Koraci za vino_studeni_2012

 • View
  133

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Koraci za vino_studeni_2012

 • KORACI DO EKOZNAKA

  ZA VINO

  POLJOPRIVREDNA SAVJETODAVNA SLUBA

  Zagreb, studeni 2012.

 • 2

  KORACI DO EKOZNAKA ZA VINO

  Ekoloka proizvodnja jest organizirana i registrirana proizvodnja. Ona

  podlijee obveznoj strunoj kontroli na cjelokupnom gospodarstvu. Priroda

  i uestalost strune kontrole odreuje se na temelju procjene rizika, pojave

  nepravilnosti i utvrivanja sukladnosti. Struna kontrola provodi se

  najmanje jednom godinje osim kod subjekata koji se bave trgovinom na

  veliko zapakiranom hranom i subjekata koji proizvode prodaju direktno

  krajnjem potroau ili korisniku.

  Uz obveznu strunu kontrolu ekoloka proizvodnja podlijee i slubenim

  kontrolama hrane sukladno odredbama Zakona o hrani (NN 46/07.,

  155/08., 55/11.) i propisima donesenim na temelju njega.

  Ekoloka proizvodnja obuhvaa primjenu agrotehnikih, mehanikih,

  fizikalnih, biolokih i biotehnikih mjera na obradivim povrinama i

  koritenje neobradivih povrina na nain kojim se trajno odrava plodnost

  tla, kakvoa voda, otpornost bilja na tetoinje, bioloka raznolikost,

  produktivnost, sposobnost obnavljanja i vitalnost u poljoprivrednim i

  umskim ekolokim sustavima, a shodno lokalnim pedoklimatskim

  uvjetima.

  Ekoloka biljna proizvodnja primjenjuje postupke pripreme i obrade tla

  koji omoguuju odravanje ili poveanje organske tvari tla, osiguravaju

  stabilnost i bioraznolikost tla, te sprjeavaju zbijenost i eroziju tla.

  Pri podizanju nasada vinograda treba voditi rauna o izboru sorte i podloge

  ali i o nainima gnojidbe. Sadni materijal treba biti certificiran i potjecati iz

  ekoloke proizvodnje. Pri izboru sorta preporua se obratiti pozornost na

  ouvanje bioloke raznolikosti i dati prednost zaviajnim (autohtonim)

  sortama.

  Uzgajati vinovu lozu na ekoloki nain ili ne, osobna je odluka

  proizvoaa.

  Osim znanja i iskustva u uzgoju vinove loze, znanja o preradi groa u

  vino, potrebno je i upoznati se i s naelima ekoloke poljoprivredne

  proizvodnje, te suraivati s djelatnicima Javne poljoprivredne savjetodavne

  slube Hrvatske poljoprivredne komore.

 • 3

  Prvi korak

  ZAKONSKI PROPISI

  Naela ekolokog uzgoja vinove loze su odreena Zakonom o ekolokoj

  proizvodnji i oznaavanju ekolokih proizvoda (NN 139/10.) s pripadajuim

  podzakonskim propisima, jer u ekolokoj proizvodnji u vinogradarstvu i

  vinarstvu osim opih, vrijede i posebna pravila. Pravilnik o ekolokoj

  proizvodnji u uzgoju bilja i u proizvodnji biljnih proizvoda (NN 91/01., 10/07.),

  reguliraju nain uzgoja vinove loze, proizvodnju groa i preradu istog u vino, a

  dobiveni proizvodi se kontroliraju i nose znak "ekoproizvod".

  Stoga svaki proizvoa (subjekt), prije nego se odlui uzgajati vinovu lozu na

  ekoloki nain, treba dobro upoznati navedene zakonske odredbe.

  Monokultura vinograda ublaava se odravanjem i poveanjem plodnosti tla

  zasijavanjem smjesa za zatravnjivanje. Valja teiti sadnji drvea i grmlja na

  slobodnim prostorima koji povoljno utjeu na korisne organizme i na stabilnost

  agroekolokog sustava. Smjese za zatravnjivanje trebaju biti to bogatije u

  vrstama tipinim za odreeno podruje te leguminozama.

  Osnovni uvjeti prerade groa i proizvodnje vina propisani su Zakonom o vinu

  (NN 96/03., 25/09., 55/11.), a vrijede i posebni propisi ekoloke proizvodnje.

  Propisani su postupci i mjere koji se poduzimaju u preradi groa i proizvodnji

  vina. Propisani su i dozvoljeni postupci i sredstva, kao i zabranjeni postupci i

  sredstva (Pravilnik o ekolokoj proizvodnji u uzgoju bilja i u proizvodnji biljnih

  proizvoda, NN 91/01., 10/07.).

  Proizvodnja vina doputena je samo od groa iz ekolokog uzgoja!

 • 4

  Proizvoa treba posjedovati vinograd minimalne povrine 0,25 ha, udaljen 50

  m od prometnice na kojoj je optereenje 100 vozila na sat ili 10 vozila u minuti

  ili udaljen najmanje 20 m od prometnice, ako je odvojen ivom ili drugom

  ogradom visine najmanje 1,5 m.

  Plodnost i bioloka aktivnost tla u vinogradu odrava se uzgojem

  leguminoza i zelenom gnojidbom, te primjenom stajskog gnojiva ili

  organskog materijala po mogunosti kompostiranog, iz ekoloke

  proizvodnje.

  Doputeno je koritenje biodinamikih pripravaka.

  Gnojiva i poboljivai tla mogu se koristiti samo ako su odobreni za

  uporabu u ekolokoj proizvodnji.

  Nije doputeno koristiti mineralna duina gnojiva.

  Svi koriteni postupci za biljnu proizvodnju trebaju sprijeiti ili smanjiti

  oneienje okolia na najmanju moguu mjeru.

  U sluaju utvrene ugroenosti poljoprivrednih kultura, sredstva za zatitu

  bilja mogu se rabiti samo ako su odobrena za uporabu u ekolokoj

  proizvodnji.

  Proizvodi za ienje i dezinfekciju u biljnoj proizvodnji rabe se samo ako

  su odobreni za uporabu u ekolokoj proizvodnji.

  Za suzbijanje tetoinja u ekolokom uzgoju vinove loze doputene su

  agrotehnike, mehanike, fizikalne, bioloke i biotehnike mjere.

  Pri izboru mjera suzbijanja prvenstvo treba dati: uzgoju otpornih ili

  tolerantnih sorta na tetoinje; sadnji zdravog i deklariranog ekoloki

  uzgojenog sadnog materijala; primjeni agrotehnikih mjera koje ne

  pogoduju razvoju tetoinja (poticanje bioloke raznolikosti u vinogradu,

  ujednaena gnojidba, navodnjavanje sustavom kapanja itd.); uporabi

  fizikalnih i mehanikih mjera; uporabi biolokih mjera (korisni kukci i

  grinje, mikroorganizmi antagonisti); uporabi sredstava za ekoloku zatitu

  bilja prirodnog podrijetla (sumpor, bakar itd.).

  Sredstava za ekoloku zatitu bilja se upotrebljavaju preventivno jer kad

  populacija tetnika prijee gospodarski prag tetnosti ili kad su povoljni

  klimatski uvjeti za razvoj biljnih bolesti moe biti prekasno.

 • 5

  Pravilnik o ekolokoj proizvodnji u uzgoju bilja i u proizvodnji biljnih

  proizvoda (NN 91/01., 10/07.) doputa upotrebu prirodnih neprijatelja

  tetoinja poljoprivrednog bilja (predatori, nametnici, superparaziti),

  upotrebu feromona, kada se ne primjenjuju izravno na biljke, te upotrebu

  repelenata (nekemijskih sintetskih odbojnih sredstava). U vinograd se

  postavljaju zamke za kukce: obojene ljepljive ploe, posude i lovke.

  Doputena je upotreba sredstava za bolju ljepljivost, njegu biljaka i slino,

  kao biljno-mineralnih sredstava i moila za prihranu i zatitu bilja, te

  sredstava koja pojaavaju otpornost biljaka.

  Protiv gljivinih bolesti je doputena upotreba: sumpora u prahu, moivog

  sumpora sumpornih pripravaka u kombinaciji (npr. s bentonitom i

  vapnencem od algi), vodenog stakla (natrijev i kalijev silikat), kamenog

  brana, bakra samo u sluaju potrebe i uz odobrenje kontrolnog tijela, a na

  osnovi rezultata ispitivanja sadraja bakra u tlu, bakrenih pripravaka (uz

  dodatak preslice, luka, hrena i sl.), kompostnih ekstrakata ili pak

  kombinacije nabrojanih pripravaka.

  Protiv biljnih tetoinja je doputena upotreba: bakterija Bacillus

  thuringiensis (BT-pripravaka), virusnih, gljivinih i bakterijskih preparata,

  upotreba sterilnih mujaka, cvjetnog ekstrakta i praha buhaa (Pyrethrum),

  dok su sintetski piretroidi zabranjeni. Doputena je upotreba i uljne

  emulzije (bez sintetikih i kemijskih insekticida) na bazi parafinskih ulja ili

  biljnih ulja za neke kulture, elatine, kamenog brana, etilnog alkohola,

  diatomejske zemlje, kave, ekstrakt i aj iz kvazijina drveta (Quassia

  amara, najvie 2 % koncentracije), kalijev sapun, smei mazivi meki

  sapun (najvie 3 % koncentracije), razliiti biljni pripravci, ekstrakti i

  ajevi (luk, hren, kopriva, preslica, paprat i dr.), bentonit (brano od gline),

  vodeno staklo (natrijev ili kalijev silikat) i homeopatski i biodinamiki

  pripravci.

  Prerada groa i proizvodnja vina odreeni su Pravilnikom o preradi,

  pakiranju, prijevozu i skladitenju ekolokih proizvoda (NN 129/09.):

  1) Postupci i mjere koje se poduzimaju u preradi groa i proizvodnji vina

  moraju, uz primjenu odredbi Zakona o vinu, biti usmjereni k sljedeim

  ciljevima:

  proizvodnja vina doputena je samo od groa iz ekolokog uzgoja

  doputena je dodatna kupovina groa, mota ili vina iz ekoloke

  proizvodnje i prerade (uz odobrenje nadzorne stanice)

 • 6

  organske sporedne proizvode (komina, kvasci, talog) iz proizvodnje i

  prerade mora se vratiti na proizvodnu jedinicu kao organsko gnojivo

  postupak proizvodnje i prerade mora biti tako organiziran da se pri

  nadzoru moe dokazati da su sve faze provedene sukladno ekolokim

  propisima.

  2) U ekolokoj proizvodnju i preradi vina i grodanog mota doputeni su

  sljedei postupci i sredstva:

  toplinski (do 40C) i postupci hlaenja

  centrifugiranje i filtriranje

  prozraivanje

  otkiseljavanje: bakterije mlijeno-kiselog vrenja, kalijev i kalcijev

  karbonat, tartarat

  bistrenje: bentonit, kremina kiselina (silicijev dioksid) kao koloidna

  otopina ili gel, elatina, riblji mjehur, bjelanjak, kazein

  sumporasta kiselina i kalijev metabisulfit (najvie doputena koliina

  sumporaste kiseline jest 2/3 od koliine koja je doputena Zakonom o

  vinu)

  kvasci

  inertni plinovi: ugljini dioksid dobiven iz ugljine kiseline duik.

  3) Zabranjena je uporaba sljedeih postupaka i sredstava:

  upotreba genetiki izmijenjenih organizama

  kratko zagrijavanje na temperature vie od 40C

  pomagala za filtre (filtrirne slojnice koje sadre azbe