Module 6.5 makabayan

  • View
    5.617

  • Download
    15

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Module 6.5 makabayan

Text of Module 6.5 makabayan

  • 1.MODULE 66..55 CURRICULUM AND INSTRUCTION: ANG PAGTUTURO NG MAKABAYAN Teacher Induction Program Teacher Education Council, Department of Education

2. Grace Estela C. Mateo, Ph.D. Writer Cecilia D. Alip, Ed.D. Editor All rights reserved. This module may not be reproduced in any form without the permission of the Teacher Education Council, Department of Education. 3. TEACHER INDUCTION PROGRAM MODULE 6.5 Curriculum and Instruction: Ang Pagtuturo ng Makabayan 4. Mabuhay! Binabati kita bagong guro ng Departamento ng Edukasyon! Mapalad ka at naging kabahagi ka ng DepED. Mapalad din naman ang DepED at kabataang Pilipino dahil ibubuhos mo ang iyong talino, kaalaman, lakas at dedikasyon sa ating mga mag-aaral sa pampublikong paaralan. Tunay na mahalaga ang nakaatang sa iyong balikat. Tutulong kang humubog ng ating kabataan na pag-asa ng ating bayan. Ano ba ang ituturo o itinuturo mong asignatura o sabjek? Ikaw ba ay guro ng Hekasi o AP? o ng MAPEH? o dili kaya ay EPP o TLE? o guro ka ba ng EP? Dapat ay pag-aralan mo ang nakalaang modyul sa asignaturang iyong ituturo na kabahagi ng Teacher Induction Program package. Tutulungan ka ng modyul na iyon na higit na maging epektibong guro ng iyong asignatura. Subalit ikaw rin ay guro ng Makabayan sapagkat lahat ng mga sabjek o asignaturang nabanggit ay nasa ilalim ng Makabayan. Samakatwid mahalagang basahin mo rin ang modyul na ito na tutulong sa iyo upang ganap mong maunawaan kung ano ang Makabayan. Ang modyul na ito ay tutulong rin sa iyo at sa mga kapwa mo guro ng Makabayan upang maisagawa ninyo nang maayos ang integradong pagtuturo. Dalawa ang aralin na nakapaloob sa modyul na ito. Ang una ay pagpapakilala sa iyo kung ano ang Makabayan, ang kahalagahan nito, ang mga komponente at asignatura nito, at kung ano ang takdang oras at sistema ng markahan nito. Ang pangalawa ay pagpapakita sa iyo kung paano isinasagawa ang pagtuturo ng Makabayan partikular kung paano nagkakaroon ng integrasyon sa mga sabjek o asignatura nito. Naway makatulong ang modyul na ito sa pagharap mo sa hamon ng pagtuturo ng Makabayan sa ating mga mag-aaral. Maligayang pagbabasa! i 5. Mga Layunin: Ang modyul na ito ay self-instructional. May mga katanungan sa bawat sekyson ng aralin upang higit na mapag-isipan at mapagnilayan mo ang inilalatag sa iyong kaalaman at pamamaraan. Layunin ng Makabayan modyul na: 1. Maipaliwanag ang kahulugan ng Makabayan. 2. Masuri ang layunin sa pagbuo ng Makabayan bilang isang saklaw na aralin o learning area. 3. Mapag-ugnay-ugnay kung paano naisusulong ang layunin ng Makabayan ng mga sabjek o asignaturang nakapaloob dito. 4. Maipaliwanag ang takdang oras ng pagtuturo at sistema ng markahan sa Makabayan. 5. Masuri ang pamamaraan at antas ng integrasyon sa Makabayan. 6. Maipakita kung paano bumuo ng integrado o pinagsanib na banghay-aralin sa Makabayan. 7. Mapahalagahan ang pagtuturo at pag-aaral ng Makabayan. Bukod sa mga layuning nito, hangad ng modyul na ito na maunawaan mo na ang isang guro ng Makabayan ay dapat bukas at handang makipagtulungan sa kapwa niya guro ng Makabayan upang epektibong maisagawa ang pagtuturo sa Makabayan. ii 6. TALAANNGNILALAMAN Pahina Panimula i Layunin ii Preassessment 1 Aralin 1: Ang Makabayan Bilang Saklaw na Aralin 3 (Learning Area) Introduksyon 3 Ang Makabayan sa 2002 BEC 4 Kahulugan at Kahalagahan ng Makabayan 6 Mga Komponente at Asignatura ng Makabayan 8 Paksa sa Bawat Asignatura ng Makabayan 10 sa Elementaryang Antas Paksa sa Bawat Asignatura ng Makabayan 12 sa Sekundaryang Antas Wikang Gamit sa Pagtuturo (Medium of Instruction) 18 ng Makabayan Takdang Oras sa Pagtuturo ng Makabayan 19 Sistema ng Markahan sa Makabayan 20 iii 7. Aralin 2: Ang Integrasyon sa Makabayan 24 Introduksyon 24 Kahulugan ng Integradong Pagtuturo 25 Ibat Ibang Pamamaraan ng Integradong Pagtuturo 26 Pagkakaiba ng Integrasyon sa Makabayan 32 sa Elementarya at Sekundarya Ibat Ibang Antas ng Integrasyon 34 Mga Halimbawa ng Integradong Banghay-Aralin sa Makabayan 38 Banghay-Aralin sa Elementaryang Antas ng Makabayan 38 Banghay-Aralin sa Sekundaryang Antas ng Makabayan 42 Banghay-Aralin sa Elementaryang Antas ng Makabayan 50 Gamit ang Content - Based Instruction (CBI) Sanggunian 63 iv 8. TALAANNGTALAHANAYAN ATDAYAGRAM Pahina Talahanayan 1: Paksa ng AP sa Sekundaryang Antas 13 Talahanayan 2: Paksa ng Music sa Sekundaryang Antas 14 Talahanayan 3: Paksa ng Arts sa Sekundaryang Antas 14 Talahanayan 4: Paksa ng P.E. sa Sekundaryang Antas 15 Talahanayan 5: Paksa ng Health sa Sekundaryang Antas 16 Talahanayan 6: Paksa ng EP sa Sekundaryang Antas 17 Talahanayan 7: Lawak ng Aralin sa TLE sa Una at Ikalawang Taon 17 Talahanayan 8: Takdang Minuto Bawat Araw sa Pagtuturo ng Makabayan sa Elementarya 19 Talahanayan 9: Takdang Minuto at Bilang ng Kredit sa Pagtuturo ng Makabayan sa Sekundarya 20 Talahanayan 10: Halimbawa ng Pagkokompyut ng Marka sa Makabayan Sa Una Hanggang Ikatlong Taon 21 Talahanayan 11: Halimbawa ng Pagkokompyut ng Marka sa Makabayan Sa Ikaapat na Taon 22 Talahanayan 12: Bilang ng Minuto at Bilang ng Kredit ng mga Saklaw na Aralin sa Sekundaryang Antas ng 2002 BEC 23 Talahanayan 13: Pinag-isang Tema at Paksa sa Makabayan sa Sekundaryang Antas 36 Dayagram 1: Content-Based Instruction 27 Dayagram 2: Modelo 1 Makabayan Baitang I III 30 Dayagram 3: Modelo 2 Makabayan Baitang IV VI 30 Dayagram 4: Modelo 3 Bumabagtas sa Lahat ng Komponente ng 31 Makabayan sa Sekundaryang Antas Dayagram 5: Proseso ng Pagbuo ng Integradong Banghay-Aralin 37 v 9. TEACHER INDUCTION PROGRAM PREASSESSMENT PREASSESSMENT Aralin 1: Ang Makabayan Bilang Saklaw na Aralin Isulat ang tama kung wasto ang pangungusap at mali kung hindi wasto. 1. Ang lahat ng komponente o asignatura ng Makabayan ay itinuturo lamang sa wikang Filipino. 2. Ang Musika, Sining at Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan (MSEP) at Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP) ay itinuturo lamang bilang hiwalay na asignatura simula sa ikaapat na baitang. 3. Ang marka ng mag-aaral sa Makabayan sa sekundaryang antas ay ang kabuuang bilang o suma ng marka ng ibat ibang komponente nito na hinati sa kabuuang bilang ng mga komponente nito. 4. Ang Makabayan sa elementarya at sekundarya ay binubuo ng tig-apat na komponente. 5. Ang Makabayan ay isang disiplina o sangay ng pag-aaral. 6. Tanging mga paksa lamang tungkol sa Pilipinas at sa pagiging Pilipino ang pinapaksa ng Makabayan. 7. Hindi magkakaugnay ang mga paksa ng ibat ibang komponente ng Makabayan kung kayat mahirap isagawa ang integrasyon sa Makabayan. 8. Ang Makabayan ay isang saklaw na aralin o learning area sa 2002 Basic Education Curriculum (BEC). 9. Hindi pare-pareho ang takdang oras ng pagtuturo ng mga komponente ng Makabayan sa sekundaryang antas. 10. Ang asignatura ukol sa pagpapahalaga sa elementaryang Makabayan ay tinawag na Edukasyong Pagpapakatao. MODULE 6.5: CURRICULUM AND INSTRUCTION (MAKABAYAN) 1 10. TEACHER INDUCTION PROGRAM PREASSESSMENT MODULE 6.5: CURRICULUM AND INSTRUCTION (MAKABAYAN) 2 Aralin 2: Ang Integrasyon sa Makabayan 1. Ano ang pakahulugan mo sa integradong pagtuturo? 2. Pamilyar ka ba sa pamamaraan ng integrasyon sa 2002 BEC partikular sa Makabayan? Maari mo bang isa-isahin ang apat sa mga pamamaraang ito? 11. TEACHER INDUCTION PROGRAM ARALIN 1: ANG MAKABAYAN BILANG SAKLAW NA ARALIN (Learning Area) MODULE 6.5: CURRICULUM AND INSTRUCTION (MAKABAYAN) 3 ARALIN 1 ANG MAKABAYAN BILANG SAKLAW NA ARALIN (Learning Area ) INTRODUKSYON Bilang guro ng Makabayan, ikaw ay inaasahang tutulong sa paghubog ng mga mag-aaral upang sila ay ganap na maging makabayan. Ang pagiging makabayan ay nangangahulugang may pagmamahal sa Pilipinas at may pagmamalaki na siya ay Pilipino. Sa Makabayan ang ating mga mag-aaral ay inaasahan nating makalilinang ng sapat na kaalaman tungkol sa ating kasaysayan, kultura, pamumuhay at pagpapahalaga at lalaking may pagmamahal sa ating bansa. Maisasakatuparan natin ito sa tulong mo at ng mga kapwa guro mo na nagtuturo ng Makabayan. Marahil isang malaking palaisipan sa iyo sa ngayon kung ano ang Makabayan, ang layunin nito, ang kahalagahan nito at kung paano isinasagawa ang integrasyon ng ibat ibang asignatura sa ilalim nito. Marahil ikaw rin ay may pag- aagam-agam na maliban sa dapat may sapat kang kadalubhasaan sa pagtuturo ng iyong asignatura o sabjek (subject), kinakaharap mo pa rin ang isang malaking hamon na maituro ito ng may integrasyon at maliwanag na ugnayan sa iba pang asignatura ng Makabayan. Bukod sa pagsasama-sama o pagsasanib-sanib ng mga asignatura sa Makabayan, marahil ang ilan pa sa mga katanungan mo ukol sa Makabayan ay ang mga sumusunod: Ano ang Makabayan? Ano ang mga komponente (components) at 12. TEACHER INDUCTION PROGRAM ARALIN 1: ANG MAKABAYAN BILANG SAKLAW NA ARALIN (Learning Area) MODULE 6.5: CURRICULUM AND INSTRUCTION (MAKABAYAN) 4 asignatura o sabjek na kabilang dito? Bakit kinailangang magkaroon ng isang saklaw na aralin (learning area) na Makabayan? Paano ang takdang oras ng pagtuturo at sistema ng markahan ng mga komponente at asignatura ng Makabayan? Ilan lamang ang mga katanungang ito sa tutugunan ng araling ito. LAYUNIN Layunin ng unang aralin na ipakilala sa iyo ang Makabayan. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang magagawa mo ang mga sumusunod: 1. Maipaliwanag ang kahulugan ng Makabayan. 2. Masuri ang mga napapaloob na komponente at mga sabjek o asignatura sa Makabayan. 3. Masuri ang mga paksa at ugnayan ng mga paksa sa bawat komponente at asignatura ng Makabayan. 4. Matalakay ang takdang oras ng pagtuturo at pamamaraan ng markahan sa Makabayan. 5. Mapahalagahan ang Makabayan bilang mahalagang bahagi ng 2002 Basic Education Curriculum. BASAHIN Ang Makabayan sa 2002 BEC Napag-aralan mo na sa iba pang modyul na ang 2002 Basic Education Curriculum ay ipinatupad upang humubog ng mga mag-aaral na may kakayahang matuto habambuhay (lifelong learners) at marunong bumasa at sumulat nang makabuluhan (functionally literate). Kung matatandaan mo ang pagiging lifelong learner ay nanga