2009 PMR Geografi

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/9/2019 2009 PMR Geografi

  1/9

  A 20"B70

  NyatakanbearingsudutanPejabatDaerah RG232457) ari stesen rigonometri (RG 268446). Antara yang berikut, yang manakah polapetempatan berpusat dalam peta?A45 c45

  Apakah bentuk muka bumi yang terdapatdikawasan peringkat tengah sungai?A DeltaB JeramC Air terjunD Lurah bentuk URajah 1 menunjukkan prosespembentukanbentuk muka bumi di lembangan sungai.W-E*Eajah 1Apakah bentuk muka bumi X?A Tasik adamB Lurah bentuk UC DataranmendapD Likuan terpenggalApakah persamaan ungsi kedua-duasungaidi bawah?

  c 110"D 290"Apakah fungsi ciri budaya dalam segiempatgrid di bawah?

  -rnPusatpelanconganB Pandu arah nelayanC Pusat awalanmarinD PelabuhanperikananBerapakahpanjang Sungai Pinang dariRG234470hingga emuarasungaiRG230420?A 5.8kmB 7.6kmC 10.0 mD 13.4 m

  Apakah fungsi kawasanhutan di barat lautpeta?I Kawasan adahanII Ladang hutanm PembalakanIV RekreasiA IdanIIB IdanIVC II dan IIID III dan IVApakah bentuk muka bumi yang terdapatdalam segi empatgrid di bawah?

  42

  45LZJz3

  42t tt l

  23 24

  o Sungai Endauo Sungai Bernam

  A Sempadan negeriB Sumber pengairanC |alan pengangkutanair

  PMR 2009 GEOGRAFI

 • 8/9/2019 2009 PMR Geografi

  2/9

  PelanconganPerlombonganTempat ibadatPetempatan luar bandar

  Kawasanbertanda manakah di Peta 1 merujukkepada pernyataan di bawah?. Dataranberalun. Tanamanutama kelapa sawit dan getah

  Peta1:MALAYSIA12 Raiah 2 menunjukkan bentuk muka bumipinggir laut.

  Rajah 2Apakah X?A LagunB PantaiC TomboloD Beiing pasirAntara yang berikut, yang manakah benartentang ekuinoks musim luruh?A Berlakupada 21 MacB Berlaku pada23 SeptemberC Matahari tegak di Garisan adi

  Panahan Matahari-

  Rajah 3A Solstis musim sejukB Solstis musim panasC Ekuinoks musim luruhD Ekuinoks musim bungaAntara yang berikut,yang manakahciri iklimKhatulistiwa?A Taburan hujan sekataB Julat suhu tahunan besarC Terdapat musim kering yang nyataD Panasdan lembap sepanjang ahunKawasanyang bertanda X dan Y dalam Peta2mempunyai ciri suhu yang sama.

  Apakah faktor yang mempengaruhi suhu dikawasan tersebut?A Ketinggian C Tiupan anginB Kedudukan D Tumbuhansemulajadi17 Kegiatan ekonomi utama penduduk padamusim sejuk di kawasan berlorek dalamPeta 3 ialah

  ABCD1'1.

  1"5

  13

  ,l(x

  I'r / -'- '.i*-(t ,.]! "-'?" -'^"Peta 2: MALAYSIA

 • 8/9/2019 2009 PMR Geografi

  3/9

  A Pertanian C pelancongan 22 Pilih kombinasi yang benar tentang jenisB perikanan D pembalakan18 Peta 4 menunjukkan kawasan klim dunia.Kawasan manakah mengalami iklim yang

  samadengan Malaysia?

  tumbuhah semula adi dan spesiespokok.JenisTumbuhanSemulaJadi SpesiesPokok

  Hutan Gunung Rumput kasarHutan PayaAir Masin SendudukHutan Hujan Tropika RaminHutan Pantai Iapak kuda

  23 Pernyataan di bawah merupakan crrrtumbuhan semula iadi.. Batangberlendairo Daun berkilatTumbuhan semula adi tersebut terdapat dikawasan eriklimA Khatulistiwa C MediterraneanB Gurun Panas D Monsun TroPika

  24 Pilih kombinasi yangbenar tentang enistanihdan tumbuhan semula iadi.Tumbuhan Semula adi TanihHutan paya ar tawar LateritHutan paya air masin LumpurHutan pantai PasirHutang gunung Aluvium

  A I dan II C II dan IIIB I dan IV D III dan IV25 Kawasan berlorek X dalam Peta 5menunjukkan lokasi tumbuhan semula adi.

  ABcD

  Peta4: DLINIA1.9 Jadual menunjukkan ulat suhuharian di dualokasi.

  Lokasi Julat Suhu HarianKota BharuTemerloh 7.8C9.4C

  Apakah faktor yang membezakan ulat suhuharian di kedua-dua lokasi tersebut?A KetinggianB |arak dari lautC Litupan tumbuh-tumbuhanD Kedudukan garisan intang

  20 Di manakah lokasi stesensatelit bumi?A Kuantan C Kuala LumpurB Kuching D Kota Kinabalu2l Pilih kombinasi yang benar tentang faktor

  yang mempengaruhi jenis tumbuhan semulajadi di Malaysia.Hutan Pava Air Thwar Hutan Pantai

  S*-g\'"-,{ , . ' t /

  / -) \/ \X {r'r'z-'^1"(

  IIIm

  IV

 • 8/9/2019 2009 PMR Geografi

  4/9

  Apakah kepentingan tumbuhan tersebut?I Membuat cerucukII Sumbpr arang kayum Membuat kayu bergergajiIV Membuat perabot

  fadual 2 merujuk kepada umlah penduduknegaraMalaysia.Thhun Jumlah Penduduk2000 23iuta2008 27 juta

  Jadual2Mengapakah perubahan umlah penduduktersebutberlaku?I TarafkesihatantinggiII Tarafpendidikan tinggim Amalan perancangankeluargaIV Dasar kependudukan negara

  30

  A IdanI IB IdanIV CIID IIIdan IIIdan IV26 ApakahfaktoryangmemPengaruhiumbuhansemula adi di kawasanberlorekdalamPeta6?

  KetinggianKelembapanudaraBerikut adalah ciri tumbuhan semula iadi.

  . Malar hijau. Empat apisanAntara yang berikut, hutan manakah dapatdikaitkan dengan ciri tumbuhan tersebut?A Hutan KoniferB Hutan MediterraneanC Hutan Hujan TropikaD Hutan Monsun TiopikaApakah kesan penebangan hutan secaraberleluasa?A Sungai cetekB Udara tercemarC Penipisan apisan ozonD Keasidantanih meningkatMengapakah okasi berikut menjadi tumpuanpenduduk?

  . Ayer Keroh, Melaka

  C II dan IIID III dan IV

  C II dan IIID III dan IVciri kependudukan sesebuah

  A IdanIIB IdanIV

  CDA HujanB Suhu IIIu.ryAB32

  28

  Peta6: MALAYSIA31 Apakah ciri penduduk negaraberikut?

  . Kanadar AustraliaKadar kelahiran tinggiTaraf teknologi tinggiKadar kenal huruf tinggiKadar pertambahan penduduk tinggiI dan III dan IV

  Berikut adalahneSara.r Taraf pendidikan rendaho Kekurangan makanan

  Kawasanbertandamanakahdi Peta7 merujukkepada ciri kependudukan di atas?

  29

 • 8/9/2019 2009 PMR Geografi

  5/9

  I Iklim berubahII Kualiti air merosotm Sumber hutan berkurangIV Kesuburan tanih meningkatA I dan II C II dan IIIB I dan IV D III dan IV34 Mengapakahkawasanberlorek X dan Y dalamPeta8 menjadi kawasan umpuan penduduk?

  Peta8: MALAYSIA

  -ASumber mineral

  B Kegiatan pertanianC Bentuk muka bumi rataD Pengangkutan dan perhubungan

  35 Kombinasi manakah benar tentang lokasi danpola petempatan?

  Lokasi Pola PetempatanMuara sungai BerselerakLadang getah BerjajarKebun kecil BerkelompokSimpang alan Berpusat

  Apakah kesan pertambahan pendudukterhadap penerokaan sumber tanah?

  I Tanah terbiar meningkatII Harga tanah meningkat

  m Nutrien tanih berkurangIV Pencemaran tanih berkurangA IdanIIB IdanIVC ' II dan IIID III dan IVApakah faktor yang mempengaruhipetempatan awal di gua batu kapur?

  Apakah pola petempatan yang terdapatkawasanberikut?. Perkampungan tradisional. Kebun getah

  A BerjajarB Berpusat C BerselerakD BerkelompokApajah tujuan pembinaan jalan raya bertingkatdi bandar-bandar besar?A Mengindahkan landskap bandarB Menjimatkan penggunaan ruangC Memendekkan jarak perjalananD MeningkatkankeselamatanpenggunaPembinaan jalan keretapi awal d iSemenanjun g Malaysia dikaitkan denganperlombonganA bauksit C arang batuB bijih besi D bijih timahAntara yang berikut, yang manakah kesanpembinaan pelabuhan terhadap alam sekitar?

  I Kehidupan akuatik terancamII Pencemaran air laut meningkat

  m Proses pemendapan ombak giatIV Pasang surut air laut tergangguA IdanIIB IdanIV

  di8

  39

  40

  4't

  42ABCD

  C II dan IIID III dan IVApakah kesan pembinaan lebuh raya dikawasan tanah tinggi terhadap alam sekitar?A Baniit kilatB Kejadian jerebuC Habitat fauna musnahD Kelajuan angin meningkatApakah kepentingan perkhidmatan kargoudara di Malaysia?A Mengangkut penumpangB Mengawal keselamatan udaraC Menjimatkan kos pengangkutanD Mengangkut barangan dengan cepatBagaimanakah caranya untuk mengatasimasalah kesesakan lalu l intas di bandar-bandar besar?

  36

  43

  It/

  t\

  Y

  '--1a..-.,+-'

  (I

  J/44

 • 8/9/2019 2009 PMR Geografi

  6/9

  45 Mengapakahpengangkutanudara penting dikawasanpedalamanSabahdan Sarawak?A Penduduk kurangB Mudah dan murahC MengurangkanpencemaranD Kurang kemudahan pengangkutan lainApakah sumber mineral yang digunakanuntuk menghasilkanbaranganberikut?

  o Seramik. Tembikar

  52 Di manakahtanamantebu diusahakansecarabesar-besaran?A Oya, Sarawak C Chuping, PerlisB Kudat, Sabah D Temerloh,Pahang

  53 Apakah kepentingan pelaburan |epun diMalaysia?A PemindahanteknologiB Kos pengeluaranmeningkatC Peningkatan mport baranganD Menstabilkan nilai mata wang54 Berikut adalah kegiatan ekonomi yangdijalankandi Malaysia.

  . Pembalakanr PertanianpindahApakah kesan kegiatan tersebut terhadapdalam sekitar?

  I Huja asidll Pulau habam Habitat fauna terancam[V Rantaianmakanan terielas

  46

  48 Negara manakah menggunakan sumbertenaga geoterma secarameluas?

  A SilikaB Kaolin47 Apakah sumberdiperbaharui?A TanihB Suria

  A IndiaB Jepun

  A JermanB Taiwan

  A IdanIIB IdanIV

  C MarmarD Batu kapuryang tidak bolehC MineralD Geoterma

  C BelandaD Iceland

  C DenmarkD Singapura

  C II dan IIID III dan IV

  A IdanIIB IdanIV

  A TikusB Lembu

  C II dan IIID III dan IV

  C Ulat karungD Burung hantu

  49

  50

  Di manakah program pemeliharaan alamsekitar berikut dilaksanakan?

  . GreenDot System. Ordinan Bungkusan1991

  Apakah jenis tanih yang mempengaruhikegiatanpertaniandi DataranKedah?A Laterit C GambutB Aluvium D Tanah iatApakah kaedah kawalan biologi yangdigunakanuntuk mengawalmakhluk perosakdi ladang kelapasawit?

  55

  5b

  51 Antara yang berikut, yang manakahsumbangan penerokaan sumber tenaga di

  Mengapakah pengurusan sumber perludilaksanakandengan berkesan?I Menjamin bekalanberterusanII Mengurangkan kos penyelenggaraanm Menggalakkan pemindahan teknologiIV Mengekalkan keseimbanganekosistem57 Kawasan berlorek X dan Y dalam Peta 9menunjukkan lokasi sumber mineral diMalaysia.

 • 8/9/2019 2009 PMR Geografi

  7/9

 • 8/9/2019 2009 PMR Geografi

  8/9

  1D5B

  ltc16A2'1, B26c31 c36C4tA46851 Ds6D

  2B7D

  12c17D22D27C32837842C47C52C578

  3D8A

  L3B18A23B28A33c38C43D48D53A58A

  4B 5A9A 10A't4 A 15D

  \9 B 20 A24 C 25 A29 c 30B34 A 35D39 B 40D44 C 45 D49 A 50B54 D 5sB59D 608

 • 8/9/2019 2009 PMR Geografi

  9/9

  Masa:Satu am lima belas minitArahan: Kertsssoqlan ni mengandungi 0 soalan.araabsemua soalan.Tiap-tinpsoalnndiikuti olehempatpilihan awapanyangberhurufA, B, C dan D. Bagi tinpliap soalnn, ilih satu awapansahaja.Soalan I hinggnSoalan 6 berdasarkaneta opodi bawah.

  47

  I EstetYongHutan Si2-,

  Sek.Pekan

  ffafKg. Sg.Mati-

  I : l f --- - J' -

  III, ,

  II

  \ !T'--T -tll - - l -- II- -/2--.2t- / /

  ,'l j+--t,t& - ' - -l I :&.le---_-4?f

  KonturSungaiPasirPayabakauHutan

  RumahApiKelapa sawitKelapaGetahjalan raya

  JambatanBentengPetempatanMasjidKilang

  Stesen Trigonometri Urhli air 1--r-Balai Polis ISekolah IPejabatDaerah skala:1cm mewakili 1 km