai pu]in (odat` la 2 s`pt`måni) iar antrenamentul const`\n 6 serii de extensii pentru biceps femural,urmate de 4 serii de \ndrept`ri, tot pentru bi-ceps femural, apoi urmeaz` 8 serii de genufle-xiuni pentru 15-20 de repet`ri, 4 serii de mersfandat cu gantere pe o distan]` de 40 demetri, 4 serii la presa pentru picioare [i 6 seriiextensii la aparat. Fiecare repetare \ncerc s`o fac cåt mai lent [i cåt mai corect astfel \ncåts` produc o contrac]ie cåt mai bun`. Exerci]iulcel mai bun pentru picioare consider c` sunt

genuflexiunile, dac` sunt f`cute corect, pån`jos.

– Cum te-ai preg`tit pentru primul t`u con-curs? Ai ales Tiger Classic, un concurs cu unnivel foarte ridicat.

– Ultimele 3 luni au fost cele mai grele lunidin via]a mea, \n care am \nv`]at ce \nseamn`s` fii culturist de performan]`, am \nv`]at c`acest sport este unul pe care \l faci 24 de oredin 24, timp \n care trebuie s` fii atent la totceea ce faci, ce m`nånci la fiecare mas`, cåttimp dormi, cum te antrenezi, ce [i cåte lichidebei, ce suplimente iei etc.

Am \nceput cu 4 s`pt`måni \nainte s` \nv`]s` pozez [i am f`cut aproape zilnic poz`ri \nfa]a oglinzii ca s` m` prezint cåt mai bine laconcurs.

Motiva]ia mea a fost familia [i logodnicamea, Claudia Bianca Miron, care a fost cumine \n toat` aceast` c`l`torie [i care m-aajutat s` r`mån motivat, mi-a \n]eles st`rile [ia trecut peste toate momentele \n care amfost irascibil [i nesuferit din cauza dietei, an-trenamentului, deficitului caloric [i oboselii. Eaa fost cea care m-a ajutat cu mesele, m-a aju-tat cu b`t`turile la picioare de la atåta cardio,cu geanta de antrenament atunci cånd nu maiaveam energie [i a fost totodat` [i psihologulmeu \n tot timpul acesta. A avut grij` de mine[i la concurs, \n spatele scenei, cånd amexagerat pu]in cu deshidratarea [i nu am b`utdecåt 300-400 ml de ap` distilat` pe zi.

– Ce loc ai ocupat \n cadrul concursuluiTiger Classic de la Bucure[ti?

– La concurs, am luat locul 8, din 18, la cul-turism 85 kg [i locul 10 la bodybuilding cla-ssic.

– Cum ]i se pare noua postur` de culturist?A meritat tot acest efort?

– A fost o experien]` unic` [i sunt foartefericit de locurile ob]inute, avånd \n vedereanvergura concursului, nivelul concuren]ilorcare s-au prezentat [i forma acestora. |nc`m` mai uit la poze zilnic [i m` bucur de ce amrealizat. Deocamdat` sunt \n perioada derefacere [i, pe viitor, sigur voi mai concura [ivoi veni \ntr-o form` [i mai bun` decåt \n2014.

Prof. Cristian Neagu

22 Culturism&Fitness nr. 1/2015TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 13: Culturism 234 (1/2015)

Florin Uceanu18 titluri de campionna]ional

Am ajuns cu serialul antre-namentelor complete la ceamai mare grup` muscular` a

p`r]ii superioare a corpului.De ce am denumit aceast`

serie „antrenamente com-plete“? Pentru c` am \nv`]atde la campionii profesioni[tiamericani, \n timpul vizitelormele \n s`lile din California,\n anii 90, c` sunt trei chei

care pot porni cre[terea mus-cular` [i, pentru efect maxim,trebuie s` le folose[ti pe toate\n cadrul aceluia[i antrena-ment. |]i reamintesc: cele treichei sunt tensiunea muscu-lar`, trauma muscular` [istresul metabolic.

Tensiunea muscular` seob]ine cu greut`]i mari. Celmai bine e s` folose[ti exer-ci]ii de baz` cu execu]ie u[ortri[at` sau repet`ri for]ate.

Trauma muscular` se ob-]ine cel mai bine cu exerci]ii\n care stresul maxim al greu-t`]ii este prezent cånd mu[-chiul este complet \ntins sauaproape \ntins, pentru evita-rea eventualelor accident`ri.Trebuie s` la[i greutatea s`cad` pån` mu[chiul esteaproape \ntins, acolo opre[tibrusc [i porne[ti mi[carea\napoi \n vitez`. Astfel aparni[te microrupturi la fibrelemusculare care genereaz`un r`spuns din partea orga-nismului de genul: trebuie s`reconstruiesc fibrele rupte,dar o s` le fac mai mari [i maiputernice pentru a rezistaefortului.

Stresul metabolic se ob]inecel mai bine cu ajutorul unorexerci]ii care ofer` tensiunecontinu` [i o solicitare mare\n punctul de contrac]ie ma-xim` a mu[chiului.

Tot pentru cre[tere maxim`am \nv`]at de la americani c`e bine s` combini mai multetipuri de protein`, imediat

24 Culturism&Fitness nr. 1/2015

dup` antrenament, pentru c`fiecare are avantajele ei iar tuvrei s` ob]ii toate avantajele.Am folosit combina]ia oferit`de Ideal Protein, pe tot par-cursul carierei mele sportive,cu mare succes.

Iat` exemple de exerci]iipentru antrenarea spatelui:

– pentru tensiunea muscu-lar`: ramat din aplecat cubara dreapt` sau T, trac]iunila bar` cu diferite prize,\ndrept`ri cu bara cu priz`foarte larg`;

– pentru trauma muscular`:ramat cu gantera din aplecat,]inånd måna [i genunchiulliber sprijinite pe o b`ncu]`;

– pentru stresul metabolic:trac]iuni la scripete cu diferiteprize, ramat la scripete din[ezånd.

Antrenament completpentru spate

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 14: Culturism 234 (1/2015)

Daniel Opreacampion balcanic

Oricare dintre cei care frec-venteaz` o sal` a remarcatc` programul de lucru alacesteia \ncepe undeva laorele dimine]ii [i se \ncheieseara tårziu. Acesta are caprincipal scop l`sarea, pentrucei care doresc s` se antre-neze, unor posibilit`]i multiplede a alege ora la care dorescs` efectueze antrenamente-le, \n func]ie de diferi]i factoriprecum: programul de la loculde munc`, probleme famili-ale, evenimente neprev`zute[i, de ce nu, aspecte perso-

nale specifice fiec`ruia, carede obicei privesc confortulfizic [i psihic, dar [i perioada\n care organismul are ceimai buni parametri func-]ionali.

|ntrebat fiind care este peri-oada cea mai bun` de efectu-are a antrenamentului de fit-ness, am constatat c` un r`s-puns clar, cu valoare de prin-cipiu, nu poate fi dat [i c` defapt multitudinea variabilelorface ca decizia de a ne antre-na diminea]a, \n jurul prånzu-lui sau seara ne apar]ine \ntotalitate, niciuna dintre vari-ante nefiind exclus`. Sigur,fiecare dintre ele prezint`

avantaje [i dezavantaje pecare le vom discuta \n cele ceurmeaz`.

Probabil discu]ia ar trebuis` porneasc` de la ceea cenumim ritmul circadian sauritmul nictemeral care este unciclu de aproximativ 24 de oreal proceselor biochimice, fizi-ologice sau comportamentaleapar]inånd entit`]ilor vii, in-clusiv plante [i animale. Cea-sul biologic al fiec`rei per-soane corespunde \n mare cuciclul unei zile, iar termenulde circadian \nseamn` „apro-ximativ o zi“. Ciclul de veghe[i somn este stråns legat detemperatura corpului; cu cåt

26 Culturism&Fitness nr. 1/2015

Cea mai bun` or`pentru antrenament

temperatura este mai mare,cu atåt suntem mai activi. Pede alt` parte, cu cåt tempera-tura scade, starea de som-nolen]` \ncepe s` apar`.

Ritmurile corpului se ba-zeaz` pe dou` perioade desomn \n fiecare zi: una lung`pe parcursul nop]ii [i unascurt`, la amiaz`, cånd mul]ioameni obi[nuiesc s` doar-m` sau cel pu]in s` se odih-neasc`, oprindu-se din alertaobi[nuit`, specific` celorlaltemomente ale zilei. |n cadrulritmului circadian s-a obser-vat c` organismul nostru arepuncte forte [i puncte slabe,astfel:

Diminea]a nivelul testos-teronului [i al alertei mentaleatinge maximul zilei. Tot dimi-nea]a, memoria func]ioneaz`cel mai bine, iar temperaturacorpului este \nc` sc`zut`. |njurul prånzului, organismulcap`t` alte caracteristici, pre-cum o toleran]` maxim` ladurere, dar [i niveluri ener-getice minime. Imediat dup`prånz se observ` un trend as-cendent al temperaturii cor-porale [i al nivelului adrena-linei, dar [i cel mai bun echili-bru \ntre func]ionarea fizic` [icea psihic`. Dup`-amiaza [iseara, organismul uman pri-me[te elemente noi de func-]ionare precum: coordonarea,rezisten]a fizic`, for]a, flexibil-itatea [i temperatura corpuluiating niveluri de vårf, iar func-]ionarea unor organe precumpl`månii [i ficatul este exce-lent`. Tot acum concentrareamental` \ncepe s` scad`.|ncepånd cu ora 21.00 orga-nismul \[i reduce dramaticfunc]iile [i secre]ia de melato-nin` anun]` preg`tirea pentru

somn. Bazåndu-ne pe acesteelemente, putem trage cåte-va concluzii \n leg`tur` cu uti-lizarea optim` a momentelordin timpul unei zile pentruefectuarea antrenamentelor.Diminea]a este momentul celmai prielnic pentru cre[teremuscular`, deoarece nivelulmare de testosteron favori-zeaz` sinteza proteinelor, dar[i reconstruc]ia fibrelor mus-culare afectate \n timpul an-trenamentelor. Concentrareapsihic` din prima parte a zileipermite o excelent` conexi-une \ntre mu[chi [i mental.Tot diminea]a este momentulprielnic pentru pierdere de ]e-sut adipos deoarece pentruasigurarea unui nivel ener-getic normal sunt utilizaterezervele de gr`sime ale cor-pului. |n jurul prånzului estemomentul cel mai bun pentrudep`[irea propriilor limite prinfolosirea de tehnici de cre[te-re a intensit`]ii antrenamen-telor \ntrucåt toleran]a la du-rere este bun` [i nivelul adre-nalinei crescut. Dup`-amiaza[i seara sunt momentele celemai bune pentru antrena-mente performante deoareceorganismul are, din punct devedere fizic, toate condi]iileacestea.

Chiar dac` elementele pre-zentate pot conduce c`trealegerea unui anumit mo-ment al zilei pentru antrena-ment, consider c` cel mai efi-cient antrenament este f`cutatunci cånd din punct devedere fizic [i psihic ne sim-]im \n form`, cånd capacita-tea noastr` de concentrareeste maxim`, cånd loca]iaasigur` condi]iile optime pen-tru antrenament [i cånd posi-

bilitatea de a fi \ntrerupt sauderanjat este minim`. {i \nc`ceva: dac` ave]i posibilitateas` alterna]i perioadele deantrenament efectuat dimi-nea]a cu cele \n care merge]ila sal` \n jurul prånzului sauseara, nu ezita]i! Dup` untimp organismul se adaptea-z` la orice program, la oriceexerci]ii, la orice diet` sausuplimente intrånd \ntr-o faz`de plafonare. Pentru a dep`[iaceste momente, este bines` v` surprinde]i organismulcu schimb`ri care ulterioraduc progrese la nivel fizic [imotiva]ie mental`!

Culturism&Fitness nr. 1/2015 27

RRaarree[[ {{uutteeuu

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 15: Culturism 234 (1/2015)

De multe decade, culturi[ti-lor li s-a spus c`, cu cåt ridic`mai mult` greutate, cu atåtvor deveni mai mari. Adev`rule c` profesioni[tii [i culturi[tiiamatori de nivel mondialmerg pe ideea s` simt` mu[-

chiul atunci cånd fac exer-ci]iile [i \ncearc` men]inereaunei tensiuni continue.

Pentru a atinge poten]ialulmaxim de cre[tere muscu-lar`, este necesar ca mu[-chiul s` fie supus la cåt mai

mult` tensiune [i stres \n tim-pul seriei, pe cåt posibil. Cucåt mu[chiul st` mai mult subtensiune, cu atåt mai bine.A[adar, dac` ridici greut`]i\ntr-o manier` care \]i asigur`tensiune constant` \n mu[-chi, vei ob]ine cre[teri multmai rapide.

Antrenament cu mi[carecontinu`, tensiune constant`[i repet`ri par]iale. Ce mai e[i asta, ai putea \ntreba. Laprima vedere, pare o alt` de-numire a unei tehnici exoticepentru atragerea aten]iei. |n-s`, din experien]`, \]i spun c`este cel mai eficient principiude antrenament pe care \lcunosc. De fapt este unul dina[a-zisele secrete ale campi-onilor. A[a c` fii atent!

Ce fac campionii?Te-ai \ntrebat vreodat` de

ce to]i culturi[tii de top \[i \m-bun`t`]esc vizibil fizicul de laan la an \n timp ce tu nu aimai crescut de ani buni? Aiavut oportunitatea s` prive[tiun culturist profesionist laantrenament [i s` observi c`nu ridic` greut`]i \n manieracum o faci tu sau al]i colegide-ai t`i? Dac` ai avut posibi-litatea, atunci ai observat c`repet`rile lor sunt scurte,trunchiate, nu folosesc toat`cursa mi[c`rii iar forma e de-

parte de a fi strict`. Probabilte-ai \ntrebat: Ce naiba fac eiaici?

Crede-m`, metoda lor parea fi una nebuneasc`. Ceeace aproape to]i culturi[tii detop descoper`, \n timp, estec` orice metod` care ]inemu[chiul sub tensiune con-stant` este mult superioar`metodei tradi]ionale, a repe-t`rilor complete, care iau ten-siunea din mu[chi \n anumitemomente. De asemenea, se[tie c` pauze mai mici \ntreserii sunt mai bune pentrucre[terea muscular` decåtcele lungi de 4-5 minute,deoarece mu[chii sunt obli-ga]i s` munceasc` mai greu[i se ob]ine o mai bun` pom-pare.

Inervarea – Sim]imu[chiul lucrånd?

Inervarea mu[chiului esteabilitatea de a sim]i [i contro-la mu[chiul lucrat. Gradul deinervare cre[te atunci cåndfaci mi[c`ri continue par]iale.Cånd este f`cut` cum tre-buie, vei sim]i c` mu[chii \n-cep s` doar`, s` ard`. Iner-varea leag` controlul neuralal mu[chiului prin nervi sauimpulsuri nervoase, impulsurivenite de la creier prin sis-temul nervos central. Asta \n-seamn` c` inervarea mu[chi-ului necesit` atåt energie fizi-c` din partea mu[chiului, dar[i efort psihic din partea min-]ii, adic` realizarea aceleileg`turi dintre mu[chiul lucrat[i minte, conexiunea desprecare to]i ne spun c` este foar-te important`.

Necesitatea inerv`rii suge-reaz` o \ntrebare simpl`:Cånd faci o serie, sim]i c`mu[chiul lucreaz`? Cånd faci

\mpins orizontal cu bara, sim]ic` lucreaz` pieptul sau sim]iumerii [i tricepsul? Cånd faciflexii din stånd, sim]i c` lu-creaz` bicep[ii sau doar sim]iantebra]ele [i/sau umerii?Cånd faci ramat din aplecatcu bara, sim]i c` lucreaz`dorsalii sau sim]i doar bicep-[ii [i lombarii? Cånd faci ge-nuflexiuni, sim]i c` lucreaz`cvadricepsul sau sim]i femu-ralii, lombarii [i gluteii? Cåndsim]i c` mu[chiul vizat nu lu-creaz` \n timpul seriei, atuncinu vei ob]ine cre[terea opti-m`. De fapt, nu vei ob]inenicio cre[tere.

Beneficiile par]ialelorAntrenamentul efectuat cu

repet`ri par]iale, mi[carecontinu` [i tensiunea con-stant` este o form` calitativ`care \]i permite efectuarea de

mult efort \n cel mai scurttimp posibil. Asta deoarecemu[chii nu au [ansa s` serelaxeze deloc, de cånd \nce-pe prima repetare pån` setermin` ultima repetare. Cuantrenamentul clasic, cu re-pet`ri complete, mu[chiul lu-crat se odihne[te, \n anumitepuncte, la fiecare repetare.Campionii [tiu c` mi[careacontinu` [i tensiunea con-tinu` sunt cheia spre adev`-rata dezvoltare muscular`.

Aici majoritatea \ncep`tori-lor [i intermediarilor gre[esc.Citesc \n reviste [i pe netdespre antrenamentele cam-pionilor, despre ce exerci]ii,cåte serii [i repet`ri, dar nueste descris` [i modalitateade execu]ie a repet`rilor.Campionii nu folosesc repe-t`rile complete, ei fac par]ia-

Puterea repet`rilor par]iale

Cre[te mu[chii folosind o tensiuneconstant` [i mi[care continu`!

Culturism&Fitness nr. 1/2015 2928 Culturism&Fitness nr. 1/2015TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 16: Culturism 234 (1/2015)

le, folosind trei p`trimi pån` lajum`tate din mi[carea com-plet`.

Cine are nevoie de greut`]i mari?

De cånd \ncep antrena-mentele, tinerilor li se spunec` dezvoltarea muscular`este direct propor]ional` cucåt de mari sunt greut`]ile fo-losite. To]i culturi[tii trebuies` se antreneze greu iar \nce-p`torii trebuie s`-[i formeze obaz` fizic` pentru a fi puter-nici la exerci]iile de baz`.

Pentru primul an de antre-namente, to]i culturi[tii tre-buie s` \ncerce s` devin` cåtmai puternici la exerci]iile debaz` precum genuflexiunile,ramatul, \ndrept`rile, \mpin-surile, trac]iunile. Repet`riletrebuie s` fie stricte, cu greu-t`]i cu care se pot face celpu]in 6 repet`ri pe serie, f`r`pic de tri[are. Tri[are se facedoar la ultima repetare, dup`cele 6 repet`ri minime corec-te, pentru a putea face \nc` orepetare, nu doar ca s` fac`

repetarea mai u[oar`. Cam-pionii tri[eaz` pentru a puneextrastres pe mu[chi lasfår[itul seriei, dar majorita-tea tinerilor tri[eaz` deoarecee singura cale s` poat` facecåteva repet`ri cu greutateaaleas`.

Dou` metode pentruantrenamente greleExist` antrenamentul greu

pentru \nt`rirea tendoanelor[i ligamentelor, cu o mic`cre[tere muscular`, [i maiexist` antrenamentul greupentru cre[terea masei mus-culare. Din p`cate, majorita-tea \ncep`torilor pun preamult` greutate pe bar` [i nufolosesc o form` corespunz`-toare pentru a lucra eficientmu[chii. Deseori v`d tipi am-bi]io[i \n sal` care se antre-neaz` greu, dar nu lucreaz`mu[chii. Mul]i nu realizeaz`c` te po]i antrena ani de zile,devenind mai puternic, darf`r` s` pui un gram \n plus demu[chi pe tine. E precum hal-terofilii care stau \n aceea[i

categorie pentru ani buni, dardevin mai puternici de la an laan. Dac` iei pauze mari \ntreserii, faci pu]ine repet`ri [i fo-lose[ti iner]ia [i tri[area pen-tru a mi[ca greut`]ile mari,atunci este posibil s` deviimai puternic f`r` s`-]i creas-c` masa muscular`. Power-lifterii sau cei de la strongman\ncearc` s` ridice greut`]ilecåt mai u[or posibil, f`r` a ur-m`ri pomparea, inervareasau s` fac` mu[chii s` lu-creze greu.

Pe de alt` parte, culturi[tiitrebuie s` ridice greut`]ile \ncea mai grea manier` posi-bil`, folosind concentrarea,pomparea, s` simt` c` mu[-chiul arde \n timpul seriei. Ceicare se focuseaz` pe ridi-carea greut`]ii [i nu pe mu[-chiul lucrat nu ob]in niciocre[tere \n mas` muscular`timp de ani \ntregi. Greut`]ileprea mari iau din stimululmu[chilor.

Referin]e pentru tensiunea continu`Culturi[tii au f`cut confuzie

\ntre cele dou` metode deantrenament greu \nc` decånd haltera s-a inventat. |nnum`rul din noiembrie 1976al revistei Ironman, SteveDavis, campion la Mr. Word,scria cum [i el fusese multtimp confuz \n privin]a celuimai eficient antrenamentpentru dezvoltarea maseimusculare. „Am \nceput cul-turismul la liceu. Am folosit,precum restul, stilul de antre-nament care ne era prezentatca fiind cel mai bun pentrudezvoltarea muscular`. |nc`[i azi exist` mitul conformc`ruia, pentru a dezvolta efi-

30 Culturism&Fitness nr. 1/2015

Palatinose, un nou carbohidrat produs de firma Beneo-Palatinit din Germania, elibereaz` treptat energie subform` de glucoz` pe o perioad` mai \ndelungat` decåt za-h`rul. Studiile au demonstrat c` un sportiv de 80 kg arenevoie de aproximativ 15 g de Palatinose pentru a puteaefectua optim un efort fizic de aproximativ 2 ore.

Produsul se prezint` sub form` de pudr` la plicuri de 15g (se poate dizolva \ntr-un pahar de ap` un plic). Pre]: 1,25lei/buc. Pentru comenzi mai mari de 50 plicuri, se face oreducere de 25%. Comanda minim` este de 10 plicuri.

efect energetic \ndelungat

Culturism&Fitness nr. 1/2015 31

cient masa muscular`, tre-buie ca, la fiecare repetare,mu[chiul s` fie contractat lamaximum [i \ntins la maxi-mum. De aici, concluzia natu-ral` c` cine nu face repet`rilecomplete [i face par]iale nuva ob]ine progrese. Sfatulmeu pentru tine, indiferent devårst` [i ani de antrenament,este s` cau]i informa]ia de laculturi[ti eligibili, nu de lainstructori, educatori fizici saual]ii ce au scris nu [tiu ce c`r]isau articole despre antrena-mente.“

Steve a continuat: „Tensiu-nea continu` este corolar cuantrenamentul calitativ. Pen-tru a putea efectua cåt maimult efort, \n cel mai scurttimp, am adoptat tensiuneacontinu`. Extensia [i contrac-]ia complet` a mu[chiului la-s` acestuia [ansa s` se odih-neasc`, lucru care ia dinlucrul mu[chiului, sc`zåndeficien]a antrenamentului.Tensiunea trebuie s` fie pre-zent` \n fiecare punct al mi[-c`rii. Ca s` ob]ii maxim dedezvoltare a mu[chiului, tre-buie s` cau]i exerci]iul [imi[carea care plaseaz` cel

mai mult stres [i tensiuneasupra lui.“

Ce fac \n realitatecampionii?

|ncep`torii [i intermediariise afl` sub permanenta iluziec` to]i culturi[tii de top folo-sesc greut`]i mari la fiecareantrenament [i c` ei devin dince \n ce mai puternici de la anla an. Sunt aici s` v` spun c`nu este a[a. Desigur, mul]idintre ei sunt foarte puternici[i folosesc din cånd \n cåndni[te greut`]i enorme, dar nutot timpul, la fiecare antrena-ment. Majoritatea folosescgreut`]i mari la exerci]ii pre-cum genuflexiunile, \ndrept`-rile sau \mpinsul din orizontal,o dat` sau de dou` ori pelun`. |n rest folosesc greut`]ide 60-80% din maxim.

Cånd culturi[tii ajung \n topmondial la amatori sau devinprofesioni[ti, criteriul cel maiimportant este s` r`mån` s`-n`to[i. Nu \[i permit s` ri[tevreo accidentare din cauzaunui ego stupid [i s`-[i spul-bere cariera. Mul]i dintre ei numai fac deloc maximale laexerci]iile de for]` sau chiarnu mai fac acele exerci]ii,

axåndu-se mai mult pe ma-[ini, cabluri [i exerci]ii de izo-lare. Dac` a]i putea vedea cuce greut`]i se antreneaz` uniiprofesioni[ti \n mod real, a]ir`måne [oca]i. Videourile deprezentare, dvd-urile cu an-trenamentele lor sunt doarpentru ochii lumii, ca s` poat`fi våndute. |n realitate, se an-treneaz` cu greut`]i mici spremedii cu tensiune cåt maiconstant` [i continu`.

Culturistul australian profe-sionist, John Terrilli, mi-a re-latat \ntr-un interviu c` ajun-sese la un punct cånd f`ceaflexii tri[ate cu bara din ståndcu 124 kg pentru 5 repet`riiar bra]ele sale m`surau 47cm. Din cauz` c` \ncheie-turile ajunseser` s`-l doar`cumplit, a trebuit s` reduc`mult greutatea de pe bar`. Aredus greutatea la 62 kg [iefectua 5 serii a 12-15 re-pet`ri cu o mi[care continu`[i tensiune constant`. Dup`un an, bra]ele i-au crescut la52 cm.

La sfår[itul anilor 60 [i \n-ceputul anilor '70, Arnoldavea cele mai bune bra]e dinlume. El folosea gantere de

PALATINOSEPALATINOSE

Shaker de 600 ml, perfectetan[, cu bu[on [i capac cufilet. Pre]: 11.00 lei

Comenzi pe www.redis.ro

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 17: Culturism 234 (1/2015)

Culturism&Fitness nr. 1/2015 33

Cei care au studiat foartemult nutri]ia sunt din ce \n cemai preten]io[i cu alegereasuplimentelor. Am \ntålnit dince \n ce mai multe cereri de su-plimente cu o anumit` com-pozi]ie proteic` [i un anumitgust. Astfel, ne-am gåndit s`lans`m o gam` nou`, denumit`„Supliment Pak“, care s` con-]in` diferite substan]e nutritivepure, adic` noi decåt le amba-l`m exact a[a cum le primim dela produc`tori, f`r` s` interven-im \n vreun fel.

Dumneavoastr` pute]i cum-p`ra aceste substan]e pure [is` le combina]i cum dori]i, \nfunc]ie de obiective [i gusturi.Pute]i ad`uga la un concentratproteic de un anumit fel, sau lao combina]ie de mai multe feluride concentrate proteice, dex-troza, ca aport de carbohidra]isimpli [i pentru a da un gustbun, maltodextrin`, pentruaport de carbohidra]i com-plec[i, [i, \n func]ie de gustul fi-ec`ruia, diferite ingredientepentru un gust cåt mai pl`cut(cacao, vanilie sau diverse aro-me care se g`sesc \n comer]).

SUPLIMENT PAKSUPLIMENT PAKConcentrat din zer (WPC 80)Concentrat proteic din zer cu o

concentra]ie proteic` de 80%, sedizolv` foarte bine [i are gustneutru. Se prezint` la s`cule]i de900 g – 69 lei, cutii de 900 g –71,00 lei.

Concentrat proteic din lapte(MPC 85)

Concentra]ia proteic` este de85%, se dizolv` foarte bine [i aregust neutru. Produc`tor: Fonterra,Noua Zeeland`. Se prezint` las`cule]i de 900 g – 59,00 lei, cutiide 900 g – 61,00 lei.

Concentrat proteic din lapte(Cazeinat de calciu)

Concentra]ia proteic` este de89%, se dizolv` foarte bine [i aregust neutru. Produs \n Fran]a. Seprezint` la s`cule]i de 900 g –67,00 lei, cutii de 900 g – 69,00 lei.

Hidrolizat din zer (WPH-4)Con]ine 80% proteine, se

dizolv` foarte bine [i are gustneutru. Produc`tor: HaveroHoogwegt, Olanda. Se prezint` lacutie de 900 g – 89,00 lei.

Izolat proteic din zer(Prolacta 95 Low Lactose)

Are o concentra]ie de 95% pro-tein` cu con]inut mic de gr`simi(0,4%) [i lactoz` (0,2%). Pro-duc`tor: Lactalis Ingredients,Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de

900 g – 97 lei, cutii de 900 g –99,00 lei.

Izolat proteic din soia Concentra]ia proteic` este de

90%, se dizolv` bine, gust neutru.Se prezint` la s`cule]i 750 g –27,00 lei, 2 kg – 55 lei, cutii de750 g – 29,00 lei, 2 kg – 57 lei.

InulinaCon]ine 95% fibre solubile [i

este indicat` pentru reducereapoftei de mâncare. Produc`tor:Sensus, Olanda. Se prezint` lacutii de 450 g – 29,00 lei.

Dextroz`Are o concentra]ie de 100%

carbohidra]i simpli, cu absorb]ierapid` [i gust dulce, pl`cut. Pro-duc`tor: Amylum, Bulgaria. Seprezint` la s`cule]i de 1 kg –15,00 lei, cutii de 1 kg – 17,00 lei.

Fructoz`Are o concentra]ie de 100%

carbohidra]i simpli, cu absorb]ielent` [i gust dulce, pl`cut. Produ-c`tor: Amylum, Bulgaria. Se pre-zint` la s`cule]i de 1 kg – 17,00lei, cutii de 1 kg – 19,00 lei.

Maltodextrin`Are o concentra]ie de 100%

carbohidra]i complec[i, cu ab-sorb]ie lent` [i gust neutru. Pro-duc`tor: Roquette, Fran]a. Seprezint` la s`cule]i de 1 kg – 17lei, cutii de 1 kg – 19,00 lei.

30 kg pentru flexii din ståndiar bicep[ii lui erau cei maimasivi [i cu vårf. |ns` erau peatunci tipi \n sala Gold's Gym,unde se antrena, care folo-seau gantere de 40-45 kg laflexii, dar care aveau bra]emai mici cu centimetri bunidecåt Arnold. {i, bine\n]elesc` nu \n]elegeau de ce.Arnold folosea o form` stric-t`, \ntr-o manier` \n care bi-cepsul lucra cel mai greu.Ceilal]i foloseau balansul,iner]ia [i for]a tendoanelor [iligamentelor. Nu foloseaumu[chiul s` ridice ganterele,iar bicepsul nu lucra suficientde intens.

|n 1984, cånd am mers \nChicago s`-l v`d pe SergioOliva la antrenament pentrupartea superioar` a corpului,el f`cea foarte multe repet`ripentru aproape toate grupelemusculare, minimum 20 derepet`ri. La o serie de \mpinsorizontal a f`cut 50 de repe-t`ri cu 102 kg. Sergio foloseami[c`ri par]iale, mi[care con-tinu` la toate exerci]iile pen-

tru partea superioar` a corpu-lui. De exemplu, la \mpins ori-zontal cu bara, haltera nuurca mai mult de 20 de cm dela piept, dar nu oprea delocmi[carea pån` la sfår[itulseriei. La flexii la ban-ca Scott, folosea por-]iunea de la primatreime de jos pån` lajum`tatea mi[c`rii,dar nu oprea exe-cu]ia deloc. La flexiiconcentrate cu gan-tere f`cea doar jum`-tatea de jos a mi[-c`rii, dar, din nou, nuoprea mi[carea pån`nu termina seria.

ConcluziiCheia este c` nu

exist` pauza, nici \npartea de jos, nici \npartea de sus ami[c`rii. Greutatease mi[c` permanent,continuu [i seopre[te doar cåndseria se termin`. Pem`sur` ce mu[chiulobose[te, ajut` s`

faci mai repede mi[carea, dar\n realitate viteza mi[c`rii vasc`dea pe m`sur` ce acestase epuizeaz`. Aminte[te-]i,scopul inerv`rii mu[chiuluieste s` sim]i durerea, epuiza-rea, arsura [i s` ob]ii o cåtmai bun` pompare. Nu con-teaz` ce exerci]iu faci. Men-]ine \n mi[care greutatea på-n` cånd mu[chiul nu maipoate.

Unele exerci]ii nu pot fif`cute cu acest stil: \ndrept`-rile, ramatul cu bara sau T,genuflexiunile complete.Chiar [i a[a sunt destule alteexerci]ii cu care pot fi combi-nate folosind tensiune con-stant`, mi[care continu` pen-tru a ob]ine maxim de dez-voltare muscular`.

Alexandru Bolboricidup` Ironman

SSeerrggiiooOOll iivvaa

AArrnnoolldd

32 Culturism&Fitness nr. 1/2015TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 18: Culturism 234 (1/2015)

Magazin de suplimentenutritive \n Ploie[ti,

str. Brebenei 3, bl. 3, ap.3, lång` complex „Nord“.

Tel. 0722.324.061

SAL~ DE CULTURISM{I FITNESS

Buuccuurre[ti, Carrtierruul Pajjuurra,strr.. Drriduu, nnrr.. 22 ({cc.. nnrr.. 1788))

Aparatur` ultramodern`. G`si]i [i suplimente nutritive.

Tel. 0724.262.142,0724.534.043

Dori]i o sal` cu aparate deultim` or` [i aparate clasice?Sunte]i a[tepta]i la sala de cultur-ism [i fitness din Bucure[ti, \n in-cinta Liceului „Aurel Vlaicu“, si-tuat \n zona 1 Mai – Grivi]a.

Antrenor, multiplul campion na-]ional [i maestru al sportului:Alexandru Costache. Sala bene-ficiaz` de mas` ping-pong, sacde box, incluse \n abonamentullunar. Programul s`lii este: 9:00-21:00 zilnic; 9:00-15:00 såmb`ta.

Informa]ii la tel. 0740.096.475.

S`li de culturismCS{ 5 – Bucure[ti

Stadion Lia Manoliu –lång` turnul de para[utism

Tel. 0722.697.522 Antrenor: Dan Enu]`CHAMPIONS GYM

Complex Sportiv LiaManoliu. Antrenori: Irina

Muntean, Dan Enu]`,Lauren]iu Gherfa[Tel. 0721.913.825

www.championsgym.roGLADIATOR GYM

Craiova, \n incinta fostuluiUCECOM. Antrenor: CostelTorcea. Tel. 0744.789.764

DUMSIL GYMBucure[ti, Bd. Basarabia

110. Tel. 0722.227.048www.dumsilgym.ro

TONIK FITNESS CLUBBucure[ti, Drumul Taberei -Pia]a Moghioro[, deasupra

BRD. www.tonik.roALEX GYM

Prelungirea Ghencea, nr. 2Tel. 0734.394.305www.alexgym.ro

MATRIX GYMBucure[ti, Calea Crånga[i

nr. 6. Tel. 0722.530.015

KOM FITNESSBucure[ti, Str. Preciziei 24

www.komfitness.ro

SANDOW FITNESS CLUBBucure[ti, {os Iancului 46

\n incinta MetalurgicaTel. 0767.774.433,

0763.773.300

LION GYMBucure[ti, Str. Doamna

Ghica nr. 141; Tel. 0762.885.883www.liongym.ro

BALKAN GYMBuz`u, Str. Muncii nr. 13

Tel. 0745.302.497,0767.878.507

X-TREME FITNESSPite[ti, cartier Traian,cl`direa New Planet

www.xtremefitness.ro

AAlleexxaannddrruuCCoossttaacchhee

topculturism.roiinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree

ccuullttuurriissmmtopfitness.roiinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree

ffiittnneessssvideosport.rovviiddeeoo ddiinn ccoommppeettii]]iiii

SSoolluu]]iiaa iiddeeaall`̀ ppeennttrruu cceeii ccaarree vvoorr ss`̀ ccåå[[ttiiggee mmaass`̀ mmuussccuullaarr`̀ ddaattoorriitt`̀ ffoorrmmuulleeiiccuu ddoouu`̀ ssuurrssee ddee pprrootteeiinn`̀::l uunnaa ccuu aabbssoorrbb]]iiee rraappiidd`̀ ((7755%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn`̀))l cceeaallaalltt`̀ ccuu aabbssoorrbb]]iiee lleenntt`̀ ((2255%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn`̀))SSee aassiigguurr`̀ aassttffeell uunn fflluuxx ccoonnttiinnuuuu ddee aammiinnooaacciizzii îînn ssåånnggee ttiimmpp ddee 44--66 oorreeDDaacc`̀ ddoorrii]]ii rreezzuullttaattee ssppeeccttaaccuullooaassee::

OO ppoorr]]iiee ssee oobb]]iinnee aammeesstteeccåånndd ddoouu`̀ mm`̀ssuurrii ddee „„IIDDEEAALL PPRROOTTEEIINN““ ccuu oo ccaann`̀ mmaarree ccuu llaappttee ((ssaauu ccuu aapp`̀,, ddaacc`̀ vvrree]]ii ss`̀ ssll`̀bbii]]ii))..

OO ccuuttiiee ccoonn]]iinnee 3355 ddee mm`̀ssuurrii..

Nu are efecte negativeComenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro

Ve]i pl`ti produsul doar în momentul ridic`rii de la po[t`, pre]ulinclude [i taxele po[tale.

Se prezint` la cutii de 0,9 kg – 35,00 lei, s`cule]i de 2 kg – 67,00lei, g`le]i de 2 kg – 69,00 lei.

l PENTRU CRE{TEREAÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei mese principaleale zilei

l PENTRU SC~DEREAÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre cele trei mese principale ale zilei

34 Culturism&Fitness nr. 1/2015

Vånd aparatemultifunc]ionale cu 8 posturi[i alte aparate sal` fitness.

Tel. 0751.388.631

Vånd afacere fitness sauaparate fitness [i culturism

foarte bine \ntre]inute,Bucure[ti.

Tel. 0746.070.257,0720.044.867

Vånd colec]ia revisteiCulturism, de la nr. 1, nego-

ciabil. Tel. 0744.179.905

MIC~ PUBLICITATE

www.olympusgrup.rowww.manusifitness.ro

accesorii pentruculturism [i fitness

Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitateade gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`rei prin-cipal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i\n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i \n energie. |n afara\mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatuluicardiovascular, L-carnitina este foarte util` \n cazul persoanelor supra-ponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Un plic con]ine 1.000 mgL-carnitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent.

Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.roSe fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi

de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice,

nu [i la magazine sau s`li.Pre]: 1,70 lei/plic

B`utur` instant energizant` avånd compozi]ia nutritiv`/plic: zaha-roz` – 12,5 g, acid citric –1 g, taurin` – 801 mg, glucoronolacton`– 481 mg, cofein` – 80 mg, inozitol – 40 mg, niacin` – 9 mg, vit. B5– 3,3 mg, vit. B6 – 1,2 mg, vit. B2 – 0,8 mg, vit. B12 – 0,5 mg, ener-gyflavour SD – 0,8 mg.

Produsul este contraindicat persoanelor sensibile la cofein` [idiabeticilor.

Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pewww.redis.ro. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducerepentru comenzi de peste 50 buc`]i.

Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefo-nice, nu [i la magazine sau s`li.

Pre]: 1,29 lei/plic

Instant Energy

baton de 60 g cu 29 g carbohidra]i,15,8 g proteine, 10 g gr`simi [i 1,3 g minerale

Comenzi la tel. 021.300.75.46 sau online pe www.redis.ro

2,90lei

bogat \n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou

Culturism&Fitness nr. 1/2015 35

L-Carnitin Instant

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 19: Culturism 234 (1/2015)

TOPCU

LTURIS

M.R

O