Goals, expectations and competencies of makabayan secondary level

  • View
    89

  • Download
    17

Embed Size (px)

Text of Goals, expectations and competencies of makabayan secondary level

Goals , Expectations and Competencies of Makabayan Secondary Level

Goals , Expectations and Competencies of Makabayan Secondary Level

These goals, expectations and competencies of Makabayan were taken from the Philippine Secondary Schools Learning Competencies,(PSSLC) DECS, Bureau of Secondary Education.

Araling Panlipunan Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang:Magkaroon ng malinaw na kaisipan tungkol sa nilalaman ng asignaturang tinalakay.Makapagbigay halimbawa ng mabubuting karanasan tungkol sa aralin Makapagmungkahi ng nararapat na estratehiya na nababagay sa aralin.

Mga Kakayahang Pamprograma Pagkatapos ng apat na taong pag-aaral sa mataas na paaralan, ang bawat mag-aaral ay inaasahang makapagpakita ng sumusunod na pangkalahatang kakayahan:

Nauunawaan ang mga pangunahing kaisipan at pamamaraan sa pag-aaral ng kasaysayan, ekonomoks at iba pang disiplinang panlipunan.Nalilinang, naitatangi at napapangalanan ang kanais-nais na pagpapahalaga at kaugalian ng ibang bansa.Napapaimalas ang paggalang sa mga pagpapahlaga at kaugalian ng ibang bansa.

4. Nai papamalas ang damdaming makabansa at ang pagmamalaki bilang Pilipino at bilang mamayan ng daigdig.5. Nagagampanan nag pananagutan bilang kaanib ng pamilya, pamayanan, bansa, rehiyon at daigdig.6. Naipapamalas ang makatwiran at bukas na pag-iisip sa pagbabago at sa pagpapasya sa mahahalagang isyu at suliranin.7. Naisasakatuparan ang matalinong pagpapasya sa suliraning pampamilya, pampamayanan, pambansa, panrehiyon, at pandaigdig.

8. Naipapakita ang tunay na diwa ng pagpapahalaga sa sariling pagkatao at karangalan ng tao.

Edukasyong Pangkatawan Kalusugan at MusikaPagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang:Magkaroon ng malinaw na kaisipan tungkol sa nilalaman ng asignaturang tinalakay.Makapagbigay halimbawa ng mabubuting karanasan tingkol sa aralin.Makapagmungkahi ng nararapat na estratehiya na nababagay sa aralin.

Mga kakayahang pamprograma Inaasahang nakapagpakita ang bawat mag-aaral ng mga sumusunod na kakayahan sa Edukasyong Pangkatawan, Kalusugan at Musika sa Mataas na Paaralan.1.Naipaliliwanag ang mga pangunahing kaisipan sa edukasyong pangkatawan, klusugan at musika kasama ang sining biswal.2.Naipapamalas ang mga batayang kasanayan sa edukasyong pangkatawan, kalusugan at musika na nababagay sa kanilang pag-unlad

3. Naipapakita ang kanais-nais na kaasalang pangkalusugan, pangmusika at pangkatawan sa pamamagitan ng:3.1 mga gawaing panlibangan na kapakipakinabang3.2 paglahok sa kalagayang sosyo-kultural 3.3 mga kahulugang gawain sa isport, kalusugan at musika.

Technology and Home Economics Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang :1.Magkaroon ng malinaw na kaisipan tungkol sa nilalaman ng asignaturang tinalakay.2.Makapagbigay halimbawa ng mabubuting karanasan tungkol sa aralin.3.Makapagmungkahi ng nararapat na estratehiya na nababagay sa aralin.

Program Competencies The program is undersigned to enable the student to:1.Acquire working knowledge of the materials, tools, equipment, processes and products of production, distribution, and utilization and conservation of human material resources.2. Explore the various business opportunities and make an intelligent choice of entrepreneurial activity.

3.Develop intellectual and functional skills essential to the pursuit of higher learning or more intensive training through practicum and entrepreneurial activity in a gainful occupation or career;4.Posses effective management skills and techniques to ensure success in coping with the rapidly changing environment;5.Participate in current thrust and programs of government for national development;6.Enhance individual self-reliance and productivity in meeting human needs;

7.Develop desirable attitudes and work ethics which will contribute to effective personal, family and community living; and8.Develop safety working habits.

Edukasyong Pagpapahalaga Pagkatapos ng aralin ng mga mag-aaral ay inaasahang:1.Magkaroon ng malinaw na kaisipan tungkol sa nilalaman ng asignaturang tinalakay2.Makapagbigay ng halimbawa ng mabubuting karanasantungkolsaaralin3.makapag-mingkahi ng nararapat na estratehiya na nababagay sa aralin

Mga kakayahang Pamprograma Pagkatapos ng apat na taong pag-aaral ng Edukasyon sa pagpapahalaga sa mataas na paaralan, inaasahang malilinang sa bawat mag-aaral ang sumusunod na kakayahan.

Naipapamalas ang mataas na antas ng kasanayan sa pag-iisip(pag-susuri, paglalagom, pagtataya);Napag-uuri ang mabuti sa di- mabuting gawa at nakikilos nang karapat-dapat sa lahat ng sitwasyon;Naipapalaganap ang kaayusan at kalinisang tinataglay sa pakikipag-ugnayan sa kapwa at sa paglilingkod sa pamayanan upang matamo ang magandang pagsasamahan;Naisasakatuparan ang mataas na diwa ng pananagutan sa sarili, pamilya, pamayanan, at kapaligiran upang matamo ang pambansa at pandaigdig na kapayapaan, katarungan at pagkakaisa;

5. Naipapamalas ang mg pagpapahalagang makatutulong sa pagsulong ng kabuayan at pagpapaunlads ng bansa tulad ng sariling pagsisikap, akmang kaasalan sa paggawa, wastong paggamit ng pinagkukunang yaman at diwa ng proktubidad.6.Nakikipagtulungan sa kapwa tungo sa pagtatamo, pagpapanatili, at pagpapalaganap ng proseso ng demokrasya; at7.Naipapakita angoptimistrikong gawi, dakilang pag-ibig at paglilingkod sa kapwa at sa Diyos.

Scope and sequence of Makabayan

Elementary level Makabayan is composed of the following subjects;Sibika KulturaHEKASIMSEPEPPEKAWP

Ito ay sinasanob sa lahat ng antas sa pamamgitan ng mga batayang pagpapahalaga na likas sa bawat asignatura.

Lawak at pagkakasunod-sunod ng mga AralinAraling Panlipunan

IIIIIIIvKasaysayan at pamaahalaan ng pilipinasPag-aaral ng mga bansang AsyanoKasaysyan ng digdig Ekonomiks Ang pag-aara l ng kasaysayan Heograpiya ng AsyaAng simula ng kasaysayan Ang saligan sa pag aaral ng ekonomiksAng simula ng bansaAng Asya sa ibat0 ibang panahon Ang diagdig sa panahon ng transisyonPagsusuri ng ekonomiya Ang paglinag sa kamalayang PilipinoAng kulturang AsyanoPag-igting ng ugnayang pangdaidig at pagtatag ng mga Nation StatesMga industriya sa ekonomiya Pagsibol at pag ulad ng Nasyonlismong PilipinoAng asya sa pangkasalukuyang pnahonAng digdig ngayon at sa hinaharapAng pagbabago tungo sa pag unlad ng PsiliinasPaghadlang n Nasyonalismong Pilipino

Pagtataguyod ng KalayaanAng pamahalan n g at ang mamamayan

Edukasyong pangkatawan Kalusugan at Musika Lawak at Pagkakasunod sunod ng mga aralin

IIIIIIIVI. Edukasyong PangkatawanKakayahang PangkatawanKakayahang pangkatawanKakayahang pangkatawanKakayahang pangkatawan

HimnastikoHimnastiko Ritmo at sayawRitmo at sayawSayawSayaw Mga laro at isportMga laro at isportMga Kasanayang Laro at isportsMga isportGawaing panlibanaganIbat-ibang antas ng palaro sa paaralanII. Kalusugan Palingkurangg pangkalususgan sa Pag aaral Pagsusuri ng kalusugan at edukasyn sa gamotPagsusuri ng kalusugan at kalusugang pangkaisiapanPagsusuri ng kalususgan at edukasyon sa gamotPansariling kalusugan Edukasyon tungkol sa sakitEdukasyon tungkol sa gamotEdukasyong pampopulasyon.

Edukasyong pampopulasyon Edukasyong pampopulasyon Edukasyong pangkalusugan sa pamimiliPangkalusugang pampamayanan(pagsugpo ng populasyon)Edukasyong pangkaligtasan at pangunang lunasPangunang lunasEdukasyong pampopulasyon Kalusugang pampamayanan(waston pamamahala ng pamumuhay, dumi, at iba paEdukasyon tungkol sa gamotIII. Musika Tunog ng musika, ritmo at melodiyaTimbre Katutubong himigMga saligang kaisipan ng musika na likha sa panahong ika 20 siglo.

Tekstura at harmonya Timbre Katutubong himig Musika ng panahong romantisisimo(1820-1910Anyo at istilo Tekstura Musikang likha sa chna, Korea, at haponMusika sa panahong KlasisismoIV. SiningAnyo a istiloMusika ng Inia, Indonesia at ThialandMusika ng Barok(1600-1700) at renesans(1500-1600)Sa nilalarrawan ng sining Biswal Medyum at teknik Anyo at istilo ng Sining biswalElememnto ns Sinig BiswalSining biswal sa likhang Pilipino

Pamamaraan ng Pagdisenyo at paglikha ng Sining biswal Sining biswal buhat sa ibang kulturaEstetiko at kutural na katngin ng sining biswal Sining biswl na ibang kultura at sining bisawal n gawang Pilipino

Scope and Sequence Technology and Home Economics

IIIIIIIVHome EconomicsHome Technology Nursing ArtsHome and family living Home and Family LivingHome Management and Technology Food trades Home and Family EconomicsHousing and Family EconomicsFood tradersGarment constructionFood and Applied Nutrition Food and Applied Nutrition Garment Construction Related Crafts Basic clothing Basic clothing Related crafts CosmetologyCosmetology

Agricultural and Fishery Arts Plant ProductionFruit and tree crop production Plant production Plant production Animal ProductionAnimal production Animal production Poultry and livestock production Fish Production Fish production Fish production Fish production Industrial Technology (gen, shop)Industrial Arts Industrial Technology Drafting Electricity Civil (drafting)Mechanical (auto mechanics)Handicrafts Metal works Electrical (electricity)Electrical (refrigerator and air conditioning)Woodwork Electronic Civil (creative works)Civil (civil technology

Mechanical (metal works )Electrical (Radio Mechanics)

Entrepreneurship Business Technology Concept of Entrepreneurship Entrepreneurial Competencies Business Management business management Types of Entrepreneurial Activities Managerial Skill's Computer Education Computer EducationRequirements of Entrepreneurial career Entrepreneurial Introductio9n to Computer Education Introduction to computer Education

Edukasyon sa Pagpaqpahalaga

Mahalaga ako Mahalag ang Aking KapwaPagtuklas ng Buhay Ang Digdig na aking Ginagalawan Ang Aking Pag- unlad Kapwa ko Mahal KoMinimkithing Buhay