Transcript
 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA GEOGRAFI 2011

  1/24

  SULIT 23/1

  23/1GcografiKertas 1Ogos20111Y..jam

  MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIACA'VANGAN MELAKA

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN T1NG KA T AN TIGATAHUN 2011

  GEOGRAFIKertas 1

  S atu jam l ima belas minitJANGAN BUKA KERTAS SOALAN IN I SEHJNGGA DIBERTTAHU

  1. K ertas soalan in i m en gan dun gi 60 soalan2. lawab semua soalan3. T iap-tiap soalan diikuti o leh em pat pilihan yang berhuruf A , B , C dan D .B ag i tiap-tiap so alan p ilih satu jaw ap an sah aja. T an dak an sem ua jaw ap an an da p ad a

  k erta s jaw ap an o bje kti f y an g d is ed ia ka n.4 . Fikir den gan teliti ketika m em ilih jaw apan . Jika an da hen dak m en ukar sesuatujawapan, padarnkan seh in gg a b ersih tan da yan g tidak d ik eh en dak i itu d an h itam kan

  p ilih an an da yan g b aru.

  K ertas soalan in i m cngandungi 23 halam an bercetak

  23/1SULIT

  [Lihat sebelah

  //

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA GEOGRAFI 2011

  2/24

  SULIT 2 23/1

  Soalan 1 hingga soalan 6 berdasarkan peta topo di baw ah.

  29~------~---------r--~~ ..~---.-_-.-.-.-.-.~~~~~~r----.----~--~__ . ...... __ . .. _ _ w. __ ., . . .- ... .u ... . . .

  . - - - . . . . .AI; *II... t.t _ A.4o_ - - - .~__ . ' . _ ~~_ . ' . 0 ': " ~

  A,i.,,_ .... ' :... ': __ .~ _ ."" . .. - '"" ,,: 'j.A . . - :.. ~. ",. w. _ OH_

  Laut

  Skl.lll: I : 100 000

  Pf.TUNJUK~l Ki>7ll1.l rBSWlsai

  ~HUIAIl

  [ T I ' K e l l l P lIrn Gc:tlh8a lll ll fa ym . I : : 1 JambwmWMasjid ~!: '>ejaIPo*W S{~I l1 t T r i j" (~nmeui

  23/1SULIT [Lihat sehelah

  t

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA GEOGRAFI 2011

  3/24

  SULIT 3 23/1B erapakah bearin g sudu tan Pulau M utiara ( R G 16025 8 ) d ari stesen trigon om etri(RG 2l6225)?AB

  co

  2 Jik a sk ala p eta d itu kar k ep ad a sk ala I: 50000, apakah j arak sebenar mengikut jalanrayaantara jarnbatan di R G 189253 ke s ir np ang ti ga jalan di Pekan Sari (RG 198266)?AB

  1.6 krn3.2km

  3 B en tu k m uk a b um i b erta nd a Y ialahAB

  tanjungb eti ng p as ir

  co

  6. 4 km7.0km

  CD

  tombolopan ta i be rpasi r

  4 A pakah fu ngsi tum buhan sem ula jadi d i ten ggara peta ?

  nRekreasiHab ita t a ku ati k

  PembalakanIIIV Kawas an tad ah an

  AB

  I dan III dan IV

  CD

  II dan IIIII I dan IV

  5 Rumah api paling sesuai dibina di kawasan bertandaAB

  In

  CD

  IT lIV

  6 Pulau M utiara berpoten si dirnajukan sebagai pusat

  2311SULIT

  AB

  perindustrianpentadbiran

  CD

  perlombonganpelancongan

  (Lihat scbelah

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA GEOGRAFI 2011

  4/24

  SULIT 4

  T em pat N660meter

  7 Berapakah perbezaan suhu antara Tempat M dan N ?A 3 e c s o e

  RAJAH I

  B D

  GRAF18 Be rd asa rk an g ra f I d i a ta s, pemyataan man ak ah b en ar ?

  23/1SULIT

  ABCD

  H ujan leb at p ada m usim pan asJu lat su hu tah un an 2 0CSuhu maks imum pada bu lan DisemberH ujan tahun an kuran g 1000 mm

  [Lihat sebelah

  23/1

  ,

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA GEOGRAFI 2011

  5/24

  SULIT 5

  9 Rajah 2 menunjukkan pcrnbentukan bcn tuk m uka bum i pin ggir pan tai.

  Aras air pasang

  RAJAH 2Runtuhan bcntuk muka bumi X akan membentukA8

  te bin g tin gg igerbang laut

  tu nggu l sisabatu tunggul

  CD

  10 Peta 1 menunjukkan banjaran-banjaran di Semenanjung M alaysia.

  23/1SULIT

  u

  tPETA I: SEMENANJUNG MALA YSIA

  G un un g T ahan terletak di ban jaran bertan daAB

  CD

  lfIIV1

  [Lihat sebelah

  23/1

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA GEOGRAFI 2011

  6/24

  SlJLIT 6

  11 Rajah 3 berikut rnenunjukkan pembentukan gunung lipat.

  Sebelunl.. .RAJAH 3

  Apakah proses yang menyebabkan pembentukan terscbut ?AB

  Luluhawa Hakisanoegangan Mampatan

  12 Rajah 4 menunjukkan bentuk muka bum i hilir sungai.

  RAJAH 4

  Apak ah poJ a sa Jiran yang terdapat di kaw asan tcrsebut?A Reranting c BersiratB Sejajar o Jcjala

  23/1SULIT

  [Lihat sebelah

  23/1

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA GEOGRAFI 2011

  7/24

  SULIT 7

  13 Apakah bentuk muka bum i yang terdapat di peringkat hulu sungai?AB

  Jeram CD

  DeltaTetambak L ikuan sungai

  14 Pet a 2 m enunjukkan kaw asan pertanian di Malaysiaut

  PETA2: MALAYSIA

  Kawasan KepentinganX Pengeluaran teh dan sayur-sayuran haw a sedcrhana

  Berdasarkan makJumat di atas, X m erujuk k epada kawasan peta yang bertandaAB II

  CD

  IIIIV

  15 Kawasan berikut mempunyai kegiatan ekonom i yang sarna.

  Tanah T inggi Genting A lps Sw itzerland

  A pakah kegiatan ekonom i tersebut?

  23/1SULIT

  AB

  Pertanian CD

  PcrlombonganPerindustrianelancongan

  [Lihat sebelah

  23/1

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA GEOGRAFI 2011

  8/24

  SULIT 816 Maklum at berikut m enunjukkan sistem pcrhuhungan di M alaysia

  Lebuh Raya U tara Selatan Lebuh Raya T im ur B arat Lebuh Raya Pan tai T imur

  A pakah kesan pem binaan lebuh raya tersebut terhadap a lam sek it ar ?AB

  K esu buran tan ih m en in gkat,S tru ktu r tan ih rn en jadi stab il.

  CD

  H akisan ta nih.H uja n asid .

  17 Apakah kawasan yang m empunyai ciri seperti senarai berikut?

  Tanam an getah Tanih laterit

  AB

  L em bah K elan gD ataran beralun selatan

  CD

  Lem bah Sungai RajangD ata ra n K ela nta n

  ] 8 Pernyataan m anakah benar tentang ciri iklim di M alaysia?A Julat suhu tahunan kurang daripada 2CB Hujan tahunan kurang daripada 2000 mmC M in suhu t ah u na n 30 CD M usim kering yang nyata

  19 Apakah aktiviti utam a penduduk di kawasan gurun panas?AB

  PerindustrianPertanian

  CD

  23/1SULIT

  PentemakanPembalakan

  [Lihat sebelah

  23/1

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA GEOGRAFI 2011

  9/24

  SULIT 9

  20 Rajah 5 m enun jukkan kejadian bayu laut.

  RA JAH 5P ern yataa n m an ak ah b en ar te ntan g ra jah terse bu t?A Berlaku ketika peralihan monsunB Tekanan udara rendah di daratanC Keadaan taut lebih panasD Membawa hujan lebat

  21 A pakah punea kejadian jerebu?P embak ara n te rb uk aP en gg un aan b aja o rg an ik

  co

  P en eb an g an h uta nP en ggun aa n b ah an a ero so l

  AB

  22 M aklumat di bawah merujuk kepada kawasan petempatan . Kundasang Tanah Rata

  A pak ah k ep en tin gan k aw asan d i atas?ABCD

  meru pak an k aw asan tad ah an h ujan .m eru pa ka n k aw asan tan am an h aw a sed erh an a.m eru pa ka n k aw as an p en g ha sil an p etro le um .m eru pa ka n k aw as an in du stri b e rat.

  23/1SULIT

  [Lihat sebelah

  23/1

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA GEOGRAFI 2011

  10/24

  SULIT 10

  23 Maklumat di bawah merujuk kepada kawasan dalarn peta 3 bertanda Batang lendair Berduri

  u_LIPETA : 3 DUNIA

  24 Peta 4 menunjukkan arah tiu pa n a ng in d i S emen an ju ng Malaysia.

  PETA 4 : SEMENANJUNG MALAYSIABilakah angin X bertiup '?

  Mei hingga SeptemberJun hingga Ogos

  November hingga M acB

  CD Mac hingga Mei

  23/1SULIT

  [Lihat sebelah

  2311

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA GEOGRAFI 2011

  11/24

  SULIT ) )

  25 Apakah jen is tum buh-tum buhan dalam pernyataan di bawah? Langsuyur Paku-pakis T anduk Rusa

  AB

  SaprofitEpifit Renek

  LianaD

  26 B erikut m erupakan pernyataan ten tangjen is tum buhan . Ru Tapak kuda

  D i m anakah lokasi tum buhan seperti pernyataan di atas ?

  PETA 5 : MALAYSIA

  27 A pakah kepen tingan hutan paya bakau?

  2 3 / 1SULIT

  ABCD

  K aw asan tadahan hujanM en gekalkan kcasidan tan ih .Penam pan hakisan om bakK aw asan pertan ian ladang

  [Lihat sebelah

  23 /1

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA GEOGRAFI 2011

  12/24

  SULIT 1 2

  28 Foto I menu nju kk an s eje nis h id up an liar.

  rOTO 1H aiw an di atas terdapat di kaw asan peta 6 yang bertanda

  u

  t PETA 6 DUNIA29 A pakah jen is pokok yang sesuai di hutan Y ?

  Pembalakan -----+ Pen an aman semula -----+ Hutan Y

  23/1SULfT

  A AkasiaB Nipah

  Periuk keraD T apak kuda

  [Lihat sebelah

  23/1

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA GEOGRAFI 2011

  13/24

  SULIT 13

  30 Pernyataan berikut adaJah berkaitan kawasan peta 7 y ang b ert an d a?

  Hutan taiga M enghasilkan kertas

  utPETA 7 :DUNIA

  31 A ntara berikut tumbuhan manakah terdapat di Hutan Hujan T ropika?A PainB Cengal

  C BuluhD Mcngkuang

  32 Apakah keperluan jangka panjang hutan di negara Malaysia?A Sebagai kawasan perikananB Sebagai kawasan pcrlombonganC Sebagai kawasan tadahanD Sebagai kawasan industri

  33 Apakah agensi yang berkaitan dengan pengurusan hidupan liar dan tam an negara?AB

  FRIMPORIM

  PERHILlTANMATR; \OE

  CD

  23 / 1SULIT

  [Lihat sebelah

  23/1

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA GEOGRAFI 2011

  14/24

  SULIT 1 4 23/t

  34 Apakah usaha kerajaan untuk meningkatkan pertumbuhan penduduk di M alaysia?A Meningkatkan tarafkesihatan pendudukB Men ingkatkan cukai pen dapatan bagi setiap kelahiranC M engurangkan kem udahan perubatan luar bandarD Meningkatkan kadar em igrasi

  3 5 Apakah faktor yang m em pengaruhi kadar kelahiran sesebuah negara?dasar kerajaan I I I wabak penyakit

  II ta ha p p endid ik an IV kekuranganlnakananA I . dan II C II da n IIIB I dan IV 0 III da n IV

  36 Apakah faktor yang menyebabkan migrasi antarabangsa kc Malaysia?I D asar kepen dudukan n egara III Me la nju tk an p el aja ra n

  IV Banyak peluang pekerjaanI Ketidakstabilan politikAB

  r dan IIJ dan IV

  Co

  " dan 1 1 1III da n IV

  37 Kesan penggunaan tekn ik pertanian moden terhadap alam sekitar seperti dalamrajah 6 di bawah ialah

  RAJAH 6AB

  m emusnahkan tanaman C mcngurangkan kos pertanianD keasidan tanih meningkate ng ura ng ka n p en cemara n

  2311SULIT

  [Lihat scbelah

  ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ -

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA GEOGRAFI 2011

  15/24

  38 Apakah persamaan pernbinaan kedua-dua kawasan di bawah?

  SULIT 1 5 23/1

  Mahkota Parade, Melaka Pengkalan Kontena Butterworth Utara, Pulau Pinang

  AB

  Pelabu han ko nten aP in gg ir lau t d itam bak

  CD

  Kaw asan p crtan ia nK aw asan p crik an an

  39 A pakah pola petempatan yang tcrdapat d i p in gg ir pantai?A Berjajar C BcrsclcrakB Berkelornpok 0 Bcrpusat

  40 Rajah 7 menunjukkan proses urbanisasi,rM '- - - .- . ..- - . . . .- -- - -- -- -~ ,. . . . . . ._ . . . . ! - "~~: .~ . - ------.::-:~---l/-iI~, .1

  a ,

  - " '-

  Kuala Lumpur 1880 Kuala Lumpur 2010RAJAH 7Apakah kesan proses di alas?AB

  Penurunan taraf hidupPenurunan su hu tempa ta n

  Peningkatan migrasi luar bandar ke bandarKckuranzan tenaza kcrja di bandar'-" 1:>.

  CD

  41 A pakah fungsi bandar X ?

  23/1SULIT

  Bandar X Scri Mcnanti Pckan Kuala Kangsur

  AB

  B andar satel itBandardiraja

  Bandar baruD Bandar dalam taman

  (Lihat sebelah

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA GEOGRAFI 2011

  16/24

  SULIT 16

  42 Bandar manakah yang berkembang disebabkan olch faktor kcgiatan pembalakandi peta 8?

  ut

  43 K aw asan bertanda m anakah dalam pcta 9 merujuk kepada tarnadun a ..val ma nu si a?

  2311SULIT

  ", ..1\

  PETA 8 : MALAYSIA

  utPETA 9 DlJNIA

  AB

  I dan I IIdan IV

  CD

  I I d a n I I II I I d a n IV

  [Lihat sebelah

  23/1

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA GEOGRAFI 2011

  17/24

  SULIT 17 23 /1

  44 Antara berikut, sumber manakah tidak boleh diperbaharui?A AnginB SuriaC KuprumD Tanih

  45 Berikut adalah m aklumat sejarah awal kereta api di Malaysia.

  Dibuka pada tahun 1885 M engangkut bijih t imah

  Antara berikut lokasi manakah merujuk kepada maklum at di atas ?AB

  T apah ke TpohSerem ban ke Port D ickson

  CD

  Kuala L um pur ke Por t Swe th enhamTaiping ke Port W eld

  46 M engapakah jaringan jalanraya lebih padat di kawasan Pantai Barat be rband ing den gan Pa ntaiT im ur Sem enanjung M alaysia?

  1 1K eg iatan ekon om iTanah pam ah luas

  IIIIV

  Migrasi pendudukKos pernbinaan rcndah

  AB

  I da n III da n IV

  II da n IIIIII dan IV

  CD

  47 Apakah kepentingan perkhidm atan kargo udara?

  A Doktor udaraB Mengangkut penumpang

  C Kos pengangkutan rcndahD Pengangkutan barang cepat rosak

  23 /1SULIT

  [Lihat sebelah

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA GEOGRAFI 2011

  18/24

  SULIT 1 8

  48 Foto 2 dibawah menunjukkan sejen is sistern perhubungan .

  FOT02

  A pak ah k epen tin gan sistem terseb ut?Memud ahk an m obiliti p en dud uk III

  I VS ia ran l angsungPcnycbaran maklumatMengangkut b ara ng an p uk al

  AB

  da n III da n IV

  CD

  II dan IIIIII dan IV

  49 Pemyataan berikut merujuk kepada suatu kawasan sum bcr m ineral di M alaysia.

  T in m inuman Kerangka kereta

  D i manakah lokasi m ineral tersebut di peta 12 di bawah?

  PETA 12 : MALAYSIA23/1SULIT

  [Lihat sebelah

  L't

  23/1

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA GEOGRAFI 2011

  19/24

  SULIT 23/150 Berikut ialah bahan yang digunakan untuk menghasilkan sumber tenaga.

  19

  Sisa buangan tumbuh-tumbuhan dan pcntcrnakan Gas metana

  Kawasan bertanda manakah dalam peta 10 m erujuk kepada surnber tenaga di atas?

  IC'f~~ 0ITt W Jl~1 'PETA 10: DUNIA

  51 Maklumat berikut ten tang kegiatan ekonom i penduduk di Malay sia.

  M enangkap ikan M elombong bijih timah Menanam padi

  A pakah sektor ekonom i yang berkaitan dengan pekerjaan di atas?A8

  23/1SULIT

  PrimerSckunder

  CDTertierPernproscsan

  [Lihat sebclah

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA GEOGRAFI 2011

  20/24

  SULIT 20 23 / 1

  52 Kawasan berlorek dalam peta J 1 di baw ah berkaitan dengan jen is tanam an di M alaysia.

  PETA J 1 : MALAYSIAKomb in as i ma na ka h benar be rda sa rkan kawasan yang b erl or ek ?

  Kawasan Jenis=.-~A I Getah

  I

  B II Nanas I._--.,-.C I I I K elapa sawit I

  D IV Kelapa I- _ _ _ _ _ _ 1

  53 Apakah kepentingan penanaman sernula hutan ')I Menin gk atk an k ea sid an tanih1I Megurangkan eksport kayu balakIII Meng ek alk an k ese irn ba ng an e ko sis te rnIV Mencegah hakisan tan ih

  A Idan II C n dan IIIB I dan IV D [II dan IV

  ut

  23/1 I Lihat sebelahSULIT

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA GEOGRAFI 2011

  21/24

  i:

  SULIT 2 1 23/1

  54 Apakah faktor utama yang menyebabkan perkembangan Bandar X dan Y di peta 13?

  , u~. . . . . . \ -/' ','-''c ._ ~

  _"""y '_,) \

  ,--~- -' ~~------...__----------.-. . .. . - _ , _ \ ----PETA 13: M ALA YSIA

  AB

  Pertanian co

  PernbalakanPelancongan Pcrlornbongan

  55 Mak luma t m eru ju k k ep ad a hasil sej en i s t anaman di Malaysia. Tayar T ilam Sarung tangan

  Di r nanakah l ok as i ta n aman te rs ebu t?III

  Dataran JohorData ra n K ed ah -Perlis

  IIIIV

  D elta R aja ngTcnggara Pahang

  AB

  I dan I II an IV

  co

  II dan IIIIII dan IV

  2311SULIT

  ILihat sebclah

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA GEOGRAFI 2011

  22/24

  SULIT 22 23/1

  56 Rajah 8 menunjukkan penggunaan racun kim ia di kawasan tanarnan.

  RAJAH 8A pakah kesan aktiviti di atas terhadap alam sekitar?AB

  Pulau habaKejadian hujan asid

  co

  M enam bah keasidan tanahKesuburan tanih meningkat

  57 Rajah 9 menunjukkan satu fenomena iklim yang disebabkan oleh pen ipisan lapisan ozon .

  RA JAH 9Apakah k es an te rse bu t kepada manusia?

  Radang paru-paruK atarak m ata

  1lIIV

  Kanscr kulitII K erosakan buah pinggang

  AB

  [ dan 1 11 da n IV

  CD

  If dan II Iu t dan IV

  23/1SULIT

  ILihat scbelah

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA GEOGRAFI 2011

  23/24

  SULIT 2 3

  58 Berikut adalah kesan kcgiatan ekonom i terhadap alarn sekitar

  Hakisan tanah Banjir lumpur Tanah runtuh

  Apakah aktiviti yang memberi kesan kepada fenomena di atas?AB

  Pembalakan co Petempatan

  PertanianPerindustrian

  59 Kom binasi m anakah benar tentang negara dan program kitar scmula?--

  Iegara ProgramA Taiwan Green DO l I-. . . ----B Jerman Cukai Sisa

  C Jepun N eW ater- .-~D Denmark . . rwaste '2 1 '

  60 Maklumat berikut menunjukkan kerjasama ekonom i antarabangsa.

  Pertubuhan N egara-ncgara Islam (Ole) Pertubuhan N egara-negara Berkecuali (NAf'v1)

  . A pakah bentuk kerjasam a ekonom i tersebut?AB

  K erjasam a S cdun iaK erjasam a S eran tau

  Kerjasam a D ua HalaS egi T iga Pertubuhan

  CD

  K ERTAS SO ALAN TAMA T

  2311SULIT

  23 /1

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA GEOGRAFI 2011

  24/24

  SULIT 24 23/1

  MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIACAWANGANMELAKA

  PEPERIKSAAN PRCUBAAN TINGKA TAN TIGATAHUN 2011JAWAPANGEOGRAFI

  No. Soalan Jawapan N o. Soalan Jawapan N o. Soalan Jawapan1 D 21 A 41 B2 A 22 B 42 D3 B 23 B 43 04 B 24 A 44 C5 C 25 B 45 06 D 26 D 46 A7 B 27 C 47 08 A 28 A 48 09 D 29 A 49 C10 D 30 B 50 B11 D 31 B 51 A12 C 32 C 52 B13 A 33 C 53 014 A 34 A 54 D15 B . 35 A 55 B16 C 36 0 56 C17 B 37 D 57 C18 A 38 B 58 A19 C 39 A 59 020 B 40 C 60 A

  23/1SULIT[Lihat sebelah