Share point

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SharePoint

Text of Share point

  • 1. SHAREPOINTTRNG HSP TP.HCMCh 6GVHD: Ts. L C LONGSVTH: VNG QUC TMSSV: K37.103.503

2. I. TNG QUAN V SHAREPOINT.SharePoint l mt nn tng (Platform) ca vic trao i thng tin v lm viccng tc trong ni b doanh nghip v trn nn Web. SharePoint l gii php ktni v h tr ngi dng chia s thng tin tt nht, cho d nhng thng tin nm trong mng li Intranet, Extranet ca Doanh Nghip hay c th chia s rabn ngoi Internet cho c khch hng v i tc. 3. SharePoint gm 5 phn: Site, Communities, Content, Search, Insights,Composites. 4. SharePoint SitesCung cp cho bn nhng cng ngh thit yu nht xy dng cc cng thng tinv d nh WebParts, cc m hnh Security, kh nng c nhn ha tng trang, h tra ngn ng, h tr truyn thng a phng tin v nhiu hn na. V khi chngta nhc n khi nim SharePoint Sites th phm vi ca chng ta khng phi ch bgii hn nhng Team Sites hoc cng thng tin ni b ca doanh nghip m bnc th m rng ra thnh nhng Extranet cho php kt ni thng tin gia cng tyvi cc i tc hoc nh cung cp, v tt nhin l c th trin khai thnh trangInternet cho php khch hng truy cp t do. 5. SharePoint CommunitiesL kh nng cho php mi ngi lm vic vi nhau n gin v hiu qu hn. N baogm nhng hnh thc lm vic cng tc truyn thng nh to cc Workspace (khnggian lm vic) chia s ti liu, to Workflow (quy trnh) x thng tin, chia sCalendar (lch lm vic) v Task (tc v) chung cho c nhm. Ngoi ra, n cn baogm c lun cng ngh Enterprise 2.0 mi nht (hay cn gi l Social Networking).SharePoint s l mt nn tng tt pht trin mng li Social Computing trong doanhnghip vi s h tr ca Blog v Wiki, RSS, kh nng tm kim nhn s v chuyn gia,to quan h nhn vin v mng cng ng. Thm vo , SharePoint cn c th tch hpcht ch vi Microsoft Lync (tn c l Office Communication Server) nn chc nngSharePoint Communities cn c th b sung thm kh nng th hin Presence (thng tintrng thi Online, Offline, Free, Busy), chat v chia s thng tin trc tuyn. 6. SharePoint ContentL kh nng qun l thng tin doanh nghip ton din t vic phn r n tng hpni dung. SharePoint qun l tt c ni dung s bao gm cc vn bn dng Office,cc ti liu dng a phng tin, trang Web, ni dung dng HTML v c cc nidung dng mng x hi nh Blog v Wiki. m bo vic tun th nhng quynh v an ton thng tin, SharePoint cng h tr vic qun l cc chnh sch vtheo di vic chnh sa ni dung (Record Management), qun l v ty bin cWorkflow (quy trnh x l thng tin), h tr mt h tng mnh m,nhiu chcnng gip doanh nghip kim sot c thng tin. Vi mt kin trc ng nht,bn c th dng nhng tin ch qun l thng tin nht qun cho vic pht hnhthng tin ln intranet cng nh Extranet v thm ch Internet Site dnh cho khchhng. 7. SharePoint SearchVn chnh trong vic qun l khi lng ln thng tin trong t chc l kh nngtm kim tt nht gip ngi dng c th tm v khm ph ra nhng thng tin m hcn mt cch nhanh chng v chnh xc. SharePoint Search c th to ra nhng chmc cho ni dung khng ch trong nhng SharePoint Sites m thm ch c th cho cnhng h thng thng tin khc c lin quan, nhng tp tin c chia s, c s d liuv cc phn mm ng dng c tch hp vi SharePoint. SharePoint cng c th tmkim nhn vin hoc chuyn gia trong t chc, hin th cc thng tin c bn, chc vtrong s t chc, v.v Thm vo , nhng chc nng mi vt tri v tm kimca Sharepoint c gi l FAST Search Engine cho php tm kim thng minh theokinh nghim ca ngi dng, v kh nng m rng quy m tm kim cho hng t tiliu trong mt t chc. 8. SharePoint InsightsChng ta ni nhiu v kh nng tm kim v lm vic cng tc v s kt hp chng vinhng cng c phn tch d liu thng minh truyn thng gip cho ngi dng vn phngkh nng phn tch v nh gi thng tin t nhng d liu bn trong doanh nghip. Nhda trn SQL Server, SharePoint c th chia nh nhng thng tin phn tn ri rc thnhnhng bo co dng Scorecard, Dashboard rt sinh ng. Nhng bo co ny c th phatrn c d liu dng c cu trc v phi cu trc to ra mt bc tranh thng tin mt cchchn thc nht cho t chc. Ngi dng vn phng c th sng lc v phn tch nhng dliu nh s tch hp cht ch gia SharePoint v Excel, SharePoint hin l mt trongnhng cng c phn tch thng tin c s dng rng ri nht trn ton th gii v chophp bn c th nhanh chng to ra nhng gii php phn tch ty bin. 9. SharePoint CompoSitesCung cp cho mi i tng t ngi dng thnh tho n nhng nh pht trinng dng nhng cng c d dng v nhanh nht to ra nhng ng dng ghp.V d: bn c th dng chng trnh SharePoint Designer mi v khng cn phivit mt dng lnh no, bn cng c th thay i c giao din ca mt Site,tch hp thm c cc Web Part s, ty chnh Workflows v tch hp d liu tnhiu ngun khc nhau.Tng t nh th, nhng dch v Access Services mi cho php ngi dng txy dng nhng ng dng v c s d liu quan h n gin sau c th chias trong ni b mt phng hoc cho c cng ty thng qua SharePoint Site nhngvn c qun l v kim sot bi b phn IT. 10. II. HNG DN CI T.Thc hin nh sau: Cho a SharePoint Server 2010 vo my tnh hoc download trn internet. Trn trang SharePoint Server 2010 Start, chn Install softwareprerequisites. Trn trang Welcome to the Microsoft SharePoint Products PreparationTool, chn Next. Trn mn hnh License Terms for software product, chn du chn I acceptthe terms of the License Agreement(s) v bm Next. Trang Installation Complete chn Finish hon thnh qu trnh ci t. 11. Trn trang SharePoint Server 2010 Start, chn Install SharePoint Server. 12. Mn hnh Enter Your Product Key, nhp key cho Sharepoint v bm Continue. 13. Trang Read the Microsoft Software License Terms,chn hp thoi I acceptthe terms of this agreement, chn Continue. 14. Trang Choose the installation you want ta chn ci t trn Server Farm. 15. Trn tab Server Type, chn Complete. 16. ci t SharePoint Server 2010 ni lu tr khc, bn c th vo tab FileLocation, Browse n ni cn ci t.Chn Install Now. 17. Khi qu trnh ci t kt thc, mt hp thoi thng bo cho bn bit hon thnhqu trnh ci t Sharepoint 2010. Sau bn cn m bo du chn trn hp thoiRun the SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard now c chn.Chn Close. 18. III. CC THAO TC VI TI LIU.Thm ti liu to mt ti liu mi trongth vin ti liu, trong th vinti liu m bn cn to ti liumi, chn tab Documents vclick vo nt New Documentnh hnh 19. Upload ti liuNu trc bn to ti liu v munupload ln Shared Document Site, bn cth click vo hp thoi Upload Documenttrn Library Ribbon, mn hnh hin thcho php bn upload mt hay nhiu tptin ti liu cng mt lcChn Browse chn ti liu cn upload. 20. Ngoi ra nu mun upload nhiu ti liu cng lc bn c th chn UploadMultiple Files t ca s trn.Browse n cc tp tin cn uploadKo th cc tp tin t ca s Explorerca ngi dngMc nh tng dung lng tp tin tiln l 50MB do ngi qun tr quynh c th. 21. Hin th ti liu trong Datasheet ViewMt cch khc hinth ti liu l thng quaDatasheet View tLibrary Ribbon, d lius c hin th theodng bng tnh. 22. Hin th ti liu trongWindows ExplorerMt cch khc bn c th theo di tptin trong th vin ti liu l t LibraryRibbon, bn chn Open with Explorertrong mc Action. Lc ny mt ca sExplorer mi s xut hin v hin th cctp tin trn th vin ti liu ca bn. Bnc th thao tc ko th gia ca sExplorer trn my ni b v ca sExplorer ca Sharepoint mt cch ddng. 23. Chnh sa ti liuWord t Standard ViewNhp i chut vo ti liu cn chnhsa t th vin ti liu hoc chutphi ln ti liu chn Edit in Word.Mc nh bn ch c quyn c trnti liu, c th chnh sa, chnEdit Document. 24. Chnh sa ti liu t Datasheet ViewKhi c ngi dng no ang ang c gng m tiliu m bn ang thao tcchnh sa th h s gpphi thng bo sau 25. N cung cp cc s la chn : Ch xem dng ch c, khng c php chnh sa Chnh sa tp tin v ng b cc s thay i khi ti liu snsng. 26. Check Out mt ti liu Check Out mt tiliu bng tay trongStandard View, t dumi tn s xung trn tiliu, chn Check Outnh hnh bn di 27. Sau khi Check Out, lc ny bn ang trng thi nm gi ti liu v bt uchnh sa ti liu nh bnh thng 28. THANKS FOR WATCHING