Geografi Pmr 2011

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/4/2019 Geografi Pmr 2011

  1/33

  BIODATA

  NAMA : AMIRUL AFIF BIN AHMAD RAHAYUDDIN

  UMUR : 15 TAHUN

  TARIKH LAHIR : 6 JULAI 1996

  ALAMAT : 33 JALAN BERJAYA 6

  TAMAN GOMBAK TAMBAHAN

  68100 BATU CAVES

  SELANGOR

  SEKOLAH : SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SG. PUSU

  PENGHARGAAN

  Saya merupakan pelajar tingkatan 3 Sekolah Menengah Sg. Pusu yang telah diberisepenuh kepercayaan oleh Pengetua sekolah untuk menghasilkan folio mengenaipencemaran Alam Sekitar.

  Saya juga ingin merakamkkan ucapan terima kasih saya pada guru georafi saya,Pn. Harizan kerana turut membantu saya dalam menghasilkan folio ini. Beliaubanyak memberi bimbingan dan tidak pernah jemu memberi tunjuk ajar dari mulahinggalah siap folio ini sepenuhnya.

 • 8/4/2019 Geografi Pmr 2011

  2/33

  Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada ibu bapa saya iaitu, Pn.Hazlina Binti Hassan dan En. Ahmad Rahayuddin Bin Abdul Rawi yang banyaksentiasa meluangkan masa membantu untuk membuat kajian. Mereka sentiasamemberi nasihat dan dorongan kepada saya untuk menghasilkan kerja kursus ini.Jasa mereka tak kan pernah saya lupakan.

  Terima kasih juga kepada rakan-rakan yang sama-sama berkongsi pendapat danbahan untuk melengkapkan kerja kursus ini.

  Tak lupa juga kepada jiran-jiran yang banyak membantu dan meluangkan masauntuk menjawab beberapa soalan yang disediakan dalam kertas kaji selidik saya.Mereka juga turut memberi pendapat dan pandangan tentang pencemaran alam disekitar kawasan Taman Gombak.

  PENDAHULUAN

  Saya, pelajar Tingkatan 3, telah diwajibkan untuk membuat kerja kursus berkaitandengan pencemaran alam sekitar. Saya dan rakan-rakan telah memilih kawasankediaman kami sebagai kawasan kajian

  Saya telah memilih untuk membuat kajian pencemaran alam di Gombak, khususnyadi Taman Gombak. Ini memudahkan saya meneliti dan melihat sendiri pencemaran

 • 8/4/2019 Geografi Pmr 2011

  3/33

  alam yang ada disekitar kediaman saya dan menemubual jiran-jiran untukmendapatkan pandangan mereka dalam membuat kaji selidik berkenaanpencemaran alam di kawasan kami.

  Kawasan Taman Gombak adalah kawasan pinggir bandar yang agak penuh

  kepadatan penduduknya. Selain itu ianya mepunyai laluan lebuhraya dan jalanutama ke pusat bandar, Kuala Lumpur. Terdapat juga kawasan industri kecil yangpesat di kawasan sekitar .

  Untuk membuat kajian tentang pencemaran alam ini, saya mengambil kira kawasanTaman Gombak yang meliputi Taman Gombak Ria, Taman Berjaya, TamanGombak Tambahan, Taman Greenwood, Taman Melewar, Taman Koperasi PolisFasa 1 dan Taman Selasih. Ini adalah kerana kedudukan susunan Taman-Tamansekitar yang agak tidak teratur.

  Saya berharap kaji selidik ini boleh dikongsi dan diambil ikhtibar oleh semua.

  OBJEKTIF KAJIAN

  Objektif kajian kursus ini adalah seperti berikut:

 • 8/4/2019 Geografi Pmr 2011

  4/33

  1. Mendefinasikan konsep pencemaran alam sekitar di Taman GombakTambahan. Meneliti apakah erti pencemaran sebenarnya dan kesan-kesannya terhadap manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan

  2. Mengenalpasti jenis-jenis pencemaran alam yang ada. Terdapat banyak jenispencemaran dan melihat pencemaran yang ketara dan memberi kesankepada penduduk Taman Gombak secara keseluruhan.

  3. Punca-punca pencemaran alam. Meneliti dan mencari punca sebenarpencemaran yang dikenal pasti di kawasan Taman Gombak.

  4. Mengkaji kesan pencemaran terhadap manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan.

  5. Cadangan tentang langkah-langkah untuk mengurangkan pencemaran alamdisekitar di kawasan Taman Gombak.

  6. Menerapkan unsur-unsur patriotisme di kalangan rakyat Malaysia dan

  penduduk di kawasan Taman Gombak khususnya.

  KAWASAN KAJIAN

  Kawasan yang dipilih untuk kajian bagi kerja kursus ini ialah Gombak khususnyaTaman Gombak

 • 8/4/2019 Geografi Pmr 2011

  5/33

  Peta Kedudukan kawasan Gombak

  Peta Lokasi Taman Gombak@Greenwood

  KAEDAH KAJIAN

  1. Pemerhatian kawasan

  Memerhati kawasan sekitar Taman Gombak dan mengenalpastipencemaran alam yang jelas

 • 8/4/2019 Geografi Pmr 2011

  6/33

  2. Soal Selidik

  Mengedar borang kaji selidik pada penduduk kawasan Gombak.

  3. Temubual

  Temubual 2 penduduk di kawasan Gombak.

  DAPATAN/ISI

  Pencemaran merupakan kemasukan bahan pencemar seperti bahan kimia, hingar,haba,cahaya dan tenaga ke dalam alam sekitar yang mengakibatkan kesan yangmemusnahkan sehingga membahayakan kesihatan manusia, mengancam sumberalam dan ekosistem, serta mengganggu ameniti dan kenggunaan halal alamsekitar.

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Kimiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Habahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Cahayahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Tenagahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Alam_sekitarhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kesihatanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Manusiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Ekosistemhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Ekosistemhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Manusiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kesihatanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Alam_sekitarhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Tenagahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Cahayahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Habahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kimia
 • 8/4/2019 Geografi Pmr 2011

  7/33

  Takrifan pencemaran yang lebih bermaklumat adalah menurut Akta Kualiti AlamSekitar 1974 yang menyatakan bahawa pencemaran adalah sebarang perubahansama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik, kimia, biologiatau aras sinaran mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan,mengeluarkan atau meletakkan buangan hingga menjejaskan keguanaan-kegunaan

  berfaedah, yang menimbulkan sesuatu keadaan berbahaya atau mungkinberbahaya kepada kesihatan, keselamatan atau kebajikan awam atau organisma-organisma lain, tumbuhan dan haiwan.

  Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) mengatakan bahawapencemaran adalah suatu perbuatan yang mencemarkan (mengotorkan) -pengotoran alam - perbuatan mencemarkan kebersihan alam sekeliling dengansampah sarap

  Terdapat beberapa bentuk pencemaran yang mengancam bumi

  Pencemaran udara, iaitu pembebasan bahan kimia berbahaya atau bendaasing lain ke dalam atmosfera. Contoh-contoh bahan pencemar termasukkarbon monoksida, sulfur dioksida, klorofluorokarbon (CFC), nitrogendioksidayang dikeluarkan oleh kenderaan dan kilangindustri.

  Pencemaran air, seperti kebocoran dan pembuangan bahan kimia ke dalamsumber air atau fenomenon eutrofikasi, hingga mengubah kandungan,keadaan dan warnanya sama ada dari segi biologi, kimia atau fizik.

  Pencemaran tanah, iaitu peresapan bahan kimia bahaya seperti logamberat,hidrokarbondan racun serangga ke dalam tanah, sehingga terjadinyapertukaran warna, kesuburan dan hakisan.

  Pencemaran radioaktif, iaitu pelepasan bahan radioaktif ke dalam alamsekeliling.

  Pencemaran bunyi yang disebabkan hingar jalan raya, pesawat danindustri, biasanya melebihi 80 dB.

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Bumihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pencemaran_udarahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pencemaran_udarahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Atmosferahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Atmosferahttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Karbon_monoksida&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Karbon_monoksida&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Sulfur_dioksidahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Sulfur_dioksidahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Klorofluorokarbonhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Klorofluorokarbonhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Nitrogen_dioksida&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Nitrogen_dioksida&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Nitrogen_dioksida&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Industrihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Industrihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Industrihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pencemaran_airhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pencemaran_airhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Eutrofikasi&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Eutrofikasi&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Pencemaran_tanihhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pencemaran_tanihhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Hidrokarbonhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Hidrokarbonhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Hidrokarbonhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pencemaran_radioaktifhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pencemaran_radioaktifhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Keradioaktifanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Keradioaktifanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pencemaran_bunyihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pencemaran_bunyihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pencemaran_bunyihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Keradioaktifanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pencemaran_radioaktifhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Hidrokarbonhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pencemaran_tanihhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Eutrofikasi&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Pencemaran_airhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Industrihttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Nitrogen_dioksida&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Nitrogen_dioksida&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Klorofluorokarbonhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Sulfur_dioksidahttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Karbon_monoksida&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Atmosferahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pencemaran_udarahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Bumi
 • 8/4/2019 Geografi Pmr 2011

  8/33

  Pencemaran cahaya yang disebabkan penyinaran (iluminasi) lebihan,lazimnya di bandar besar.

  Pencemaran terma, iaitu perubahan suhuakibat kegiatan manusia, sepertipenggunaan air sebagai bahan pendingin dalam jana kuasa elektrik.

  Pencemaran visual, iaitu pemusnahan alam fizikal dan penghakisankeindahan alam. Ia termasuk sampah terbiar dan papan iklan.

  Cara berlaku pencemaran boleh dibahagikan kepada dua iaitu pencemaran olehfaktor semula jadi, seperti akibat bencana alam dan pencemaran oleh faktormanusia. Pencemaran ini juga disebabkan sikap segelintir golongan manusia yangtidak mempunyai sikap bertanggungjawab mahupun cinta akan negara.

  Punca-punca pencemaran alam sekitar

  a) Perkilangan.

  Kilang-kilang juga dianggap sebagai punca pencemaran air yang utama.Kebanyakan kilang dibina di sepanjang sungai untuk memastikan bahan-bahanbuangan disalirkan ke dalam sungai-sungai berkenaan. Masalah timbul apabilacecair kimia yang disalurkan ke dalam sungai tidak dirawat dan mengandungibahan toksikyang mencemarkan air sungai. Kebanyakan kilang membuang sisacecair dan pepejal ke dalam sungai yang mengakibatkan sungai tercemar. Irnibiasanya dikaitkan dengan bahan agrokimia.

  http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Pencemaran_cahaya&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Pencemaran_cahaya&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Pencemaran_terma&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Pencemaran_terma&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Suhuhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Suhuhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Pencemaran_visual&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Pencemaran_visual&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Pencemaran_visual&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Suhuhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Pencemaran_terma&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Pencemaran_cahaya&action=edit&redlink=1
 • 8/4/2019 Geografi Pmr 2011

  9/33

  Terdapat syarikat-syarikat yang tidak bertanggungjawab dan mementingkankeuntungan semata-mata telah membuang sisa kilang ke dalam sungai walaupunmenyedari kesannya terhadap persekitaran.

  Selain itu,kekurangan pengetahuan menyebabkan pemilik industri tidak mengambil

  berat serta cuba mengelak piawaian keselamatan yang ditetapkan sama adaberhubung keselamatan manusia atau kestabilan alam sekitar.

  Selain itu juga terdapat kilang-kilang yang melepaskan asap dari serombong-serombong asap di kilang masing-masing tanpa memperdulikan masyarakatsekeliling. Lebih memburukkan lagi asap kilang ini berwarna hitam danmengeluarkan bau yang kurang menyenangkan. Contohnya kilang kelapa sawit,kilang getah, loji-loji pemprosesan petroleum dan lain-lain lagi..

  b) Kenderaan

  Fakta menunjukkan bahawa kenderaan merupakan faktor terbesar yang

  menyebabkan pencemaran udara. Dianggarkan setiap tahun, lebih kurang 13.6 juta

  tan gas-gas beracun yang berpunca daripada penggunaan kenderaan merosakkan

  kawasan hutan, tasik dan kehidupan laut. Gas beracun ini juga turut menambahkan

  kesan rumah hijau serta membahayakan kesihatan manusia sejagat.

  Selain itu juga, bilangan kenderaan yang terlalu banyak juga menyumbang kepada

  pencemaran alam sekitar. Asap kenderaan akan menghasilkan karbon monoksida

  dan menyebabkan udara semakin panas.

  c) Pembakaran terbuka

  Ramai penduduk suka membakar sampah merata-rata dan secara terbuka.

  Sementara ada juga sebilangan penduduk yang tidak mengambil kira perasaan

  orang lain dengan membakar kawasan semak samun.

  Aktiviti membakar sawah-sawah padi selepas kerja menuai juga merupakan salah

  satu punca pencemaran alam sekitar juga.

  d) Sampah sarap

  Terdapat juga sebilangan masyarakat yang membuang sampah merata-rataterutama sekali penduduk yang tinggal di kawasan perumahan rakyat, rumahpangsa, rumah-rumah setinggan. Sikap ini akan menyebabkan pencemaran alamsekitar berlaku. Kebanyakan mereka tidak suka membuang sampah di tempat yangdisediakan oleh pihak pemaju.

  e) Pembinaan

  Pencemaran selalunya berlaku apabila terdapat pembinaan rumah-rumah baru oleh

  syarikat pemaju. Kadangkala selepas pembinaan atau dalam proses

 • 8/4/2019 Geografi Pmr 2011

  10/33

  pengubahsuaian rumah, sisa-sisa pepejal akan di buang di tepi-tepi jalan tanpa

  kebenaran.

  Ini akan mencemarkan lagi kawasan tersebut dan kemungkinan menjadi kawasan

  penternakan nyamuk.

  f) Perniagaan

  Kawasan perniagaan banyak menyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Jika

  kita lihat banyak pusat-pusat perniagaan yang gagal untuk menyediakan sistem

  pembuang sampah yang teratur.

  Kadangkala tempat pembuangan sampah yang dikhususkan pun mengeluarkan

  bau yang sangat busuk, berulat dan tidak terurus.

  Keadaan ini dapat dilihat di kawasan-kawasan pasar basah dan kedai-kedaipersendirian.

  g) Petempatan.

  Petempatan juga merupakan punca kepada pencemaran alam sekitar semakin

  serius. Bagi petempatan bandar , tong-tong sampah telah disediakan. Namun

  demikian untuk pembuang sampah-sampah dalam katogeri besar seperti almari,

  barang elektrik yang sudah rosak, perabot lama dan sebagainya, akan dikenakan

  kos pengangkutan. Jadi untuk tidak merugikan mereka, mereka akan

  membuangnya di tempat-tempat yang tersorok.

  Sementara bagi petempatan setinggan pula, keadaan lebih tidak terurus. Mereka

  membuang sampah mengikut suka hati mereka sahaja. Ini menyebabkan banyak

  bahan tercemar di longkang, parit dan sungai yang berhampiran.

  h) Perlombongan

  Selain itu, industri perlombongan juga tidak kurang penting dalam mengakibatkanpencemaran air. Cari gali petroleum di dasar laut dan tumpahan minyak adalah

 • 8/4/2019 Geografi Pmr 2011

  11/33

  antara bukti nyata. Penggerudian perigi-perigi minyak dan letupan tangki minyakmenyumbang kepada gejala ini. Apabila minyak ini bercampur dengan air laut atausungai, is akan mengakibatkan air tercemar. Ini memberi kesan kepada kehidupanair seperti tumbuhtumbuhan dan haiwan akuatik yang seterusnya menjejaskansumber protein manusia.

  .

  Jenis-jenis Pencemaran Alam sekitar

  Disekitar kawasan Taman Seri Gombak, terdapat 4 jenis pencemaran yang jelas:

  a. Pencemaran Udara

  Pencemaran udara ini berlaku apabila terdapat benda asing dalam kepekatan yangmengganggu atau membahayakan manusia,tumbuh-tumbuhan, binatang dan harta

  benda.

  Pencemaran ini lebih kepada pembebasan bahan kimia berbahaya atau benda

  asing lain ke dalam atmosfera.

  Benda asing ini adalah di dalam bentuk abuk,asap,kabus,wap dan gas(Karbon

  Monoksida,Nitrogen Oksida,Hidrokarbon,Ozon,S ulfur Oksida ,bau-bauan) ataupun

  apa-apa campuran bahan-bahan ini.

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Atmosferahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
 • 8/4/2019 Geografi Pmr 2011

  12/33

  Contoh pencemaran ialah gas-gas beracun, zarah-zarah yang terperangkap hasil

  dari asap kenderaan, jerebu dari kesan pembakaran secara terbuka dan

  sebagainya

  Pencemaran gas di kawasan Taman Gombak ini datang dari kegiatan pengilangan

  di kawasan Perindustrian Bolton dan kilang-kilang di kawasan berhampiran. Di sini

  juga terdapat pencemaran udara disebabkan pembakaran terbuka yang sering di

  jalankan di kawasan kampung berdekatan di mana penempatan agak kurang

  tersusun.

  .

  b . Pencemaran Air

  Pencemaran air bermaksud perubahan yang berlaku dari segi kandungan,keadaan

  dan warna sehingga tidak sesuai dan akan memberi kesan terhadap manusia

  apabila digunakan.Pencemaran ini berlaku sama ada dari segi biologi,kimia dan

  fizik.Bahan pencemaran boleh didapati dalam pelbagai bentuk iaitu gas,cecair dan

  pepejal.Pencemaran air boleh berlaku di mana-mana sahaja tempat berair.Oleh

  itu,pencemaran air merupakan pencemaran yang begitu meluas kerana didapati di

  seluruh dunia.

  Air merupakan salah satu keperluan asas manusia. Namun, air semakin harisemakin tercemar. Pencemaran ini dikaitkan dengan larutan pelbagai bahan kimiatoksik dan bahan buangan. Pelarut-pelarut ini senang mencemarkan air dan sumberair kita. Kini, banyak punca air kita tercemar sehingga didapati bahawa jika tiadasebarang langkah diambil ia mungkin memudaratkan kehidupan manusia.

  Punca utama pencemaran air ialah bahan buangan domestik. Bahan-bahanbuangan domestik yang terdiri daripada sampah sarap dan bahan kumbahandibuang sewenangwenangnya ke dalam sungai. Bahan kumbahan disalirkan kedalam parit dan sungai sebagai cara termudah menanganinya. Sampah organik

  mereput dan diuraikan oleh bakteria dengan oksigen yang terlarut di dalam air. Inimengakibatkan kekurangan oksigen dalam air yang menggugat kehidupan akuatik.

  Kilang-kilang juga dianggap sebagai punca pencemaran air yang utama.Kebanyakan kilang dibina di sepanjang sungai untuk memastikan bahan-bahanbuangan disalirkan ke dalam sungai-sungai berkenaan. Masalah timbul apabilacecair kimia yang disalurkan ke dalam sungai tidak dirawat dan mengandungibahan toksikyang mencemarkan air sungai. Kebanyakan kilang membuang sisacecair dan pepejal ke dalam sungai yang mengakibatkan sungai tercemar. Irnibiasanya dikaitkan dengan bahan agrokimia.

 • 8/4/2019 Geografi Pmr 2011

  13/33

  Contohnya, pembuangan air kumbahan, sisa-sisa kimia, haba, pembuangan

  sampah dan sebagainya .

 • 8/4/2019 Geografi Pmr 2011

  14/33

  Gambar di bawah di ambil di longkang di kawasan perumahan Taman Gombak.

  Dan juga di Sungai Gombaak. Gambar- gambar ini jelas menunjukkan tahap

  pencemaran air di kawasan Taman Gombak.

  Gambar Longkang di Taman Gombak

  Gambar Sungai Gombak

 • 8/4/2019 Geografi Pmr 2011

  15/33

  c . Pencemaran Tanah

  Pencemaran tanah bermaksud perbuatan yang berlaku kepada sesuatu kawasan sehingga

  terjadinya pertukaran warna,kesuburan dan hakisan.Pencemaran ini disebabkan oleh bahan

  buangan sama ada berbentuk air atau pepejal.Bahan pencemar pula terdiri daripada

  pencemar organik,kimia atau fizik.

  d. Pencemaran bunyi

  Pencemaran bunyi ialah bunyi bising yang keterlaluan sehingga menyakitkan

  telinga.Pencemaran bunyi biasanya melebihi 80 dB(A) dan pencemaran ini mengikut situasi

  dan keinginan masing-masing.Pencemaran ini boleh dibahagikan kepada empatbahagian,iaitu kebisingan selang-seli,kebisingan selenjar,kebisingan fluktuasi dan bunyi

  lantunan.

  * Anda pilih dua sahaja jenis-jenis pencemaran...sila nyatakan dikawasan mana yang

  tercemar dalam kawasan kajian anda..

  Punca-punca pencemaran alam sekitar

  a) Perkilangan.

 • 8/4/2019 Geografi Pmr 2011

  16/33

  Kilang-kilang juga dianggap sebagai punca pencemaran air yang utama. Kebanyakan kilang

  dibina di sepanjang sungai untuk memastikan bahan-bahan buangan disalirkan ke dalam

  sungai-sungai berkenaan. Masalah timbul apabila cecair kimia yang disalurkan ke dalam

  sungai tidak dirawat dan mengandungi bahan toksikyang mencemarkan air sungai.

  Kebanyakan kilang membuang sisa cecair dan pepejal ke dalam sungai yang mengakibatkan

  sungai tercemar. Irni biasanya dikaitkan dengan bahan agrokimia.

  Terdapat syarikat-syarikat yang tidak bertanggungjawab dan mementingkan keuntungan

  semata-mata telah membuang sisa kilang ke dalam sungai walaupun menyedari kesannya

  terhadap persekitaran.

  Selain itu,kekurangan pengetahuan menyebabkan pemilik industri tidak mengambil beratserta cuba mengelak piawaian keselamatan yang ditetapkan sama ada berhubung

  keselamatan manusia atau kestabilan alam sekitar.

  Selain itu juga terdapat kilang-kilang yang melepaskan asap dari serombong-serombong asap

  di kilang masing-masing tanpa memperdulikan masyarakat sekeliling. Lebih memburukkan

  lagi asap kilang ini berwarna hitam dan mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan.

  Contohnya kilang kelapa sawit, kilang getah, loji-loji pemprosesan petroleum dan lain-lain

  lagi..

  b) Kenderaan

  Fakta menunjukkan bahawa kenderaan merupakan faktor terbesar yang menyebabkan pencemaran

  udara. Dianggarkan setiap tahun, lebih kurang 13.6 juta tan gas-gas beracun yang berpunca

  daripada penggunaan kenderaan merosakkan kawasan hutan, tasik dan kehidupan laut. Gas

  beracun ini juga turut menambahkan kesan rumah hijau serta membahayakan kesihatan manusia

  sejagat.

  Selain itu juga, bilangan kenderaan yang terlalu banyak juga menyumbang kepada pencemaran

  alam sekitar. Asap kenderaan akan menghasilkan karbon monoksida dan menyebabkan udara

  semakin panas.

 • 8/4/2019 Geografi Pmr 2011

  17/33

  c) Pembakaran terbuka

  Ramai penduduk suka membakar sampah merata-rata dan secara terbuka. Sementara ada juga

  sebilangan penduduk yang tidak mengambil kira perasaan orang lain dengan membakar kawasan

  semak samun.

  Aktiviti membakar sawah-sawah padi selepas kerja menuai juga merupakan salah satu punca

  pencemaran alam sekitar juga.

  d) Sampah sarap

  Terdapat juga sebilangan masyarakat yang membuang sampah merata-rata terutama sekali

  penduduk yang tinggal di kawasan perumahan rakyat, rumah pangsa, rumah-rumah

  setinggan. Sikap ini akan menyebabkan pencemaran alam sekitar berlaku. Kebanyakan

  mereka tidak suka membuang sampah di tempat yang disediakan oleh pihak pemaju.

  e) Pembinaan

  Pencemaran selalunya berlaku apabila terdapat pembinaan rumah-rumah baru oleh syarikat

  pemaju. Kadangkala selepas pembinaan atau dalam proses pengubahsuaian rumah, sisa-sisa

  pepejal akan di buang di tepi-tepi jalan tanpa kebenaran.

  Ini akan mencemarkan lagi kawasan tersebut dan kemungkinan menjadi kawasan penternakan

  nyamuk.

  f) Perniagaan

  Kawasan perniagaan banyak menyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Jika kita lihat banyak

  pusat-pusat perniagaan yang gagal untuk menyediakan sistem pembuang sampah yang teratur.

  Kadangkala tempat pembuangan sampah yang dikhususkan pun mengeluarkan bau yang sangat

  busuk, berulat dan tidak terurus.

  Keadaan ini dapat dilihat di kawasan-kawasan pasar basah dan kedai-kedai persendirian.

  g) Petempatan.

 • 8/4/2019 Geografi Pmr 2011

  18/33

  Petempatan juga merupakan punca kepada pencemaran alam sekitar semakin serius. Bagi

  petempatan bandar , tong-tong sampah telah disediakan. Namun demikian untuk pembuang

  sampah-sampah dalam katogeri besar seperti almari, barang elektrik yang sudah rosak, perabot

  lama dan sebagainya, akan dikenakan kos pengangkutan. Jadi untuk tidak merugikan mereka,

  mereka akan membuangnya di tempat-tempat yang tersorok.

  Sementara bagi petempatan setinggan pula, keadaan lebih tidak terurus. Mereka membuang

  sampah mengikut suka hati mereka sahaja. Ini menyebabkan banyak bahan tercemar di longkang,

  parit dan sungai yang berhampiran.

  h) Perlombongan

  Selain itu, industri perlombongan juga tidak kurang penting dalam mengakibatkan

  pencemaran air. Cari gali petroleum di dasar laut dan tumpahan minyak adalah antara bukti

  nyata. Penggerudian perigi-perigi minyak dan letupan tangki minyak menyumbang kepada

  gejala ini. Apabila minyak ini bercampur dengan air laut atau sungai, is akan mengakibatkanair tercemar. Ini memberi kesan kepada kehidupan air seperti tumbuhtumbuhan dan haiwan

  akuatik yang seterusnya menjejaskan sumber protein manusia.

  *Hanya pilih empat punca sahaja dan huraikan. Huraian mestilah berkaitan dengan

  pencemaran yang berlaku di kawasan kajian anda.

  Buat nilai atau unsur patriotisme, selepas memilih 4 punca di atas..

  Contohnya, Masyarakat hendaklah sentiasa perihatin dan berusaha untuk mencegah pencemaran

  alam sekitar ini daripada terus berlaku. Kerjasama penduduk-penduduk setempat akan

  membuatkan masyarakat akan hidup dalam keadaan selesa dan harmoni..

  KESAN-KESAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR.

  a) Hujan asid

  Hujan asid secara semulajadi adalah berasid. Ini disebabkan air hujan yang turun

  akan bergabung dengan karbon dioksida dan gas-gas berasid yang terdapat di

  atmosfera. Bagaimanapun, disebabkan pada masa kini, penggunaan tenaga elektrik

  dan kereta telah menyebabkan bahan api fossil di bakar dalam jumlah yang banyak.

  Pembakaran bahan api fossil seperti minyak dan arang batu oleh logi tenaga dan

  dari ekzos kenderaan membebaskan berjuta-juta ton sulfur dioksida dan nitrogen

  oksida ke udara. Bahan pencemar ini disebarkan oleh angin dan akan bergabung

  dengan titisan air yang turun sebagai air hujan lalu membentuk asid sulfurik dan

  asid nitrik.

  Hujan asid yang turun ke bumi akan terkumpul menjadi pemendapan berasid. Ini

  berlaku apabila asid terkumpul dan menjadi semakin pekat. Asid yang terlalu pekat

  boleh menyebabkantumbuh-tumbuhan dan hidupan di dalam tasik mati, bangunan

  dan batu menjadi lemah dan rapuh, warna bangunan, kereta dan lain-lain menjadipudar, mudah rosak, dan cepat berkarat. Selain itu, hujan asid juga merosakkan

 • 8/4/2019 Geografi Pmr 2011

  19/33

  kesihatan manusia terutama mereka yang masih muda, golongan tua, dan mereka

  yang berpenyakit seperti mengidap asma.

  b) Jerebu

  Jerebu adalah merupakan zarah-zarah kecil yang boleh wujud secara semulajadi

  ataupun wujud akibat daripada kegiatan seharian manusia. Asap kilang, asap

  kenderaan dan juga asap pembakaran adalah faktor penyumbang kewujudan

  jerebu. Apabila zarah-zarah kecil berkumpul dengan jumlah yang banyak,

  bertaburan dan terapung di udara maka ia akan menyerap dan menghalang cahaya

  matahari untuk sampai ke permukaan bumi. Keadaan ini kemudiannya akan

  menyekat pemandangan dan menurunkan kadar penglihatan.

  Jerebu adalah satu fenomena yang begitu merunsingkan pada satu ketika dahulu.

  Ia bukan sahaja membawa kesan buruk kepada individu tetapi juga kepada negara.

  Jerebu selalunya berlaku di kawasan bandar.

  Kesan-kesan yang akan dialami setelah terdedah secara berterusan kepada jerebu

  termasuklah terasa gatal-gatal di bahagian kerongkong dan batuk-batuk,terasa

  sukar untuk bernafas atau sesak nafas, mata terasa pedih dan berair, hidung berair

  dan kerap bersin, kulit badan terasa gatal-gatal dan terasa sakit dada.

  c) Suhu meningkat

  Kenaikan suhu bumi dan penipisan lapisan ozon menjadi punca kepada pemanasan

  global yang dapat dirasakan oleh seluruh dunia. Kenaikan suhu bumi disebabkan

  oleh pembebasan gas-gas karbon dioksida dan terkumpul di dalam udara.

  Gas karbon dioksida yang terlalu banyak menyebabkan haba di bumi terperangkap

  dan akhirnya suhu bumi meningkat dan persekitarannya menjadi panas.

  Penyusutan lapisan ozon juga menyebabkan kejadian pemanasan global ini.

  Kesanya adalah permukaan bumi menjadi panas, ekosistem terganggu, banjir

  berlaku secara kerap dan juga berlakunya kejadian alam yang tidak normal.

  d) Air tercemar

  Hidupan air seperti ikan, siput, udang atau ketam akan mati dengan tumpahan

  minyak, pembuangan sampah dan sisa toksid yang dicemarkan. Selain dari itu

  pencemaran toksid yang masuk ke dalam air akan menyebabkan simptom kebas-

  kebas, sakit kepala, kabur penglihatan dan petuturan yang tidak betul.

  Sesetengahnya berakhir dengan kelumpuhan dan ada yang menemui maut.

  Pencemaran air yang berlaku memberi kesan bukan sahaja akan dialami oleh

  manusia bahkan turut memberi kesan kepada hidupan yang lain. Kesan kepada

  manusia adalah terhadap kesihatan mereka sendiri. Dimana antara kesan yangdianggap kronik akaibat pencemaran air yang berlaku adalah anomalia, iaitu

 • 8/4/2019 Geografi Pmr 2011

  20/33

  pembesaran tubuh dan tingkahlaku yang tidak normal, serta kurang daya ketahanan

  badan akibat penggunaan sumber air tersebut

  e) Bau busuk

  Bau buruk akan terhasil apabila sampah sarap yang tidak diselenggarakan dengan

  baik dibiarkan sahaja. Kehadiran lalat, ulat dan bahan bahan lain menyebabkan

  sampah ini akan mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan.

  Bau yang kurang menyenangkan penduduk setempat juga berlaku apabila

  petempatan mereka berdekatan dengan tempat pelupusan sampah, penternakan

  haiwan, kilang kelapa sawit dan kilang getah.

  LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN PENCEMARAN

  Cadangan untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar

  1. Menghijaukan kawasan

  Penanaman pokok seperti pokok buah-buahan di persekitaran taman perumahandapat mengurangkan masalah peningkatan suhu! Selain itu, kandungan karbon

  dioksida dalam udara dapat dikurangkan dan meningkatkan kandungan gas oksigenmelalui proses fotosintesisnya.

  2. Penggunaan petrol tanpa plumbum

  Penggunaan petrol tanpa plumbum dapat mengurangkan kandungan plumbumdalam pelepasan asap kenderaan. Langkah ini dapat mengurangkan masalah jerebu yang sering berlaku di waktu pagi dan juga dapat mengelakkan masalahkesihatan seperti batuk dan selsema daripada berlarutan.

  3. Program kitar semula

 • 8/4/2019 Geografi Pmr 2011

  21/33

  Udara yang tercemar akibat pembakaran terbuka yang dilakukan penduduk disekitar taman perumahan boleh diatasi dengan menggalakkan mereka menjualbarang-barang yang boleh dikitar semula kepada peniaga barang terpakai. Antarabarang yang boleh dikitar semula ialah surat khabar, majalah lama, kertas terpakaidan kotak kertas. Barang-barang ini boleh diproses semula untuk menghasilkan

  kertas baru.

  4. Kempen

  Kempen mencintai alam sekitar yang disiarkan dalam TV dan radio hendaklahdihayati supaya alam sekitar kita terpelihara. Rasa tanggungjawab perlu disemaidalam diri setiap individu agar alam sekitar bersih dan selamat untuk generasi akandatang.

  5. Catalytic converter

  Untuk mengurangkan pencemaran udara juga boleh digunakan denganmenukarkan catalytic converter .Pengurangan ini dilakukan dengan caramewajibkan penggunaan penukar bermangkin ( Catalytic Converters) dalam industripembuatan kenderaan bermotor. Penukar bermangkin dua hala (Two -way CatalyticConverters) boleh mengurangkan hingga 98% unsur-unsur pencemaran dengancara menukarkan Hidro Karbon dan Karbon Monoksida kepada Karbon Dioksidadan Wap. Penukar bermangkin tiga hala (three- way Catalytic Converters) pulaboleh mengoksidakan oksida-ksida Nitrogen tertentu, tanpa mengurangkankecekapan enjin atau menambahkan penggunaan minyak kenderaan bermotor.

  RUMUSAN

  Memandangkan dunia sekarang sedang diancam bahaya pencemaran, langkah-

  langkah wajar dan berkesan patut diambil. Langkah untuk melindungi alam sekitarini bukanlah tanggungjawab pihak kerajaan sahaja. Ia adalah tanggungjawabsemua pihak. Pengguna memainkan peranan yang terpenting dalam menanganimasalah pencemaran. Jika semua pihak ini bekerjasama untuk menangani masalahpencemaran, sudah tentu bumi akan di panjangkan usianya. Alam sekitar yangbersih dan terlindung mencerminkan masyarakat yang harmonis dan sihat bagimenerajui pembangunan sains dan teknologi negara di masa akan datang.

  Kesimpulannya, pencemaran air merupakan satu masalah sosial yang memerlukan kerjasama

  semua pihak untuk menanganinya. Kita harus memastikan bahawa persekitaran kita bersih

  dan selamat untuk hidup. Langkah-langkah perundangan penting dalam menangani masalah

  ini. Kesedaran melalui pendidikan alam sekitar juga dapat membendung fenomena ini.

 • 8/4/2019 Geografi Pmr 2011

  22/33

  UNSUR PATRIOTISME

  Contohnya, Masyarakat hendaklah sentiasa perihatin dan berusaha untuk mencegah pencemaran

  alam sekitar ini daripada terus berlaku. Kerjasama penduduk-penduduk setempat akan

  membuatkan masyarakat akan hidup dalam keadaan selesa dan harmoni..

  RUJUKAN

  1. BUKU DAN MAJALAH2. INTERNET3. KAJI SELIDIK4. TEMUBUAL.

  pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampunganair seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau,sungai, lautan dan air tanah adalah bahagian penting dalam siklus kehidupanmanusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain mengalirkanair juga mengalirkan sedimen dan polutan. Berbagai macam fungsinya sangatmembantu kehidupan manusia. Pemanfaatan terbesar danau, sungai, lautan dan airtanah adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluranpembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya berpotensi sebagai objekwisata.

  Walaupun fenomena alam seperti gunung berapi, badai, gempa bumi dll jugamengakibatkan perubahan yang besar terhadap kualitas air, hal ini tidak dianggapsebagai pencemaran.

  [sunting] Penyebab

  Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda-

  beda.

  Meningkatnya kandungannutriendapat mengarah padaeutrofikasi.

  http://id.wikipedia.org/wiki/Danauhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sungaihttp://id.wikipedia.org/wiki/Lautanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Air_tanahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Fenomenahttp://id.wikipedia.org/wiki/Fenomenahttp://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_berapihttp://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_berapihttp://id.wikipedia.org/wiki/Badaihttp://id.wikipedia.org/wiki/Badaihttp://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumihttp://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumihttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pencemaran_air&action=edit&section=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pencemaran_air&action=edit&section=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pencemaran_air&action=edit&section=1http://id.wikipedia.org/wiki/Nutrienhttp://id.wikipedia.org/wiki/Nutrienhttp://id.wikipedia.org/wiki/Nutrienhttp://id.wikipedia.org/wiki/Eutrofikasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Eutrofikasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Eutrofikasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Eutrofikasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Nutrienhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pencemaran_air&action=edit&section=1http://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumihttp://id.wikipedia.org/wiki/Badaihttp://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_berapihttp://id.wikipedia.org/wiki/Fenomenahttp://id.wikipedia.org/wiki/Air_tanahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Lautanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sungaihttp://id.wikipedia.org/wiki/Danau
 • 8/4/2019 Geografi Pmr 2011

  23/33

  Sampah organik seperti air comberan (sewage) menyebabkan peningkatan kebutuhan

  oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang

  dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem.

  Industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbahnya seperti logam

  berat,toksinorganik,minyak, nutrien dan padatan. Air limbah tersebut memiliki efek

  termal, terutama yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik, yang dapat jugamengurangi oksigen dalam air.

  Seperti limbah pabrik yg mengalir ke sungai seperti di sungai citarum

  pencemaran air oleh sampah

  [sunting] Akibat

  Dapat menyebabkan banjir

  Erosi

  Kekurangan sumber air

  Dapat membuat sumber penyakit Tanah Longsor

  Dapat merusak Ekosistem sungai

  Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau

  biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia,hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti.

  Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan

  manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi atau

  polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara. Sifat alami udara mengakibatkan

  dampak pencemaran udara dapat bersifat langsung dan lokal, regional, maupun

  global.

  Strategi Bersepadu Atasi Pencemaran Air

  AIR adalah komponen penting dalam kehidupan manusia dan menyokong kepada sistem

  kehidupan global. Air sumber penting untuk minuman, sistem kebersihan, pertanian,

  industri, pembangunan bandar, kuasa hidro, perikanan, pengangkutan, pengurusan tanah rata

  atau rendah dan kegiatan lain. Pengurusan air secara tidak cekap boleh menyebabkan

  wujudnya krisis air.

  Air mewakili 70 peratus daripada isi bumi dan tidak dapat dinafikan bahawa ia adalah antara

  bahan semula jadi paling penting di dunia. Air mengandungi hidrogen dan oksigen dan iaamat penting dalam isi planet ini untuk membesar dan tumbuh.

  http://id.wikipedia.org/wiki/Logam_berathttp://id.wikipedia.org/wiki/Logam_berathttp://id.wikipedia.org/wiki/Logam_berathttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Toksin&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Toksin&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Toksin&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Minyakhttp://id.wikipedia.org/wiki/Minyakhttp://id.wikipedia.org/wiki/Minyakhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pembangkit_listrikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pembangkit_listrikhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pencemaran_air&action=edit&section=2http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pencemaran_air&action=edit&section=2http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pencemaran_air&action=edit&section=2http://id.wikipedia.org/wiki/Fisikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Fisikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kimiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Kimiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Biologihttp://id.wikipedia.org/wiki/Biologihttp://id.wikipedia.org/wiki/Atmosferhttp://id.wikipedia.org/wiki/Atmosferhttp://id.wikipedia.org/wiki/Polusi_suarahttp://id.wikipedia.org/wiki/Polusi_suarahttp://id.wikipedia.org/wiki/Panashttp://id.wikipedia.org/wiki/Panashttp://id.wikipedia.org/wiki/Panashttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Polusi_cahayahttp://id.wikipedia.org/wiki/Polusi_cahayahttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lokal&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lokal&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Regionalhttp://id.wikipedia.org/wiki/Regionalhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Global&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Global&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Global&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Regionalhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lokal&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Polusi_cahayahttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Panashttp://id.wikipedia.org/wiki/Polusi_suarahttp://id.wikipedia.org/wiki/Atmosferhttp://id.wikipedia.org/wiki/Biologihttp://id.wikipedia.org/wiki/Kimiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Fisikhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pencemaran_air&action=edit&section=2http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangkit_listrikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Minyakhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Toksin&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Logam_berathttp://id.wikipedia.org/wiki/Logam_berat
 • 8/4/2019 Geografi Pmr 2011

  24/33

  Walaupun mengetahui kepentingan air dalam kehidupan, manusia bagaimanapun

  nampaknya begitu mudah mengabaikannya dengan mencemarkannya dan mengotorkan

  longkang, sungai, tasik dan laut.

  Pengarah Urusan Segi Perkasa Sdn Bhd, Hisham Jabar, dalam kertas kerja bertajukMeminimumkan Pencemaran Alam Sekitar Melalui Pengurusan Industri Kumbahan Air

  Secara Efektif, berkata secara perlahan-lahan manusia sebenarnya mengancam planet

  sehingga ke tahap organisma mula mati pada kadar yang amat pantas.

  Selain ancaman terhadap organisma yang mulai mati, air minuman yang paling penting

  untuk menjalani kehidupan sihat juga kadangkala dicemari dengan serius. Sehubungan itu,

  untuk mengatasi pencemaran air, kita harus memahami masalah dan sekali gus menjadi

  sebahagian daripada usaha mencari penyelesaian.

  Pencemaran mengikut definisi bermaksud: "Untuk merosakkan atau tidak bersih atau kotor."

  Pencemaran air berlaku apabila sumber air dicemari berikutan sejumlah besar bahan tertentubercampur dalam air. Apabila air dirasakan tidak sesuai untuk digunakan manusia, maka ia

  akan didefinisikan sebagai pencemaran air.

  Ada dua jenis pencemaran air yang biasa kita dengar; sumber terus atau sumber yang tidak

  terus. Pencemaran dari sumber terus bermaksud apabila bahan yang bahaya dipancarkan

  kepada sumber air, contohnya limpahan minyak ke dalam laut. Contoh lain pencemaran

  sumber terus ialah sisa buangan dari kilang, pengaliran bahan cairan dari kilang, kilang

  rawatan bahan buangan dan banyak lagi yang terdedah kepada mencemarkan sumber air

  utama.

  Pencemaran dari sumber yang tidak terus pula menyumbangkan pencemaran dari perubahan

  alam sekitar. Sebagai contoh ialah racun serangga di ladang yang kemudian mengalir ke

  tempat lain menerusi hujan yang kemudian memberi kesan kepada kehidupan akuatik.

  Contoh lain pula ialah pencemaran yang memasuki bekalan air menerusi tanah atau bumi

  dan daripada atmosfera air hujan. Tanah dan air dari bumi mengandungi sisa keladak

  daripada kerja pertanian manusia (contohnya racun serangga di ladang) yang dimusnahkan

  dengan tidak betul. Pencemaran atmosfera juga berpunca daripada manusia seperti

  penggunaan kenderaan (asap ekzos, kilang dan juga proses membuat roti).

  Pengaliran keluar kumbahan air menerusi sektor perindustrian sama ada berskala besar,

  sederhana atau kecil adalah antara punca serta penyumbang kepada pencemaran alam sekitar jika tiada perancangan, langkah pencegahan dan rawatan secara efektif. Kumbahan air

  mengandungi bahan keluli, bakteria, organik dan bahan bukan organik boleh merosakkan

  alam sekitar serta akan meningkatkan ancaman kepada alam sekitar dan sekali gus

  mencemarkan air.

  Air kumbahan boleh dikategorikan kepada beberapa jenis sama ada ia mengandungi bahan

  keluli, organik, bahan bukan organik, serangan bakteria dan pencemaran jenis lain.

  Sehubungan itu, dengan memahami bentuk sesetengah air lebihan, kita boleh merawat air

  lebihan berkenaan secara efektif untuk memastikan ia mencapai tahap kebersihan yang

  sesuai dengan taraf alam sekitar.

  Bagaimanapun, ada teknologi untuk mengawasi pencemaran dari sumber terus walaupun

 • 8/4/2019 Geografi Pmr 2011

  25/33

  faktor politik mungkin menyukarkan keadaan. Pencemaran dari sumber tidak terus

  bagaimanapun sukar dikawal. Pencemaran yang berpunca daripada sumber tidak terus

  adalah faktor majoriti atau utama kepada pencemaran yang berlaku di tasik dan sungai.

  Pencemaran air kumbahan sudah menjadi krisis utama dunia. Bekalan air berkualiti yang

  tidak menentu untuk bahan minuman, pertanian, perladangan, industri dan lain-lain sejakbertahun-tahun lalu turut menimbulkan masalah. Dengan bekalan air yang tidak mencukupi,

  cara rawatan dan kitar semula adalah perkara utama yang harus dicapai untuk mengekalkan

  sumber bekalan air yang amat terhad. Secara geografi, pencemaran air lebihan di Malaysia

  secara amnya tidak kritikal dan hanya memberikan kesan minimum kepada alam sekitar,

  masyarakat dan pertanian.

  Bagaimanapun, ada beberapa laporan mengenai krisis pencemaran air, penyakit berbahaya

  dan beberapa isu lain yang penting untuk memastikan rawatan air lebihan itu menjadi lebih

  efektif.

  JENIS PENCEMARAN AIR:

  Bahan Toksik sejenis pencemaran berbentuk kimia yang tidak terhasil dalam sistem

  akuatik. Penyumbang terbesar kepada pencemaran kimia ialah racun rumpai, racun serangga

  dan bahan buangan industri.

  Bahan Organikpencemaran organik berlaku apabila lebihan bahan organik seperti baja dan

  kumbahan memasuki air. Apabila bahan organik ini meningkat di dalam tangki air, jumlah

  bahan hancur akan meningkat. Bahan hancur atau bahan reput ini akan tumbuh pantas dan

  menggunakan banyak oksigen apabila ia membesar. Ini mengakibatkan pengurangan oksigen

  apabila proses kehancuran berlaku. Kekurangan oksigen akan membunuh organisma akuatik.

  Apabila organisma akuatik itu mati, ia akan sama musnah dengan bahan hancur berkenaan,

  sekali gus meningkatkan pengurangan oksigen berkenaan.

  Sejenis pencemaran organik boleh berlaku apabila pencemaran bahan bukan organik seperti

  nitrogen dan fosfat meningkat dalam sistem akuatik. Kadar tinggi bahan berkenaan

  menyebabkan peningkatan keterlaluan tumbuhan dan rumpair. Apabila tumbuhan dan

  rumpair itu mati, ia menjadi bahan organik di dalam air. Bahan tumbuhan berkenaan akan

  reput dengan pantas, sekali gus mengurangkan kadar oksigen. Proses pantas pertumbuhan

  tumbuhan itu kemudian diikuti dengan peningkatan aktiviti oleh bahan hancur berkenaan

  dan dengan kekurangan kadar oksigen yang dikenali sebagai eutrophication.

  Pencemaran Terma pencemaran jenis itu boleh berlaku apabila air digunakan sebagai

  bahan penyejuk berdekatan kilang industri dan kemudian kembali kepada persekitaran

  akuatik dengan kadar suhu yang lebih tinggi, sebagai ia sepatutnya. Pencemaran terma boleh

  menyebabkan berlakunya pengurangan kadar oksigen di dalam air dan meningkatkan kadar

  keperluan biologikal oleh organisma akuatik untuk oksigen.

  Pencemaran Ekologikal ini berlaku apabila pencemaran bahan kimia, pencemaran organik

  atau pencemaran terma berlaku daripada persekitaran alam, bukannya aktiviti kemanusiaan.

  Sebagai contoh, pencemaran ekologikal akan meningkat daripada bahan aliran selepas

  berlakunya tanah runtuh, yang juga akan meningkatkan jumlah kotoran dalam air. Contohlain ialah apabila haiwan seperti rusa mati lemas dalam banjir dan kemudian sejumlah besar

 • 8/4/2019 Geografi Pmr 2011

  26/33

  bahan organik yang mengalir ke dalam air. Kejadian geologikal seperti ledakan gunung

  berapi juga boleh menjadi sumber kepada pencemaran ekologikal.

  KESAN PENCEMARAN AIR

  Implikasi Kesihatan semua jenis pencemaran air mempunyai kesan dan berbahaya kepada

  manusia serta spesies lain jika ia terlalu serius. Contohnya, sodium boleh menjadi implikasi

  kepada masalah jantung, nitrat pula mampu menyebabkan masalah darah. Merkuri dan

  plumbum boleh mengakibatkan masalah saraf. Sesetengah bahan pencemaran boleh

  menyebabkan barah. DDT (racun serangga) adalah toksik kepada manusia dan boleh

  mengubah kromosom. Polychlorinated biphenyls (PCB) boleh merosakkan hati dan sistem

  saraf, gangguan kulit, muntah-muntah, demam panas, cirit-birit dan keadaan tidak normal

  yang bahaya.

  Disenteri, salmonela, cryptosporidium dan hepatitis adalah antara penyakit yang berjangkit

  menerusi keracunan air minuman dan air untuk mandi. Sesetengah pantai, sungai dan tasiktidak sesuai untuk orang ramai bersantai kerana bahan buangan kilang yang mencemari

  kawasan itu.

  Pencemaran air juga menjadi masalah yang amat serius di negara dunia ketiga di mana

  jutaan manusia mendapatkan air minuman dari kawasan yang dicemari dengan bahan

  buangan manusia sendiri. Pencemaran sebegini dikatakan menyebabkan lebih tiga juta

  kematian setiap tahun kerana cirit-birit, kebanyakannya terdiri daripada kanak-kanak.

  KESAN KEPADA HIDUPAN AKUATIK

  Alam sekitar rosak dengan teruk terutama di tempat yang mengalami pencemaran air.

  Pencemaran air memberi kesan kepada sistem eko laut, sungai, muara, tasik dan air dari

  tanah.

  Bagaimanapun, pencemaran air bukan hanya memberi kesan kepada alam sekitar, malah

  turut memberikan kesan kepada spesies yang menggunakan alam sebagai habitat. Hidupan

  liar akuatik adalah antara mangsa pencemaran air. Sejenis pencemaran yang memberikan

  kesan kepada air ialah bentuk fizikal, seperti peningkatan suhu. Oleh kerana air dialirkan

  daripada kilang industri, hampir 15 sehingga 25 miligram air yang dipanaskan dialirkan ke

  dalam sistem penyejuk air.

  Apabila air panas itu dialirkan keluar ke sungai, suhu air sungai itu akan meningkat.

  Hasilnya, ia akan mengganggu perhubungan ekologikal di antara sistem air dan hidupan

  akuatik. Malah, peningkatan suhu walau sedikit adalah bahaya kepada pelbagai ikan dan

  hidupan akuatik lain.

  KESAN KEPADA TUMBUHAN BIOMASS

  Pencemaran air turut memberi kesan kepada tumbuhan. Dengan peningkatan pencemaran

  kimia seperti nitrat dan fosfat, ia boleh menyebabkan kerosakan rumpair dalam sistem air,sekali gus mengubah habitat tumbuhan akuatik.

 • 8/4/2019 Geografi Pmr 2011

  27/33

  KESAN KEPADA TANAH BASAH

  Tanah basah menyediakan habitat kepada banyak organisma hidup dan spesies tumbuhan.

  Apabila fosforus daripada pencemaran bahan kimia ditambah dalam sistem air, lebih banyakrumpair tumbuh. Kebanyakan daripada fosforus yang ditambah ke dalam sistem air

  dihasilkan daripada kilang industri yang berhampiran. Dengan peningkatan fosforus, ia

  menyebabkan ekosistem menjadi tidak seimbang.

  Pencemaran air berkaitan dengan jatuhnya kualiti air yang diukur daripada kriteria

  biologikal, kimia dan fizikal.

  Berikut adalah senarai untuk menjelaskan antara kesan utama daripada pencemaran air:

  l Campuran terlalu banyak bahan organik dalam air akan menyebabkan ia tercemar dan

  kekurangan oksigen. Kadar oksigen yang rendah akan membunuh ikan, tumbuhan danorganisma lain.

  l Pencemaran biologi termasuk kehadiran bakteria dan pelbagai jenis penyakit lain yang

  mengandungi mikro organisma.

  l Nutrien (zat seperti nitrogen dan fosforus) hasil daripada aktiviti manusia boleh

  menyebabkan pencemaran air minuman. Nitrogen dan fosforus daripada ladang haiwan dan

  racun untuk bidang pertanian menyebabkan pencemaran serius di dalam sungai, tasik dan

  laut.

  l Minyak yang dibuang ke dalam air, seperti ke laut menyebabkan pencemaran air yang

  serius.

  l Bahan keluli yang berat seperti raksa, zink dan kadmium juga amat bahaya kepada alam

  sekitar.

  l Pencemaran terma yang berlaku apabila proses pemanasan dibuat di dalam kilang yang

  memberikan kesan kepada air.

  l Bahan radio aktif dalam air juga menyebabkan pencemaran air yang serius.

  l Keladak adalah antara pencemaran air yang paling utama.

  RAWATAN AIR KUMBAHAN

  Rawatan air kumbahan adalah proses bahan pejal diasingkan dan kemudian ditukar daripada

  bahan pepejal kepada bahan mineral. Cara biasa untuk merawat air biasanya dibahagikan

  kepada tiga peringkat; Rawatan Primary, Rawatan Secondary dan Rawatan Tertiary. Tiga

  cara untuk mengawal air kumbahan industri ialah dengan mengawal selia puncanya di

  sesebuah kilang berkenaan, air kumbahan sebelum dirawat untuk dibuang dengan

  menggunakan cara rawatan berbeza atau air kumbahan boleh dirawat secara penuh di kilangsama ada ia kemudian diguna semula atau dibuang terus.

 • 8/4/2019 Geografi Pmr 2011

  28/33

  Tujuan rawatan biasa untuk air kumbahan ialah bagi mengurangkan bahaya dan selamat

  digunakan oleh manusia, selain menghilangkan terus, mengurang atau minimum kesan air

  kumbahan supaya ia boleh digunakan sebagai air berkualiti kepada alam sekitar.

  Dalam menangani isu pencemaran air, pelbagai pihak perlu menyedari bahawatanggungjawab masing-masing termasuk kerajaan, pengusaha kilang, industri dan

  masyarakat bekerjasama untuk meminimumkan pencemaran alam sekitar. Pendekatan secara

  bersepadu dengan memahami, membina dan menguruskan strategi pengawalan pencemaran

  adalah amat penting untuk memastikan kejayaannya.

  Pencemaran sungai

  ejak beberapa tahun, kerajaan telah melancarkan kempen Sayangi Sungai dalam

  negara yang merangkumi pelbagai usaha memantau, memulihara, membersih dan

  mengindahkan keadaan sungai. Walaupun begitu, belakangan ini, isu pencemaran

  sungai kian serius sehinggakan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, Datuk Seri

  Azmi Khalid melahirkan rasa kecewanya kerana tidak terdapat kesan yang boleh

  dibanggakan terhadap keadaan banyak sungai kita.

  Masalahnya tidak kelihatan apa-apa tindakan berkesan dilakukan. Mereka yangmendiami sekitaran sungai seperti pengusaha kilang, peniaga gerai makan dan juga

  penghuni rumah masih menganggap sungai sebagai tempat untuk menyalurkan

  sampah dan segala macam sisa yang hendak dibuang.

  Pihak berkuasa tempatan (PBT) dan kerajaan negeri perlu mengadakan pelbagai

  acara membabitkan orang ramai dan industri. Sokongan orang ramai dan swasta

  adalah penting sekiranya kempen menyayangi sungai dikehendaki mendatangkan

  kesan. Perasaan cintakan sungai yang mengalir melalui kediaman atau bandar

  mereka diami adalah milik mereka juga perlu dipupuk. Hanya dengan cara begini, baru akan timbul perasaan menyayangi sungai mereka sendiri dan dengan itu

  mereka juga berusaha memuliharanya daripada dicemari. Apa pun kebanyakan

  sungai dan kawasan lembahnya terus dilanda pencemaran. Malah tahap

  pencemaran terhadap beberapa batang sungai semakin teruk hingga ada yang

  terpaksa dikategorikan sebagai sudah mati.

  Mengikut perangkaan yang diberikan oleh Ketua Pengarah Jabatan Perairan dan

  Saliran, Datuk Keizrul Abdullah, kedudukan sungai dalam negara kita sebenarnya

  semakin meruncing. Daripada keseluruhan 120 kawasan lembah sungai yangdipantau Jabatan Alam Sekitar (JAS) kedudukan pencemarannya semakin buruk

 • 8/4/2019 Geografi Pmr 2011

  29/33

  dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002, masih ada 63 sungai dikategorikan sebagai

  bersih, tetapi setahun kemudian hanya tinggal 58 sungai yang masih bersih. Pada

  2002, 43 sungai dianggap sudah tercemar manakala setahun kemudian jumlah

  sungai yang tercemar meningkat kepada 53. Bagaimanapun, jumlah sungai yang

  mengalami pencemaran teruk tinggal sembilan batang saja pada 2003 berbandingdengan 14 sebelum itu. Tidak diketahui apakah yang menyebabkan lima sungai

  yang tercemar teruk pada 2002 bertambah baik setahun kemudian.

  Pemantauan yang dilakukan Jabatan Alam Sekitar menunjukkan bahawa kiranya

  tidak ada rancangan berkesan memelihara kebersihan sungai, kedudukan

  kebanyakan sungai dalam negara akan terus dilanda pencemaran. Hal ini

  disebabkan, keseluruhannya rakyat negara ini amat kurang prihatin terhadap tahap

  kebersihan sungai. Kebanyakan daripada mereka seolah-olah tidak pernah terfikir

  bahawa merekalah juga yang menyebabkan keadaan kebanyakan sungai kita terus

  tercemar. Penghuni rumah di tepi sungai baik setinggan atau pun tidak,

  berterusan menganggap sungai seperti saliran membuang najis dan sampah.

  Kalau diperhatikan kawasan perumahan, bangunan dan rumah kedai yang

  didirikan 30 atau 40 tahun lalu semuanya membelakangkan sungai. Ramai ketika

  itu menjadikan sungai sebagai saliran sampah dan najis. Sehingga kini pun ketika

  pemaju perumahan misalnya sudah tidak lagi menganggap sungai sebagai saliran

  sampah dan mula mendirikan rumah menghadap sungai, itupun orang ramai

  masih tidak dapat mengikis pandangan mereka terhadap sungai.

  Selagi tahap kesedaran terhadap kebersihan sungai tidak dapat diwujudkan, selagiitulah segala usaha untuk memulihkan sungai tidak akan berkesan. Kesedaran

  demikian ini seharusnya dipupuk daripada bangku sekolah lagi. Perasaan cinta

  akan sungai dan prihatin terhadap persekitaran alam didedahkan kepada murid di

  sekolah lagi supaya apabila dewasa kelak mereka akan lebih prihatin terhadap

  usaha kebersihan alam sekitar. Media juga boleh memainkan peranan untuk

  meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap pentingnya sungai dipelihara

  supaya terus bersih.

  Demikian juga walaupun ada pelbagai peraturan dan undang-undang mencegahkotoran dan sisa pengilangan atau ternakan dibuang ke sungai, kegiatan tidak

  bertanggungjawab ini tetap diteruskan. Pemantauan dan pencegahan oleh Jabatan

  Alam Sekitar dan pihak berkuasa tempatan perlu ditingkatkan. Lazimnya, apabila

  pencemaran didedahkan media, barulah mereka bertindak. Bahkan kadangkala

  pesalah hanya dikenakan kompaun yang tidak seberapa sehingga tidak wujud

  perasaan takut menghadapi tindakan. Walaupun ada peruntukan membolehkan

  kilang yang secara berterusan membuang sisa dan sisa toksik ditutup, apakah

  tindakan drastik demikian ini pernah diambil? Sebenarnya kalau ada kemahuan,

  sungai-sungai ini sememangnya boleh dipulihkan menjadi bersih agar ikan akan

 • 8/4/2019 Geografi Pmr 2011

  30/33

  dapat membiak kembali dan berbagai-bagai kegiatan riadah dan pelancongan boleh

  dilaksanakan menggunakan sungai terbabit.

  Jelasnya, segala usaha mungkin akan mengambil masa tetapi sekiranya ada

  keazaman dan dengan perangan rapi dan dapat pula dilaksanakan dengan betultanpa pengecualian tentunya sungai-sungai yang terjejas dapat dipulihkan.

  PENCEMARAN TANAH

  Pencemaran tanah bermaksud perbuatan yang berlaku kepada sesuatu kawasan sehinggaterjadinya pertukaran warna, kesuburan dan hakisan. Ianya disebabkan oleh bahan buangan dalambentuk air atau pepejal. Bahan pencemar terdiri daripada pencemar organik, kimia atau fizik.Seriusnya pencemaran tanah bergantung kepada kesuburan tanah. Pencemaran menunjukkantahap serius apabila kesuburan tanah sudah hilang. Tanah akan bertukar warna menjadi kehitamandan tumbuh-tumbuhan di kawasan tersebut akan menjadi layu.

  Punca Pencemaran

  Bahan buangan kilang - minyak, sisa toksik dan sisa-sisa kilang ( dibiarkan begitu sahajaatau ditanam dalam tanah ).

  Masyarakat - pembuangan sampah merata-rata tempat dan pelupusan yang tidak sistematik.

  Kesan Pencemaran

  Kesuburan tanah - tercemar dan tidak sesuai untuk tujuan pertanian.

 • 8/4/2019 Geografi Pmr 2011

  31/33

  KERJA KURSUS GEOGRAFI SMK SG PUSU 2011

  BORANG SOAL SELIDIK

  NAMA PELAJAR: AMIRUL AFIF BIN AHMAD RAHAYUDDIN

  NAMA RESPONDEN :..............................................................................................

  ALAMAT RESPONDEN : ........................................................................................

  ARAHAN : SILA TANDAKAN ATAU X PILIHANYANG DIBERIKAN.

  A. JENIS-JENIS PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI KAWASAN KAJIAN

  JENIS

  PENCEMARAN

  TANDAKAN

  / X

  AIR

  UDARA

  TANAH

  BAU

  BUNYI

 • 8/4/2019 Geografi Pmr 2011

  32/33

  B. PUNCA PENCEMARAN ALAM SEKITAR TERHADAP KAWASAN KAJIAN

  PUNCA

  PENCEMARAN ALAM SEKITAR

  TANDAKAN

  / X

  PERKILANGAN

  PEMBINAAN

  PETEMPATAN

  SAMPAH SARAP

  SISA TOKSID

  TUMPAHAN MINYAK

  PERNIAGAAN

  KENDERAAN

  PENTERNAKAN

  PEMBAKARAN TERBUKA

  PERLOMBONGAN

  RACUN RUMPAI/SERANGGA

  BAJA KIMIA

  SISA DOMESTIK

  C. KESAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI KAWASAN KAJIAN

  KESAN TANDAKAN

  / X

  UDARA TERCEMAR

  SUHU MENINGKAT

  BAU BUSUK

  JEREBU

  AIR TERCEMAR

  PENYAKIT

  HIDUPAN AKUATIK TERANCAM

  HUJAN ASID

  TANAH BERASID

 • 8/4/2019 Geografi Pmr 2011

  33/33

  C. LANGKAH MENGURANGKAN KESAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR DIKAWASAN KAJIAN

  KESAN TANDAKAN

  / X

  KEMPEN CINTAI ALAM SEKITAR

  PENGUATKUASA UNDANG-UNDANG

  KITAR SEMULA

  PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

  RAWATAN AIR KUMBAHAN

  PENAPIS ASAP

  INSINERATOR/TAPAK PELUPUSANPETROL TANPA PLUMBUM

  CATALYTIC CONVERTER