Banghay Aralin Sa Makabayan

  • View
    866

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

lesson plan

Text of Banghay Aralin Sa Makabayan

Banghay Aralin sa Makabayan(Ikaapat na Markahan)

Aralin 85I. Layunin Nakikilala ang mga karapatang tinatamasa ng mga batang Pilipino Nailalarawan kung paano tinatamasa ang karapatan ng mga batang Pilipino Naipahahayag ang damdamin tungkol sa isang pangyayari

Pagpapahalaga: Maging mapagpasalamat

II. Paksang-aralin: Pagkilala sa Mga Karapatang Tinatamasa ng Batang Pilipino

Sanggunian: Pagsibol ng Lahing Pilipino; TX ph. 138 - 141; TM ph. 111 - 1 117PELC 1.1 - 1.2Kagamitan:Mga larawan ng mga batang pinakakain, binibihisan at naglalaro sa loob ng bahay

III. A. Pamamaraan:Ituro ang isang awit tungkol sa kalikasan.(Himig: London Bridge)

Mangagpunas ng mukha, ng mukha, ng mukhaMangagpunas ng mukha, mga bata.Mangagsuklay ng buhokMagsipilyo ng ngipinMagsipalit ng damit

Tanungin ang mga bata tungkol sa awit.Anu-ano ang ginagawa ninyo sa mukha, buhok at ngipin? Ito ba ay ginagawa ninyo?Sino ang gumagawa nito sa inyo?

B. Panlinang na Gawain:1. Pagganyak: Ipakita ang mga larawan tinatamasa ng batang Pilipino

2. Paglalarawan ng mga bata sa nakitang larawan. Pagsasabi ng mga bata.a. Karapatang isilangb. Karapatang maging isang mamamayang Pilipinoc. Karapatang alagaan at mahalind. Karapatang isilang at iba pa.

3. Pagtatalakay: Paano tinatamasa ng mga batang Pilipino ang kanilang karapatang maging malusog? Atbp. Bakit kailangan bigyan ng gatas, itlog at mga prutas ang mga bata?C. Pangwakas na Gawain:1. Paglalahat: Anu-ano ang mga karapatang tinatamasa ng batang Pilipino?

2. Pagpapahalaga Ang mga karapatang tinatamasa ng batang Pilipino ay dapat ipagpasalamat.

IV. Pagtataya o Pagbibigay-halaga:Piliin ang titik ng wastong sagot:1. Pinag-aaral tayo ng ating mga magulang upang tayo aya. matutong sumulat at bumilangb. matuto ng masamang gawainc. makaiwas sa trabaho sa bahay

2. Kailangan natin ng maayos na pagkain, damit at tirahan upang tayo aya. lumaki ng malusog at ligtas sa mga sakitb. lumaking pangit, marumi at matakawc. lumaking nakikipag-away sa mga kapwa bata

V. Takdang Aralin Gumupit ng mga larawan ng mga karapatang tinatamasa ng bata.

Aralin 86I. Layunin: Nagkakaroon ng kamalayan sa tulong na ibinibigay ng pamahalaan, mag-anak at ibang ahensya sa pagtugon sa mga kailangan ng mga batang Pilipino Nakikillala ang tulong na ibinibigay ng pamahalaan, mag-anak at iba pang ahensya sa pagtugon sa mga kailangan ng mga Pilipino.

Pagpapahalaga: Pagtulong sa kapwa

II. Paksang-aralin: Mga Tulong na Ibinibigay ng Pamahalaan sa Pagtugon ng Kailangan ng Bata

Sanggunian:TX - Sibika at Kultura pp. 159-163Pagsibol ng Lahing Pilipino pp. 145-151PELC 2.1

Kagamitan: Mga larawan ng iba't-ibang ahensya ng pamahalaan na tumutugon sa kailangan ng bata

III. A. Pamamaraan:Balik-aral: Anu-ano ang mga karapatan ng mga batang Pilipino?B. Paglalahad Ipakita ang isang larawan na ang mga bata ay ginagamot ng doctor at ito ay binibigyan ng gamut, injection para sa ikabubuti ng bata.

Talakayin ito at ilahad pa ang iba pang larawan ahensiya ng pamahalaan na tumutulong sa kailangan ng mga batang Pilipino.

Talakayan sa mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan na tumutugon sa kailangan ng bata.

C. Paglalahad Anong mga sentro ng pamahalaan na tinuturuan kayo o tayo ng sumulat, sumayaw atbp.

D. Pagpapahalaga Anong magandang ugali ang natutuhan natin dito? Maging matulungin sa kapwa.

IV. Pagtataya: Anu-ano ang mga tulong o paglilingkod na makukuha sa mga health centers at paaralan?

V. Takdang Aralin Gumupit ng mga larawan ng ahensiya ng pamahalaan na nagpapakita ng tulong sa kailangan ng bata.

Aralin 87I. Layunin: Natutukoy ang proyekto ng pamahalaan, kamag-anak at iba pang ahensiya para sa mga bata

Pagpapahalaga: Pagkilala sa tungkulin ng pamahaaan sa pangangalaga ng kalusugan ng batang Pilipino

II. Paksang-aralin: Proyekto ng Pamahalaan para sa mga Bata

Sanggunian:TX - Sibika at Kultura pp. 159 - 165Pagsibol ng Lahing Pilipino pp. 146 - 151PELC 2.1.1

Kagamitan:Mga larawan ng sentro ng pamahalaan sa pag-aalaga ng bata, batang kumakain sa sentrong pangnutrisyon sa paaralan, batang binabakunahan, batang inieksamin ng doctor at batang binubunutan ng ngipin atbp...

III. A. Pamamaraan:1. Basahin ang awit na patula:Proyekto Para Sa BataHimig: Maliit na Gagamba

Karapata't kailanganIba-iba ngang tunayIto'y natutugunanNg pamahalaanAnu-ano ang tulong ng pamahalaanNagtatayo ng sentro ng pangkalusuganGumagawa ng parke, mga palaruanGayundin ng aklatan, mga paaralanTulong ng pamahalaanDapat pasalamatanAng tulong ng pamilyaAt ilang pangkat pa.

2. Balik-aral Pagbabalik-aralan ang mga tulong na ibinibigay ng pamahalaan para sa bata.

B. Panlinang na Gawain1. PangganyakInaalagaan ng ating pamahalaan ang kalusugan ng mga bata. Gusto ba ninyong malaman ang ginagawa ng pamahalaan para sa kalusugan nila?

2. Paglalahad: Ipakita ang mga larawan Ipakita ang sentro ng pag-aalaga ng bata at batang kumakain sa sentrong pangnutrisyon sa paaralan at may mga samahan rin tumutulong upang maibigay ang kailangan ng bata.

3. Pagtatalakay: Basahin o ipabasa ang aklat pp. 159-165 o 146 - 151.

a. Anu-ano ang ibinibigay ng pamahalaan sa paaralan para sa kalusugan ng mga bata? (tinapay at gatas)b. Ano ang pinatago ng pamahalaan sa pag-aalaga sa mga bata? (sentro ng pag-aalaga ng bata)c. Anu-ano ang mga tulong na naibibigay ng mga samahan ng doktor, nars at dentista para sa mga bata? (inieksamin at binabakunahan sila ng doktor at nililinis at binubunot naman ng dentista ang kanilang mga sirang ngipin na walang bayad)

C. Pangwakas na Gawain1. PaglalahadAng pamahalaan ay nagpapatayo ng Sentro ng Pag-aalaga ng bata, nagbibigay ng pagkain at gamut at nagpapadala ng mga samahan ng doctor, nars at dentist upang papangalagaan ang kalusugan ng mga batta. (Ano ang itinuro ng pamahalaan upang mapangalagaan ang kalusugan ng mga bata.)

2. PagpapahalagaBakit kailangang maging malusog tayo?(Upang magkaroon ng lakas na mapaunlad ang sarili at makatulong sa pamayanan)

IV. Pagtataya:Sagutin ang mga tanong.1. Anu-ano ang mga ibinibigay ng pamahalaan sa paaralan para sa mga bata?2. Anong sentro ang nag-aalaga sa mga batang kulang sa timbang?3. Bakit binabakunahan ang mga bata?4. Anoa ng ginagawa sa atin ng doctor, nars at dentist?5. Bakit kailangan natin ang doctor? Nars? Dentista?

V. Takdang AralinPiliin ang titik ng tamang sagot.1. Si Mila ay maysakit, siya ay dapat dalhin saa. Sentrong pangnutrisyonb. Sentro ng Kalusuganc. Sentro ng Pag-aalaga ng bata

2. Ang mga batang kulang sa timbang ay pinakakain saa. Sentrong pangnutrisyonb. Sentro ng Kalusuganc. Sentro ng Pag-aalaga ng bata

3. Ang proyekto ng pamahalaan na nag-aalaga sa ngipin ng bata ay ginagampanan nga. Narsb. Doktorc. DentistaAralin 88I. Layunin:a. Nasasabi ang ginagawang pag-aalaga ng mga kamag-anak sa bata

Pagpapahalaga:Pagkilala sa tungkulin ng mag-anak na alagaan ang bata.(Mapagkalinga)

II. Paksang-aralin:Pag-aalaga ng mga Kamag-anak sa Bata

Sanggunian:TX Sibika at Kulturapp. 124-125Pagsibol ng Lahing Pilipinop. 146PELC 2.1.2Kagamitan:Mga larawan na nagpapakita sa pag-aalaga ng bata, pinapakain, pinapaliguan, nilalaro, pinapatulog, binabantayan para maiwasan ang sakuna.III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain1. Isasadula ng isang bata na humihingi ng tulong sa kanyang lola.Halimbawa:Masakit ang tiyan, ginugutom2. Pagbalik-aralan ang proyekto ng pamahalaan na tumutulong sa bata. Saan iniwan ng mga magulang na nagtatrabaho ang bata. Ano ang iba pang tulong na ginagawa ng pamahalaan upang maging malakas at malusog ang mga bata sa paaralan? Bibigyan sila ng gatas at tinapay, binabakunahan at nililinisan ang kanilang mga ngipin.

B. Panlinang na Gawain1. PagganyakSino sa inyo ang may mga magulang na nagtatrabaho sa labas ng bahay? Sino ang nag-aalaga sa inyong mga maliliit na kapatid habang wala sila?

2. Paglalahad:a. Ipakita ang mga larawan sa pag-aalaga ng bata. Ipaliwanag ng guro ang mga larawan.b. May mga pook na walang sentro sa pag-aalaga ng mga bata. Iniiwan ng mga magulang ang kanilang mga anak sa kanilang mga kamag-anak.c. Ito ang ginagawa ng mga kamag-anak sa pag-aalaga sa bata pinapakain, pinapaliguan, nilalaro, pinapatulog at binabantayan para maiwasan ang sakuna.

3. Pagtatalakay:a. Sino ang nag-aalaga sa bata kung wala ng kanyang mga magulang? (lola, pinsan atbp)b. Anu-ano ang ginagawang pag-aalaga ng mga kamag-anak sa bata? (pinapakain, pinapaliguan atbp)

C. Pangwakas na Gawain1. PaglalahatAng bata ay pinapakain, pinapaliguan, pinapatulog at binabantayan kung wala ang kanyang mga magulang. (Anu-anong pag-aalaga ang ginagawa ng mga kamag-anak sa bata?)2. PagpapahalagaAnong katangian ang ipinakikita ng mga kamag-anak na nag-aalaga sa mga maliliit na kapatid ninyo?

IV. Pagtataya:Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot.1. Basa ng ihi ang bunso mong kapatid, ano ang inyong gagawin?a. Pabayaan ang batab. Palitan ang lampinc. Pagalitan ang bata

2. Umiiyak ang pinsan mong babae. Ano ang iyong gagawin?a. Papaluinb. Sisigawanc. Aalamin ang dahilan ng pag-iyak at tulungan

3. Nilalagnat ang bata na iniwan kay Lola Sela. Ano ang dapat niyang gawin?a. Paliguan ang batab. Bigyan ng laruan ang batac. Dalhin ang bata sa doctor

V. Takdang AralinLagyan ng tsek ang salitang nagsasabi ng wastong pag-aalaga sa bata._________pinaliliguan_________pinapakain_________pinapalo_________nilalaro_________pinaiiyak

Aralin 89I. Layunin:b. Naisasagawa nang maluwag sa kalooban ang mga tungkulin bilang isang Pilipinoc. Nakikilala ang mga tungkulin ng batang Pilipino

Pagpapahalaga:Pagkilala sa responsibilida