Zaverecny ukol KPI

  • View
    142

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Zaverecny ukol KPI

  • 1. MASARYKOVA UNIVERZITA Pozorovn obratlovc na rznch typech biotop v okol Perova KPI11 Kurz prce s informacemiZvren kolvypracovala: Pecov Kateinauo: 360089studijn kombinace: ASAK - PRBrno 2012

2. Argumentace vbru tmatu:Dan tma jsem si vybrala, protoe mm rda produ a studuji prodopis na pedagogickfakult. V pedmtu Zklady ekologie a Zklady zoologie obratlovc jsme mli zpracovatzvrenou prci, konkrtn pozorovn biocenzy neboli spoleenstva obratlovc a tov biotopu eka, les a pole. Jako pozorovanou lokalitu jsem si zvolila Perov, protoe zde iji adobe jej znm. Z toho pramenil nzev tmatu: Pozorovn obratlovc na rznch typechbiotop v okol Perova.Anotace:Clem seminrn prce bylo pozorovn ivoich v irokm okol msta Perova, kterle uprosted Moravy a spad pod Olomouck kraj. Vybrala jsem si biotop les ebraka,eku Bevu a pole, kter se nachz v blzkosti ji zmnnho lesa.Klov slova: Perov, biotop, pozorovn, obratlovci, druh 2 3. OBSAHI. CHARAKTERISTIKA BIOTOP.........................................................................................4 1. EKA BEVA...................................................................................................................4 2. LES EBRAKA...............................................................................................................5 3. POLE...................................................................................................................................5II. VSLEDKY POZOROVN...............................................................................................6III. ZVR.................................................................................................................................9IV. ZDROJE................................................................................................................................9V. HODNOCEN ZDOJ........................................................................................................10 3 4. CHARAKTERISTIKA BIOTOP1. EKA BEVA eka Beva je nejvtm levostrannm ptokem Moravy. Pramen v Beskydech jakoRonovsk a Vsetnsk Beva a a od Valaskho Mezi tee jako jeden tok. Vtk doMoravy. Jeliko svd vodu z zem na hornm toku siln zalesnnho, z mst bohatch nadeov srky, vznamn ovlivuje vodn reim i na toku Moravy. Nejvce vody mv vbeznu, nejmn v z. V minulosti se Beva vinula zemm v etnch zkrutech a meandrech. eka mlatak etn vedlej, slep a mrtv ramena, kter se pi povodnch naplnila a pojala stpvalov vlny. Na vybranch secch dolo k napmen toku, sveden eky do jednohokoryta a vyrovnn spdu dna. Zsady vodohospodskho een, zformulovan ji ped I.svtovou vlkou, byly v podstat eskoslovenskmi ady pevzaty a ctny v prbhu celho20. stolet. Regulacemi se narovnvaly dal meandry a pvodn dlka koryta se tak postupnvznamn zkrtila (www.mu-prerov.cz). Dnes ji vme, e zdaleka ne vechny regulan pravy byly pnosem. Voln krajinaztratila s adou cennch biotop i pvodn retenn schopnost a obce na ece Bev, vetnPerova, mus i nadle vnovat vysokou pozornost monm zplavm. Kolem eky je dlouh ada pedevm listnatch strom. Nejastji se zde vyskytujejavor ml, topol osika, vrba jva. Z druh strany eky se nachz rozlehl smen lesebraka (borovice lesn, javor ml, smrk ztepil, re pkov), kter je vzdlen asi 10metr od behu eky. Velice vzcnou a chrnnou rybou Bev je hrouzek Kesllerv. Jinmitypickmi rybami jsou, jelec tlou, jelec proudnk, ostroretka sthovav, parma obecn(Lapek, 2000).4 5. 2. LES EBRAKAebrakaNrodn prodn rezervace ebraka byla pvodn vyhlena dne 4. 6. 1949 a pat mezinejstar rezervace v regionu. Tento lun les je ve vlastnictv msta. Le v doln niv eky Bevy, podlo jetvoen trkopsky pleistocennho a holocnnho st, kter jsou pekryty povodovmihlnami. Jej rozloha je 228 ha. Vlastn rezervaci tvo lesn komplex obdlnkovho tvaru.Vznanmi devinami lunho lesa jsou dub letn, jilm habrolist, jasan ztepil, lpa srditBylinn patro zde tvo esnek medvd, (kter je na jae snad nejnpadnj rostlinou celrezervace), sasanka hajn i pryskynkov, kerblk lesn, ostice teslicovit, dymnivka dut,srha hajn, kostava obrovsk, orsej jarn, svzel ptula, kuklk mstsk, ptainec hajn,kopiva dvoudom. NPR ebraka m rovn znan zoologick vznam. Z fauny se zde vyskytuj rzndruhy obojivelnku - nejastji by, dle plazi, ptci, kte jsou vidt nejastji. Jsou to nap.kukaka obecn, kn lesn, drozd kvala, skora koadra a dal. Tak savce zde memepozorovat, avak spe ty menho vzrstu jako jsou nap. nejrznj hlodavci. Vyskytuje sezde tak cel ada zkonem zvlt chrnnch druh ivoich, a to bezobratlch iobratlovc.3. POLE Tato lokalita se nachz v tsn blzkosti ebraky. Rozloha odpovd asi 5 ha ornpdy, kter je zemdlsky obdlvna. Pstuje se na n epka olejka. Pole m tvar obdlnku,kdy na del sti je lemovno psem listnatch strom (javor ml, topol osika), z druhstrany se nachz hlavn silnice, za kterou pokrauje opt les ebraka. 5 6. VSLEDKY POZOROVN Tabulka . 1: Vsledky pozorovn zaznamenanch obratlovc v biotopu eka Beva Taxon 27.3.2010 24.4.201029.5.2010 celkemkapr obecn112jelec tlou 1 1ostroretka sthovav11rosnika zelen MMpotpka mal 2 2 4volavka popelav 1 1kachna divok5171941lyska ern4 2 6kos ern2 4 6krtek obecn N NCelkem poet jedinc 9242962Celkem poet druh 4 4 610 Tabulka . 2 Vsledky pozorovn zaznamenanch obratlovc v biotopu lesa ebrakyTaxon27.3.2010 24.4.201029.5.2010 celkemskokan hnd M11slep kehk 11kukaka obecn11kn lesn 1 225sokol sthovav1 1brambornek hnd 1 1 2slavk obecn2 2drozd kvala8 614pnkava obecn 3 8 415luva hajn2 3 5brhlk lesn 2 6 412strnad obecn1 2 1 4skora koadra 5 7 315veverka obecn 1 3 4srnec obecnNNCelkem poet jedinc134227 82Celkem poet druh 6111115 6 7. Tabulka . 3: Vsledky pozorovn zaznamenanch obratlovc v biotopu pole V PerovTaxon27.3.2010 24.4.201029.5.2010 celkemjetrka obecnM11skivan poln2 2vrabec poln58 417straka obecn1 1hrabo polnM Mzajc poln 2 N 24srnec obecn26N8Celkem poet jedinc9 168 33Celkem poet druh3347Infogram: Vsledky pozorovn zaznamenanch obratlovc v biotopu eka Bevawww: (Biotop eka Beva, Katka Pecov published on 2013.01.06 16:41)http://infogr.am/Biotop-reka-Becva/ 7 8. 8 9. ZVR Clem m seminrn prce bylo pozorovn ivoich v irokm okol msta Perova,kter le uprosted Moravy a spad pod Olomouck kraj. Vybrala jsem si biotop lesebraka, eku Bevu a pole, kter se nachz v blzkosti ji zmnnho lesa. Z pozorovanch biotop bylo nejvce ivoich v lese. Jak na poet jedinc, tak napoet druh. Vypozorovala jsem 82 jedinc a 14 druh ivoich, jak je zejm z tabulky . 2na str. . V nejhojnjm potu se vyskytovala skora koadra a pnkava obecn (15), dle takdrozd kvala a brhlk lesn. Mezi nejpoetnj jedince patila kachna divok, kterou jsem po dobu t mscvidla 41. Nachzela se na biotopu eky Bevy. Nejvce druh ivoich jsem pozorovalav msci duben, naopak nejmn jich bylo v kvtnu.ZDROJE:Literatura: Cekota V. a kol., Okres Perov, Ostrava, 1988, 48-006-89 Kreja J. a Korbel L., Velk kniha ivoich, Proda, Bratislava 2001 Lapek J., Perov, povdn o mst, Perov, 2000, s. 221-225, ISBN 80-238-6173-5Internet:agnek J.: ivotn prosted [online]. c2008, [cit. 2010-06-13]. Dostupn z www:http://www.prerov.eu/cs/magistrat/zivotni-prostredi/voda.htmlANONYM: ivotn prosted [online]. c2008, [cit. 2010-06-13]. Dostupn z www:http://www.prerov.eu/cs/magistrat/zivotni-prostredi/zvirata.htmlANONYM:Beva[online].c2010,[cit.2010-06-20].Dostupnz www:http://cs.wikipedia.org/wiki/BevaJin zdroje: Informan tabule na naun stezce9 10. HODNOCEN ZDROJ: Kreja J. a Korbel L., Velk kniha ivoich, Proda, Bratislava 2001 Kniha je pkn lenn a dobe se v n hled. M krsn ilustrace od akademickho male Kreji J. Vtina ivoich je podrobn popsan a to jak vzhledov, tak i reprodukn cyklus, jejich chovn, zvyky nebo doba kdy je meme spatit v prod http://www.prerov.eu/cs/magistrat/zivotni-prostredi/zvirata.html Tento elektronick lnek se podrobnji zabv ochranou zvat, konkrtn na Perovsku, jsou zde zmnny naun stezky, popsny biotopy, ivoistvo Perova, kter zde meme pozorovat, dle stanice, kter se zabvaj ochranou zvat na Perovsku. V neposledn ad je zmnna i dlouh tradice ornitolog psobcch v ornitologickm spolku v Perov. http://cs.wikipedia.org/wiki/Beva Na tto webov strnce je rozebrn prbh toku eky Bevy, jej vt ptoky, plocha povod, prmrn prtok, historie. Je zde i zajmav odkaz na aktuln stav povod eky Bevy na portlu eskho hydrometeorologickho stavu.10