Transcript
Page 1: Informacija o kompaktnim plamenicima - Perković :: servis … ZA RUKOV… ·  · 2011-03-02WG20 N/1-C ZM-LN klizno-dvostupanjski ili modulirano 1” 1 35 – 200 CE-0085 BM 0216

produktInformacija o kompaktnim plamenicima

Digitalna tehnika plinskog loÏenjaWeishaupt plinski plamenici WG10 do WG40 (12,5 – 550 kW)

Page 2: Informacija o kompaktnim plamenicima - Perković :: servis … ZA RUKOV… ·  · 2011-03-02WG20 N/1-C ZM-LN klizno-dvostupanjski ili modulirano 1” 1 35 – 200 CE-0085 BM 0216

Vatra i plamen za kakvoçu

2

Na‰ motiv je tehniãka prednost koja nas je uzadnjih vi‰e od 50 godina pokretala za posta-vljanje novih mjerila u struci.

U vlastitom Weishaupt centru za istraÏivanje i razvoj radi se permanentno na novim ot-kriçima i optimiranju svih ure∂aja, postrojenjai sustava.

Odgovornost za razvoj sustava izgaranja,preko izrade zakonske osnovice zajedniãki ciljje izgaranje koja trajno proizvodi manje ‰tetnihtvari, stalno vi‰e ‰tedi energiju i time razumnopovezuje ekologiju i ekonomiju.

Mi ne investiramo samo u razvoj i tehnikunego obra∂ujemo najbolje sirovine sa moder-nim strojevima i provodimo savjesnu kontrolukvalitete.

Weishaupt plamenici vaÏe kod struãnjaka ikorisnika kao pouzdani, dugovjeãni napredni i trajni plamenici uz ãuvanje okoli‰a u ‰to smose veç milion puta uvjerili u praksi. To pot-vr∂uju i brojna priznanja kroz nagrade zadizajn i inovativnost.

U vlasitim visoko modernim proizvodnim po-gonima u Schwendi-ju proizvodi se dnevnopreko 600 plamenika. Pri tome se svaki poje-dini plamenik provjerava na svoju mehaniãku i elektriãku djelotvornost. Zajedni‰tvo visoketehnologije i djelotvornog sustava provjere i ispitivanja osiguravaju izrijekom Weishaupt-kvalitetu.

Novi plamenik je trajno investicija u buduç-nost. Ona treba biti dobro odmjerena izme∂utro‰kova i koristi. Na kraju ipak odluãuje kvali-teta, tehnika i sigurnost kroz dugoroãan na-predak.Odluka za jedan Weishaupt plamenik jestoga sigurna investicija u buduçnost.

Visoko modernizirani razvojni i proizvodni pogoni tesustav provjere i nadzora bez praznina osiguravajuizrijekom Weishaupt-kvalitetu.

Page 3: Informacija o kompaktnim plamenicima - Perković :: servis … ZA RUKOV… ·  · 2011-03-02WG20 N/1-C ZM-LN klizno-dvostupanjski ili modulirano 1” 1 35 – 200 CE-0085 BM 0216

3

Page 4: Informacija o kompaktnim plamenicima - Perković :: servis … ZA RUKOV… ·  · 2011-03-02WG20 N/1-C ZM-LN klizno-dvostupanjski ili modulirano 1” 1 35 – 200 CE-0085 BM 0216
Page 5: Informacija o kompaktnim plamenicima - Perković :: servis … ZA RUKOV… ·  · 2011-03-02WG20 N/1-C ZM-LN klizno-dvostupanjski ili modulirano 1” 1 35 – 200 CE-0085 BM 0216

ObiljeÏja praktiãne tehnike loÏenja

5

Princip buduçnostiPouzdani, ‰tedljivi i po cijeni povoljni: milion puta uspjeli Weishaupt kom-paktni plamenici su rezultat bez kompro-misne usmjerenosti na kvalitetu i kupce.Njihova se tehnika desetljeçima kontinui-rano dalje razvijala i pobolj‰avala.

Najmodernije metode proizvodnje i jedna savjesna zavr‰na kontrola svihproizvoda osiguravaju izrijekom Weishaupt-kvalitetu. I time radnu sigur-nost i pouzdanost za dugi vremenskiperiod.

Veliko podruãje uãinske snageVeliãina ukupnog podruãja snage od12,5 do 550 kW dopu‰ta individualnuprimjenu na razliãitim toplinskim postrojenjima.

Elektronsko paljenjeKod svih Weishaupt W-plamenikaprimjenjen elektronski ure∂aj za pal-jenje W-ZG01 znaãi visoku pouzdanost i malu potro‰nju energije.

Digitalno programiranje loÏenja zasigurnost i komforWeishaupt je pionir digitalnog upravljanjaloÏenjem.Ono nudi vi‰e komfora kodupravljanja i odrÏavanja, jednu jo‰ veçupouzdanost u radu,i ne najzadnje - atrak-tivan odnos cijene i snage. Preko svegaova inteligentna tehnologija omoguçavapovezivanje plamenika u kompleksnesustave automatizacije.

Kontrola nepropusnosti serijskipreko programskog sklopa W-FM10i W-FM20Za provjeru zabrtvljenosti plinskih ventilakoristi se ,za nadzor minimalnog tlakaplina, postavljena tlaãna sklopka.Tako se bez dodatne ugradnje dijelovai tro‰kova moÏe provoditi kontrolanepropusnosti.

Vi‰enamjenski postavni sklop Novo koncipirani vi‰enamjenski posta-vni sklop sadrÏi slijedeçe dijelove od-nosno funkcije:• Servo-upravljano pode‰avanje tlaka

plina za konstantni tlak plina• 2 Magnetna ventila (klase A)• Filtar• Tlaãna sklopka plina

Kod preniskog tlaka plina kreçe pro-gram manjka plina. Tlaãna sklopkaplina sluÏi osim toga za automatskukontrolu nepropusnosti.

Odliãan servisWeishaupt ima u svijetu postavljenu gustu prodajno-servisnu mreÏu. SluÏbaza kupce stoji neprekidno na raspo-laganju. Optimalni uvjeti ‰kolovanja i obrazovanja osiguravaju visoku razinuservisnih tehniãara kako u vlastitimWeishauptovim tako i ugovornim servi-sima.

Provjerena kvaliteta Svi su plamenici ispitani od strane neza-visnog ispitnog mjesta i ispunjavaju slije-deçe norme i EG-smjernice:

• Smjernice za plinske ure∂aje90/396/EWG

• EN 676• Smjernice za strojeve 98/37/EG• Elektromagnetsku kompatibilnost

EMV 89/336/EWG• Smjernice za niski napon

73/23/EWG• Smjernice o iskoristivosti

92/42/EWG

WG30 i WG40 dodatno:• Smjernice o tlaãnim ure∂ajima

97/23/EG

Siguran elektriãni spoj preko kodiranog utikaãa Svi sastavi dijelovi su lako dostupni Jednostavno pu‰tanje u rad i dijagnosticiranje

Za svaku potrebu pravilno dimenzionirani Weishaupt plamenik

Page 6: Informacija o kompaktnim plamenicima - Perković :: servis … ZA RUKOV… ·  · 2011-03-02WG20 N/1-C ZM-LN klizno-dvostupanjski ili modulirano 1” 1 35 – 200 CE-0085 BM 0216

Digitalno upravljanje loÏenjem:komforno i sigurno

6

Svi Weishaupt W-plamenici su serijskiopremljeni digitalnim programskim sklo-pom.Pojedine se funkcije plamenika uprav-ljaju i nadziru preko snaÏnih mikroproce-sora. Slijedno tome: Weishaupt W-pla-menici su komforni precizni i sigurni.

Digitalni programski sklop nudi i moguç-nost prikljuãka preko integriranog eBUS-a na druge sustave komuniciranja.Struãnjak tako moÏe nadzirati tijek djelo-vanja i kod smetnji oãitati dijagnozukvara.

NajvaÏniji detalji:

• Identiãna izvedba za uljne i plinskeplamenike olak‰ava pu‰tanje u rad i smanjuje broj dijelova na skladi‰tu.

• Nezamjenjivi utiãni spojevi osigura-vaju pravilan elektroprikljuãak svihkomponenti.

• Moguça je elektiãna daljinska deblo-kada

• Sgurnosna tehnika sa 2 mikro-procesora, koji se me∂usobno nadziru u protuspoju

• Vi‰ebojni LED-prikaz za pokazivanjetijeka funkcija i uzroka smetnji(WG10, WG20 izved. LN i Z-LN)

• LC-zaslon sa info-, servisnim- i funkcijama parametriranja. Izravnamoguçnost pode‰avanja preko funk-cijskih tipki (WG10 – WG40 izvedbaZM-LN)

• Rad toplovodnih postrojenja i saneprekidnom dobavom topline (prisilno iskljuãenje svaka 24 sata).

• Primjenjivi za zagrijaãe zraka kao i zaparne kotlove grupe II i III, kao i grupeIV (sa W-FM 21 u opciji)

• Integrirani eBUS-prikljuãak nudi slije-deçe funkcije:

– PC-prikljuãak za prikaz tijeka funk-cija i pode‰avanja funkcionalnih pa-rametara

– Daljinski nadzor i dijagnozu prekosamostalno odabranog modema

– Prikljuãak na moderne sustave au-tomatskog vo∂enja zgrade

– Vrijeme predprovjetravanja moguçepodesiti preko eBUS-a pomoçuPC-a.

Pregled sustava digitalnog sklopa upravljanja W-FM 05 W-FM 10 W-FM 20 W-FM 21

Programator za intermitirani rad ● ● ● ●

Programator za trajni rad ●

Osjetilo plamena Ion Ion Ion Ion

Postavni pogon u elektronskoj vezi zrak i plin ● ●

Postavni pogon s koraãajnim motorom zrak ●

Pokazna jedinica (maks. razmak) 10 m 10 m

Kontrola nepropusnosti ● ● ●

Brojilo potro‰nje goriva, moguçe ● ● ●

eBUS prikljuãak ● ● ● ●

Pripadni tip plamenika WG 10-D WG 10-D WG 10 – WG 40 WG 10 – WG 40WG 20-C WG 20-C modulirani modulirani

jednostupanjski jednostupanjski WG 30 – WG 40 WG 30 – WG 40bez postavnog pogona s post. pogonom pode‰avanje okretaja pode‰avanje okretaja

i dvostupanjski izved. TRD

Page 7: Informacija o kompaktnim plamenicima - Perković :: servis … ZA RUKOV… ·  · 2011-03-02WG20 N/1-C ZM-LN klizno-dvostupanjski ili modulirano 1” 1 35 – 200 CE-0085 BM 0216

7

Za svaku toplinsku potrebuodgovarajuçi naãin regulacije

Plinski plamenik jedno- i dvostupanjskiSa mehaniãkom vezom plin-zrak te integriranom kontrolom nepropusnosti plinskih magnetnih ventila

Programski sklop W-FM 10Postavni pogon zraka

(s polugom do prigu‰nice plina)

Prigu‰nica plina Vi‰enamjenskipostavni sklop

Plinski plamenikklizno-dvostupanjski ili moduliraniSa elektronskom vezom plin-zrakte integriranom kontrolom nepropusnostiplinskih magnetnih ventila

Programski sklop W-FM 20 Postavni pogon zraka

Postavni pogon plina Vi‰enamjenskipostavni sklop

Regulacija (pode‰avanje) snageG = nazivna snagaK = mala snagaZ = snaga paljenja

G

Z

G

KZ

G

KZ

G

K

Z

Uklop Isklop

Uklop Isklop

Uklop Isklop

Uklop Isklop

jednostupanjski bez postavnog pogona klizno-dvostupanjski

dvostupanjski sa postavnim pogonom modulirano

Page 8: Informacija o kompaktnim plamenicima - Perković :: servis … ZA RUKOV… ·  · 2011-03-02WG20 N/1-C ZM-LN klizno-dvostupanjski ili modulirano 1” 1 35 – 200 CE-0085 BM 0216

Tehnika, koja stvara povjerenje

8

Veç kod skidanja poklopca palmenika je optiãki utisak zadivljujuçi. Svi sastavnidijelovi su pregledno sloÏeni i elektroutiãni spojevi su nezamjenjivo jasni. Odgovarajuçe jednostavan je i pristupkomponentama za radove odrÏavanja iservisa. Tehnika stvara utisak povjerenjajer je tipiãno Weishauptova.

Kompaktan naãin izradeKompaktnim naãinom izrade daju seWeishaupt WG-plamenici svih veliãinajednostavno i lako montirati od stranejedne osobe. Izdatak za pu‰tanje u radse smanjuje na minimum.

LowNOx-izvedbaSvi WG-plamenici su u LowNOx-izve-dbi. Posebnim principom mje‰ali‰ta ost-varuje se intenzivna interna recirkulacijadimnih plinova. Ovo dostignuçe omo-guçava primjereno dobre vrijednostiemisija.

Usisno kuçi‰te s prigu‰enjem buke Popreãno postavljeno kolo ventilatora jena usisnoj strani posebno prigu‰enoprotiv buke. Rad ovih plamenika je zbogtoga posebno tih.

Elektronski upravljana zaklopkazrakaElektronski upravljana zaklopka zrakazatvara se kod stajanja i time smanjujehla∂enje loÏi‰ta.

PoloÏaj servisiranja i odrÏavanja.Sa posebnim drÏaãem moÏe se pla-menik postaviti u poloÏaj za servis i odrÏavanje. Radovi na mje‰ali‰tu ili plameniku se tako mogu obaviti jed-nostavno i udobno.

Jedinstvena platforma Strategija jedinstvene platforme za sveW-plamenike ãini jednostavnim dispozi-ciju i skladi‰tenje rezervnih dijelova

Dijagnoza preko Notebook-aZa dijagnozu i provjeru podataka pro-gramskog sklopa stoji na raspolagnjuposeban softverski paket sa prikljuãnimadapterom za prenosno raãunalo. Opti-miranje i analiza smetnji mogu se kom-forno obavljati preko raãunala.

Upravljanje brojem okretaja (WG 30 i WG 40)Kod uobiãajene tehnike plamenika motori rade sa konstantnim brojemokretaja dok kod plamenika sa funkci-jom promjenjivog broja okretaja motorabroj se okretaja smanjuje sa snagomplamenika. Digitalni programski skloppreuzima funkciju upravljanja. Posebannadzor broja okretaja nije potreban jer jeure∂aj za vezu zraka i plina sa samoosi-guranjem.

Posebna prednost upravljanjem brojaokretaja leÏi u manjoj potro‰nji elek-triãne energije i znaãajnom smanjenjurazine buke na maloj snazi.

Posebno smanjena razina buke moÏe u praksi biti od velike koristi. Pri 50%snage plamenika moÏe se ostvaritismanjenje razine buke za 10dB. Toznaãi i prepolovljenu emisiju buke.

Page 9: Informacija o kompaktnim plamenicima - Perković :: servis … ZA RUKOV… ·  · 2011-03-02WG20 N/1-C ZM-LN klizno-dvostupanjski ili modulirano 1” 1 35 – 200 CE-0085 BM 0216

9

Primjer WG 40 sa upravljanjem brojem okretaja

Programski sklopW-FM 20

Izmjeniãni-motor

Impulsni vod tlaka ventilatora

pretvaraã frekvencije

Digitalno-analogni pretvaraã

Dvostruki magnetni ventils regulatorom odnosa

Impulsni vod tlaka u loÏi‰tu

Page 10: Informacija o kompaktnim plamenicima - Perković :: servis … ZA RUKOV… ·  · 2011-03-02WG20 N/1-C ZM-LN klizno-dvostupanjski ili modulirano 1” 1 35 – 200 CE-0085 BM 0216

10

Pregled tipova

Plamenik Izvedba Naãin pode‰avanja Armatura Snaga Ident. broj NarudÏbenitip DN kW -proizvoda broj

WG 10

Prirodni plin

WG 10 N/0-D ZM-LN klizno-dvostupanjski ili modulirano 1/2” 3 12,5 – 50 CE-0085 AU 353 232 136 14

WG 10 N/1-D LN jednostupanjski s ruãnom postavom 3/4” 40 – 110 CE-0085 BM 0481 232 110 24

WG 10 N/1-D Z-LN jedno- ili dvostupanjski 3/4” 25 – 110 CE-0085 BM 0481 232 123 24

WG 10 N/1-D ZM-LN klizno-dvostupanjski ili modulirano 3/4” 25 – 110 CE-0085 BM 0481 232 126 24

UNP-plin

WG 10 F/0-D ZM-LN klizno-dvostupanjski ili modulirano 1/2” 3 12,5 – 50 CE-0085 AU 353 233 136 14

WG 10 F/1-D LN jednostupanjski s ruãnom postavom 3/4” 40 – 110 CE-0085 BM 0481 233 110 24

WG 10 F/1-D Z-LN jedno- ili dvostupanjski 3/4” 25 – 110 CE-0085 BM 0481 233 113 24

WG 10 F/1-D ZM-LN klizno-dvostupanjski ili modulirano 3/4” 25 – 110 CE-0085 BM 0481 233 126 24

WG 20

Prirodni plin

WG 20 N/1-C LN jednostupanjski s ruãnom postavom 1” 1 80 – 200 CE-0085 BM 0216 232 210 34

WG 20 N/1-C Z-LN jedno- ili dvostupanjski 1” 1 35 – 200 CE-0085 BM 0216 232 213 34

WG 20 N/1-C ZM-LN klizno-dvostupanjski ili modulirano 1” 1 35 – 200 CE-0085 BM 0216 232 216 34

WG 20 N/1-C LN jednostupanjski s ruãnom postavom 1” 2 80 – 200 CE-0085 BM 0216 232 210 44

WG 20 N/1-C Z-LN jedno- ili dvostupanjski 1” 2 35 – 200 CE-0085 BM 0216 232 213 44

WG 20 N/1-C ZM-LN klizno-dvostupanjski ili modulirano 1” 2 35 – 200 CE-0085 BM 0216 232 216 44

UNP-plin

WG 20 F/1-C LN jednostupanjski s ruãnom postavom 3/4” 1 80 – 200 CE-0085 BM 0216 233 210 24

WG 20 F/1-C Z-LN jedno- ili dvostupanjski 3/4” 1 35 – 200 CE-0085 BM 0216 233 213 24

WG 20 F/1-C ZM-LN klizno-dvostupanjski ili modulirano 3/4” 1 35 – 200 CE-0085 BM 0216 233 216 24

WG 30

WG 30N/1-C ZM-LN klizno-dvostupanjski 3/4” 40 – 350 CE-0085-AU 0064 232 326 21ili modulirano 1” 232 326 31

1 1/2” 232 326 51

WG 30F/1-C ZM-LN klizno-dvostupanjski ili modulirano 3/4˝ 60 – 350 CE-0085-AU 0064 233 326 21

WG 40

WG 40N/1-A ZM-LN klizno-dvostupanjski 3/4” 55 – 550 CE-0085-AS 0311 232 416 21ili modulirano 1˝ 232 426 31

1 1/2” 232 416 512” 232 406 61DN65 232 416 31DN80 232 416 41

WG 40F/1-A ZM-LN klizno-dvostupanjski ili modulirano 3/4” 80 – 550 CE-0085-AS 0311 233 416 21

1 sa vi‰enamjenskim postavnim sklopom tip 5072 sa vi‰enamjenskim postavnim sklopom tip 5123 samo za prikljuãni tlak pa ≤ 50 mbar

(doplata za pa > 50 mbar … 300 mbar)

Posebne izvedbe vidi cjenik

Napomena:Navojne armature 1/2” do 2 ” opremljne su sa TAE zasunom.

Prirubniãke armature DN65 i DN80 su izvedene bez TAE zasuna. Sa TAE vidjeti Weishaupt listu pribora tisak br. 83021201.

Page 11: Informacija o kompaktnim plamenicima - Perković :: servis … ZA RUKOV… ·  · 2011-03-02WG20 N/1-C ZM-LN klizno-dvostupanjski ili modulirano 1” 1 35 – 200 CE-0085 BM 0216

11

Snaga plamenika ovisno o tlaku u loÏi‰tu

Radna polja su ispitana prema EN 676. Vrijednosti snagase odnose na postavljanje na 0 metara nadmorske visine. Prema visini postavljanja reducira se snaga za ca. 1 % na svakih 100 m poveçanja visine postavljanja.

Izvedbe sa upravljanjem brojem okretaja imaju odob-renja samo za plin tipa E i LL. Radna polja su u donjempodruãju snage ograniãena: kod WG30 na 60 kW i kodWG40 na 80 kW.

1,5

0kW

1,0

0,5

0

-0,510 30 40 50 6020

Tip plamenika WG 10. . . /0-DIzved.. ZM-LN

tip plamene glave WG 10/0-DSnaga 12,5 – 50 kW

mbar

Radno polje WG 10

3,0

0kW

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

-0,5

-1,020 60 80 100 12040

Tip plamenika WG 10. . . /1-DIzved.. LN

tip plamene glave WG 10-DSnaga 40 – 110 kW

mbar

Radno polje WG 10

3,0

0kW

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

-0,5

-1,020 60 80 100 12040

Tip plamenika WG 10 . . . /1-DIzved.. Z-LN / ZM-LN

tip plamene glave WG 10-DSnaga 25 – 110 kW

mbar

Radno polje WG 10

3,0

20kW

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

-0,5

-1,0100 140 18060

Tip plamenika WG 20 . . . /1-CIzved.. LN

tip plamene glave WG 20-CSnaga 80 – 200 kW

mbar

Radno polje WG 20

3,0

20kW

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

-0,5

-1,0100 140 18060

Tip plamenika WG 20 . . . /1-CIzved.. Z-LN / ZM-LN

tip plamene glave WG 20-CSnaga 35 – 200 kW

mbar

Radno polje WG 20

3,5

0kW

3,02,52,01,51,00,5

0

-1,5

-0,5-1,0

200 300100 400

Tip plamenika WG 30N/1-CIzved.. ZM-LN

tip plamene glave WG 30Snaga 40 – 350 kW

mbar

Radno polje WG 30

3,5

0kW

3,02,52,01,51,00,5

0

-1,5

-0,5-1,0

200 300100 400

Tip plamenika WG 30F/1-CIzved.. ZM-LN

tip plamene glave WG 30Snaga 60 – 350 kW

mbar

Radno polje WG 30

8

0kW

7654321

-2

0-1

200 300100 400 500

Tip plamenika WG 40N/1-AIzved.. ZM-LN

tip plamene glave WG 40Snaga 55 – 550 kW

mbar

Radno polje WG 40

8

0kW

7654321

-2

0-1

100 200 300 400 500

Tip plamenika WG 40F/1-A, izved.. ZM-LN

tip plamene glave WG 40Snaga 80 – 550 kW

mbar

Radno polje WG 40

Mje‰ali‰te „otvoreno“ Mje‰ali‰te „zatvoreno“

toplinsku snagu ne birati ispod 80 kW.

Page 12: Informacija o kompaktnim plamenicima - Perković :: servis … ZA RUKOV… ·  · 2011-03-02WG20 N/1-C ZM-LN klizno-dvostupanjski ili modulirano 1” 1 35 – 200 CE-0085 BM 0216

12

Izbor nazivnog otvora plinske armature

1 sa vi‰enamjenskim postavnim sklopom tip 5072 sa vi‰enamjenskim postavnim sklopom tip 5123 regulator tlaka FRS dodatno

kod pa > 50 mbar … 300 mbar

Snaga kod niskotlaãne opskrbeplamenika (prikljuãni tlak u mbar

pred slavinom )pemax = 300 mbar

[kW] 3/4”

Prirodni plin E, Hi = 37,26 MJ/mn3 (10,35

kWh/mn3), d = 0,606, Wi = 47,84 kWh/mn

3

40 1050 1060 1070 1080 1090 11

100 12110 13

WG 10 . . . /1-D sa W-MF 507 SE / SLESnaga kod niskotlaãne opskrbeplamenika (prikljuãni tlak u mbar

pred slavinom )pemax = 300 mbar

[kW] 3/4”

UNP-plin B/P, Hi = 93,20 MJ/mn3 (25,89

kWh/mn3), d = 1,555, Wi = 74,73 kWh/mn

3

40 850 860 970 980 1090 11

100 12110 12

Snaga kod niskotlaãne opskrbeplamenika (prikljuãni tlak u mbar

pred slavinom )pemax = 300 mbar

[kW] 3/4”

Prirodni plin LL, Hi = 31,79 MJ/mn3 (8,83

kWh/mn3), d = 0,641, Wi = 39,67 kWh/mn

3

40 1250 1260 1270 1280 1390 14

100 15110 16

Snaga kod niskotlaãne opskrbeplamenika (prikljuãni tlak u mbar

pred slavinom )pemax pemax ≤ 50 mbar > 50 … 300 mbar

[kW] 1/2” 1/2” 3

Prirodni plin E, Hi = 37,26 MJ/mn3 (10,35

kWh/mn3), d = 0,606, Wi = 47,84 kWh/mn

3

25 15 1830 15 1835 16 1940 16 1945 17 2050 18 21

WG 10 . . . /0-D sa W-MF 055Snaga kod niskotlaãne opskrbeplamenika (prikljuãni tlak u mbar

pred slavinom )pemax pemax ≤ 50 mbar > 50 … 300 mbar

[kW] 1/2” 1/2” 3

UNP-plin B/P, Hi = 93,20 MJ/mn3 (25,89

kWh/mn3), d = 1,555, Wi = 74,73 kWh/mn

3

25 13 1630 13 1635 13 1640 14 1745 14 1750 15 18

Snaga kod niskotlaãne opskrbeplamenika (prikljuãni tlak u mbar

pred slavinom )pemax pemax ≤ 50 mbar > 50 … 300 mbar

[kW] 1/2” 1/2” 3

Prirodni plin LL, Hi = 31,79 MJ/mn3 (8,83

kWh/mn3), d = 0,641, Wi = 39,67 kWh/mn

3

25 15 1830 16 1935 17 2040 18 2145 19 2250 20 23

Snaga kod niskotlaãne opskrbeplamenika (prikljuãni tlak u mbar

pred slavinom )pemax = 300 mbar

[kW] 1” 1 1” 2

Prirodni plin E, Hi = 37,26 MJ/mn3 (10,35

kWh/mn3), d = 0,606, Wi = 47,84 kWh/mn

3

80 13 1190 13 11

100 13 11110 14 12120 14 13130 15 13140 15 13150 16 14160 16 15170 16 15180 16 15190 17 16200 18 16

WG 20 . . . /1-C sa W-MF 5xx SE / SLESnaga kod niskotlaãne opskrbeplamenika (prikljuãni tlak u mbar

pred slavinom )pemax = 300 mbar

[kW] 1” 1 1” 2

Prirodni plin LL, Hi = 31,79 MJ/mn3 (8,83

kWh/mn3), d = 0,641, Wi = 39,67 kWh/mn

3

80 15 1390 15 13

100 15 14110 16 14120 16 15130 17 16140 18 16150 18 17160 19 17170 20 18180 21 18190 22 19200 23 20

Snaga kod niskotlaãne opskrbeplamenika (prikljuãni tlak u mbar

pred slavinom )pemax = 300 mbar

[kW] 3/4”

UNP-plin B/P, Hi = 93,20 MJ/mn3 (25,89

kWh/mn3), d = 1,555, Wi = 74,73 kWh/mn

3

80 1390 13

100 13110 14120 14130 14140 14150 15160 15170 16180 17190 18200 19

Page 13: Informacija o kompaktnim plamenicima - Perković :: servis … ZA RUKOV… ·  · 2011-03-02WG20 N/1-C ZM-LN klizno-dvostupanjski ili modulirano 1” 1 35 – 200 CE-0085 BM 0216

13

Snaga kod niskotlaãne opskrbe plamenika (prikljuãni tlak u mbar pred

slavinom ) pemax = 300 mbar[kW] 3/4” 1” 1 1/2”

Prirodni plin E, Hi = 37,26 MJ/mn3 (10,35

kWh/mn3), d = 0,606, Wi = 47,84 kWh/mn

3

130 15 14 13160 17 15 14190 18 15 13210 19 15 13240 21 15 13270 23 16 13300 26 17 14350 33 20 16

WG 30. . . /1-C, Izvedba LN s armaturama W-MF 5xx SE Snaga kod niskotlaãne opskrbe plamenika (prikljuãni tlak u mbar pred

slavinom ) pemax = 300 mbar[kW] 3/4”

UNP-plin B/P, Hi = 93,20 MJ/mn3 (25,89

kWh/mn3), d = 1,555, Wi = 74,73 kWh/mn

3

130 10160 11190 12210 12240 13270 14300 15350 18

Snaga kod niskotlaãne opskrbe plamenika (prikljuãni tlak u mbar pred

slavinom ) pemax = 300 mbar[kW] 3/4” 1” 1 1/2”

Prirodni plin LL, Hi = 31,79 MJ/mn3 (8,83

kWh/mn3), d = 0,641, Wi = 39,67 kWh/mn

3

130 18 15 14160 20 16 15190 22 17 15210 23 17 15240 26 18 15270 30 19 15300 34 21 17350 44 26 21

Snaga kod niskotlaãne opskrbe plamenika (prikljuãni tlak u mbar pred

slavinom ) pemax = 300 mbar[kW] 3/4” 1” 1 1/2” 2” 65 80

Prirodni plin E, Hi = 37,26 MJ/mn3 (10,35

kWh/mn3), d = 0,606, Wi = 47,84 kWh/mn

3

240 19 14 12 11 11 11270 22 14 12 12 11 11300 25 15 13 12 11 11350 30 17 13 13 12 11400 36 19 14 13 12 11450 42 22 15 14 12 12500 52 27 18 17 15 14550 61 31 21 19 16 15

WG 40. . . /1-A, Izvedba LN s armaturama W-MF 5xx SE ili DMV + FRSSnaga kod niskotlaãne opskrbe plamenika (prikljuãni tlak u mbar pred

slavinom ) pemax = 300 mbar[kW] 3/4”

UNP-plin B/P, Hi = 93,20 MJ/mn3 (25,89

kWh/mn3), d = 1,555, Wi = 74,73 kWh/mn

3

240 11270 12300 13350 16400 19450 22500 26550 30

Snaga kod niskotlaãne opskrbe plamenika (prikljuãni tlak u mbar pred

slavinom ) pemax = 300 mbar[kW] 3/4” 1” 1 1/2” 2” 65 80

Prirodni plin LL, Hi = 31,79 MJ/mn3 (8,83

kWh/mn3), d = 0,641, Wi = 39,67 kWh/mn

3

240 26 17 15 14 13 13270 29 18 15 14 13 13300 33 19 15 14 13 13350 40 22 16 15 13 13400 49 26 18 17 15 14450 60 30 21 19 16 15500 72 35 23 21 18 17550 86 42 27 25 21 19

Snaga kod niskotlaãne opskrbe plamenika (prikljuãni tlak u mbar pred

slavinom ) pemax = 300 mbar[kW] 3/4” 1” 11/2” 2”

Prirodni plin E, Hi = 37,26 MJ/mn3 (10,35

kWh/mn3), d = 0,606, Wi = 47,84 kWh/mn

3

130 18 6 6 5160 21 9 8 7190 25 12 10 10220 29 15 13 12250 32 18 15 14280 37 24 16 14310 43 28 17 16350 51 33 19 18

WG 30. . . /1-C mit DMV – VEF Izvedba upravljanjem okretajimaSnaga kod niskotlaãne opskrbe plamenika (prikljuãni tlak u mbar pred

slavinom ) pemax = 300 mbar[kW] 3/4” 1” 11/2” 2”

Prirodni plin LL, Hi = 31,79 MJ/mn3 (8,83

kWh/mn3), d = 0,641, Wi = 39,67 kWh/mn

3

130 23 8 7 6160 28 11 9 9190 34 14 12 11220 40 17 15 14250 46 20 17 16280 52 26 19 17310 61 32 20 19350 73 40 23 21

Snaga kod niskotlaãne opskrbe plamenika (prikljuãni tlak u mbar pred

slavinom ) pemax = 300 mbar[kW] 3/4” 1” 1 1/2” 2”

Prirodni plin E, Hi = 37,26 MJ/mn3 (10,35

kWh/mn3), d = 0,606, Wi = 47,84 kWh/mn

3

240 30 11 10 9300 40 14 13 11360 54 18 15 13400 64 20 17 15440 75 23 20 16480 88 26 24 18520 101 29 28 20550 111 31 30 22

WG 40. . . /1-A mit DMV – VEF Izvedba upravljanje okretajimaSnaga kod niskotlaãne opskrbe plamenika (prikljuãni tlak u mbar pred

slavinom ) pemax = 300 mbar[kW] 3/4” 1” 1 1/2” 2”

Prirodni plin LL, Hi = 31,79 MJ/mn3 (8,83

kWh/mn3), d = 0,641, Wi = 39,67 kWh/mn

3

240 42 13 11 10300 57 18 15 13360 74 22 19 16400 92 25 22 18440 109 29 24 20480 126 34 28 22520 144 36 34 25550 157 38 37 27

Na utvr∂eni tlak pode‰avanja morase pribrojiti tlak u loÏi‰tu.

Minimalni prikljuãni tlak ne bi tre-bao biti ispod 15 mbara.

Napomena o prikljuãnim tlakovima:Navojne armature 1/2” do 2 ” su opremljene saTAE zasunom.

Prirubniãke armature DN65 i DN80 su izvedenebez TAE zasuna. (za navojne armature bez TAEvidjeti tehniãke radne listove, mapa br. 2.4)

Poja‰njenje za tip

W G 20 N . . . /1-C LNF

N = Prirodni plin E i LLF = UNP-plin B/P

Weishaupt plamenik tipnog reda WG = plinski plamenik

Veliãina

IndeksLN = LowNOx

Page 14: Informacija o kompaktnim plamenicima - Perković :: servis … ZA RUKOV… ·  · 2011-03-02WG20 N/1-C ZM-LN klizno-dvostupanjski ili modulirano 1” 1 35 – 200 CE-0085 BM 0216

14

Tehniãki podaci

d1 h3

h2

Rp

I2 I1

b2

b3

I3

I4

b1

h1

α°

d3

d4

d2

Dimenzije plamenika

Plamenik mjere u mm

tip I1 I2 I3 I4 b1 b2 b3 h1 h2 h3 d1 d2 d3 d4 Rp α°

WG 10 140 349 31,5 115 330 165 164 353 270 165 108 M8 150 –170 110 3/4” 45°

WG 20 140 397 32 158 358 182 178 376 284,5 182 120 M8 170 130 1” 45°

WG 30 166 480 62 197 420 226 196 460 342 226 127 M8 170 –186 130 1 1/2” 45°

WG 40 235 577 72 235 450 245 207 480 360 245 154 M10 186 –200 160 1 1/2” 45°

Page 15: Informacija o kompaktnim plamenicima - Perković :: servis … ZA RUKOV… ·  · 2011-03-02WG20 N/1-C ZM-LN klizno-dvostupanjski ili modulirano 1” 1 35 – 200 CE-0085 BM 0216

15

Tehniãki podaciTip Programski Motor- postavni Tl. sklopka TeÏine 1 Armatura Nadzorplamenika sklop serije pogon zraka plamenika NW Tip TeÏine 1 plamena

WG 10 . . ./0-D

Izved.. ZM-LN W-FM 20 ECK 02/F – 2/1 STE 4,5 * LGW 3/A1 13,5 kg 1/2” W-MF 055 6 kg Ionizacija230 V, 50 Hz0,04 kW, Kond. 2 µF

WG 10 . . ./1-D

Izved.. LN W-FM 05 ECK 03/F – 2/1 nema LGW 10/A2 13,5 kg 3/4” W-MF SLE 507 6 kg IonizacijaIzved.. Z-LN W-FM 10 230 V, 50 Hz STD 4,5 ** 3/4” W-MF SE 507Izved.. ZM-LN W-FM 20 0,095 kW, Kond. 4 µF STE 4,5 * 3/4” W-MF SE 507

WG 20 . . . /1-C

Izved.. LN W-FM 05 ECK 04/F – 2/1 nema LGW 10/A2 20 kg 1” W-MF SLE 507/512 6 kg / 7 kg IonizacijaIzved.. Z-LN W-FM 10 230 V, 50 Hz STD 4,5 ** 1” W-MF SE 507/512Izved.. ZM-LN W-FM 20 0,21kW, Kond. 8 µF STE 4,5 * 1” W-MF SE 507/512

WG 30. . ./1-C

Izved.. ZM-LN W-FM 20 ECK 05/F-2 STE 4,5 * LGW 10A2 27 kg 3/4” W-MF SE 507 5,5 kg Ionizacija230 V; 50 Hz BO.36/6-01L 1” W-MF SE 512 9,0 kg2900 min-1 11/2” W-MF SE 512 13,5 kg0,42 kW; Kond. 12 µF

Izved.. ZM-LN W-FM 20 DK 05/F-2 STE 4,5 * LGW 10A2 30 kg 3/4” DMV-VEF 507 6,5 kg Ionizacijasa 3~; 230 V; 50 Hz BO.36/6-01L 1” DMV-VEF 512 10,0 kgupravljanjem 2880 min-1 11/2” DMV-VEF 512 12,0 kgokretajima 0,42 kW; 2,6 A 2” DMV-VEF 520 15,0 kg

WG 40. . ./1-A

Izved.. ZM-LN W-FM 20 ECK 06/F-2 STE 4,5 * LGW10A2 35 kg 3/4” W-MF SE 507 5,5 kg Ionizacija230 V; 50 Hz BO.36/6-01L 1” W-MF SE 512 9,0 kg2900 min-1 11/2” W-MF SE 512 13,5 kg0,62 kW; 2 ” DMV+FRS 520 17,5 kgKond. 16 µF 65 DMV+FRS 5065 50,0 kg

80 DMV+FRS 5080 67,0 kg

Izved.. ZM-LN W-FM 20 DK 06/F-2 STE 4,5 * LGW10A2 38 kg 1” DMV-VEF 512 10,0 kg Ionizacijasa 3~; 230 V; 50 Hz BO.36/6-01L 11/2” DMV-VEF 512 12,0 kgupravljanjem 2900 min-1 2” DMV-VEF 520 15,0 kgokretajima 0,62 kW; 4 A

* Kretanje u radu: kod punog puta kretanja maks. 50 sek./kod reduciranog puta kretanja min. 25 sek./Kretanje kod predprovjetravanja ca.1–2 sek.** Kretanje u radu: kod punog puta kretanja ca. 3 sek./kod reduciranog puta kretanja < 3 sek./Kretanje kod predprovjetravanja ca. 3 sek.

1 TeÏine su pribliÏne.

Page 16: Informacija o kompaktnim plamenicima - Perković :: servis … ZA RUKOV… ·  · 2011-03-02WG20 N/1-C ZM-LN klizno-dvostupanjski ili modulirano 1” 1 35 – 200 CE-0085 BM 0216

Za odrÏavanje i savjetovanje odmah na mjestu

Weishaupt servis:uvijek tamo gdje ga Vi trebate

Weishaupt plamenike i sustave grijanjamoguæe je dobiti u dobrim specijalizira-nim centrima za grijanje koji partnerskisura∂uju sa Weishauptom.

Za potporu struãnoj prodaji ima Weishaupt gustu prodajno-servisnumreÏu Osigurani su time isporuka, opskrba rezervnom dijelovima i servis.

Kad je ãovjek u nevolji, Weishaupt je uvijek na mjestu. SluÏba tehniãke pomoçi kupcima stojikod weishaupta na raspolaganju nepre-kidno 365 dana godi‰nje.

Weishaupt servisi i ugovorni partneri u Hrvatskoj za godinu 2004

WEISHAUPT-ZAGREB d.o.o. Zagreb 01 36 55 073

Babiç d.o.o. Zadar 023 3144 67

EKO-Plamen Dugo Selo 01 27 53 686

Ekoterm âakovec 040 82 13 92

Elterm Slavonski Brod 035 45 45 09

Elektrometal d.o.o. Bjelovar 043 24 21 11

GIN Bjelovar 043 23 23 88

Hidroterm S.D. d.o.o. Zagreb 01 65 55 477

Plava ptica Zagreb 0161 11 737

STP Zagreb 01 65 55 440

TEH Projekt-Energetika Rijeka 051 33 65 19

Termocommerce d.o.o. Zagreb 01 30 31 111

Termont d.o.o. Split 021 57 13 38

Termousluga Zagreb 01 61 58 672

Toplane d.o.o. Rijeka 051 54 50 60

Uniterm Zagreb-Luãko 01 65 30 266

Max Weishaupt GmbHD-88475 SchwendiTelefon (073 53) 8 30Telefax (073 53) 8 33 58www.weishaupt.deWEISHAUPT-ZAGREB d.o.oTelefon: (01) 365 50 73Telefaks: (01) 365 50 75HR-10000 Zagreb, Drvinje 61 Tisak br. 83205518, travanj 2006Tiskano u NjemaãkojZadrÏavamo pravo svih izmjena.Pretisak zabranjen.


Recommended