of 24 /24
KEDUDUKAN KANAK-KANAK SERTA HAK-HAK MEREKA MENURUT ISLAM CTU 151 NAMA NO ID MUHAMMAD AZMER AIZAT BIN MOHD FADZIL 2014719300 MUHAMMAD HAFIZ BIN MOHD YUSOF 2014587645 AHMAD RASHDAN BIN BAHARUDIN 2014945481 MUHAMMAD HAFIY HAZIM BIN RUSLAN 2014391199 AZUWAN BIN MOHAMAD 2014126627 PREPARED FOR: USTAZ SHUHAIMI

KEDUDUKAN KANAK-KANAK SERTA HAK-HAK MEREKA MENURUT ISLAM

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CTU 151- UiTM Bukit Besi

Text of KEDUDUKAN KANAK-KANAK SERTA HAK-HAK MEREKA MENURUT ISLAM

Page 1: KEDUDUKAN KANAK-KANAK SERTA HAK-HAK MEREKA MENURUT ISLAM

KEDUDUKAN KANAK-KANAK SERTA

HAK-HAK MEREKA MENURUT ISLAM

CTU 151

NAMA NO IDMUHAMMAD AZMER AIZAT BIN MOHD FADZIL 2014719300

MUHAMMAD HAFIZ BIN MOHD YUSOF 2014587645

AHMAD RASHDAN BIN BAHARUDIN 2014945481

MUHAMMAD HAFIY HAZIM BIN RUSLAN 2014391199

AZUWAN BIN MOHAMAD 2014126627

PREPARED FOR: USTAZ SHUHAIMI

DATE OF SUBMIT: 30/08/2015

Page 2: KEDUDUKAN KANAK-KANAK SERTA HAK-HAK MEREKA MENURUT ISLAM

ISI KANDUNGAN

PENGHARGAAN 3

PENDAHULUAN 4

KEDUDUKAN KANAK-KANAK MENURUT ISLAM 5

KEDUDUKAN KANAK-KANAK SEWAKTU SOLAT BERJAMAAH 5

KEDUDUKAN KANAK-KANAK YANG MATI SEBELUM BALIGH 7

KEDUDUKAN KANAK-KANAK TAK SAH TARAF DALAM ISLAM 8

HAK KANAK-KANAK DALAM ISLAM 9

HAK KANAK-KANAK SEBELUM DILAHIRKAN 10

HAK KANAK-KANAK SELEPAS DILAHIRKAN 11

HAK MENDAPATKAN PENDIDIKAN DAN ILMU PENGETAHUAN 13

KESIMPULAN 15

RUJUKAN 17

2 | P a g e

Page 3: KEDUDUKAN KANAK-KANAK SERTA HAK-HAK MEREKA MENURUT ISLAM

PENGHARGAANAlhamdulillah, bersyukur ke atas ilahi dengan limpahan rahmat serta nikmat masa, nyawa

tenaga yang dianugerahkan kepada kami dapat juga kami menyiapkan kerja kursus ini dengan

jayanya.

Pertama, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Shuhaimi yang telah

banyak memberi tunjuk ajar dan panduan kepada kami dalam menyempurnakan kerja ini.

Seterusnya, terima kasih juga kepada rakan-rakan terutamanya ahli kumpulan kami sendiri

yang telah bertungkus lumus mencari maklumat mengenai topik kerja kursus kami ini.

Selain itu, kami juga menghargai sumbangan penulis artikel di blog-blog yang kami rujuki

untuk memperolehi maklumat tambahan mengenai topik ini.

Akhir madah, saya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang terlibat secara lansung

atau sebaliknya dalam proses menyiapjan kerja kursus ini. Terima kasih.

3 | P a g e

Page 4: KEDUDUKAN KANAK-KANAK SERTA HAK-HAK MEREKA MENURUT ISLAM

PENDAHULUANIslam sangat memandang berat soal pendidikan kanak-kanak dan memberi hak-hak yang

sepatutnya kepada mereka. Islam telah menggariskan panduan yang tertentu serta cara dalam

mendidik anak-anak sejak ia di dalam kandungan ibunya lagi malahan lebih awal daripada itu.Islam

menggalakkan umatnya apabila memilih suami atau isteri hendaklah seorang yang mempunyai

keperibadian yang mulia. Anak merupakan nikmat yang dikurniakan oleh Allah dan merupakan

perhiasan dalam kehidupan manusia. Orang yang telah diberi nikmat ini sudah tentu memelihara dan

mendidik dengan pendidikan Islam sebagai mensyukuri nikmat tersebut.

Menurut ahli Psikologi, kehidupan manusia ini terbahagi kepada dua peringkat. Peringkat

pertama iaitu sejak ia lahir hingga berusia 18 tahun atau 20 tahun.Peringkat kedua iaitu berusia 20

tahun sehingga meninggal dunia.Pada peringkat pertama tadi, ia terbahagi kepada tiga bahagian iantu

sejak lahir sehingga mengjangkau umur enam tahun,ketika berusia tahun sehingga berusia tiga belas

tahun manakala bahagian ketiga ketika berusia 13 tahun sehingga berusia 18 atau 20 tahun.

4 | P a g e

Page 5: KEDUDUKAN KANAK-KANAK SERTA HAK-HAK MEREKA MENURUT ISLAM

KEDUDUKAN KANAK- KANAK

MENURUT ISLAM

1. KEDUDUKAN KANAK-KANAK SEWAKTU SOLAT BERJAMAAH

Seringkali kita perhatikan di kebanyakkan masjid atau surau kedudukan saf kanak-kanak

semasa solat berjemaah diasingkan daripada saf orang dewasa. Fenomena ini merupakan fenomena

biasa yang telah berlaku di negara kita iaitu Malaysia. Semenjak dari dahulu lagi, tidak dinafikan

bahawa pendapat yang menyatakan saf kanak-kanak perlu diasingkan daripada saf dewasa juga

sebahagian daripada ijtihad ulama berdasarkan beberapa dalil yang akan dibincangkan.

Satu perkara yang penting untuk diingatkan bahawa pendapat ijtihad para ulama terdedah

kepada kesalahan, walaupun demikian mujtahid yang berijtihad tetapi ijtihadnya tidak tepat baginya

satu pahala sementara bagi ijtihad yang betul dua pahala, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam

al-Bukhari.

Amr bin al-‘as r.a pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:

ك�م� ح� إ�ذ�ا و� ان، ر� أج ل�ه� ف� اب� أص� ث�م� اجت�هد� ف� اك�م� الح� ك�م� ح� إذ�ا

ر� أج ل�ه� ف� ط�أ� أخ ث�م� ت�هد� اج .ف�

Maksudnya: “Apabila seorang hakim berijtihad kemudian ijtihadnya betul, dia mendapat

dua pahala. Apabila dia berijtihad tetapi salah, dia tetap mendapat satu pahala.”

Bagi mereka yang telah mengetahui bahawa sesuatu pendapat itu tidak tepat, maka

kewajipannya berpegang kepada pendapat yang berdasarkan dalil yang tepat dan tinggalkan

pendapat yang tidak kuat.

Mengkhususkan saf untuk kanak-kanak

Antara dalil yang digunakan oleh mereka yang mengkhususkan saf bagi kanak-kanak sehingga

menjadikan saf kanak-kanak jauh di belakang masjid ialah hadis yang diriwayatkan Muslim:

ث�م� م، ي�ل�ون�ه� ال�ذ�ي ن� ث�م� الن(ه�ى و� ال�م� األ�ح ل�و وأ� ن ك�م م� ي�ل�ن�ي

م ي�ل�ون�ه� ال�ذ�ي ن�

5 | P a g e

Page 6: KEDUDUKAN KANAK-KANAK SERTA HAK-HAK MEREKA MENURUT ISLAM

Maksudnya: Hendaklah mereka yang berada dibelakangku ahli ahlam (baligh) dan Nuha (beraqal)

Sabda Nabi s.a.w.

ب�ه� ق( أ�ح� و� ه� ف� د� أ�ح� �ل�ي ه� إ ه� ب�ق� ي�س ل�م ا م� إ�ل�ى ب�ق� س� م�ن

Maksudnya: sesiapa yang mendahului orang lain kepada sesuatu maka dia lebih berhak

mendapatkannya.

Hadis yang diriwayatkan Muslim di atas membawa maksud galakkan dan gesaan kepada ulil

ahlam dan nuha iaitu yang baligh dan beraqal supaya berada di belakang Rasulullah kerana mereka

lebih faham daripada kanak-kanak.

Nabi tidak menyatakan  الن(ه�ى و� ال�م� األ�ح ل�و وأ� إال� ي�ل�ي ن�ي yang bermaksud jangan berada ال�

dibelakangku kecuali yang baligh dan beraqal. Sekiranya lafaz hadis datang seperti lafaz ini iaitu

tegahan berada dibelakang Nabi kecuali kepada mereka yang dinyatakan maka ketika itu barulah

membawa hukum kanak-kanak tidak boleh berada di saf belakang Nabi s.a.w.

Tetapi walaupun demikian para ulama’ bersetuju bahawa mereka yang sepatutnya berada di

belakang imam ialah mereka yang baligh dan beraqal yang mempunyai ilmu tentang solat, supaya

sekiranya terjadi sesuatu maka orang yang berada di belakang imam tahu apa yang perlu dilakukan.

Ibn Qudamah al-Maqdisi menyatakan:

�ه�م: �م�ل أك اإلمام �ل�ي و�ي ، و�الس�ن� الف�ض�ل� األو�ل الصف� ف�ي �ق�د�م� �ت ي ن� أ �ة� ن الس�

: �ان� �ي الص�ب �ؤ�خ�ر� و�ت آن� الق�ر� وأهل� �وخ� ي الش� اإلمام� �ل�ي ي أحمد قال و�أفض�ل�هم،

اإلم�ام �ل�ون� ي � و�ال .و�الغ�لمان�

Maksudnya: Sunnah: mendahului mereka yang baik dan berumur pada saf yang pertama, dan mereka

yang berada dibelakang imam yang paling baik dan sempurna dikalangan mereka.

6 | P a g e

Page 7: KEDUDUKAN KANAK-KANAK SERTA HAK-HAK MEREKA MENURUT ISLAM

Imam Ahmad berkata: yang berada di belakang imam mereka yang lebih tua, dan ahli al-Quran,

dan di belakangkan kanak-kanak serta tidak di tempatkan di belakang imam. (Al-Mughni, jilid 2,

hlm.429)

2. KEDUDUKAN KANAK-KANAK YANG MATI SEBELUM BALIGH

Anak orang Islam yang mati sebelum baligh semua adalah adalah ahli syurga. Hal ini termasuk

dalam kesepakatan semua para ulama. Al-Imam Ibn Kathir berkata:

أبو القاضي حكاه كما العلماء بين خالف فال المؤمنين ولدان فأما

أنهم : فيهم يختلف ال قال أنه أحمد اإلمام عن الحنبلي الفراء بن يعلى

وهو . ( ) العلماء عامة أي الناس بين المشهور هو وهذا الجنة أهل من

وجل عز الله شاء إن به نقطع  الذي

Maksudnya: “Adapun anak-anak orang yang beriman, maka tiada perbezaan pendapat

di kalangan ulama (semua mereka akan masuk ke dalam syurga) seperti yang dihikayatan oleh al-

Qadhi Abu Ya’la bin al-Farra’ al-Hanbali daripada al-Imam Ahmad yang berkata: “Tiada

perbezaan di kalangan ulama, bahawa semua anak-anak orang yang beriman termasuk dari

kalangan ahli syurga. Inilah yang masyhur di kalangan ulama, pendapat ini juga yang kami

putuskan insyaallah.” (Tafsir al-Quran al-‘Azim 3/33)

Al-Imam al-Nawawi pula berkata:

من فهو المسلمين أطفال من مات من أن على المسلمين علماء من به يعتد من أجمع

ليسمكلفا ألنه ؛ الجنة أهل

Maksudnya: “Telah bersepakat para ulama umat Islam yang diambil kira

perkataannya, bahawa sesiapa yang mati dari kalangan anak-anak orang Islam, dia adalah

termasuk ahli syurga, kerana dia bukan mukallaf.” (Syarh Muslim 16/207)

7 | P a g e

Page 8: KEDUDUKAN KANAK-KANAK SERTA HAK-HAK MEREKA MENURUT ISLAM

3. KEDUDUKAN KANAK-KANAK TAK SAH TARAF DALAM ISLAM

Anak tak sah taraf dalam istilah bahasa Arab disebut walad al-zina yang bermaksud anak zina

atau anak luar nikah. Para Fuqaha’ bersepakat bahawa anak zina ialah merujuk kepada anak yang

dilahirkan hasil perzinaan dan bukan daripada perkahwinan yang sah atau syubhah (persetubuhan

oleh lelaki dan perempuan yang menyangka mereka adalah suami isteri yang sah).

Rasulullah S.A.W bersabda:

Maksudnya: Kesahtarafan seorang kanak-kanak berpunca daripada tempat tidur (kedua ibu bapanya

yang sah) dan seorang penzina adalah layak ditahan.

(Riwayat Al-Bukhari)

Berdasarkan Akta Undang-Undang Keluarga Islam mentafsirkan anak tak sah taraf adalah

satu istilah yang digunakan bagi anak yang tidak mempunyai nasab atau hubungan darah yang sah

sepertimana berikut: “tak sahtaraf’, berhubungan dengan seseorang anak, ertinya dilahirkan di luar

nikah dan bukan anak dari persetubuhan syubhah;

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan (MKI) kali ke-64 pada 27 Julai 2004

menyatakan bahawa Anak tak sah taraf ialah:

i. Anak yang dilahirkan di luar nikah sama ada akibat zina atau rogol dan dia bukan daripada

persetubuhan syubhah atau bukan daripada anak perhambaan;

ii. Anak dilahirkan kurang dari 6 bulan 2 lahzah (saat) mengikut Takwim Qamariah daripada tarikh

tamkin (setubuh);

8 | P a g e

Page 9: KEDUDUKAN KANAK-KANAK SERTA HAK-HAK MEREKA MENURUT ISLAM

iii. Anak yang dilahirkan lebih daripada 6 bulan 2 lahzah (saat) mengikut takwim Qamariah daripada

waktu tamkin (setubuh) selepas akad yang sah dan ada bukti dari segi syarak bahawa anak tersebut

ialah anak tanpa nikah melalui iqrar (pengakuan) mereka yang berkenaan (suami dan isteri atau salah

seorang daripadanya), atau 4 orang saksi yang memenuhi syarat-syarat mengikut Hukum Syarak.

Firman Allah S.W.T:

Maksudnya: … dan tiadalah (kejahatan) yang diusahakan oleh tiap-tiap seorang melainkan orang

itulah sahaja yang menanggung dosanya; dan seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul

dosa perbuatan orang lain (bahkan dosa usahanya sahaja) ;…( Surah al-An’am: 164)

HAK KANAK-KANAK

DALAM ISLAMSesungguhnya kita tahu bahawa kanak-kanak memerlukan kasih sayang daripada orang

sekelilingnya terutamanya ibu bapa seperti mana ia berhajat kepada makanan dan minuman. Sebagai

ibu bapa, mereka perlu menyedari bahawa kasih sayang terhadap anak-anak merupakan pendidikan

pertama yang perlu diberikan kepada anak-anak. Menurut ahli psikologi, terdapat tiga faktor utama

yang membuktikan kanak-kanak memerlukan kasih sayang dalam hidup mereka.

Pertama: Kanak-kanak memerlukan kebahagian dan ketenangan dalam hidupnya. Melalui

kasih sayang kepada kanak-kanak, ia dapat merasai ketenangan dan kebahagiaan kerana mereka

dilahirkan dalam keadaan lemah dan memerlukan pertolongan dan pergantungan kepada orang lain.

Kedua: Pembentukan dari segi pemikiran .Kanak-kanak yang terbentuk dari suasana kasih

sayang yang sepenuhnya, maka ia dapat membentuk pemikiran yang kreatif dan bernas.Di samping

itu, kanak-kanak tersebut mempunyai daya ingatan yang kuat dan perangai yang baik.

Ketiga: Pembentukan dari segi masyarakat .Kanak-kanak yang diberikan kasih sayang sejak

kecil lagi dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dan mempunyai kasih sayang kepada

masyarakat sekelilingnya.

9 | P a g e

Page 10: KEDUDUKAN KANAK-KANAK SERTA HAK-HAK MEREKA MENURUT ISLAM

10 | P a g e

Page 11: KEDUDUKAN KANAK-KANAK SERTA HAK-HAK MEREKA MENURUT ISLAM

1. HAK KANAK-KANAK SEBELUM DILAHIRKAN

Selepas kedatangan agama Islam barulah hak kanak-kanak sebelum dilahirkan mula

dititikberatkan. Antara hak tersebut ialah:

Ikatan perkahwinan suami isteri yang sah. Islam melarang keras perhubungan diantara lelaki

dan perempuan tanpa ada ikatan perkahwinan yang sah. Adalah menjadi hak kanak-kanak

supaya ikatan ibu bapanya merupakan ikatan yang sah dari segi syarak supaya keturunannya

terpelihara.

Akidah ibubapa yang sama. Islam melarang seseorang Muslim berkahwin dengan orang kafir

kecuali ia memeluk agama Islam. Seseorang lelaki yang hendak berkahwin hendaklah mencari

perempuan yang solehah. Saidina Umar r.a pernah ditanya; hendaklah seorang bapa memilih

isterinya yang solehah, hendaklah menamakan anak-anaknya dengan nama yang baik dan

hendaklah ia mengajarkan al-Quran.

Dilarang membunuh kanak-kanak dan membenci anak perempuan. Dalam masyarakat Jahiliah

dahulu mereka membunuh kanak-kanak perempuan kerana menganggap ia boleh membawa

malapetaka kepada keluarga. Oleh demikian semasa kedatangan Islam, Islam telah membawa

sinar baru dalam kehidupan wanita serta mengangkat martabat mereka. Islam juga melarang

membunuh kanak-kanak disebabkan takut kepada kemiskinan. Firman Allah yang

bermaksud:"Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana khuatirkan kealpaan dan

kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu.

Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah satu dosa yang besar.

Ibubapa perlu menyediakan persiapan untuk kanak-kanak yang bakal dilahirkan. Ibubapa

hendaklah bersedia untuk mendidik anak-anak tersebut sehingga besar dengan didikan nilai-

nilai murni dan mulia. Persiapan ini termasuk dari segi material dan kerohanian.

11 | P a g e

Page 12: KEDUDUKAN KANAK-KANAK SERTA HAK-HAK MEREKA MENURUT ISLAM

2. HAK KANAK-KANAK SELEPAS DILAHIRKAN

Azan di telinga kanan dan iqamat di telinga seorang bayi sebaik sahaja ia lahir ke

dunia .Antara rahsia dan hikmah azan ini ialah supaya kalimat yang mula-mula sekali

didengar ialah kalimat tauhid, kalimah mengesakan Allah, kalimah syahadah ,mengajak

menunaikan solat dan menuju kejayaan. Diriwayatkan dari Abu Daud dan al-Turmizi dari

Abu Rafie bahawa Rasulullah mengazankan di telinga Hassan bin Ali sebaik sahaja

dilahirkan oleh Fatimah. Di samping itu juga ia bertujuan untuk menghambat syaitan yang

sentiasa menjadi musuh kepada manusia dan bersedia menggodanya. Sabda Rasulullah

SAW yang bermaksud: "Siapa yang mendapat anak lalu ia azan di telinga kanannya dan

diiqamatkan di telinga kirinya nescaya syaitan tidak dapat memudharatkan.”

Melakukan Tahnik, mencukur rambut dan Akikah. Tahnik bayi bererti menggosok-gosok

langit-langit bayi dengan sedikit buah tamar yang telah dilecek atau dimamah supaya

lembut. Disunatkan ketika memberikannya itu, kanak-kanak itu didoakan agar hidupnya

sentiasa dalam keberkatan. Seeloknya orang yang hendak melakukan tahnik ini terdiri

daripada orang yang soleh dan bertaqwa.

Mencukur rambut bayi ini dilakukan sebelum akikah dan sebaik-sebaiknya pada hari yang

ketujuh dari kelahiran bayi. Ia merupakan sebagai lambang ibadat dan kesyukuran kepada

Allah. Akikah ialah kenduri kesyukuran dengan menyembelih binatang sempena kelahiran

bayi. Bagi kanak-kanak lelaki ialah dua ekor kambing manakala kanak-kanak perempuan

satu ekor kambing.Walaubagaimanapun harus menyembelih seekor sahaja untuk anak

lelaki kerana Rasulullah SAW pernah melakukan dengan menyembelih akikah seekor

untuk Hassan dan seekor untuk Husain.

Memberi nama yang baik. Ibubapa bertanggungjawab memberi nama yang baik kepada

anaknya .Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:"Di antara hak anak yang mesti

ditunaikan oleh bapa tiga perkara: mengelokkan namanya bila ia lahir, mengajarkannya al-

Quran apabila ia matang dan mengahwinkannya apabila ia baligh".Para ulama

menyebutkan bahawa harus menukar nama daripada nama yang buruk maknanya kepada

nama yang lebih baik maknanya.Pada hari qiamat nanti semua manusia akan dipanggil

dengan nama-namanya di dunia ini.

12 | P a g e

Page 13: KEDUDUKAN KANAK-KANAK SERTA HAK-HAK MEREKA MENURUT ISLAM

Hak Menyusu. Ibubapa bertanggungjawab menyusukan anaknya terutama dalam dua

tahun pertama.Firman Allah SWT yang bermaksud:"Dan ibu itu wajib menyusui anak-

anak mereka dalam tempoh dua tahun sempurna bagi mereka yang ingin menyempurnakan

susuan tersebut".(al-baqarah 233)

Mengkhatannya.Berkhatan adalah satu amalan fitrah.Sabda Rasulullah SAW yang

bermaksud:"Amalan fitrah ada Lima perkara: mencukur bulu ari-ari, berkhatan,

mengunting misaim, mencabut bulu ketiak dan mengerat kuku.

13 | P a g e

Page 14: KEDUDUKAN KANAK-KANAK SERTA HAK-HAK MEREKA MENURUT ISLAM

3. HAK MENDAPAT PENDIDIKAN DAN ILMU PENGETAHUAN

Setiap ibubapa bertanggungjawab mendidik anak-anak dengan pendidikan agama supaya

anak-anak tersebut menjadi anak yang soleh. Ibubapa perlu menjaga diri kanak-kanak dari perkara

yang boleh merosakkan dirinya sama ada dari segi pemikiran dan fizikal.Penekanan kepada

pendidikan agama harus diberikan perhatian yang serius dalam pembentukan sahsiah mereka.Islam

telah menggariskan panduan dalam mendidik kanak-kanak.Antaranya ialah:

Mengajar mengenali sifat-sifat ketuhanan.

Islam menyuruh ibubapa mengajar kanak-kanak supaya mengenali sifat-sifat ketuhanan.Ia

merupakan pendidikan awal dan asas dalam pembentukan pemikiran kanak -kanak dan

pembinaan akidah yang mantap sejak kecil lagi. Sifat wajib yang kedua puluh tersebut

mestilah diajar dengan kefahaman yang mendalam.Kanak-kanak telah dilahirkan dalam

keaadan fitrah putih bersih, ibu bapanya yang bertanggungjawab sepenuhnya dalam

membentuk indentiti agamanya.

Mengajar cara-cara sembahyang

Ibubapa wajib mendidik anak-anaknya cara bersembahyang sejak kecil lagi.Sabda

Rasululluah SAW yang bermaksud:"Ajarlah anak-anak kamu bersembahyang ketika berusia

tujuh tahun dan pukul mereka ketika berusia sepuluh tahun dan asingkan antara mereka

dalam tempat tidur.”

Mengajar ilmu pengetahuan

Ibubapa bertanggungjawab mendidik serta memberi pendidikan ilmu pengetahuan yang baik

kepada anak-anak .Ibubapa perlu menyemaikan minat untuk mereka membaca, dan cintakan

ilmu pengetahuan .Ilmu pengetahuan ini meliputi segala ilmu yang manfaat kepada mereka

dalam menghadapi cabaran hidup. Pada zaman sekarang, ilmu-ilmu multimedia, sains dan

teknologi perlu dikuasai oleh mereka untuk menghadapi cabaran masa depan.

14 | P a g e

Page 15: KEDUDUKAN KANAK-KANAK SERTA HAK-HAK MEREKA MENURUT ISLAM

Mengajar al-Quran.

Rasulullah SAW sangat menekankan kepada ibubapa agar mengajarkan al-Quran kepada

anak-anak .Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tabrani yang

bermaksud:"Didiklah anak-anak kamu dengan tiga perkara iaitu cintakan nabi kamu, cintakan

keluarga nabi kamu dan mengajarkan al-Quran kerana orang yang mendampingi al-Quran

akan dinaungi oleh arash Allah pada hari yang tidak ada naungan selian darinya bersama para

nabi-nabi dan pembantunya."

Mendidik mengenali kejadian alam ini

Ibubapa seharusnya mendidik anak-anak supaya mengenali kejadian alam ini serta

mengambil iktibar daripadanya.Manusia perlu memahami hubungannya dengan alam

sekeliling yang telah dijadikan oleh Allah untuk manfaat manusia.

Mendidik dengan akhlak yang mulia.

Setiap ibubapa bertanggungjawab mendidik anak-anaknya dengan akhlak yang mulia seperti

bersifat amanah, jujur,ikhlas,menghormati orang tua,menunaikan haji,bercakap benar,beradab

ketika makan dan minum,memilih makanan yang halal,suka kepada perbuatan kebajikan dan

ma'aruf,sentiasa mencari kebenaran dan keadilan,benci sifat keji,kezaliman dan kerosakan

harta benda.Islam juga menyeru ibubapa supaya mengajar anak-anak meminta izin sebelum

memasuki bilik ibubapa dalam waktu-waktu yang tertentu.Selain dari itu,ibubapa haruslah

menunjukkan contoh tauladan yang baik kepada anak-anak.

Pembentukan tubuh badan yang sihat dan kuat.

Islam menggalakkan kanak-kanak dilatih sejak kecil lagi dengan latihan jasmani supaya

kanak-kanak tersebut menjadi sihat dan kuat.Pepatah Arab ada menyebutkan:"akal yang baik

lahir dari tubuh badan yang sihat".

15 | P a g e

Page 16: KEDUDUKAN KANAK-KANAK SERTA HAK-HAK MEREKA MENURUT ISLAM

KESIMPULANNabi Muhammad SAW amat gemar kepada kanak-kanak yang dipanggil sebagai bunga-

bunga di dalam kebun Allah. Kanak-kanak adalah generasi pelapis yang bakal menjadi pemimpin

pada masa yang akan datang. Abu Hurairah R.A. meriwayatkan suatu ketika Rasulullah saw.

mencium cucu Baginda saw, Hassan dan ketika itu ada duduk bersama Baginda saw. Al-Afra bin

Habis At-Tamimi. Al-Afra lalu berkata: “Aku ada sepuluh orang anak tapi aku tak pernah mencium

seorang pun daripada mereka. Maka Rasulullah saw. pun bersabda, “Sesiapa yang tidak menyayangi

anak-anak tidak akan disayangi dan dirahmati Allah.”

Di dalam hadis Rasulullah s.a.w. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah

r.a bermaksud: “Bukan dari kalangan kami orang yang tidak kasihan belas terhadap anak-anak.”

Baginda saw. pernah pergi ketempat anaknya Ibrahim menyusu di rumah seorang tukang besi

walaupun jauh. Ia membelai dan mencium anaknya dengan kasih sayang. Apabila Ibrahim

meninggal Baginda saw. mengalirkan air mata. Rasulullah saw. amat menyayangi cucu-cucu beliau.

Pernah suatu hari, cucu beliau Saidina Hussin berada di masjid ketika Baginda saw. sedang sujud.

Saidina Hussin memanjat belakang Nabi saw. Baginda saw sengaja memanjangkan sujud sehingga

para sahabat menyangka bahawa ia adalah satu perintah baru dari Allah swt. untuk memanjangkan

sujud. Selepas Rasulullah S.A.W. selesai mengerjakan solat, mereka bertanyakan beliau tentang

sujud yang lama itu. Rasulullah saw menjawab, Cucuku telah memanjat belakang ku, maka aku

mahu memuaskan hatinya. Aku hanya bangun dari sujud apabila ia telah puas hati.

Nilai murni boleh ditakrifkan sebagai amalan yang baik dalam kehidupan, umpamanya

hormat-menghormati, tolong-menolong, prihatin, bersimpati, berperikemanusian dan lain-lain lagi.

Obligasi untuk memupuk nilai-nilai murni ini tidak harus dipandang enteng oleh setiap ibu

bapa dan haruslah dijulang sampai ke langit. Ibu bapa harus mendidik amalan ini sejak anak-anak

merah tapak kaki lagi, bak kata pepatah, melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Hal ini kerana

secara analoginya, kanak-kanak diibaratkan kain putih dan ibu bapa merupakan warna yang akan

mencorakkan kehidupan anak-anak mereka.

Misalnya, ibu bapa harus menerapkan ajaran agama yang mantap dalam atma anak-anak

dengan membawa mereka untuk mendekati Tuhan seperti dengan bersembahyang dan mengikut

anutan agama masing-masing. Selain itu, mereka haruslah mengajar anak-anak untuk menghormati

orang tua dan menyayangi haiwan.

16 | P a g e

Page 17: KEDUDUKAN KANAK-KANAK SERTA HAK-HAK MEREKA MENURUT ISLAM

Mereka mestilah memberi amaran kepada kanak-kanak supaya tidak bersikap biadab

terhadap sesiapa sahaja apatah lagi ahli keluarga sendiri. Malah, mereka harus mendidik kanak-

kanak tentang cara bercakap dengan orang tua dan tingkah laku semasa berada di rumah orang.

Apabila selalu terdedah kepada pengajaran sedemikian, kanak-kanak boleh membezakan

antara intan dengan kaca dan antara batu dengan permata. Dalam konteks ini, ibu bapa juga haruslah

menjadi teladan yang terbaik kepada anak-anak dengan bersikap sopan santun kerana pepatah

Melayu ada mengatakan bahawa bapa borek anak rintik.

Ikhtisarnya, ibu bapa perlu berpegang kepada prinsip jika menebang menuju pangkal, jika

melanting menuju tangkai dalam mendidik anak-anak agar mereka mengamalkan nilai-nilai murni

yang disanjungi.

17 | P a g e

Page 18: KEDUDUKAN KANAK-KANAK SERTA HAK-HAK MEREKA MENURUT ISLAM

RUJU KAN BUKU

Siti Hajar Abu Bakar. Pathmanathan R. Nalasamy. Hak kanak-kanak dalam Jagaan Intitusi Awam. Kuala Lumpur: Percetakan Pintar.

MAJALAH

Siti Rogayah Yusoff. (2005, September 18). Kepentingan Pendidikan Awal Anak. Majalah Wanita, Ms 29.

AKHBAR

Anwar Patho Rohman. (2015, Januari 27). Merotan untuk didik atau dera. Berita Harian, Ms 17.

INTERNET

Norita Kamaruddin. Hak Kanak-Kanak dalam Islam. Retrieved Ogos 23, 2010, from http://tintanuraniku.blogspot.com/2010/08/hak-kanak-kanak-dalam-islam.html

Mohd Rumaizuddin Ghazali. Hak Kanak-Kanak dalam Islam. Retrieved Mac 23, 2007, from http://www.mindamadani.my/isu-semasa/item/174-hak-kanak-kanak-dalam-islam.html

18 | P a g e