Transcript
 • Autori :

  Radna grupa : Tim 3

  lanovi grupe : Rade Radii RA69-2011 Stefana Tomi RA12-2011 Jovana Muicki RA10-2011

  Objekat : Osnova 3

 • 1.1 Opti podaciInvestitor: FAKULTET TEHNIKIH NAUKA, sa seditem u Novom Sadu, na adresi Trg Dositeja Obradovia 6.Naziv dokumentacije: Projekat raunarske mree

  1.2 Zakonska i tehnika regulativaPri izradi predmetnog projekta projektant je duan da vodi rauna o potovanju sledeih standarda i zakona : Meunarodni standardi iz serije ISO 11801;Kompatibilnost sa standardima za mrenu infrastrukturu iz IEEE serije 802;Zakon o planiranju i izgradnji objekata

 • 1.3 Projektni zahtevi

  Potrebno je izraditi Projekat jedinstvene infrastrukture za prenos podataka u datom objektu, koji bi omoguio mrenu podrku za distibuirani informacioni sistem za sve organizovane delove locirane u datom objektu.Pri izradi Projekta potrebno je uzeti u obzir potrebe korisnika za najmanje sledeih 5 (pet) godina.U okviru Projekta potrebno je sagledati trenutno stanje komunikacione infastrukture i planiranih reenja u okviru datog objekta i mogunost njihove integracije u projektovano reenje.

 • 4. Pri projektovanju primenjivati sledei metodoloki pristup:i) Projektovanje sprovoditi po proceduri koja obuhvata: - Snimanje postojeeg stanja - Projektovanje reenja - Verifikaciju reenja od strane Fakulteta tehnikih nauka. ii) Pri projektovanju maksimalno koristiti savremenom metodologijom za projektovanje informacionih i komunikacionih sistema;iii) U izradi projektne dokumentacije koristiti sledee softverske alate: - Za izradu tekstova softverski sistem MS Office ;5. Projektom treba da budu definisani sledei elementi fizike arhitekture lokalne raunarsko komunikacione mree datog objekta: - Pasivna infrastruktura; - Specifikacija komunikacionih vorita;

 • 1.4 Predmet i nain primopredaje projektaDokument PROJEKAT RAUNARSKE MREE bie prezentovan u elektronskoj formi upotrebom MS PowerPoint paketa.Zavrni dokument sadri sledee elemente:Projektni zadatak;Prikaz zateenog stanja;Fiziku arhitekturu mree;Grafiki prikaz sa sledeim detaljima:Raspored prikljunih mestaLokacija komunikacionih voritaTrase polaganja kablovaNain voenja kablovaNain obeleavanja pasivne opremeKablovske listeSpecifikaciju pasivne opreme neophodne za kompletnu izgradnju mreePrijem projekta vri komisija Fakulteta tehnikih nauka.

 • Prikaz zateenog stanja

 • Prostorije

  Oznaka prostorijeNamena prostorijeBroj zaposlenihPlanirani broj prikljunih mestaK1Kancelarija618K2Kancelarija618K3Kancelarija26K4Kancelarija39K5Kancelarija26K6Kancelarija26K7Kancelarija26K8Kancelarija26K9Kancelarija26K10Kancelarija26K11Kancelarija26K12Kancelarija26K13Kancelarija39

  Oznaka prostorijeNamena prostorijeBroj zaposlenihPlanirani broj prikljunih mestaK14Kancelarija13K15Kancelarija26K16Kancelarija26K17Kancelarija39K18Kancelarija39O1Ostava00O2Ostava00O3Ostava0004Ostava00T1Toalet00T2Toalet00PP1Prazna prostorija00PP2Prazna prostorija00SS1Sala za sastanke018

 • NapomeneU prostoriji SS1 (sala za sastanke) nema zaposlenih ali je predvieno 18 prikljunih mesta za potrebe sastanka.Visina plafona 3m.Sve kanalnice idu na zid.

 • Fizika arhitektura mree

 • Nain voenja kablovaKablovi u hodnicima se vode iznad sputenog plafona.Visina postavljanja prikljunih kutija iznosi 0,6m.Sve horizontalne kanalice su postavljene u visini plafona.Vertikalne kanalice se sputaju od horizontalnih do prikljune kutije.Predvieno je korienje 3 vrste kanalnica:40x16 i 40x25 kao horizontalne30x15 kao vertikalne

 • Nain voenja kablovaSve prikljune kutije su sa tri prikljuna mesta.Povezivanje patch-panela i prikljunih kutija vri se sa UTP kablom punog preseka kategorije 6.

 • Nain obeleavanja pasivne opremeOznaka prikljune kutije: PKBRPK prikljuna kutijaBR redni broj kutije u zgradiOznaka prikljunog mesta: X-PKBR-L/S/DX oznaka prostorijePKBR oznaka prikljune kutijeL/S/D levo, srednje ili desno prikljuno mestoOznaka kablova: K-X-PKBR-L/S/DK kabelX-PKBR-L/S/D oznaka prikljunog mesta

 • Nain obeleavanja pasivne opremeOznaka porta na patch-panelu: PPX-POYPP oznaka patch-panelaX redni broj patch-panela u ormanuPO oznaka portaY redni broj porta na patch-panelu

 • Lista kablova

  Redni broj kablaOznaka kablaPoetna taka kablaKrajnja taka kablaDuina kabla (m)1.K-K1-PK1-LPP1-PO1K1-PK1-L702.K-K1-PK1-SPP1-PO2K1-PK1-S703.K-K1-PK1-DPP1-PO3K1-PK1-D704.K-K1-PK2-LPP1-PO4K1-PK2-L665.K-K1-PK2-SPP1-PO5K1-PK2-S666.K-K1-PK2-DPP1-PO6K1-PK2-D667.K-K1-PK3-LPP1-PO7K1-PK3-L638.K-K1-PK3-SPP1-PO8K1-PK3-S639.K-K1-PK3-DPP1-PO9K1-PK3-D6310.K-K1-PK4-LPP1-P010K1-PK4-L6411.K-K1-PK4-SPP1-P011K1-PK4-S6412.K-K1-PK4-DPP1-PO12K1-PK4-D6413.K-K1-PK5-LPP1-PO13K1-PK5-L6014.K-K1-PK5-SPP1-PO14K1-PK5-L6015.K-K1-PK5-DPP1-PO15K1- PK5-D6016.K-K1-PK6-LPP1-PO16K1-PK6-D5617.K-K1-PK6-SPP1-PO17K1-PK6-S5618.K-K1-PK6-DPP1-PO18K1-PK6-D56

  Redni broj kablaOznaka kablaPoetna taka kablaKrajnja taka kablaDuina kabla (m)19.K-K2-PK7-LPP1-PO19K2-PK7-L6420.K-K2-PK7-SPP1-PO20K2-PK7-S6421.K-K2-PK7-DPP1-PO21K2-PK7-D6422.K-K2-PK8-LPP1-PO22K2-PK8-L6023.K-K2-PK8-SPP1-PO23K2-PK8-S6024.K-K2-PK8-DPP1-PO24K2-PK8-D6025.K-K2-PK9-LPP2-PO1K2-PK9-L5626.K-K2-PK9-SPP2-PO2K2-PK9-S5627.K-K2-PK9-DPP2-PO3K2-PK9-D5628.K-K2-PK10-LPP2-PO4K2-PK10-L7129.K-K2-PK10-SPP2-PO5K2-PK10-S7130.K-K2-PK10-DPP2-PO6K2-PK10-D7131.K-K2-PK11-LPP2-PO7K2-PK11-L6732.K-K2-PK11-SPP2-PO8K2-PK11-S6733.K-K2-PK11-DPP2-PO9K2-PK11-D6734.K-K2-PK12-LPP2-PO10K2-PK12-L6335.K-K2-PK12-SPP2-PO11K2-PK12-S6336.K-K2-PK12-DPP2-PO12K2-PK12-D63

 • Redni broj kablaOznaka kablaPoetna taka kablaKrajnja taka kablaDuina kabla (m)37.K-K3-PK13-LPP2-PO13K3-PK13-L4738.K-K3-PK13-SPP2-PO14K3-PK13-S4739.K-K3-PK13-DPP2-PO15K3-PK13-D4740.K-K3-PK14-LPP2-PO16K3-PK14-L4441.K-K3-PK14-SPP2-PO17K3-PK14-S4442.K-K3-PK14-DPP2-PO18K3-PK14-D4443.K-K4-PK15-LPP2-PO19K4-PK15-L4544.K-K4-PK15-SPP2-PO20K4-PK15-S4545.K-K4-PK15-DPP2-PO21K4-PK15-D4546.K-K4-PK16-LPP2-PO22K4-PK16-L4347.K-K4-PK16-SPP2-PO23K4-PK16-S4348.K-K4-PK16-DPP2-PO24K4-PK16-D4349.K-K4-PK17-LPP3-PO1K4-PK17-L3950.K-K4-PK17-SPP3-PO2K4-PK17-S3951.K-K4-PK17-DPP3-PO3K4-PK17-D3952.K-K5-PK18-LPP3-PO4K5-PK18-L4053.K-K5-PK18-SPP3-PO5K5-PK18-S4054.K-K5-PK18-DPP3-PO6K5-PK18-D40

  Redni broj kablaOznaka kablaPoetna taka kablaKrajnja taka kablaDuina kabla (m)55.K-K5-PK19-LPP3-PO7K5-PK19-L3956.K-K5-PK19-SPP3-PO8K5-PK19-S3957.K-K5-PK19-DPP3-PO9K5-PK19-D3958.K-K6-PK20-LPP3-PO10K6-PK20-L3959.K-K6-PK20-SPP3-PO11K6-PK20-S3960.K-K6-PK20-DPP3-PO12K6-PK20-D3961.K-K6-PK21-LPP3-PO13K6-PK21-L3562.K-K6-PK21-SPP3-PO14K6-PK21-S3563.K-K6-PK21-DPP3-PO15K6-PK21-D3564.K-K7-PK22-LPP3-PO16K7-PK22-L3265.K-K7-PK22-SPP3-PO17K7-PK22-S3266.K-K7-PK22-DPP3-PO18K7-PK22-D3267.K-K7-PK23-LPP3-PO19K7-PK23-L2968.K-K7-PK23-SPP3-PO20K7-PK23-S2969.K-K7-PK23-DPP3-PO21K7-PK23-D2970.K-K8-PK24-LPP3-PO22K8-PK24-L3271.K-K8-PK24-SPP3-PO23K8-PK24-S3272.K-K8-PK24-DPP3-PO24K8-PK24-D32

 • Redni broj kablaOznaka kablaPoetna taka kablaKrajnja taka kablaDuina kabla (m)73.K-K8-PK25-LPP4-PO1K8-PK25-L2974.K-K8-PK25-SPP4-PO2K8-PK25-S2975.K-K8-PK25-DPP4-PO3K8-PK25-D2976.K-K9-PK26-LPP4-PO4K9-PK26-L2677.K-K9-PK26-SPP4-PO5K9-PK26-S2678.K-K9-PK26-DPP4-PO6K9-PK26-D2679.K-K9-PK27-LPP4-PO7K9-PK27-L2380.K-K9-PK27-SPP4-PO8K9-PK27-S2381.K-K9-PK27-DPP4-PO9K9-PK27-D2382.K-K10-PK28-LPP4-PO10K10-PK28-L2683.K-K10-PK28-SPP4-PO11K10-PK28-S2684.K-K10-PK28-DPP4-PO12K10-PK28-D2685.K-K10-PK29-LPP4-PO13K10-PK29-L2286.K-K10-PK29-SPP4-PO14K10-PK29-S2287.K-K10-PK29-DPP4-PO15K10-PK29-D2288.K-K11-PK30-LPP4-PO16K11-PK30-L2089.K-K11-PK30-SPP4-PO17K11-PK30-S2090.K-K11-PK30-DPP4-PO18K11-PK30-D20

  Redni broj kablaOznaka kablaPoetna taka kablaKrajnja taka kablaDuina kabla (m)91.K-K11-PK31-LPP4-PO19K11-PK31-L1692.K-K11-PK31-SPP4-PO20K11-PK31-S1693.K-K11-PK31-DPP4-PO21K11-PK31-D1694.K-K12-PK32-LPP4-PO22K12-PK32-L1995.K-K12-PK32-SPP4-PO23K12-PK32-S1996.K-K12-PK32-DPP4-PO24K12-PK32-D1997.K-K12-PK33-LPP5-PO1K12-PK33-L1598.K-K12-PK33-SPP5-PO2K12-PK33-S1599.K-K12-PK33-DPP5-PO3K12-PK33-D15100.K-SS1-PK34-LPP7-PO1SS1-PK34-L46101.K-SS1-PK34-SPP7-PO2SS1-PK34-S46102.K-SS1-PK34-DPP7-PO3SS1-PK34-D46103.K-SS1-PK35-LPP7-PO4SS1-PK35-L52104.K-SS1-PK35-SPP7-PO5SS1-PK35-S52105.K-SS1-PK35-DPP7-PO6SS1-PK35-D52106.K-SS1-PK36-LPP7-PO7SS1-PK36-L41107.K-SS1-PK36-SPP7-PO8SS1-PK36-S41108.K-SS1-PK36-DPP7-PO9SS1-PK36-D41

 • Redni broj kablaOznaka kablaPoetna taka kablaKrajnja taka kablaDuina kabla (m)109.K-SS1-PK37-LPP7-PO10SS1-PK37-L37110.K-SS1-PK37-SPP7-PO11SS1-PK37-S37111.K-SS1-PK37-DPP7-PO12SS1-PK37-D37112.K-SS1-PK38-LPP7-PO13SS1-PK38-L30113.K-SS1-PK38-SPP7-PO14SS1-PK38-S30114.K-SS1-PK38-DPP7-PO15SS1-PK38-D30115.K-SS1-PK39-LPP7-PO16SS1-PK39-L36116.K-SS1-PK39-SPP7-PO17SS1-PK39-S36117.K-SS1-PK39-DPP7-PO18SS1-PK39-D36118.K-K18-PK40-LPP6-PO13K18-PK40-L30119.K-K18-PK40-SPP6-PO14K18-PK40-S30120.K-K18-PK40-DPP6-PO15K18-PK40-D30121.K-K18-PK41-LPP6-PO16K18-PK41-L36122.K-K18-PK41-SPP6-PO17K18-PK41-S36123.K-K18-PK41-DPP6-PO18K18-PK41-D36124.K-K18-PK42-LPP6-PO19K18-PK42-L28125.K-K18-PK42-SPP6-PO20K18-PK42-S28126.K-K18-PK42-DPP6-PO21K18-PK42-D28

  Redni broj kablaOznaka kablaPoetna taka kablaKrajnja taka kablaDuina kabla (m)127.K-K17-PK43-LPP6-PO4K17-PK43-L25128.K-K17-PK43-SPP6-PO5K17-PK43-S25129.K-K17-PK43-DPP6-PO6K17-PK43-D25130.K-K17-PK44-LPP6-PO7K17-PK44-L31131.K-K17-PK44-SPP6-PO8K17-PK44-S31132.K-K17-PK44-DPP6-PO9K17-PK44-D31133.K-K17-PK45-LPP6-PO10K17-PK45-L20134.K-K17-PK45-SPP6-PO11K17-PK45-S20135.K-K17-PK45-DPP6-PO12K17-PK45-D20136.K-K16-PK46-LPP5-PO22K16-PK46-L16137.K-K16-PK46-SPP5-PO23K16-PK46-S16138.K-K16-PK46-DPP5-PO24K16-PK46-D16139.K-K16-PK47-LPP6-PO1K16-PK47-L21140.K-K16-PK47-SPP6-PO2K16-PK47-S21141.K-K16-PK47-DPP6-PO3K16-PK47-D21142.K-K13-PK48-LPP5-PO4K13-PK48-L14143.K-K13-PK48-SPP5-PO5K13-PK48-S14144.K-K13-PK48-DPP5-PO6K13-PK48-D14

 • Redni broj kablaOznaka kablaPoetna taka kablaKrajnja taka kablaDuina kabla (m)145.K-K13-PK49-LPP5-PO7K13-PK49-L19146.K-K13-PK49-SPP5-PO8K13-PK49-S19147.K-K13-PK49-DPP5-PO9K13-PK49-D19148.K-K13-PK50-LPP5-PO10K13-PK50-L18149.K-K13-PK50-SPP5-PO11K13-PK50-S18150.K-K13-PK50-DPP5-PO12K13-PK50-D18151.K-K14-PK51-LPP5-PO13K14-PK51-L22152.K-K14-PK51-SPP5-PO14K14-PK51-S22153.K-K14-PK51-DPP5-PO15K14-PK51-D22154.K-K15-PK52-LPP5-PO16K15-PK52-L22155.K-K15-PK52-SPP5-PO17K15-PK52-S22156.K-K15-PK52-DPP5-PO18K15-PK52-D22157.K-K15-PK53-LPP5-PO19K15-PK53-L16158.K-K15-PK53-SPP5-PO20K15-PK53-S16159.K-K15-PK53-DPP5-PO21K15-PK53-D16

 • Specifikacija pasivne opreme

  Tip opreme (naziv)Opis opremeKoliinaPrikljune kutijeNazidna sa tri prikljuna mesta RJ45 kategorija 653 komadaKabloviCABLE, CATEGORY 6 GREEN 305M - CAT6 GREEN 305M - PRO POWER 159 komadaTelekomunikacioni ormani22RU 600mm Deep Network Server Rack Cabinet1 komadHorizontalne kanalniceZidni kabelski PVC kanal 40x16mm13 komadaHorizontalne kanalnice Zidni kabelski PVC kanal 40x25mm4 komadaVertikalne kanalniceZidni kabelski PVC kanal 30x15mm42 komadaPatch - paneliTripp Lite N252-024 24-Port Cat6 Patch Panel 568B, 1U7 komada

  *


Recommended