of 25 /25
HAK ASASI KANAK-KANAK SEMUA KANAK-KANAK - TANPA MENGIRA KEUPAYAAN DAN KETIDAKUPAYAAN MEREKA, JANTINA MEREKA, SOSIAL, EKONOMI, KEBUDAYAAN, LATARBELAKANG ETNIK DAN AGAMA MEREKA, ATAU HIV DAN TARAF KESIHATAN MEREKA – MEMPUNYAI HAK YANG SAMA RATA UNTUK KUALITI PENDIDIKAN, PENJAGAAN DAN PERLINDUNGAN. KANAK-KANAK MUDAH DIPENGARUHI, MEMERLUKAN JAGAAN DAN PERLINDUNGAN KHAS IA JUGA MELETAKKAN PENEKANAN KHAS KE ATAS PENJAGAAN UTAMA DAN TANGGUNGJAWAB PERLINDUNGAN OLEH KELUARGA. IA JUGA SEKALI LAGI MENGESAHKAN KEPERLUAN BAGI PERLINDUNGAN UNDANG-UNDANG DAN PERLINDUNGAN YANG LAIN KEPADA KANAK-KANAK. IA MELIPUTI HAK SEBELUM DAN SELEPAS LAHIR

Hak asasi kanak kanak (2)

 • Author
  hayie85

 • View
  14.255

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Hak asasi kanak kanak (2)

 • 1. HAK ASASI KANAK-KANAK
  SEMUA KANAK-KANAK - TANPA MENGIRA KEUPAYAAN
  DAN KETIDAKUPAYAAN MEREKA, JANTINA MEREKA,
  SOSIAL, EKONOMI, KEBUDAYAAN, LATARBELAKANG ETNIK DAN AGAMA MEREKA, ATAU HIV DAN TARAF KESIHATAN MEREKA MEMPUNYAI HAK YANG SAMA RATA UNTUK KUALITI PENDIDIKAN, PENJAGAAN DAN PERLINDUNGAN.
  KANAK-KANAK MUDAH DIPENGARUHI, MEMERLUKAN JAGAAN DAN PERLINDUNGAN KHAS IA JUGA MELETAKKAN PENEKANAN KHAS KE ATAS PENJAGAAN UTAMA DAN TANGGUNGJAWAB PERLINDUNGAN OLEH KELUARGA. IA JUGA SEKALI LAGI MENGESAHKANKEPERLUAN BAGI PERLINDUNGAN UNDANG-UNDANG DAN PERLINDUNGAN YANG LAIN KEPADA KANAK-KANAK. IA MELIPUTI HAK SEBELUM DAN SELEPAS LAHIR

2. HAK ASASI KANAK-KANAK
KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK
AKTA KANAK-KANAK
AKTA PENDIDIKAN NEGARA
3. KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK(1989)
HakAsasikanak-kanakdisentuhdalambeberapaperkarasepertiPerkara 2, 3, 6, 13, 18, 19, 23, 28, 29, 30, 32 dan 34
4. KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK
DILAHIRKAN, MEMPUNYAI NAMA DAN KEWARGANEGARAAN
TINGGAL DI DALAM KOMUNITI DAN PERSEKITARAN YANG AMAN DAMAI
MEMPUNYAI MAKANAN YANG MENCUKUPI DAN TUBUH BADAN YANG AKTIF DAN SIHAT
MENDAPATKAN PENDIDIKAN YANG BAIK DAN MEMBENTUK POTENSI DIRI
MEMPUNYAI KELUARGA YANG AKAN MENJAGA DAN MENYAYANGI
HAK SETIAP KANAK-KANAK
UNTUK DILINDUNGI DARIPADA PENDERAAN, EKSPLOITASI, KECUAIAN, KEGANASAN BAHAYA
MEMPUNYAI KELUARGA YANG AKAN MENJAGA DAN MENYAYANGI
DIBERI PELUANG UNTUK BERMAIN DAN BERIADAH
DIPERTAHANKAN DAN DIBERI BANTUANOLEH KERAJAAN
BERUPAYA MENGEKSPRESI PANDANGAN SENDIRI
5. KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK(1989)
Perkara2
Negara-negarapihakhendaklahmenghormatidanmemastikanbahawahak-hak yang dinyatakandalamkonvensyeninidiberikankepadasetiapkanak-kanakdalambidangkuasamerekatanpamengiraapa-apajenis ;
diskriminasi,
bangsa,
warna,
jantina,
bahasa,
agama,
pandanganpolitikataupandangan lain,
warganegara,
asal-usuletnik
sosial,
harta,
hilangupaya,
status [email protected] status lain kanak-kanakitu, ibubapanyaataupenjaganya yang sah
6. KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK(1989)
Perkara3
Dalamsegalatindakanberkenaandengankanak-kanaksamaadayang [email protected] swasta, mahkamah, pihakberkuasapentadbiran @ badanperundangan, kepentinganterbaikkanak-kanakituhendaklahmenjadipertimbanganutama
Negara-negarapihakmengakujanjiuntukmemastikankanak-kanakitudiberiperlindungandanjagaanyang diperlukanbagikesejahteraannya
7. KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK(1989)
Perkara6
Negara-negarapihakmengiktirafkanbahawatiap-tiapkanak-kanakmempunyaihaksediaadauntukhidup.
Negara-negarapihakhendaklahmemastikankanak-kanaksetakat yang sebanyakmungkinbolehkewujudandanperkembangankanak-kanak.
8. KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK(1989)
Perkara13
Kanak-kanakhendaklahberhakkepadakebebasanbersuara; hakinihendaklahtermasukkebebasanuntuk;
mencari, menerimadanmenyampaikansemuajenismaklumatdan idea,
tanpamengirasempadan, samaadasecaralisan, bertulisataucetakan,
dalambentuklukisan
ataumelaluiapa-apa media lain yang dipiliholehkanak-kanakitu
9. KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK(1989)
Perkara18
Negara-negarapihakhendaklahmenggunakanusahaterbaikmerekamemastikanpengiktirafanprinsipbahawakedua-duaibubapamempunyaitanggungjawabbersamabagididikandanperkembangankanak-kanak, ibubapaataumengikutmana-mana yang berkenaan, penjagadisisiundang-undang, mempunyaitanggungjawabutamabagididikandanperkembangankanak-kanak . Kepentinganterbaikkanak-kanakakanmenjadiperhatianasas.
Bsgimaksudmenjamindanmenggalakkanhak yang dinyatakandalamkonvensyenini, negara-negarapihakhendaklahmemberibantuansewajarnyakepadaibubapadanpenjagadisisiundang-undangdalammelaksanakantanggungjawabpembesarananakmerekadanhendaklahmemastikanperkembanganinstitusi, kemudahandanperkhidmatanbagijagaankanak-kanak.
10. KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK(1989)
Perkara19
Negara-negarapihakhendaklahmengambilsegalalangkahperundangan, pentadbiran, sosialdanpendidikan yang sewajarnyauntukmelindungikanak-kanakdaripadasemuabentukkeganasan
Fizikal
mental,
Kecederaan
Penderaan
pengabaian @ pelakuancuai,
penganiayaan @ eksploitasi, termasukpenderaanseksual
semasadalamjagaanibubapa(ibubapa), penjagadisisiundang-undang (penjaga-penjagadisisiundang-undang)
11. KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK(1989)
Perkara23
Negara-negarapihakmengiktirafbahawaseseorangkanak-kanakkurangupayasecaramental @ fizikalpatutmenikmatikehidupan yang sepenuhnyadandihormatidalamkeadaan yang memastikankemuliaan, menggalakkansikaptidakbergantungdanmemudahkanpenglibatanaktifkanak-kanakitudalamkomuniti.
12. KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK(1989)
Perkara28
Negara-negarapihakmengiktirafhakkanak-kanakkepadapendidikandandengantujuanunntukmencapaihakinisecaraberperingkat-peringkatdanatasdasarpeluang yang sama, merekahendaklahsecarakhususnya;
Menjadikanpendidikanrendahdiwajibkandandiadakansecarapercumakepadasemua
Menggalakkanperkembanganpeendidikanmenengahdalampelbagaibentuk, termasukpendidikanumumdanvokasional, mengadakanpendidikanitudanterbukakepadatiap-tiapkanak-kanakdanmengambillangkah yang sewajarnyasepertimemperkenalkanpendidikanpercuma
13. KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK(1989)
Perkara29
Negara-negarapihakbersetujubahawapendidikankanak-kanakhendaklahdihalatujukankepada;
Perkembanganpersonaliti, bakat, dankebolehan mental danfizikalkanak-kanakpadatahappotensi yang paling tinggi.
Perkembangan rasa hormatbagihakasasimanusiadankebebasanasasidanbagiprinsip-prinsip yang termaktub KONVENSYEN mengenaiHakKanak-KanakdalampiagamPerutubuhanBangsa-BangsaBersatu
Perkembangan rasa hormatbagiibubapakanak-kanak, identitikebudayaan, bahasadannilainyasendiri, baginilaikebangsaannegara yang didudukiolehkanak-kanakitu, negara yang daripadanyaberasaldanbagitamadun yang berbezadaripadatamadunnyasendiri.
Penyediaankanak-kanakbagihidup yang bertanggungjawabdalammasyarakat yang bebasdalamsemangatpersefahaman, keamanan, toleransi, kesamaanjantinadanpersahabatandikalangansemuaorang, kumpulanetnik, kebangsaandan agama danorang yang asalusulnyapendudukasli
Perkembangan rasa hormatbagialamsekitarsemulajadi.
14. KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK(1989)
Perkara30
Dalamnegaradimanawujudnyaminoriti, etnik, agama ataulinguistik @ orang-orang yang asal-usulnyapendudukasli, seseorangkanak-kanak yang tergolongdalamminoritisedemikianatauialahpendudukasli
Tidaklahbolehdinafikanhak, dalamkomunitidengananggotakumpulannya yang lain,
Untukmenikmatikebudayaanyasendiri,
Untukmenganutdanmengamalkanagamanyasendiriatau
Untukmenggunakanbahasanyasendiri.
15. KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK(1989)
Perkara32
Negara-Negara Pihakmengiktirafhakkanak-kanakuntukdilindungidaripada ;-
Eksploitasiekonomidandaripadamenjalankanapa-apakerja yang berkemungkinanberbahayaatau;
Menganggupendidikankanak-kanakitu, atauadalahmendatangkankeburukankepadakesihatankanak-kanakatau;
Perkembanganfizikal, mental, kerohanian, kemoralanatau;
Sosialkanak-kanakitu.
16. KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK(1989)
Perkara34
Negara-Negara Pihakmengakujanjiuntukmelindungikanak-kanakdaripadasegalabentukpengeksploitasianseksdanpenderaanseksual. Bagimaksudini, Negara-Negara Pihakhendaklahsecarakhususmengambilsegalalangkahkebangsaan, dwipihakdanberbilangpihak yang sewajarnyauntukmencegah:
Doronganataupaksaankanak-kanakuntukmelibatkandiridalamapa-apaaktivitiseks yang menyalahiundang-undang.
Penggunaanbersifatmengeksploitasikanak-kanakdalampelacuranatauapa-apaamalanseks yang menyalahiundang-undang
Penggunaanbersifatmengeksploitasikanak-kanakdalampersembahandanbahanlucah.
17. AKTA KANAK-KANAK (2001)
PenubuhanMajlisPenyelarasbagiperlindunganKanak-Kanak
Seksyen 3
MakahendaklahditubuhkansuatuMajlis yang hendaklahdikenalisebagaiMajlisPenyelarasbagiPelindunganKanak-Kanak
Majlishendaklah:
BertanggungjawabbagimenasihatiMenteritentangsegalaaspekpelindungankanak-kanak
Merekabentuksuatusistempengurusan yang cekapdanberkesandiseluruh Malaysia yang menggabungkansaluranmaklumatbagimelaporkankeskanak-kanak yang memerlukanperlindungan
Mengesyorkanperkhidmatan-perkhidmatan yang ditujukankhususuntukmemenuhikeperluanorang, kanak-kanakdankeluarga yang memerlukanperkhidmatanperlindungankanak-kanak
Menyelaraspelbagaisumbermana-manaJabatanKerajaan yang terlibatdenganperlindungankanak-kanak.
sambung-
18. AKTA KANAK-KANAK (2001)
sambung-
Membangunkan program-program untukmendidikorangramaidalampencegahanpenganiayaandanpengabaiankanak-kanak.memberikannasihattentangpengurusan , operasidanamalanPasukanPelindungankanak-Kanakdiseluruh Malaysia
Memberikannasihattentangpengurusan ,operasidanamalanpasukanpelindungankanak-kanakseluruh Malaysia.
Memberikannasihattentangpembangunan program latihanbagianggotaPasukanPelindunganKanak-Kanakdiseluruh Malaysia
Menyelesaikanapa-apapertelingkahan yang mungkinberbangkitdalamPasukanPerlindunganKanak-Kanak
Melaksanakanapa-apafungsi lain yang ditetapkanolehperaturan-peraturan yang dibuatdibawahaktaini
19. AKTA KANAK-KANAK (2001)
1. Seseorangkanak-kanakmemerlukanpemeliharaandanpelindunganjika;
kanak-kanakitutelahataubesarkemungkinanakandicederakandarisegifizikalataudicederakandarisegiemosiataudianiayaidarisegiseksolehibuataubapaataupenjaganyaatauseseoranganggotakeluargaluasnya;
kanak-kanakitutelahatauberkemungkinandicederakandarisegifizikalatauemosiatauseksualdanibuataubapaataupenjaganyasamaadatahuatauberkemungkinanmengetahuinyatelahtidakmelindungiatautidakakanmelindungikanak-kanakitudaripadakecederaanataupenganiayaansedemikian
ibuataubapaataupenjagakanak-kanakitutidaklayakatautelahmengabaikan, tidakberupayauntukmenjalankanpengawasandanpengawalan yang sepatutnyakeataskanak-kanakitudankanak-kanakitumulaterlibatdalampergaulan yang tidaksihat
ibuataubapaataupenjagatelahmengabaikanatauberkeberatanuntukmengadakanmemeliharadariaspekpenyediaanmakanan, pakaiandantempatberteduh yang mencukupiuntukkanak-kanakitu
kanak-kanakitutidakmempunyaiibuataubapaataupenjaga; atautelahdibuangolehibuataubapaataupenjaganyadanselepassiasatan yang munasabahibuataubapaataupenjagaitutidakditemui, dantiadaorang lain yang sesuaisanggupdanberupayamemeliharakanak-kanakitu
sambung-
20. AKTA KANAK-KANAK (2001)
Sambung-
Seseorangkanak-kanakmemerlukanpemeliharaandanpelindunganjika;
kanak-kanakituperludiperiksa, disiasatataudirawatbagimaksudmemulihkanataumemeliharakesihatannya; danibuataubapaataupenjaganyamengabaikanatauengganmembenarkankanak-kanakitudiperiksa, disiasatataudirawatsedemikian
kanak-kanakituberkelakuandengancara yang, atau yang mungkin, memudaratkandirinyaataumana-manaorang lain danibuataubapaataupenjaganyatidakberupayaatauberkeberatanuntukmengambillangkah-langkah yang perluuntukmemperbaikikeadaanataulangkah-langkahyangdiambilolehibuataubapaataupenjagaitugagal
Terdapatpertelingkahan yang sedemikianrupaantarakanak-kanakitudenganibuataubapaataupenjaganya, atauantaraibudanbapaataupenjagapenjaganya, sehinggakanhubungankekeluargaanterganggudenganserius, dan yang demikianitumenyebabkankanak-kanakitumengalamikecederaanemosi
kanak-kanakitudibenarkanberadadimana-manajalan, premisatautempatbagimaksud (i) mengemisataumenerimasedekah, samaadaatautidakdengandalihmenyanyi, bermain, membuatpersembahanataumenawarkanapa-apajuauntukjualan; atau (ii) menjalankanpenjajaan yang menyalahiundang-undang, loteriharam, perjudianatauaktiviti lain yang menyalahiundang-undang yang memudaratkankesihatandankebajikankanak-kanakitu.
21. AKTA KANAK-KANAK (2001)
Keadaansedemikianterangkumsekiranya;
Dicederakandarisegifizikaljikaadakecederaan yang substansialdanbolehdilihatpadamana-manabahagiantubuhkanak-kanakituakibatkekerasanatauagen(alat) yang sengajakepadatubuhkanak-kanakitu yang didalilkandengan, antara lain, laserasi, kontusi, lelasan, parut, patahataukecederaantulang yang lain, dislokasi, seliuh, pendarahan, pecahviskus, lukaterbakar, melecur, hilangatauberubahkesedaranataufungsifisiologiataugugurrambutataugigi;
Dicederakandarisegiemosijikaadagangguanbolehdilihatpadafungsi mental atauemosikanak-kanakitu yang didalilkandengan, antara lain, kecelaruan mental atautingkahlaku, termasukkeresahan, kemurungan, penyendirian, kelangsanganatauperkembanganlambat;
Teraniayadarisegiseksjikadiatelahmengambilbahagian, samaadasebagaipesertaataupemerhati, dalamapa-apaaktiviti yang berunsurseksbagimaksud (i) apa-apabahan, fotograf, rakaman, filem, pita video ataupersembahan yang berunsurpornografi, lucahatausumbang; atau (ii) eksploitasiseksolehmana-manaorangbagimemuaskannafsuseksorangituatauorang lain.
22. AKTA KANAK-KANAK (2001)
Sekolahkebangsaan ertinyasekolahrendahkerajaanatausekolahrendahbantuankerajaan -
(a) yang menyediakanpendidikanrendah yang sesuaibagimuriddariumur 6 tahun;
(b) yang menggunakanbahasakebangsaansebagaibahasapengantarutama;
(c) yang menjadikanbahasaInggerissebagaimatapelajaranwajib; dan
(d) dimanakemudahanbagipengajaran;
(i) bahasaCinaatau Tamil hendaklahdiadakanjikaibubapasekurang-kurangnya lima belasorangmuriddisekolahitumemintanya; dan
(ii) bahasa-bahasakaumaslihendaklahdiadakanjikadidapatimunasabahdanpraktikberbuatsedemikiandanjikaibubapasekurang-kurangnya lima belasorangmuriddisekolahitumemintanya;
29A (1) Menteriboleh, melaluiperintah yang disiarkandalam Warta, menetapkanpendidikanrendahmenjadipendidikanwajib.
(2) Tiap-tiapibubapawarganegara Malaysia yang tinggaldi Malaysia hendaklahmemastikanbahawajikaanaknyatelahmencapaiumurenamtahunpadaharipertamabulanJanuaridalamtahunpersekolahansemasaanakitudidaftarkansebagaimuriddisekolahrendahdalamtahunitudanterusmenjadimuriddisekolahrendahsepanjangtempohpendidikanwajib.
(4) Ibubapa yang melanggarsubseksyen (2) adalahmelakukansuatukesalahandanboleh, apabiladisabitkan, didendatidakmelebihi lima ribu ringgit ataudipenjarakanselamatempohtidakmelebihienambulanataukedua-duanya.
23. AKTA PENDIDIKAN
40 Menterihendaklahmengadakanpendidikankhasdisekolahkhas yang ditubuhkandibawahperenggan 34(1)(b) ataudimana-manasekolahrendahataumenengah yang difikirkanolehMenterisuaimanfaat.
64.Tertakluk kepadamana-manaperaturan yang dibuatdibawahAktaini, Menteribolehmemberikansamaadabantuankewanganatauselainnyaberkenaandenganmuridataumana-managolonganmuriddiinstitusipendidikankerajaanataubantuankerajaandanbantuanitubolehtermasuk ;
(a) pemberiandermasiswa, biasiswa, pinjamanataubantuan lain; dan
(b) penyediaan-
(i) tempattinggal;
(ii) pengangkutan;
(iii) buku; dan
(iv) perkhidmatanperubatandanpergigian,
bagimaksudmembolehkanmuriditumenggunakansepenuhnyakemudahan yang tersediabagimerekaataubagimaksudmemperbaikikesihatandankesejahteraanhidupmereka
24. AKTA PENDIDIKAN
41. (1) Tertaklukkepadasubseksyen (2) dan
(3), Menteribolehmelaluiperaturan-peraturanmenetapkan-
(a)Tempohpendidikanrendahdanmenengah yang sesuaidengankeperluanmurid yang menerimapendidikankhas;
(b)Kurikulum yang hendaklahdigunakanberhubungandenganpendidikankhas;
(c)Kategorimurid yang memerlukanpendidikankhasdankaedah yang sesuaibagipendidikanmuriddalamsetiapkategorisekolahkhas; dan
(d)Apa-apaperkara lain yang difikirkanolehMenterisuaimanfaatatauperlubagimaksudBabini.
(2) Tempoh yang ditetapkanolehMenteridibawahperenggan (1) (a) tidakbolehkurangdaripadatempoh minimum pendidikanrendahataumenengah, mengikutmana-mana yang berkenaan, yang diperuntukkandibawahAktaini.
(3)Kurikulum yang ditetapkandibawahperenggan (1) (b) hendaklahmematuhi
kehendakKurikulumKebangsaansetakat yang semunasabahnyapraktik
25. HAK ASASI KANAK-KANAK
SEMUA KANAK-KANAK DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG DAN AKTA-AKTA YANG KHUSUS UNTUK MEREKA
MEREKA ADALAH ASET YANG BUKAN SAHAJA PENTING KEPADA NEGARA TETAPI KEPADA DUNIA AMNYA-PEWARIS MASA DEPAN.