of 21/21
www.zkcentrs .lv PAŠVALDĪBU SADARBĪBA AR AKTĪVAJIEM IEDZĪVOTĀJIEM - NVO Inese Siliņa «Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs» direktore Aptaujas rezultāti 2012

Inese Siliņa: Kurzemes pašvaldību sadarbība ar NVO - aptaujas datu prezentēšana

  • View
    518

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentēta konferencē "Sociālās partnerības veidošana Kurzemē" 2012.g.. 26. oktobrī.

Text of Inese Siliņa: Kurzemes pašvaldību sadarbība ar NVO - aptaujas datu prezentēšana

  • 1. PAVALDBU SADARBBA ARAKTVAJIEM IEDZVOTJIEM - NVOAptaujas rezultti 2012Inese Silia Ziemekurzemes NVO atbalsta centrs direktorewww.zkcentrs.lv

2. PAVALDBAS SADARBBA AR NVO Izstta vism pavaldbukontaktpersonm darb ar NVO 2012. gada 19. 25. oktobris Aizpildjuas 16 no 20 pavaldbmjeb 80%www.zkcentrs.lv 3. VAI JSU NOVAD IR NVO KONTAKTPERSONA? J 11 N - 5 KONTAKTPERSONAS DATI MJAS LAP Ir 4 Nav 6 Jautjums tiek risints - 6www.zkcentrs.lv 4. TIKANS PAVALDB AR NVO Neregulri 12 Notiek regulri - 3 Nenotiek - 1 INICIATORS Pc situcijas - 11 Pavaldba 4 Organizcija no cita novada/reiona - 1www.zkcentrs.lv 5. IEDZVOTJU LDZDALBA DALBA KOMITEJS/KOMISIJS121010 8 65 42 2 1 0 RetiAr personu Svargu Neapmekltiei saisttos jautjumuwww.zkcentrs.lv gadjumos izskatan 6. DEPUTTI - NVO PRSTVJI16151412108642 10ir nav informcijaswww.zkcentrs.lv 7. NAUDAS SADALE NVO12 10108643320 Konkursi Iesniegumi Abejdiwww.zkcentrs.lv 8. ATTSTBAS PROGRAMM SADAA12 PAR PILSONISKO LDZDALBU10108643320Ir Nav Nezinuwww.zkcentrs.lv 9. DELEJUMA LGUMI NOVAD12 101086 44 320 Ir NavNezinuwww.zkcentrs.lv 10. DELETIE PAKALPOJUMI Socil rehabilitcija Socil aprpe Zupas virtuves Dadi dienas centri(brnu, jauniei, pensionri, cilvkiem ar invaliditti) Dabas aizsardzbawww.zkcentrs.lv 11. ATBALSTA IESPJAS PAVALDB18161614121110 8 6 4 4 2 0Projektu konkursi Ldzfinansjums ES Ldzfinansjumsprojektiemjebkuramprojektamwww.zkcentrs.lv 12. PROJEKTU KONKURSUPIEREDZEwww.zkcentrs.lv 13. KULDGAS PIEREDZE1. Ikgadji atklti konkursi par pavaldbas ldzfinansjuma saemanu biedrbm:1. biedrbu ar socilu raksturu darbbas nodroinanai (ldz LVL 700)2. kultras paskumiem (ldz LVL 500)3. sporta aktivittm (ldz LVL 700)4. skolnu vasaras nometu organizanai (ldz LVL 700)2. LEADER projektu ldzfinansjums 10%www.zkcentrs.lv 14. LIEPJAS PIEREDZE Ir atklti projeku konkursi kultras unizgltbas nozar, brnu un jaunieunometnm; Atsevis konkurs tikai NVOaktivittm.www.zkcentrs.lv 15. SALDUS PIEREDZE NVO atbalsta projektu fonds (ldz200.00 LVL)www.zkcentrs.lv 16. SKRUNDAS PIEREDZE Reizi gad projektu konkurss(kopjais apjoms 5000Ls)www.zkcentrs.lv 17. VENTSPILS NOVADA PIEREDZE Konkurss reizi gad. Viena projekta atbalsta summa ldz500Ls 2012.g kultras paskumuorganizanaiwww.zkcentrs.lv 18. PRIEKULES NOVADS Atbalsta visus projektuldzfinansjuma lgumus. PamatLEADER Jomas infrastruktrassakrtoana, brv laika pavadana Gad tie ir 5-6 tkstoi latu Piemrs: Kaltu vietjs iniciatvasgrupa 2500Ls (2010.g.)www.zkcentrs.lv 19. IETEIKUMI, KOMENTRIwww.zkcentrs.lv 20. IETEIKUMI, KOMENTRI Pavaldbm NVO btu vairkjatbalsta gan morli, gan finansili! Ir svargi, lai pavaldbm btuizveidota NVO un iniciatvu projektuatbalsta programma (konkurss), jo toti laba iespja ar saldzinoinelieliem ldzekiem pankt otidaudz, k ar tas ir labs stimulsmint jaunajiem rakstt un pieteiktprojektus.www.zkcentrs.lv 21. IETEIKUMI, KOMENTRI ir atjaunoti gjjucelii, iztrti, labiekrtotidi, labiekrtota atptas vieta pieezera, sastdtasdensrozes, iekrtotas organizcijutelpas - ardatortehniku, mbelm, njoanasnjm, fotoapartiem; trpi Eiropasdeju kolektvam.www.zkcentrs.lv