Transcript
 • 8/16/2019 power point komunikasi terapeutik pada anak yusri.pptx

  1/15

  KELOMPOK: II Yusri hardiansyah

   Yusuf sabihi

   Baidah Hasan

   Fin Budiman

  Mohammad Rinaldy Robby

   Rakman Rakib

  Wda Wa!i "a!ar

   #ionsia E$ Kurnia

   Roslinda

   Yohans # Bri!o Ra%ho

   &di Firmansyah

  "ak!i 'anda

   &yu Fadilla Idris

   &rna Rahman

 • 8/16/2019 power point komunikasi terapeutik pada anak yusri.pptx

  2/15

  "(R&(E)I* (EH'IK* &(&+

  F&"E

  KOM+'IK&"I PER&W&(P&

  P&"IE' &(&+ KLIE' &'&K 

 • 8/16/2019 power point komunikasi terapeutik pada anak yusri.pptx

  3/15

  &$ PE'E)ER(I&' KOM+'IK&"I

   (ER&PE+(IK P& &'&K$  Komunikasi !ra,u!ik adalah komunikasi

  yan% dilakukan s-ara sadar*br!u.uan dank%ia!annya di,usa!kan un!uk ksmbuhan,asin$

  Komunikasi !ra,u!ik ,ada anak adalahkomunikasi yan% dilakukan an!ara ,ra0a!

  dan klin 1anak2* yan% dirn-anakan s-arasadar * br!u.uan dan k%ia!annya di,usa!kanun!uk ksmbuhan anak$

 • 8/16/2019 power point komunikasi terapeutik pada anak yusri.pptx

  4/15

  L&'3+(&'  Komunikasi dn%an anak brdasarkan

  usia !umbuh kmban%* !rba%i a!as bbra,ayai!u:

  4$ +sia Bayi 1564 !ahun2$

    Komunikasi ,ada bayi yan% umumnyada,a! dilakukan adalah dn%an mlalui

  %rakan6%rakan bayi* %rakan !rsbu!sba%ai ala! komunikasi yan% fk!if* disam,in% i!u komunikasi ,ada bayi da,a!dilakukan s-ara non 7rbal* dn%an !hnik

  sn!uhan s,r!i mn%usa,* mn%%ndon%*mman ku* dan #ll$

 • 8/16/2019 power point komunikasi terapeutik pada anak yusri.pptx

  5/15

  L&'3+(&'8$ +sia (odlr dan Pra "kolah 1468*9 !ahun*

  8*969 !ahun2$

    Prkmban%an komunikasi ,ada usia inida,a! di!un.ukkan dn%an ,rkmban%anbahasa anak dn%an kmam,uan anak sudahmam,u mmahami kuran% lbih s,uluh ka!a*,ada !ahun k dua sudah mam,u 855655ka!a dan masih !rdn%an ka!a6ka!a ulan%an$

 • 8/16/2019 power point komunikasi terapeutik pada anak yusri.pptx

  6/15

  L&'3+(&' $ +sia "kolah 19644 !ahun2$

    Prkmban%an komunikasi ,ada anak

  usia ini da,a! dimulai dn%an kmam,uananak mn-!ak* mn%%ambar* mmbua!huruf a!au !ulisan yan% bsar dan a,a yan%dilaksanakan olh anak mn-rminkan ,ikirananak dan kmam,uan anak mmba-a disinisudah mun-ul* ,ada usia k dla,an anaksudah mam,u mmba-a dan sudah mulaibrkir !n!an% khidu,an$

 • 8/16/2019 power point komunikasi terapeutik pada anak yusri.pptx

  7/15

  L&'3+(&' ;$ +sia Rma.a 14464< !ahun2$

    Prkmban%an komunikasi ,ada usia rma.aini di!un.ukkan dn%an kmam,uan brdiskusi a!au

  brdba! dan sudah mulai br,ikir s-arakons,!ual* sudah mulai mnun.ukkan ,rasaanmalu* ,ada anak usia ini srin% kali mrnun%khidu,an !n!an% masa d,an yan% dir=ksikandalam komunikasi$

  Pada usia ini ,ola ,ikir sudah mulaimnun.ukkan k arah yan% lbih ,osi!if* !r.adikons,!ualisasi mn%in%a! masa ini adalah masa,ralihan anak mn.adi d0asa$

 • 8/16/2019 power point komunikasi terapeutik pada anak yusri.pptx

  8/15

  B $(+3+&' KOM+'IK&"I (ER&PE+(IKP& &'&K 

    &da,un !u.uan yan% dihara,kan dalammlakukan komunikasi !ra,u!ik ,ada anak adalah :

  4$  Mmban!u anak un!uk mm,r.las dan mn%uran%i

  bban ,rasaan dan ,ikiran sr!a da,a! mn%ambil!indakan un!uk mn%ubah si!uasi yan% ada bila klin,r-aya ,ada hal6 hal yan% di,rlukan$

  8$   Mn%uran%i kra%uan * mmban!u dalam halmn%ambil !indakan yan% fk!if danmm,r!ahankan kkua!an %onya$

  $ Mm,n%aruhi oran% lain * lin%kun%an sik dandirinya sndiri$

 • 8/16/2019 power point komunikasi terapeutik pada anak yusri.pptx

  9/15

  >$ PRI'"IP #&"&R KOM+'IK&"I

   (ER&PE+(IK P& &'&K 

    Prinsi,6,rinsi, komunikasi !ra,u!ik mnuru! >arl Ro%rs*s,r!i :

  4$ Pra0a! harus mn%nal dirinya sndiri yan% brar!imn%haya!i*mmahami dirinya sndiri sr!a nilai yan% dianu!$

  8$ Komunikasi harus di!andai dn%an sika, salin% mnrima,r-aya*dan mn%har%ai$

  $ Pra0a! harus mmahami dan mn%haya!i nilai yan% dianu! olh

  klin;$ Pra0a! harus mnyadari ,n!in%nya kbu!uhan klin baik sik

  mau,un mn!al$

  9$ Pra0a! harus mn-i,!akan suasana yan% mmun%kinkan klinbbas brkmban% !an,a rasa !aku!$

 • 8/16/2019 power point komunikasi terapeutik pada anak yusri.pptx

  10/15

  #$ (EH'IK6(EH'IK KOM+'IK&"I

   (ER&PE+(IK P& &'&K   ",r!i yan% sudah di.laskan ,asin

  anak mru,akan indi7idu yan% unik* dalammlakukan komunikasi !ra,u!ik dn%an,asin anak dibu!uhkan !knik khusus a%arhubun%an yan% di.alankan da,a! brlan%sun%dn%an baik ssuai dn%an !umbuh kmban%anak$

 • 8/16/2019 power point komunikasi terapeutik pada anak yusri.pptx

  11/15

  L&'3+(&' a. Teknik Verbal

  4$  Mlalui oran% lain a!au ,ihak k!i%a$

  8$  Br-ri!a$$  Mmfasili!asi$

  ;$  Biblio!ra,i$

  9$  Mmin!a un!uk mnybu!kan kin%inan$

  ?$ Pilihan ,ro dan kon!ra

  @$  Pn%%unaan skala$

 • 8/16/2019 power point komunikasi terapeutik pada anak yusri.pptx

  12/15

  L&'3+(&'b. Teknik Non Verbal4$   Mnulis$

  8$   Mn%%ambar$

  $   )rakan %ambar kluar%a$

  ;$   "osio%ram$

  9$   Mn%%ambar brsama dalam kluar%a

  ?$   Brmain$

 • 8/16/2019 power point komunikasi terapeutik pada anak yusri.pptx

  13/15

   MEMF&"ILI(&"I (+MB+H'Y&H+B+')&' (ER&PE+(IK P&

  &'&K   Mnuru! Ro%r dalam "!uar! )$W 14AA

 • 8/16/2019 power point komunikasi terapeutik pada anak yusri.pptx

  14/15

  F$ (EH'IK Y&') K+R&') (EP&( #IL&K+K&' #&L&M KOM+'IK&"I

   (ER&PE+(IK P& &'&K   Hal6 hal yan% kuran% brknan dilakukan

  dalam komunikasi !ra,u!ik ,ada anak*

  s,r!i :4$ Mn%abaikan k!ran%an anak$

  8$ Bsika, mosional$

  $ Pmbi-araan sa!u arah$

  ;$ Hindari ,r!anyaan yan% br!ubi6!ubi$

  9$ Mnyudu!kan anak$

 • 8/16/2019 power point komunikasi terapeutik pada anak yusri.pptx

  15/15

  W&""&L&M+&L&IC+M WR$WB$$$ MEM&'+"I&K&' M&'+"I&$$$$

    HI#+P I'I &K&' "EMP+R'&$$$$

    "&L&M "+K"E""&+#&R&K+$$$$


Recommended