25
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBELAJARAN BAHASA DISEDIAKAN OLEH, MOHAMAD YAZID BIN MOHAMAD P73684 SARJANA PENDIDIKAN BAHASA MELAYU UKM

Faktor faktor mempengaruhi pembelajaran bahasa

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Faktor faktor mempengaruhi pembelajaran bahasa

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBELAJARAN BAHASA

DISEDIAKAN OLEH,

MOHAMAD YAZID B IN MOHAMAD

P73684

SARJANA PENDIDIKAN BAHASA MELAYU

UKM

Page 2: Faktor faktor mempengaruhi pembelajaran bahasa

Faktor-faktor

mempengaruhi

pembelajaran bahasa

Kematangan fisiologikal Persekitaran / Sosial Kognitif Kendiri Motivasi

2

Page 3: Faktor faktor mempengaruhi pembelajaran bahasa

KEMATANGAN FISIOLOGIKAL

3

Page 4: Faktor faktor mempengaruhi pembelajaran bahasa

Faktor kematangan fisiologikal merujuk kepada

kematangan fungsi-fungsi otak yang sempurna.

Individu yang mengalami kecederaan pada sel-sel otak

akan terjejas pemerolehan bahasanya.

Setiap kanak-kanak mempunyai tahap perkembangan

yang berlainan. (matang & kurang matang)

Perkembangan yang berlaku pada satu tahap juga akan

mempengaruhi tahap seterusnya. Ibu bapa perlu

mengetahui tahap perkembangan kanak-kanak untuk

menyediakan persekitaran, kegiatan dan rangsangan

yang sesuai dengan kebolehan dan kesediaan anak

mereka. 4

Page 5: Faktor faktor mempengaruhi pembelajaran bahasa

Bahagian-bahagian otak yang berperanan penting

dalam proses pemerolehan bahasa ialah

kawasan broca dan kawasan wernickle.

Kawasan broca terletak di tengah hemisfera

cerebral kiri iaitu tempat pertemuan antara

frontal, parietal dan temporal lobes.

Kawasan ini juga merupakan bahagian otak yang

bertangungjawab terhadap pembentukan urutan

bahasa.

5

Page 6: Faktor faktor mempengaruhi pembelajaran bahasa

Kecederaan pada kawasan ini boleh mengakibatkan

masalah artikulasi, penghasilan ujaran yang pendek

atau tanpa tatabahasa serta kesilapan dalam ejaan.

Masalah yang lazim berlaku ialah bahasa ekspresif iaitu

pertuturan atau penulisan terjejas.(Broca’s Aphasia).

Kawasan wernicke pula terletak di bahagian belakang

hemisfera cerebral kiri dalam temporal lobe.

Kawasan ini merupakan bahagian otak yang

bertanggungjawab terhadap kefahaman bahasa.

6

Page 7: Faktor faktor mempengaruhi pembelajaran bahasa

Kecederaan di kawasan ini menjejaskan pemahaman

bahasa iaitu bahasa reseptif (Wernickle’s Aphasia).

Kecederaan di kawasan wernickle boleh menyebabkan

individu menghasilkan sebutan atau yang panjang

dan bertatabahasa tetapi kurang membawa maksud

seperti kata nama dan kata kerja.

Kecederaan serius pada kedua-dua kawasan otak ini

akan mengakibatkan masalah bahasa yang teruk

sama ada bahasa reseptif mahupun bahasa

ekspresif (Global Aphasia)

7

Page 8: Faktor faktor mempengaruhi pembelajaran bahasa

PERSEKITARAN / SOSIAL

Faktor-faktor persekitaran merangkumi keluarga dan sekolah

yang mempengaruhi pemerolehan bahasa.

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang

memberikan landasan dasar bagi proses belajar pada

lingkungan sekolah dan masyarakat.

8

Page 9: Faktor faktor mempengaruhi pembelajaran bahasa

Lingkungan keluarga yang berpengaruh terhadap

perkembangan pembelajaran anak berupa fisik

dan sosial psikologis.

Lingkungan fisik dalam keluarga adalah keadaan

rumah, tempat belajar, prasarana di rumah dan

suasana dalam rumah atau disekitar rumah.

9

Page 10: Faktor faktor mempengaruhi pembelajaran bahasa

Ibu bapa berperanan dan bertanggungjawab untuk membantu

anak mereka dalam pemerolehan bahasa.

Ibu bapa perlu sering mengajar dan melatih anak mereka

bercakap dan membaca kerana ini dapat membantu kanak-

kanak menguasai kemahiran bahasa dengan baik.

10

Page 11: Faktor faktor mempengaruhi pembelajaran bahasa

Lingkungan sekolah juga memegang peranan

penting bagi perkembangan belajar kanak-kanak

(kanak-kanak mendapatkan pengetahuan lebih

banyak di sekolah berbanding dengan keluarga).

Keadaan belajar di sekolah akan mempengaruhi

pemerolehan bahasa kanak-kanak. Untuk

meningkatkan kemahiran bahasa kanak-kanak,

pihak sekolah mestilah menyediakan suatu

persekitaran pembelajaran bahasa yang selesa

dan baik.11

Page 12: Faktor faktor mempengaruhi pembelajaran bahasa

KOGNITIF

Perkembangan otak yang tidak sempurna akan menyebabkan

kognitif kanak-kanak terjejas. Perkembangan otak yang lambat

akan menyebabkan pemerolehan bahasa kanak-kanak kurang

memuaskan.

Hal ini biasanya disebabkan kelahiran yang tidak cukup bulan,

kekurangan oksigen semasa dilahirkan atau kelahiran yang

amat sukar.

12

Page 13: Faktor faktor mempengaruhi pembelajaran bahasa

Menurut penemuan psikolinguistik kognitif,

pemerolehan bahasa dan keupayaan membaca

seseorang individu bermula sejak ia dilahirkan

malah kanak-kanak sememangnya telah mula

belajar menulis sejak dari peringkat awal

perkembangan mereka.

Permulaan kanak-kanak belajar menulis boleh

diperhatikan melalui tingkah laku mereka, isyarat

(gesture), perbualan, cara mereka bermain dan

contengan yang mereka lakukan membentukkan

makna yang tertentu (Vygotsky, 1978).

13

Page 14: Faktor faktor mempengaruhi pembelajaran bahasa

Menurut aliran ini, dapat membuktikan bahawa apabila seseorang

individu itu dilahirkan dia terus berusaha untuk mempelajari

dunia di persekitarannya melalui pancainderanya.

Pengetahuannya tentang dunia di sekelilingnya itulah nanti

akan menjadi dasar bagi dirinya untuk pemerolehan bahasa

dan bacaannya.

14

Page 15: Faktor faktor mempengaruhi pembelajaran bahasa

KENDIRI

15

PERIBADI POSITIF

Kanak-kanak lebih mempunyai keyakinan diri dalammenonjolkan diri dalam sesuatu aktiviti di dalam atau di luar sekolah

kanak-kanak dihargai dan mendapat pujian terhadap perkarayang dilakukan , ini dapat memberi keyakinan dalam dirikanak-kanak.

Kanak-kanak akan bersifat terbuka iaitu bersedia menerimapendapat orang lain dan bertimbang rasa

Page 16: Faktor faktor mempengaruhi pembelajaran bahasa

PERIBADI NEGATIF

Mempunyai pandangan negatif atau rendah diri terhadap diriiaitu kurang keyakinan diri

Tidak suka menerima pendapat orang lain dan suka

menyinggung perasaan orang lain

Mementingkan diri sendiri dan suka menyalahkan orang lain.

Selalu bersifat murung,tidak ceria dan bermasam muka.

16

Page 17: Faktor faktor mempengaruhi pembelajaran bahasa

Motivasi atau pergerakan ialah dorongan tingkah laku organisma yang berterusan untuk menjalankan aktiviti yang dirangsangkan oleh sesuatu insentif. Tingkah laku seperti ini wujud kerana tegangan fisiologi ( keperluan minuman) atau psikologi, ( penghargaan) adalah menuju ke arah pencapaian sesuatu matlamat. Apabila merasa dahaga iaitu memerlukan minuman anda bermotivasi (terdorong) untuk berusaha mencari minuman. Tingkah laku anda ( iaitu berusaha mencari minuman) mempunyai suatu matlamat, iaitu untuk memenuhi keperluan dahaga. Insentif atau kepuasan yang anda peroleh kerana usaha itu ialah minuman. Setelah pencapaian matlamat motivasi organisma itu akan berkurangan.

Secara amnya, motivasi melibatkan tiga keadaan iaitu:-

(i) Motivasi mewujudkan sesuatu situasi.

(ii) Situasi mewujudkan sesuatu tingkah laku

(iii) Tingkah laku itu menuju ke sesuatu matlamat

17

Page 18: Faktor faktor mempengaruhi pembelajaran bahasa

Motivasi-

Motivasi adalah untuk menginspirasikanseseorang untuk bekerja secara individu ataupun,sesuatu yang terbaik (N. Malik 2010).

Motivasi Pembelajaran-

motivasi pembelajaran ini merujuk kepada perkara yang memdorong kepada seseorang pelajar ituuntuk melalui proses pembelajaran

Minat/ Instrinstik-

Minat adalah sesuatu yang disukai olehseseorang. Menurut Noraini Omar (2008)minat adalah seseuatu an diminati olehseseorang yang berbentuk positif.

18

Page 19: Faktor faktor mempengaruhi pembelajaran bahasa

Perkara yang menggerak dan menentukan tingkah laku seseorang selalu dikaitkan dengan konsep motivasi iaitu keinginan (drives), keperluan (needs), insentif, rasa takut (fears), matlamat (goals), tekanan sosial (social pressure), kepercayan diri (self-confidence), minat (interests), rasa ingin tahu (curiousity), kepercayaan (beliefs), nilai (values), pengharapan (expectations), dan berbagai lagi.

Motivasi juga dirangsang oleh dua aspek iaitu motif dan insentif. Insentif ialah galakan yang mendesak seorang individu supaya bertindak untuk mendapat ganjaran. Manakala motif ialah unsur yang lebih penting daripada insentif untuk merangsang murid dalam pembelajaran. Motif yang berasal daripada dalaman seorang dapat menggerakkan individu untuk mencapai pembelajaran sempurna.

19

Page 20: Faktor faktor mempengaruhi pembelajaran bahasa

MOTIVASI INSTRINSIK (DALAMAN)

otivasi intrinsik (dalaman) melibatkan pelajar sebagai sebahagian daripada proses pembelajaran.

Melibatkan perasaan ingin tahu mengenai sesuatu perkara dan melibatkan penggunaan praktikal perkara yang dipelajari.

Bertujuan untuk keperluan penghargaan kendiri.

Dorongan dalaman ialah kesediaan seseorang itu melakukan sesuatu tugas kerana tugas itu sendiri yang menyebabkannya berasa seronok dan puas hati.

20

Page 21: Faktor faktor mempengaruhi pembelajaran bahasa

Motivasi intrinsik diwujudkan secara semula jadi daripada rangsangan dalaman.

Terdiri daripada dorongan dan minat individu bagi melakukan sesuatu aktiviti tanpa mengharap ataupun meminta ganjaran.

Bruner (1966) mengaitkan motivasi intrinsik ini dengan naluri ingin tahu dan dorongan mencapai kecekapan bagi murid yang baru masuk sekolah. Bagaimanapun, bukan semua motivasi intrinsik diwujudkan secara semula jadi.

Motivasi intrinsik dibentuk daripada pembelajaran dan pengalaman yang membawa kepuasan. Contohnya, tabiat membaca buku cerita dan bermain alat muzik adalah gerakan motivasi intrinsik yang dibentuk daripada pembelajaran dan pengalamannya.

Harter (1981) mengenal pasti lima dimensi kecenderungan motivasi intrinsik dalam bidang pembelajaran.

Deci (1975), motivasi intrinsik dapat diterangkan sebagai suatu keadaan psikologi yang diakibatkan apabila individu menganggap diri mereka berkebolehan dan dapat menentukan sesuatu dengan sendiri. 21

Page 22: Faktor faktor mempengaruhi pembelajaran bahasa

MOTIVASI EKSTRINSIK (LUARAN)

Motivasi ekstrinsik berbentuk ganjaran yang jelas dan nyata seperti memberi markah, gred, agregat, keistimewaan, penghargaan, pujian, persaingan dan sebagainya yang diberi untuk sesuatu pencapaian prestasi yang baik.

Tujuan motivasi ektrinsik ini ialah menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu tingkah laku yang akan membawa faedah kepadanya.

Motivasi ekstrinsik diwujudkan daripada rangsangan luaran dengan tujuan menggerakkan individu supaya melakukan sesuatu aktiviti yang membawa faedah kepadanya.

Motivasi ekstrinsik ini dapat dirangsang dalam bentuk-bentuk seperti pujian, insentif, hadiah, gred dan membentuk suasana dan iklim persekitaran yang kondusif bagi mendorongkan pelajar belajar.

22

Page 23: Faktor faktor mempengaruhi pembelajaran bahasa

Kazdin(1984), peneguhan lebih berkesan sekiranya diberikan dengan kerap pada peringkat pembelajaran baru. Oleh itu, semasa pelajar mula mempelajari sesuatu tugasan yang baru, mereka sebaik-baiknya diberikan pujian dan sokongan dengan kerap.

Hukuman ataupun deraan adalah suatu bentuk peneguhan negatif dan ia sebaik-baiknya tidak diberikan.

Hukuman lazimnya digunakan oleh guru bagi menghapuskan kelakuan pelajar yang tidak baik. Hukuman ini mungkin sebagai kerja tambahan, kelas tahanan, deraan fizikal dan pelbagai jenis hukuman lagi.

Guru juga menggunakan sindiran, kemarahan dan kritikan bagi mengawal kelakuan pelajar. Hampir semua jenis hukuman memberikan kesan buruk kepada pelajar. Oleh itu, peneguhan jenis ini lebih baik dielakkan.

23

Page 24: Faktor faktor mempengaruhi pembelajaran bahasa

24

Page 25: Faktor faktor mempengaruhi pembelajaran bahasa

Berke

jar-k

ejar

an o

mbak

dila

ut,

Menye

ntuh p

anta

i pas

ir nan

bersih

,

Budi pro

f. Dr.

Amin

dise

but-

sebut,

Kerja

sele

sai d

an te

rima

kasih

.

SEK IAN

, TER IM

A KAS IH