Kurzemes Pr 32 (2)

  • View
    2.990

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Kurzemes Pr 32 (2)

  • 1. Lguma Nr. 1.1-07/77 PIELIKUMS Nr.1 KAS ENERGOAUDITA ATSKAITERGA, KURZEMES PROSPEKTS 32 464. srijas ka -1-

2. Lguma Nr. 1.1-07/77 PIELIKUMS Nr.1SATURS MJOKA ENERGOAUDITA ATSKAITE .............................................................................................................31.DAA. PAMATINFORMCIJA....................................................................................................................32.DAA. APSEKOTJA ZIOJUMS................................................. ..............................................................4 .3.DAA. MJOKA NOVRTJUMS - KOPSAVILKUMS (DETALIZTS VRTJUMS PIELIKUM I).....................................64.DAA. KAS ENERIJAS PATRII UN CO2 EMISIJA.....................................................................................75.DAA. IZDEVUMI PAR ENERIJAS RESURSIEM..............................................................................................76.DAA. MJOKA APSEKOJUMA FOTO DOKUMENTCIJA (TERMOGRAMMAS)............................................................87.DAA. MJOKA ENERGOREITINGS UN T IZMAIU PROGNOZE.........................................................................98.DAA. MJOKA ENERGOEFEKTIVITTES PROJEKTA PRIEKLIKUMS (IETEICAMAIS PASKUMU KOMPLEKSS)...................109.DALA. ENERGOEFEKTIVITTES PASKUMU SADALJUMS PA PRIORITTM - KOPSAVILKUMS......................................1110.DAA. PIEZMES PAR 8.DA DOTAJIEM APRINIEM.................................................................................1211.DAA. IETEICAMAIS PROJEKTA FINANSJUMA AVOTS, NOSACJUMI UN IZMAKSU SEGANAS VEIDS............................12 PIELIKUMS I - PAMATINFORMCIJA UN OBJEKTA RAKSTUROJUMS...................................14 1. DZVOJAM KA................................................. ............................................................................14 . 2. SILTUMA UN KARST DENS PIEGDE UN SADALE.....................................................................................17 3. ENERIJAS PATRIA DATI.................................................................................................................19 PIELIKUMS II - MJOKA RAKSTUROJUMS UN IETEIKUMI UZLABOJUMU PASKUMIEM. 20 1. RSIENAS.....................................................................................................................................20 2. JUMTS UN BNII............................................................................................................................22 3. LOGI UN BALKONU (LODIJU) DURVIS ...................................................................................................23 4. PAGRABS UN CAURBRAUKTUVES..........................................................................................................24 5. DZVOKI......................................................................................................................................26 6. SILTUMMEZGLS/APKURES KATLS..........................................................................................................27 7. APKURES SISTMA K.....................................................................................................................28 8. AUKST UN KARST DENS SADALES SISTMAS.......................................................................................29 9. KPU TELPAS...............................................................................................................................30 10. VENTILCIJAS SISTMA...................................................................................................................31 11. ELEKTROIEKRTAS KOPLIETOANAS TELPS..........................................................................................32-2- 3. Lguma Nr. 1.1-07/77 PIELIKUMS Nr.1 Mjoka energoaudita atskaiteAtskaite Nr. Mjoka identifikcijaAdrese: Rga, Kurzemes prospekts 32 Vietj pavaldba: Rgas pavaldba panieks:X Privtpaums Valsts paums Pavaldbas paums EnergoauditorsVrds, uzvrds: Organizcija: SIA AARES BT Licences Nr.: Re. Nr.: 40003851858 Izdevjs: Tlrunis: 67471744 Paraksts: DatumiAtskaite sagatavota uz: 25.03.2008 Mjoka apsekojuma datums: 18.03.2008 plkst.13.30 1.daa. Pamatinformcija Apsaimniekotjs 1. NosaukumsDzKS Imanta2. Reistrcijas numurs 400031039553. Adrese administratvRga, Kurzemes prospekts 36 - 24. Kontakttlrunis7413624 -3- 4. 2.daa. Apsekotja ziojumska ir uzbvta pc 464.tipveida daudzdzvokumjas srijas. T tika nodota ekspluatcij1971.gad. ka sastv no 4 sekcijm (4 kputelpas), no 5 virszemes stviem un 1 pazemes, kar bniu viet ir 0,8 m augsts ventiljams Mjoka raksturojums (konstrukcija,1. lielums, bvniecbas gads u.c.). tehniskais stvs, kur ieeja nav paredzta. Bniutelpu nav. Jumts ir izbvts pc savietot jumtakonstrukcijas; prklts ar gumijoto loku materilu ruberodu. Bves pamati, rsienas un prsegumi no dzelzsbetona. k izmantoti logu bloki ar lielustiklojumu.kas visprjais tehniskais stvoklis ir apmierinos.2. Atzinums par mjoka visprjo Tika izremontts jumta segums. Gala sienas ir tehnisko stvokli. nosiltintas. Nomainti un izolti karst denssistmas cauruvadi pagrab.Kopum kas konstrukcijas ir slikt siltumtehniskaj Atzinums par mjoka visprjo stvokl, jo fasdes sienas un konstrukciju prsegumi3. siltumtehnisko stvokli un t atbilstbu LR normatvu prasbm. nav nosiltinti, k to prasa LBN 002-01 kunorobeojoo konstrukciju siltumtehnika normatvi. ka ir pieslgta centraliztai apkures sistmai. Apkures veids, sistmas unPagrab ir uzstdts individulais siltuma mezgls ar4. patria regulanaskopjo siltumenerijas patria skaittju. Izmaksas raksturojums. par apkuri tiek proporcionli sadalti pc dzvoku platbas. Mjas kopjais siltumenerijas patri apkurei 2006/2007. g. apkures sezon bija 286 MWh, kas ir 101 kWh uz 1 m2 apkurinms platbas (patnjais patri). Pc LBN 003-01 bvnormatviem Bvklimatoloija, tas tiek prrints uz standartizto gadu, kur pieemts, ka apkures sezonas Atzinums par mjoka enerijasilgums ir 203 dienas, rgaisa temperatra apkures5. patria lmeni apkurei un karst dens sezonas laik ir 00C un iektelpu temperatra ir sagatavoanai, ievrojot mjoka180C. Standartiztais patnjais siltumenerijas atraans vietas klimata apstkus. patri ir 121 kWh/m2. Tas atbilst G energomarjuma klasei. 464.srijveida mjm tas ir diezgan labs rezultts. Karst dens sagatavoanai enerijas patri 2007.gad bija 157,47 MWh, kas prrinot uz patnjo, ir 55 kWh/m2. Patri nav liels, tas ir vidjais rdtjs. Temperatra dzvokos atbilst LBN normatviem, kas nosaka, ka iektelpu temperatrai jbt Atzinums par mjoka iektelpu klimatu6. nezemkai k 180C. Vidj iektelpu temperatra un terml komforta lmeni. dzvokos ir 190C. Temperatra kpu telpas ir ~160C.7. Ldz im stenotas iniciatvas vai paskumi 1) Nomainti un izolti karst dens sistmas siltumenerijas taupbas jom. cauruvadi pagrab; 2) Nosiltintas ar Paroc 50 mm biezu vati galasienas; 3) Uzstdtas metlardurvisaraizvrjmehnismu un kodu; 5. 4) Uzklts jauns jumta segums.Renovcijasenergoefektivittes paskumukompleksa aptuvenas izmaksas ir 143643 Ls.Realizjot pilnu kompleksu, samazinsies enerijaspatri un tiks sasniegta naudas ekonomija 8792 Lsgad, tiks paaugstints komforta lmenis, uzlabosiesmjas rjais izskats, k ar paaugstinsiesnekustam pauma cena. Kompleksa renovcijasizmaksas btu atmaksjamas pc 16 gadiem. Tas navslikts rdtjs un projektu var uzskatt par rentablu, Ieteikt energoefektivittes kompleksa jo bankas sniedz kredtus mjoka renovcijai uz 8.pamatojums kai (ieguvumi) un ekonomisk izdevguma novrtjums. max termiu 15-20 gadi.Energoefektivittes paskumu komplekss ir sadalts3 prioritts: A paskumi, kas izdarmi pciespjas trk, lai mazintu bstambu, apturtubojanos vai panktu ievrojamus ietaupjumus; B -izdarms dau tuvko gadu laik. Izdarot vlk,izmaksas bs lielkas un iespjami jauni bojjumi; C- Japsvernkamo 10 gadu laik.Energoefektivittes paskumu sadaljumu pcpriorittm var apskatt atskaites 8.da.Ja savlaicgi vai vispr netiks veikti ieteiktiepaskumi, turpinsies kas bvkonstrukciju uninenierkomunikciju nolietoans un bojans, kar netiks samazintas izmaksas par eneriju.Pieaugot siltumenerijas tarifam, pieaugs katra Prognozjams sekas, ja paskumi 9. netiks veikti. iedzvotja maksjumi par siltumeneriju. Kputelps, pirm un pdja stva dzvokos nebsiespjams uzturt komforta prasbm atbilstou telpumikroklimatu un turpinsies norobeojookonstrukciju (fasu sienu, pagraba un tehnisk stvaprsegumi) bojans mitruma iedarbb.kai ir norkots energoprvaldnieks, kas pilda sava 10. Atzinums par mjoka apsaimniekoanu amata pienkumus, ldz ar to ka tiek pareizi un energovadbu, ieteikumi.apsaimniekota.aj dokument nordtas projektu izmaksas irorientjoas, emot vr esos materilu un Ierosinjumi tlkai rcbai ieteiktobvniecbas darbu izmaksas Latvij. Lai noskaidrotu 11. energoefektivittes paskumu preczas projekta izmaksas, nepiecieams veikt tirgus stenoanai. izpti. Izmaksu saldzinanai ieteicams pieprastvairkus piedvjumus no uzmjiem dadu darbuizpildei. 6. 3.daa. Mjoka novrtjums - kopsavilkums (detalizts vrtjums Pielikum I) Visprjs stvoka novrtjums *Piezmes Gala sienas ir apmierino stvokl. Fasu sienasir slikt stvokl, ts nav siltintas, tpckonstrukciju siltumpretestba neatbilst LBN 002- 1.rsienas 201 bvnormatviem, kas nosaka, ka norobeojookonstrukciju termiskajai pretestbai jbt R = 4m2K/W.Jumta un tehnisk stva prsegumi nav siltinti,2. Jumts un bnii2 bet tika uzklts jauns jumta segums, kas aizsargkonstrukcijas no sniega un mitruma.Daa no dzvoku logiem ir nomainti pretjaunajiem pakeu logiem. Lielkai dzvoku daaiiruzstdtiveci kokalogi,kuriem3. Logi un balkonu (lodiju) durvis 2siltumvadtspjas koeficients ir saldzinoi liels,ldz ar to caur logiem tiek zaudts liels siltumadaudzums.Pagrabs nav apkurinms un nav nosiltints.Pagraba logi ir slikt stvokl, logi ir bez stikliem.4. Pagrabs un caurbrauktuves2Aukstajs diens caur iem caurumiem plst rsiltums, kas tiek saraots siltuma mezgl.s srijas ks ir novroti trkumi kas pirmajosun piektajos stvos. T k pagraba griestu un5. Dzvoki 2 jumta grdu prsegumi nav nosiltinti, pirm unpdj stva dzvokos ir zemka temperatranek prjiem.Siltum