Manual primar-management-inundatii-seceta

  • View
    161

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Manual primar-management-inundatii-seceta

Text of Manual primar-management-inundatii-seceta

  • 1. MON I TOR U LO F I C I A LA LRO MA N I E IAnul 181 (:XXV)- Nr. 456 bisP A R T E A ILEGI , DECRETE, HOTARARI SI ALTE ACTE Miercuri2. 4 iulie2 013S U M A RAnexele nr . 1 9i 2 la Ordinul minist rulurin ediului9 iPaginaschimbarilocrl imaticea, l ministruluaif aceriloirn terne9i al ministruludi ezvoltdririe gionaleg i administralieipubifc e nr.330|4412..1p7e8n trua probareaM anualuluiprimarulupi entrum anagementusli tualiilodre urgenldin cazd e inundalisi i secetdh idrologic9dia Manualuluiprefectulupie ntrum anagementsuilt ualiilodre urgen{ain cazd e inundatigi i secetdh idrologicd

2. 2 MONITORULO FICIALAL ROMANIEI ,P ARTEAI , Nr .4 56 biS/24.VI I ,2013A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T EA L E A D M I N I S T R A T I E IP U B L I C E C E N T R A L EMINI STERUAL FACERILORIN TERNENr. 44 din 26 aorilie 2013O R D I NMINISTERUMLE DIULUISI TJCHIMBARILOCRL IMATICENr.3 30d in 1 martie2 013MI N I STERULD EZVOLTARI IREGIONALSEI A DMINISTRATIEIPUBLICENr .2 . 1 7 8d i n 1 9i u n i e2 0 1 3pentru aprobareaM anualuluip rimaruluip entrum anagementusl itualiilord e urgenliin caz de inundalii 9i seceti hidrologica 9i a Manualului prefectului pentru managementulsituafiilor de urgenfi in caz de inundalii 9i seceti hidrologici*)in bazap revederiloarr t.1 ,a rt.3 lit.( a)9 i alea rt.4 alin.( 1)s i alin.( 4)d inO rdonanfdae urgen{da Guvernulunir .2 112004privindS istemulNalionaldMe anagemenatl SituzrliilordUer genlda, probatdc u modificarigicompletpdrriin L egernar .1 5/2005'in temeiual rt.1 3a lin.( 3)dinH otarAreGa uvernulunir .481201p3r ivindo rganizaregal funclionareMa inisterulMuie diului9i SchirnbariloCrl imatic9ei p entrum odificareuan ora cten ormativien domeniuml ediulu9i i schimbarilocrli maticea,l arl'.7a lin.( 5)din Orclonanlad e urgentda Guvernuluni r. 30l2OO7p rivindo rganizarea9 i funcfionareaM inisteruluAi dministra[ie9ii Internelor,aprobatdcu modificariprLine gean r.1 5/2008c,u modificdrisleic ompletdriulelt erioareg,ia l art.12a lin.( 7)dinH otdr6reGa uvernuluinr. 112013p rivindo rganlzareasi funclionareaM inisteruluDi ezvoltdrRii egionales i Administra[iePiu blice,ministrul mediului gi schimbdrilor climatice, ministrul afacerilor interne 9i ministrul dezvoltdrii regionale siadministratiepi ublicee mitp rezentuolr din.Art. j. Se aprobd Manualul primarului pentru ministrulaudi ministra{isei i nternelonrr .1 .2401200511.1781200Gmanagementsuilt uafiilodre urgenlain cazd e inundafgiii s ecetd privind aprobarea Manualului prefectului pentruhidrologicdp,r evazutina nexan r.1 . managementusli tualiilodr e urgenfdi n caz rle inunda[i9i i aAr t . 2. Se aprobd Manualulp refectulupi ent ru Manualulupi r imarulupi ent rum anagementusli tuaf i i lodr emanagementsuilt ualiilodre urgenlain cazd e inundafsiii s eceta urqenfdi n cazd e inundafii,p ublicati n MonitoruOl ficiala lhidrologicdp, revdzuitn anexan r.2 . IArt.3 . - Structuritdee ta nivelc entra9l i local,i mplicatien :::::'"''Partea l' nr' 168 din 22 februarie 2006' semanagementusli tuatiilodr e urgen!5g enerated e inundali9i iduruvq'secetd hidrologicd, vor duce la indeplinire prevederile Art' 5 -Anexele nr' 1-2 fac partei ntegrantdin prezentulprezentuluoir din. ordin'Art 4. - La data intrariin vigoarea prezentuluoi rdin, Art.6 . - Prezentuol rdins e publicdin Monitoruol ficiala lOrdinr,rml inistruluim ediului9 i gospodaririai pelor 9i al RomaniePi, arteaI 'p. Viceprim-ministrmu,in istrudl ezvoltariiregional9ei administralipeui blice,ShhaidehS evil,secretadr e stat-Ministruml ediulu9i i schimbarilorclimatice,Rovana PlumbMinistrudl elegatp entrua pe,p adurisi Piscicultura,Lucia Ana VargaMinistrual faceriloirn terne,Radu Stroe.y oro, * , ,1 minist ruluim ediului 9i schimbi r i lor cl imat ice, al minist ruluia facer i lori nterne 9i_alv icepr im-minist ruluim, inist rul dezvol tdr i ir egionale siadminist ral iepi ubl icenr .33ot44l2. l l } l20l iafostpubl rcat inMoni torul of icial al Romdniei ,Par teal ,nr . '456din24iul ie20139i estereprodussi inacestnumdrbis 3. MONITORULO FICIALA L ROMANIEIP, ARTEAI , Nr .456 biS/24.VI I .20,13MANUALUL PRIMARULUIPENTRU MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTAix cnz DET NUNDAT$TrT s BCETAH rDRoLoGrcAANEXA nr.l 4. MONITORULO FICIALA L-R OMANIEIP, ARTEAI , Nr .4 56 biS/24.VI I "2013CUPRINSPREFATACAPITOLUL I - GN,NERALITATICAPITOLUL I III.1. MANAGEMENTUT, SITTJATIILOR DE URGT]NTA GENERATE DE INUNDATIIA. Misuri prcvcntivc qi de pregitireB. Misuri operative dc intervenfie- COD GALBEN pcntru inundafii- COD PORTOCALIU pentru inunda{ii- COD RO$U pentru inundafiiC. MIsuri dc reabilitare11.2. MANAGEMENTUL SITUATIILOR DB URGENTA GENERATE DE SIICETAHIDROLOGICAA. MIsuri prevcntive qi de prcgltireB. Misuri operative de interven!.ie. I' AZA DT] ATEN TIE/AVERTIZARE.FAZA DI] RESTICTIICAPITOLUL III - ANEXE I,A MANUALllI.l. Praguri criticep entruf enomcneh idrologicep ericuloase;lII.2. Conlinutul cadru al Planului de apirare impotriva inundaliilor, ghelurilor qi poludriloraccidentalea l comitetelorm unicipale,o rdgeneqqli i comunalep entrus itualii de Urgenli;IlI.3. Conlinutul qi modul de transmiterea l Rapoarteloro perativep rivind efectelef enomcnelorhidrometeorologicpee riculoas;eIII.4. Conlinutul qi rnodul de transrniterea l Raporlului de sintezdp rivind apdtateair npotrivainundaliilora, ccidentelolar construclihi idrotehnicgei secetehi idrologice;III.5. Conlinulul ProcesuluiV erbal de calamitlli intocmit pentru construcliileh idrotehniceaf-ectatdee viituri / surses uplimcntared c alimentarec u apd;III.6. Conlinutulc adrua l ProcesuluVi erbal privind constatareaq i evaluareap agubelorp rodusei nurmaf cnomenelohr idrometeorologicpee riculoase,III.7. ComponenlaG rupuluid c SuportT ehnicp entrug cstionaresai tuafiilord e urgenldg eneratcde inundalii,f enomenem eteorologicpee riculoasea,c cidentela construclihi idrotehniccg i poluIriaccidentalqei principaleles alea tribulii;III.8. Agcntuld e inundaliiE ip rincipalelelu i atribulii;IIl.9. Comitetuld e bazin Ei principalelelu i atribuliip entrui mplementareSa trategieNi alionalepentrum anagcmenturli scului la inundaliip e termenm ediu Ei lung. 5. MONITORULO FICIALA L ROMANIEIP, ARTEAI , Nr .4 56SI24.VI I .2O13PREFATAPrezentulm anuald enumit" Manual al Primaruluip entrum anagementusl itualiilor de urgenldi ncaz de rnundafii qi secetdh idrologicd" se adreseazdp,r inarilor in calitate de preEedinlia iComitetelorL ocalep cntruS itualiid e Urgen{i,p rccurnq i celorlallim embri ai acestorc omitete.Acesl manuals intetizeazmd isurile preventivco, perativeq i de reabilitarec, are se ?ntreprindlanivel local ?ns itualiid e urgenffg, cncrated e inunda{iqi i secetlh idrologic[.Necesitatema odifrc[rii qi complclirii "ManualuluiP rimarulupi cntrum anagcmentusli tuatiilord eurgenfdi n caz de inundafii",a probatp rin OrdinulC omuna l ministruluim ediuluig i gospodaririiapelorq i al ministruluia dministralie;ii internelorn r.1.24012005/1.17812a0 0a6p,i uutc a unnarcamodific arii legislalieiin domeniu.Astfcl, prevederileD irectivei2 007l60lcIrp rivind evaluareag i gestionarcari scurilorl a inunda{iiau fost transpusicn Legeaa pelor nr.10711996o,u modificbrileE i cornplctirileu llcrioarci,a r prinHoldrArea( luvernului nr.8461201a0 fbst aprobati StrategiaN alionald de managemcnat l risculuila inunda{iip e termcnm ediu qi lung. Printrcp rcvcderilea cesteiS trategiis e numdrdg i creareafunc{iei de"agentd e inundalii" la nivelul fiec[rei unitali adrninistrativ- teritoriale.Pe baza acestora a fost aprobat, prin Ordinul Comun al ministrului mediului qi pldurilor gi alrninistrului administraliegi i intemclor nr.1.42211921201R2e,g ulamentupl rivind gestionareasitualiilord e urgenll generated e inundalii,f enomencm cleorologicep ericuloasea ccidentelaconstrucfiilch idrotehnicep,o ludria ccidentalpec cursurid e apdg i polulri marinc? nz onac ostieri,iar prin Hotirirea Cuvernului nr.27012012 a fost aprobat Regulamentul de organizare Eifunc{ionarea comitetelord e bazin.Pentru o mai buni infelegere a semnificaliei pr:rgurilor critice pentru fenotncnchidrometcorologicpee riculoasep,r in Ordinul Comun al ministruluir nediuluiq i pidurilor qi alrninistruluia drninistralieqi i internelorn r.24513403120a1 2fc rsta probal5P rocedurad c codificarcainformirilor,a tention[rilorg i avertiziirilomr eteorologicEei t ridrologice.Sunt dc rncnlionatq i prevederileO rdonan{eid e urgenli a Guvcrnultri nr.8212011p rivind unelemisuri de organizare a activitdtii de imbundtaliri funciare, cu modificlrilc ;i completirileulterioare, in baza cirora lucrarile cu rol de apirare impotriva inundaliilor, respectiv diguri gibaraje,a u trccut din adrninistrareaA genqieiN a{itCUrn ALE, CURSURILOR DE, APA:a) COTA FAZEI I de apdrare (COD GALBEN) - atunci cAnd nivelul apei ajunge lapiciorul taluzului exterior al digului pe o treime din lungimea acestuia;b) COTA FAZEI tt II-a de apdrare (COD PORTOCALIU) - atunci cAnd nivelul apeiajungel a jumf,tatcai nll{imii dintre colaf'azeIt qi cea afazei a III-a de apdrare;c) COTA FAZEI a III-a de apdrare (COD RO$U) - atunci cAnd nivelul apei ajunge la0,5-1,5m subc otan il'elurilora pelorm aximec unoscutes aus ubc otan iveluluim aximpen1ruc ares -ad irnensionadti gul respectivs aul a depdgireuan uip unctc ritic.I)) pentru zoNELE NE.NDIGUITE ALE CURSURILOR DE APA, in secliunile staliilorhidrometrice:a) cota de atenlie( COD GALBEN) - nivelul la carep ericoluld e inundaree step osibildupi un interval de timp relativ scur1, necesi6nd o vigilenld sporitii in cazuldesldqurdruiin ora ctivit[fi cxpusela inundafii;b) cota de inundalie (COD PORTOCAI-IU) - nivelul la care se produc revirsdriimportantec arep ot conducela inundaread e gospodariiE io biectives ocial-cconomice;c) cota de pericol (COD RO$U) - nivelul la care sunt necesarcm dsuri dcosebited ecvacuare a oamenilor Ei bunurilor, restriclii la folosirea podurilor gi ciilor rutiere,precumg i luareau nor mbsurid eosebitien exploatarccao nstruc{iilohri drotehnice.C) Pen1ruA CTJMULARI:F AZELE I, ll $l III de aphrarcs unts tabilitein funclied e n