Odborn½ text - Zaverecny ukol - Tablety

  • View
    224

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Odborn½ text - Zaverecny ukol - Tablety

  • 1. Tablets (Tablety a Tablet PC)ArgumentacePrv se chystte st odborn text od erstvho studenta Fakulty Informatiky, co silnkoresponduje s mm zkm vztahem k technice, potam a pochopiteln tak k modernmtrendm Tabletm. Co je prav dvod, pro jsem ti vybral prv tablety. Osobn jsem se vdynejvc zajmal o nov technick trendy, nov mobiln vychytvky a jinak velmi zajmav zazen, kterdobvaj potaov trhy poslednch let. Prv tablety jsou skvlm hybridem pota, mobil ahernch a hraikovch pstroj, kter jsou mezi nmi tolik oblben. Rd bych se tomuto tmatuvnoval nsledujcch 5000 znak.KEYWORDS: Tablet, PC, display, procesor, motherboard, screen, lcd technology

2. AnotaceTablety jsou jist nejvtm hitem souasnosti, co se te elektronickho a obecn tech svta. Veskutenosti se ale historie tablet a jim podobnm vcem sah docela do vzdlenj minulosti ne jejen poslednch pr let, kdy na vslun pronikl prvn iPad od spolenosti Apple, proto je velmi dleitousoust tto prce tak rozbor minulosti. Hlavnm pedmtem tto prce bude vak pedevmtechnologie, rozbor soust a jejich vlastnost. Jak tablet je vlastn pro ns vhodn, nebopotebujeme jej vbec? Na trhu a produktovm katalogu tto sti trhu se pohybuji ji pr let amyslm si, e dobr rada pi koupi je asto k nezaplacen v porovnn s utracenmi tisci za zbytenpedraen, nebo naopak levn, ale o to nekvalitnj zbo.Tablet nen TabletaObecnSlovo tablet pochzejc z anglitiny, vychzejc ze slova table deska, nebo-li tablet destika. Toutodeskou je mnn pedevm pstroj plochch a mobilnch rozmr, kter je z vt sti osazenzobrazovacm zazenm displejem. Tento displej je vybaven dotykovou vrstvou, kter za pomocinjak technologie um rozpoznat msto, kde uivatel pracuje a u stylusem (perem), nebo prstem.Toto zazen by tedy mlo bt pln ergonomick a interaktivn, ovladateln zejmna dotykem. Jetak dleit rozliovat dva odlin systmy tablet a tablet PC. Jet ped vznikem tabletu jak jejznme dnes, uvedla na trh spolenost Microsoft jejich vlastn verzi tabletu Tablet PC, pedevm proprofesionln vyuit. Tablet PC je jakmsi hybridem standardnho notebooku s vklopnm displejema schopnost rotace takka o 360. Problm byl v tom, e cena Tablet PC od IBM asto mnohonsobnpevyovala cenu klasickho potae, a tak se s nm moc lid, krom zamstnanc velkch korporacnesetkali. 3. HistorieHistorie tablet sah a ke konci 19 stolet, kdy vznikaly prvn prototypy a experimentys elektronickmi zazenmi vyuvajc dotykov vstup a vstup. Prlomem byl pelom tiscilet, kdypiel na trh onen zmiovan Tablet PC. Tento druh potae byl stvoen zejmna pro prci, nikolivpro zbavu, a tak ani nebyl tolik vyhledvn. V prbhu let 2001-2009 se vcemn pohled na tentotyp zazen nezmnil. Nejaknjm dnem tohoto oboru byl 27.leden 2010, kdy Steve Jobs nakonferenci Apple oznmil a pedstavil tablet iPad jak jej znme dnes. Prv on byl prkopnkem onsvtoznm placat tabulky s desetipalcovm displejem a jednm tlatkem z eln strany. Po tomtolenstv zapsobil nsk trh, kde okamit zaali ve velkm produkovat okoprovan a nekvalitnzbo, kter stle zamouje svt. Tyto kopie jsou z levnch materil, vybaven velmi slabmikomponenty a celkov odpovdajc jejich cen. Ta je toti a pli nzk na to, aby dosahovalaalespo standardnch kvalit pro bn pouvn. Do dnenho dne stihla spolenost Apple vydat jetdal 3 pokrokov verze jejich vrobku a jejich konkurenti jako Samsung s jejich Galaxy Tab, neboLenovo, i SONY. 4. Hlavn stiTablet tvo hned nkolik st z vnj strany je to zejmna kryc materil, kter tvo cel obaltabletu, pedn stranu tvo kryc sklo, nebo prhledn plast, pod nm je uloen LCD display. Tou alenejpodstatnj st celho pstroje je sm hardware, kter provd veker vpoetn procesyuvnit pstroje. Je to zkladn deska a jm osazen procesor. Tento procesor se chov jako mozekpotae a jeho rychlost pmo koresponduje s rychlost a odezvou tabletu. Mezi doplkov (ostatn)sousti pat pr tlatek, kter usnaduj nastaven hlasitosti zvuku, nebo nvrat na homescreen(domovskou obrazovku). Nesmme tak opomenout baterii, kter se takt nachz uvnit pstroje azajiuje vdr mimo elektrickou s.Tlo krytTlo tablet v dnen dob tvo velmi oblben hlink, kter je lehk, pohledn a odoln. Vyuv jejfirma Apple u jeho iPad. Zbytek tvo klasick polymery (plasty), a u tvrzen, s co nejdanjodolnost, nebo jemn, pogumovan, kter jsou velmi pjemn na dotyk.DisplayUit displeje rozdlujeme do dvou skupin, kad typ m sv jedinen vlastnosti a je lep v nemjinm, ned se tedy jednoznan ct, e by star rezistivn (odporov) displeje byly hor, nev souasn dob nejoblbenj kapacitn. Displej z tekutch krystal (anglicky liquid crystal display, zkratkou LCD) je tenk a ploch zobrazovac zazen skldajc se z omezenho (velikost monitoru) potu barevnch nebo monochromatickch pixel seazench ped zdrojem svtla nebo reflektorem. Vyaduje pomrn mal mnostv elektrick energie; je proto vhodn pro pouit v pstrojch bcch na baterie. LCD monitory nemaj dn negativn vliv na zrak lovka. Kad pixel LCD se skld z molekul tekutch krystal uloench mezi dvma prhlednmi elektrodamia mezi dvma polarizanmi filtry, piem osy polarizace jsou na sebe kolm. Bez krystal mezi filtry by bylo svtlo prochzejc jednm filtrem blokovno filtrem druhm. Molekuly tekutch krystal jsou bez vnjho elektrickho pole ovlivnny mikroskopickmi drkami na elektrodch. Drky na elektrodch jsou vzjemn kolm, take molekuly jsou srovnny do spirlov struktury a st polarizaci prochzejcho svtla o 90 stup, co mu umouje projt i druhm filtrem. Polovina svtla je absorbovna prvnm polarizanm filtrem, krom toho je ale cel sestava prhledn. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/LCD_displej1) Rezistivn Rezistivn, neboli odporov displeje jsou na svt u pknou dku let. Byly to prvn dotykov displeje na mobilnch telefonech i Tablet PC. Tento displej je kryt velmi mkkou vrstvou kombinace plastu a folie. Princip fungovn displeje je zaloen na tlaku, kter vi displeji na libovolnm mst vytvme. Je tedy vhodn pro kreslen, protoe se od samho zatku pro jeho ovldn pouvalo dotykov pero (stylus). Ovldn je tedy velice pesn. Velkou nevhodou bohuel je, e pro tento typ displej se ned pout pli velk rozlien, zobrazovn je tedy mn kvalitn a nemluv o vlastnostech jako je kontrast, nebo itelnost na slunenm svtle. Dle nen naopak a tak pesn ovldn prstem, asto je nutn pout nehet, nebo jin zk tvrd pedmt. 5. 2) KapacitnDispleje kapacitn jsou bez pochyby hitem dnen doby. Tento displej je kryt samostatnousklennou vrstvou, kter je asto velmi pevn a odoln. Displeje kryt sklem s technologiGorilla glass jsou prakticky nerozbitn pi bnm pouvn. Dky uit samostatnho sklas dotykovou vrstvou meme pout pod sklem ty nejvysplej zobrazovac technologie s tounejjemnj detailovou prokreslenost a nejvrnjm barevnm podnm. To jsou napkladtechnologie LED, OLED, AMOLED apod. V dnen dob si asto kad znaka pojmenujetechnologii zobrazen po svm. Princip snmn dotyk je uchovn prv v samotnm skle,kter je pokryto stovkami snma, kter neustle zaznamenvaj, na kterm mst seuivatel dotknul. Dotyk je vak zaznamenn pouze pi uzaven elektrickho obvodu tudpi dotyku holm prstem. Snmn obyejn tuky, i jinch tupch pedmt nebo prstv rukavicch nen mon. Dleitou informac je, e displeje s tmito technologiemi jsoudov dra.HARDWAREHardware, neboli fyzick vybavenost je zkladem snad kadho potae a elektronickho zazen. Itady je cel vkonnost zazen zaloena na vkonnosti hardwaru. Zkladnm HW je zde zkladndeska, ve kter sdl vpoetn centrum procesor a tak grafick jdro, kter umouje rychlvykreslovn grafickch objekt a jinch operac zobrazujcch se na obrazovku. 1) Zkladn deskaZkladn deska tvo zklad vekerho hardwaru. Je to smsice obvod pokryt paticemi,do kterch jsou vsazeny poadovan ipy. 2) Procesor + grafick jdroJako pklad si meme uvst procesor Cortex A8, jeho architektura byla pouita snad vevech prvnch tabletech, jak je znme dnes. Cortex A8 Znm t jako ten prvn. V roce 2008 a 2009 nabzel na mobilnch zazench luxusn vkon a vlastn to bylo poprv s touto architekturou, kdy se objevila instrukn sada ARMv7, na kter b i Flash Player v prohlech. Vichni rdi a s lskou vzpomnme na takov HTC Desire (ten sice nen Cortex A8, ale Scorpion od Qualcommu, architektury jsou si vak velmi podobn) nebo Samsung Galaxy S. A8 ale pinesla nco, co na Androidu nebylo do t doby moc k vidn, a to pedevm plynulost prosted (ano, ml to na svdom i samotn Android, v t dob ve verzi 2.1). Bohuel (nebo natst?) se od Cortex A8 architektury zan upoutt a vrobci se zam spe na vrobu Cortex A5 i A7 procesor, kter jsou energeticky efektivnj a vkonnj. 6. ZVRZvrem bych kadho uivatele upozornil, a tablet poizuje, vyuv a vybr jen dle svho uven.Dnen trend a prototyp tabletu je toti konstruovn tak, e se z nj stv spe hraka ne pracovnnstroj.+ Krsn pstroj+ Spolenk na dlouh cesty+ V dnen dob siln potencil pro vyuit ve kolstv pi uen- Neustl pouvn siln svtivho a kontrastnho displeje zhoruje zrak- asto se z nj stv jen drah hraka 7. Seznam pouit literatury1.UNKNOWN, Autor. Veejn online encyklopedie Wikipedie,http://cs.wikipedia.org/wiki/LCD_displejDvod vbru:a) Poteba zskn odbornho rozboru LCD panelb) dvryhodn zdroj wikipedie (nedvryhodn informace bvaj zamtnuty)c) od pohledu odborn lnek se vemi potebnmi dajid) uit odbornch nzv2.KOV, Adam. Pehled architektur ARM Procesor. Dostupn na www adresehttp://www.svetandroida.cz/prehled-architektur-arm-procesoru-%E2%80%93-uvod-k-prehledu-cpu-201209Dvod vbru:a) Odborn strnkab) zamen na mj poadovan oborc) od pohledu odborn lnek se vemi potebnmi dajid) uit odbornch nzv3.Jimnez, J.; Iglesias, A.M.; Lopez, J.F.; Hernandez, J.; Ruiz, B.; , "Tablet PC and HeadMounted Display for live closed captioning in education," Consumer Electronics (ICCE),2011 IEEE International Conference on , vol., no., pp.885-886, 9-12 Jan. 2011doi: 10.1109/ICCE.2011.5722919URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5722919&isnumber=5722481Dvod vbru:- odborn monografie