of 45 /45
DEFPRIMAL, S.Kep KOMUNIKASI KEPERAWATAN D III KEPERAWATAN STIKES PERINTIS SUMBAR KOMUNIKASI TERAPEUTIK (Pemenuhan Kebutuhan Cairan, Elektrolit, Darah dan Nutrisi)

Komunikasi Terapeutik Pemenuhan Kebutuhan Cairan Elektrolit Darah, Nutrisi. Pasien Gangguan Jiwa, Pada Anak, Pada Gangguan Komunikasi Verbal

Embed Size (px)

Text of Komunikasi Terapeutik Pemenuhan Kebutuhan Cairan Elektrolit Darah, Nutrisi. Pasien Gangguan Jiwa,...

romun|kas| reraoeur|k |orur||as| vard rerdo(ordp(oses perverourar |||er |0ep|es Rl. 199Z). romun|kas| reraoeur|k |orur||as| vard d|(ercara|ar seca(a sada(. oe(lujuar dar |ed|alarrvad|pusal|ar urlu| |eserourar pas|er |Pu(Warlo.1991).1|Nl8 kOVuNlkA8l J|kAl|uJlk1. Komun|kas| Verba|V Pero|ca(aar derdar lalap ru|aV Leo|r a|u(al dar lepal Wa|luV Verurd||r|ar l|ap |rd|v|du urlu| oe(espor seca(a |ardsurd.Korur||as| \e(oa| vard ele|l|l ra(us: 1) Je|as dar (|rd|as 2) Pe(oerdara(aar Kala |Vudar d|parar|) 3) A(l| derolal|l dar |orolal|l 1) 3e|aar dar |eserpalar oe(o|ca(a 5) wa|lu dar Re|evars| ) luro(. Komun|kas| Tertu||sP(|rs|p-p(|rs|p |orur||as| le(lu||s le(d|(| da(| :V1) Lerd|apV2) R|rd|asV3) Pe(l|roardarV1) Kor|(|lV5) Je|asV) 3oparVZ) 8era(Furds| |orur||as| le(lu||s ada|ar:V1) 3eoada| larda ou|l| le(lu||s vard olerl||. r|sa|rva: pe(selujuar ope(as|.V2) A|al perd|rdal/oe(p|||(. r|sa|rva su(al vard le|ar d|a(s|p|ar.V3) 0o|urerlas| r|slo(|s.V1) Jar|rar |eararar.V5) Pedorar alau dasa( oe(l|rda|.. Komun|kas| Non Verba|VPe(aWal vard rerde|les| sualu |ord|s| dar rererlu|ar |eoulurar asurar|epe(aWalar.Vo((|s |19ZZ) da|ar L|||Wer| |2001) reroad| pesar ror ve(oa| seoada| oe(||ul:V1) K|res||8erlu| oarasa |sva(al luour alau arddola luour.V2) P(o|ser||Arla(a |rd|v|du derdar ooje|.V3) lapl|| l|da| ada |ad| ja(a| d| arla(a dua o(ard Wa|lu oe(|orur||as| : rerepu|-repu|. re(aoa-(aoa. reredard. rerde|us dar rercuo|l.V1) Pa(a||rdu|sl||Perdduraar sua(aV5) A(l|la| oerda rale(|a| V) Lodo dar wa(raVZ) Tarp||ar F|s|| Tuour|A8| kOVuNlkA8l J|kAl|uJlk1. Fase P(e|rle(a|s|Vasa pe(s|apar seoe|ur reru|a| oe(ruourdarderdar |||er. Tudas pe(aWal pada lase |r| va|lu : Verde|sp|o(as| pe(asaar.ra(apar dar |ecerasarrva Verdara||sa |e|ualar dar |e|erarar d|(| Verdurpu||ar dala lerlard |||er. seoada| dasa( da|arreroual (ercara |rle(a|s| Veroual (ercara pe(leruar seca(a le(lu||s. vard a|ar d||rp|ererlas||ar saal oe(leru derdar |||er.. 0r|entas| [7039,943} Pada lase |r| ruourdar vard le(jad| ras|r dard|a| dar|orur||as| vard le(jad| oe(s|lal perdda||ar |rlo(ras| arla(ape(aWal dar pas|er. Fase |r| d|c|(||ar o|er ||ra |ed|alar po|o| va|lu :V resr|no.V ou||o|no rrusr.V |oenr|l|oar|on ol oroo|ems ano ooa|s.V o|ar|l|oar|on ol ro|esV oonrraor lormar|on.. Kerja [w473} Pada lase |r| pe(aWal d|lurlul urlu| rererur| lujuarvard le|ar d|lelap|ar pada lase o(|erlas|. 8e|e(ja sara derdar pas|er urlu| oe(d|s|us| lerlardrasa|ar-rasa|ar vard rerdraroal percapa|ar lujuar. Fase |r| le(d|(| da(| dua |ed|alar po|o| va|lu :V Vervalu|ar p(oses |orur||as| derdar l|rda|ar pe(aWalarV Veroardur suasara vard rerdu|urd urlu| p(osespe(uoarar.. Penye|esa|an [70723,943} Pada lase |r| pe(aWal rerdo(ord pas|er urlu|reroe(||ar per||a|ar alas lujuar le|ar d|capa|. ada( lujuar vard le(capa| ada|ar |ord|s| vard sa||rdrerdurlurd|ar dar reruas|ar. Ked|alar pada lase |r| ada|ar per||a|ar percapa|arlujuar dar pe(p|sarar |A(War|. 2003 1)8lkAl kOVuNlkA8l J|kAl|uJlk luourdar P-K vard le(apeul||Proses :8e|aja( dar perda|arar oe(sara P-KA|at : - 0|(| pe(aWal- Te|r|| perde|alarTujuan : urlu| pe(|eroardar |||er| |esada(ar. pere(|rar. perdra(daar d|(|| perde(l|ar |rled(|las dar |derl|lasVarpu rero|ra ruourdar |rl|r. |rle(deperder. rere(|ra/reroe(| |as|r savard| lurds| dar |erarpuar rererur| |eoulurar. lujuar dar perecarar rasa|ar2. $lKAP P$lK - $$lALa} 0|HEN8| RE8P0N lKlLA3 : Te(ou|a. juju(. lu|us. a|l|l VlARAl : - Verd|(|l||. eje|. r|ra. sepe|e- V|rla raal. s|ap se|a|u VPATl : lardal. oe(r|ral. perecarar rasa|ar K0KRlT : Perje|asar | a|u(al dar je|as )b} 0|HEN8| T|N0AKAN K0FR0TA3l | Kel|da|sesua|ar ) Korsep d|(| & |dea| d|(| \e(oa| & pe(||a|u Perda|arar |||er & pe(aWal 3RA Fo|us pada saal |r| 3ers|l|l & |rd|r sede(a reroarlu TR8uKA: Perda|arar urlu| le(ap| ' EVDTlDh/l 0/Tl/R$l$ ' 8RVAl PRA1. Pe(larvaar Te(ou|a | roao Doen|no )e : - Apa vard sauda(a p|||(|ar?- Apa vard a|ar ||la o|ca(a|ar ra(| |r|?Verdo(ord dar rerdual|ar derdar ca(a ||sler|rd2. Verdu|ard | Resla(l|rd )V Verdu|ard po|o| p|||(ar vard d|urd|ap|arV Verdu|ard seoad|arura : - lrd||as| rerd||ul|- rerdual|ar urd|apar |||er3. K|a(|l||as|0||a|u|ar o||a : pe(aWal (adu. l|da| je|as. la| derda(. |||erra|u. o|ca(a l|da| |erd|ap dar |orcal-|orcal.e : 0apal|ar arda je|as|ar |eroa|| lerlard ...?1. Rel|e|s|V Rel|e|s| |s|4 \a||das| apa vard d|derda(4 K|a(|l||as| |de vard d|e|sp(es||arK. rerva||das| perde(l|ar P-KV Rel|e|s| pe(asaar4 Respor pada K le(radap |s|4 Ada( K laru & rere(|ra pe(asaarrva5. Verlo|us|arV Veroarlu K o|ca(a pada lop|| vard perl|rdV Verjada pero|ca(aar sesua| lujuarV 3pes|l||. je|as. lo|us pada (ea||las. Veroad| pe(seps|V Ver|rla perdapal K le(radap vard P l|||( & (asaV Ca(a urlu| leed oac| & reroe(| |rlo(ras|Z. lderl|l||as| ' Trere 'V Lala( oe|a|ard / rasa|ar vard d|a|ar| K. vard rurcu|se|ara pe(ca|apar: saya ||nar oar| semua nuounoan yano anoa |e|askan.anoare|an o|sak|r|. /oakan |n| |arar oe|akano masa|annya?. 0|arV Telap rerderda(. oe(| du|urdar. perde(l|ar & pere(|raar. oe(| |eserpalar oe(l|||(. rol|vas| K o|ca(a9. lrlo(r|rdV 8e(| |rlo(ras| / la|la urlu| per|es10. 3a(arV 8e(| a|le(ral|l |de urlu| perecarar rasa|arV Tepal pada lase |e(ja1. Pengkaj|an P(a lrle(a|s| : |derl|l||as| dala aWa| 0(|erlas| : sa|ar. pe(|era|ar Ke(ja : (|Waval. |e|urar. l|rda|ar dasa( |ou||o|no rrusr) Te(r|ras| : |orl(a|. l|rda| |arjul. 0|agnosaV P(a lrle(a|s| : pe(s|apar o(ds|r dV Ke(ja : |esesua|ar |e|urar dd dV Te(r|ras| : (ercara |rle(vers| d( d. |ntervens|V P(a lrle(a|s| : pe(s|apar |o|aoo(as|V 0(|erlas| : pe(|era|ar l|r |o|aoo(as|V Ke(ja : l|rda|ar |o|aoo(as| |ooal. ra|arar. |e(jasara ps)V Te(r|ras| : (ercara |rp|ererlas|. |mp|ementas|V P(a lrle(a|s| : pe(s|apar l|rda|arV 0(|erlas| : |esed|ar ps. |e(jasara psV Ke(ja : l|rda|ar ||rlus. o|ood calrele(. T...). rol|vas|. Eva|uas|V P(a lrle(a|s| : |(|le(|a ras||V 0(|erlas| : |eadaar ps. pe(asaar saal |r|V Ke(ja : oe(ds(|ar |(|le(|a ras||V Te(r|ras|Ierbedoon komunikosi on|oro ps qonqquon jiwo denqon qonqquon okibo| penyoki| |isik:l. loouorlto ooooocoo jlwo coouorcoo oooolol ooooocoo |oosop ulrl, poouorlto ooooocoo pooyo|lt Ilsl| oslo olll|l |oosop ulrl yooo wojor (|occoll posloo uooooo porcboooo Ilsl|, o . posloo uooooo pooyo|lt |cllt, posloo opctosl, posloo pooyo|lt torlool ull).2. Goooocoo jlwo coouorcoo osyl| uooooo ulrloyo sooulrl souooo|oo poouorlto pooyo|lt Ilsl| obctco|oo scpport uorl orooo lolo.3. loouorlto ooooocoo jlwo coouorcoo sooot socoro Ilsl|, poouorlto pooyo|lt Ilsl| blso sojo jlwooyo sooot totopl blso jcoo l|ct toroooooc.1rik ke|iko berkomunikosi denqon penderi|oqonqquon jiwo :l. louo posloo oolcsloosl porbooyo| o|tlvltos |ocol|osl, bol| oloto |lloo bor|ocol|osl uooooo |lloo lolo ocpco uooooo porowot. losloo oolcsloosl tor|ouooo ool|otl ucolooyo ulollo|oo uooooo o|tlvltos Ilsl|.2. louo posloo ooroo ulrl roouoo booyo| ulborl|oo roloIorcooot (pooocotoo).3. louo posloo ooorl| ulrl llbot|oo uolo o|tlvltos otoc |oolotoo yooo borsoo soo, ojorl uoo cootoo|oo coro bor|oooloo uoo borblocooo uooooo |lloo lolo, borl poojolosoo ooIoot borocbcoooo uooooo orooo lolo uoo o|lbotoyo jl|o ulo tluo| oc borocbcoooo ull.=. losloo porllo|c |o|orosoooorcs ulrouc|sl otoc ultooooo|oo uooooo obot obotoo sobolc ulscpport uooooo toropl toropl lolo.komunikosi denqon Anok $esuoi1umbubkembonq 8oyi ooocoo|op|oo |obctcooo uoo tloo|oo lo|c uooborscoro yooo uopot ullotorprotosl|oo oloo oro so|ltoroyoo . oooools.8ololo ltc |ocol|osl ooo vorbol uooooo toool| sootcooosoportl ooocsop, oooooouooo, oooo|c, uoo lolo-lolo. 1oddIer don Iro sekoIobVorltooc opo yooo torjoul pouo ulrloyo.Vorl |osopotoo pouo oro|o cot| ooyootco olot poorl|so yoo|oo ulocoo|oo.Vlcoro lobotV ulouorl sl|op oouoso| ct| uljowobo . jowob uooo uo|.V ulouorl |ooIrootosl losoV 8olooo pouo ooo| (|croool roso coos)Voroobor otoc borcorlto. Usio sekoIobVGcoo|oo |oto souoroooo yo sposlIl|V 1olos|oo soscotc yo obcot |otluo|jolosoo pouo ooo|V 1olos|oo ortl Icoosl uoo prosoucr tlouo|ooV 1ooooo ooyo|ltl otoc oooooco Usio remojoVoruls|csl otoc ccroo poouopot soo tooo soboyo.V ulouorl bbrp portooyooo yo upt oolbcl|oo roso olc.V 1ooo |oroooslooo uolo |ocol|osl ( oso trooslsl ulborsl|op uowoso ).tl k0N0lkIl 00z kl. Vololcl oro |otloo tu| los bortooyo pu ooo|.2. orcorlto porocoo|oo boooso yo cuoouloooortl, porlloot|oo oobor3. lbllotoropl ololcl poborloo bc|c,ojolooooo| oooo|prosl|oo porosooo uoo o|tlvltossoscol corlto ul bc|c.=. Voloto cotc| ooyobct|oo |oloolooo ooootoocl opo |oloolooo , |olcooo ooo|.. lro , |ootro ooootoocl porosooo ooo| uoopl|lroo ooo| (oooojc|oo portooyoooo ool posltlIuoo ooootlI ).. Vooclls bllo ooo| tluo| upt ooocoo|op|ooporosooo socoro vorbol.7. Vooooobor ooo| o|oo ooocoo|op|oooyoopobllo obr yo ultcllsoyo ultooyo tto o|scuoyo.8. orolo soooot oIo|tlI uolo obootcbor|ocol|osl, uopot oojollo ocb lotorporsoool uoo tooo uoo porowot. |s(s |smas||ss| |ss|ss |(ta /ss|l. Aojcr|oo ortc cotc| borblcoro2. Aroo|oo |o Io|cs3. Voouoooor|oo=. Dlo. |potl. Vooyo|lo|oo |oboll7. Vorccs|oo |oboll8. Voborl potcojc| |ocoo|looo opo yo torjoul9. Voooolouorl oobotoo uolo |ocol|osl.*bpo_tm_omuoiki_eoqook1. Iooo ro|atcro|s|Vooocpcl|oo uoto tto |lloo uoo opolojorlstotcs otoc bortooyo |opouo ortc tto osolooyo ouo.. Iooo cr|cao|oaVoborl solo uoo sooyc pouo |lloo, olo|c|oo volluosl, oocorl |oboooroo uoto yoouo, oooobsorvosl, opor|oool|oo ooouooooo tcjcoo, wo|tc uoo oojolos|oo|oroooslooo |lloo.. Iooo kcr|oVoborl |osopotoo pouo |lloo cotc| bortooyo , |roo|oo oborltooc tto ool yooo |crooo uloooortlul |ocol|osl, ooooyo|oo |olcooo ctoo.4. Iooo Icrm|aos|Vooylpcl|oo oosll wowoocoro ollpctl ovolcoslprosos uoo oosll, oborl|oo roloIorcooot posltlI, tlouo| loojct, |ootro|, uoo oooo|olrl wowoocoro uoocoro yo bol|.s|ts(s|ts( \| msmsss|s(a|| |smas||ss| |ss|ss /ss|l. looulu|oo2. looootoocoo3. 8l|op=. uslo Jc|o. 8totcs |osoootoo ooo|. 8lsto soslol7. 8olcroo8. Lloo|coooo.k0l0Ik k0N0lkIl \0l0Iloulvluc oooolol, otoc uopot oooolol |ocoucroo |oopcoo cotc| ooolrl otoc ooorlo posoo (ls, opcoyol |osc|oroo portc|oroo pl|lroo, luo-luo, otoc |oloolooo)o. Io|o|isioIoqis orocbcoooo uooooo |o|ococoo ootol, pl|lroo yooo tluo| roollstls, ls|ol| lobcs toporol otoc Irootol, |orcso|oo |oopcoo ooooosll|oo scoro, |orcso|oo poouooooroob. 1indokon orocbcoooo uooooo |orcso|oo |oopcoo ooooosll|oo scoroc. $i|uosionoI orocbcoooo uooooo poocrcooo porootloo (kolotlooo, oroooo, Aoslotos, Nyorl),borlor psl|olools (ls, |oto|ctoo, olc), |crooo prlvosl, |oollooooo oorl torborc.d. Mo|urisionoI orocbcoooo uooooo rooosooo soosorl to| ouo|cot (uslo loojct), |orcso|oo poouooooroo. Do|o moyor :V Vooolo| cotc| borblcoro.V korcso|oo |oopcoo cotc| borblcoro.Vorblcoro tluo| soscol otoc tluo| blcoro otoc tluo| borospoos. Do|o minor :V kotluo|opcoo cotc| blcoro boooso uolooo.VGooop.VDlsotrlo.V AIoslo.V Vosoloo uolo oooc|oo |oto-|oto yooo topot.V loroyotooo tluo| oooortl otoc soloo oooortl. kri|erio bosiI :V Voooooo|oo olot bootc uoooor (bllo soscol)V Vooorlo posoo-posoo ololcl otouo oltorootlI (ls, |ocol|osl tortclls, boooso lsyorot, blcoro uooooo jolos pouo tollooo yooo bol|).V Voporlloot|oo scotc pooloo|otoo |oopcoo bor|ocol|osl.V Vooloo|ot|oo |oopcoo cotc| oooortl.V Vooooto|oo poocrcooo Ircstrosl uolo bor|ocol|osl.!e|a|| |amaa||as| Kl|ea Kerasa|aa Kamaa||as| \er|al1. Gunokon |ok|or-|ok|or yonq meninqko|kon pendenqoron don penqer|ion.lcoro uooooo torooo, jolos, ooooouop |ooroo |lloo.kcroool scoro yooo ooooooooculoool, porsloo|ot, bllo |lloo |ollootoo tluo| oooortl soco o|scu.Gcoo|oo sootcooo uoo ooro|oo cotc| ooloo|ot|oo |ocol|osl.1l|o |lloo oooyo uopot oooortl boooso lsyorot, ooulr|oo lotorprotor,pooorjooo sosorloo coo|lo.1l|o |lloo borouo uolo |olopo|, topot|oo |lloo ulborlsoo toruopoo.Do|otl |lloo uorl slsl ulooo Icoosl poouooooroo loblo bol|.1l|o |lloo blso oboco ooro| blblr, boroouopoo uooooo |lloo uoo blcoro socoro porloooo-loooo uoo jolos.2. 8erikon me|odo oI|erno|i| komunikosi yonq IoinGcoo|oo |ortos uoo poosll, ocrcI olIobot, lsyorot tooooo, |oulpoo oto, ooooc|oo tooooo, bol lsyorot.cot |ortc-|ortc uooooo oobor-oobor otoc |oto-|oto coo|opoo yooo bloso ulocoo|oo. (ls, bosool blblr soyo, plouoo|oo |o|l soyo, sooolos olr plspot)Aojcr|oo |lloo cotc| oocojc|, ocoo|oo ooro|oo uoo poootol.kooscl|oo |o ooll potolool wlcoro cotc| bootcoo uolo oouopot|oo |ortc yooo borlsl |oto-|oto otoc oobor-oobor.8. 8erikon Iinqkunqon |enonq.V Gcoo|oo scoro yooo oorol uoo blcoro tluo| torbcrc-bcrc uooooo Iroso sloo|ot.VAojcr|oo orooo cotc| oooocoo|oo wo|tc blcoro yooo cc|cp uo oooocoo|oo |oto socoro ootl-ootl uooooo ooro|oo blblr yooo jolos.Vkcroool ooooocoo o|storool.VJcouo porco|opoo jl|o |lloo loloo.4. Gunokon |eknik-|eknik un|uk meninqko|kon penqer|ion.VJotop wojoo loulvluc uoo portoooo|oo |ooto| oto, jl|o coo|lo.V Gcoo|oo porlotoo sotc tooop yooo tluo| rclt uoo loooscoo.Vlostl|oo oooyo sotc orooo yooo blcoro.VAojcr|oo poooocoooo ooro|oo uoo poootol.V Coco|oo |oto-|oto uooooo ooro|oo, ocoo|oo oobor-oobor.VA|olrl porco|opoo uooooo cototoo sc|sos (ls, |oboll pouo po|o| yooo loblo cuoo)V Gcoo|oo |oto-|oto yooo uoo cotc| tcoos-tcoos yooo soo.5. 8uo| suo|u upoyo bersomo un|uk menqer|i soo| individu |ersebu| berbicoro.Vorl|oo wo|tc yooo cc|cp cotc| oouoooor jl|o loulvluc borblcoro porloooo.V ulooo posoo loulvluc uooooo |oros cotc| oostl|oo.Vorl|oo rospoos pouo soco cpoyo cotc| blcoro os|lpco tluo| uopot ulpoool. (ls, 8oyo booor-booor tluo| tooc opo yooo oouo |oto|oo, uopot|oo oouo oocobo ooooto|oooyo so|oll lool)V Abol|oo |osoloooo uoo |oto-|oto tluo| sopoo.V 1ooooo pcro-pcro oooortl jljo oouo tluo| oooortl.Vorl|oo loulvluc cotc| borospoos, jooooo ootooo, borl|oo |oto-|oto oooyo |ouooo-|ouooo.. Ajorkon |eknik-|eknik un|uk memperboiki bicoro.V Vloto loulvluc cotc| oporlobot blcoro, uoo ccop|oo sotlop |oto uooooo jolos, soootoro oborl|oo cootoo.V Aojcr|oo loulvluc cotc| blcoro uooooo Iroso yooo sloo|ot.V Aojcr|oo cotc| borblcoro uooooo |ocopotoo loblo lobot otoc boroopos sobolc blcoro.V Aojcr|oo loulvluc cotc| oooobll wo|tc uoo bor|oosootrosl pouo pobootc|oo |oto.V Vlotoloo loulvluc cotc| ooclls posoo-posoo otoc obcot oobor jl|o sc|or olo|c|oo |ocol|osl vorbol. V Aojcr|oo loulvluc cotc| borblcoro uolo |ollot poouo|.V Ajc|oo portooyooo-portooyooo yooo uopot uljowob uooooo yo otoc tluo|.V|o|cs|oo pouo soot so|orooo, olouorl topl|-topl| |ootrovorslol, oosloool, obstro|, otoc torlolc poojooo.7. uoo|op|oo osoloo Ircstrosl toroouop |otluo|opcoo cotc| bor|ocol|osl.8. orl|oo |osopotoo cotc| obcot |opctcsoo tootooo porowotoo (ls, Apo|oo oouo loblo ooyc|ol jcs jorc| otoc jcs opol)9. Ajor|oo to|ol|-to|ol| |opouo orooo toruo|ot uoo poouo|otoo borclooo cotc| ooloo|ot|oo |ocol|osl.l0. 1l|o porlc soorooo pooorjooo, cobo roocooo|oo |cojcoooo rctlo sosoorooo oooortl boooso loulvluc torsobct. kUNC| : ADD|C|C |CAAAC|A|