of 14 /14
Rekonstrukcija kotlovnice Titova 106 DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE TITOVA 106 RUDAR SENOVO, d.o.o., Cesta kozjanskega odreda 4, 8281 SENOVO Senovo, Maj 2013

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP ... identifikacije... · modulirano delovanje v obmo čju od 22-100% nazivne mo či, zato se optimalno prilagaja trenutnim potrebam

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP ... identifikacije... · modulirano...

Page 1: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP ... identifikacije... · modulirano delovanje v obmo čju od 22-100% nazivne mo či, zato se optimalno prilagaja trenutnim potrebam

Rekonstrukcija kotlovnice Titova 106

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP)

REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE TITOVA 106

RUDAR SENOVO, d.o.o., Cesta kozjanskega odreda 4, 8281 SENOVO

Senovo, Maj 2013

Page 2: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP ... identifikacije... · modulirano delovanje v obmo čju od 22-100% nazivne mo či, zato se optimalno prilagaja trenutnim potrebam

Rekonstrukcija kotlovnice Titova 106 Stran 1

Naslov Projekta: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE TITOVA 106 Izdelovalec dokumenta:

- Rudar Senovo d.o.o.

Avtorja: Janko Uršič, dipl. inž. str.

tel.: +386 31 383 181

e-mail: [email protected]

Goran Udovč, univ.dipl.prav.

tel.: +386 41 282 019

e-mail: [email protected]

Page 3: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP ... identifikacije... · modulirano delovanje v obmo čju od 22-100% nazivne mo či, zato se optimalno prilagaja trenutnim potrebam

Rekonstrukcija kotlovnice Titova 106 Stran 2

Vsebina

1 UVODNO POJASNILO ............................................................................................................... 3 2 PREDSTAVITEV INVESTITORJA, PROJEKTA IN OBJEKTA .................................................. 4

2.1 Predstavitev investitorja ............................................................................................. 4

2.2 Predstavitev projekta in objekta ................................................................................. 5 3 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA IN RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO ................ 6

3.1 Analiza obstoječega stanja energetske oskrbe ........................................................... 6

3.2 Obstoječe stanje .......................................................................................................... 6 4 ANALIZA VARIANT »BREZ« IN »Z« INVESTICIJO V ZEMELJSKI PLIN ................................. 7

4.1 Varianta brez investicije ............................................................................................. 7

4.2 Investicija v nov kotel na zemeljski plin .................................................................... 7 5 ANALIZA IN DEJAVNIKI TVEGANJA ........................................................................................ 8 6 OPREDELITEV INVESTICIJE.................................................................................................... 9

6.1 Predlog ....................................................................................................................... 9

6.2 Predvidena oprema: .................................................................................................... 9

6.3 Utemeljitev upravičenosti investicije ....................................................................... 10 7 EKONOMIKA PROJEKTA ........................................................................................................ 11 8 NAČRT FINANCIRANJA .......................................................................................................... 12 9 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE ............................................................................. 13

Page 4: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP ... identifikacije... · modulirano delovanje v obmo čju od 22-100% nazivne mo či, zato se optimalno prilagaja trenutnim potrebam

Rekonstrukcija kotlovnice Titova 106 Stran 3

1 UVODNO POJASNILO

Zaradi velikih stroškov za ogrevanje na kurilno olje in predvsem dotrajanosti kotlovnice, se je Občina odločila, da odda kotlovnico v najem podjetju Rudar Senovo, kateri bi investiral v rekonstrukcijo kotlovnice na zemeljski plin (ZP). Skladno s 5. členom Odloka o podelitvi pooblastila družbi Rudar Senovo d.o.o. se je izdelala ustrezna investicijska dokumentacija za izvajanje nalog energetske oskrbe nepremičnin, objektov in ustanov v občinski lasti. Ker gre za investicijo, katere vrednost ne presega 100.000 EUR je skladno z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, pripravljena poenostavljena investicijska dokumentacija. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) dobava toplote iz kotlovnice na zemeljski plin za objekt Titova 106, zajema analizo trenutnega stanja kotlovnice, načina ogrevanja in analizo ocene stanja kotlovnice po izgradnji novega sistema ogrevanja z analizo možnih različnih tehnoloških rešitev. Analizirane so možne rešitve z novim kotlom na zemeljski plin, na lesne sekance in lesne pelete. Družba Rudar Senovo d.o.o. bo izvedla investicijo v rekonstrukcijo kotlovnice na objektu Titova 106 in prodajala toploto na osnovi Pogodbe o dobavi toplote. V skladu z energetskimi smernicami EU h katerim je pristopila tudi Slovenija opredeljujejo kot cilje do leta 2020: - zmanjšanje porabe energije za 20 %, - povečanje deleža obnovljivih virov energije na 20 % in - znižanje emisij CO2 za 20 %.

Občina Krško je s sprejetjem Lokalnega energetskega koncepta in njegove novelacije v letu 2012, sprejela obvezo za povečevanje deleža obnovljivih virov energije. Primerjave stroškov ogrevanja so narejene na osnovi sedanje porabe ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO), ki služi tudi kot izhodišče. Razlika med ceno ogrevanja na UNP in drugo alternativo se smatra kot prihranek, ki se upošteva pri izračunih ekonomskih kazalcev.

Page 5: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP ... identifikacije... · modulirano delovanje v obmo čju od 22-100% nazivne mo či, zato se optimalno prilagaja trenutnim potrebam

Rekonstrukcija kotlovnice Titova 106 Stran 4

2 PREDSTAVITEV INVESTITORJA, PROJEKTA IN

OBJEKTA

2.1 Predstavitev investitorja

Osnovna dejavnost družbe RUDAR SENOVO d.o.o. je upravljanje s stanovanji in storitve ogrevanja. Družba upravlja s preko 1700 stanovanji v občini Krško in nekaj v Kostanjevici. Od decembra 2010 je Rudar Senovo d.o.o. v 99,882 % lasti Občine Krško, ki ima sedaj v lasti 506 stanovanj od tega 300 na Senovem. Upravljajo z 32 kotlovnicami, preko katerih ogrevajo več kot 100.000 m2 stanovanjskih površin za kar porabijo letno preko 1.500.000 m3 zemeljskega plina. Storitve na področju ogrevanja predstavljajo več kot polovica prihodkov družbe, večinoma gre za ogrevanje stanovanj in nekaj poslovnih prostorov. Vizija razvoja družbe temelji na investiranju na področju ogrevanja, energetske učinkovitosti, energetske sanacije stavb in upravljanja z nepremičninami. Občina Krško želi tudi preko družbe Rudar Senovo d.o.o. uresničiti cilje, ki si jih je postavila na področju izboljšanja energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. S tem namenom je Občinski svet občine Krško sprejel odlok o podelitvi pooblastila družbi Rudar Senovo d.o.o. (Uradni list RS, št. 39/2013) s katerim je Občina Krško pooblastila družbo Rudar Senovo d.o.o., da med drugima nalogami zagotavlja energetsko oskrbo nepremičnin, objektov in ustanov v občinski lasti. NAZIV: RUDAR SENOVO poslovanje z nepremičninami, gradnje,

storitve in trgovina Senovo d.o.o. NASLOV: RUDAR SENOVO d.o.o.

Cesta kozjanskega odreda 4 8281 SENOVO SLOVENIJA

TELEFON: 07/48-81-940 FAX: 07/48-81-957 DOMAČA STRAN: http://www.rudar.si

DEJAVNOSTI SKD: L68.200 - Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

MATIČNA ŠT.: 5521688000 DAVČNA ŠT.: 87045729 ID za DDV: SI87045729 POSLOVNI RAČUNI: SI56 0298 0002 0019 408 pri NLB VODSTVO: Goran Udovč

Page 6: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP ... identifikacije... · modulirano delovanje v obmo čju od 22-100% nazivne mo či, zato se optimalno prilagaja trenutnim potrebam

Rekonstrukcija kotlovnice Titova 106 Stran 5

2.2 Predstavitev projekta in objekta

Cilj tega projekta je rekonstrukcija dotrajane kotlovnice na ELKO in vgradnja kotla na zemeljski plin. Na objektu trenutno ni plinskega priključka, skladno z dogovorom s koncesionarjem plinskega omrežja Kostak d.o.o., je možen priklop na distribucijsko omrežje plina. Objekt je bil zgrajen leta 1922 in ima površino 701,41 m2. Za ogrevanje se uporablja kotel UNICAL - moč 126 KW, leto vgradnje 1996. V stavbi se nahajajo poslovni prostori in eno stanovanje.

Page 7: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP ... identifikacije... · modulirano delovanje v obmo čju od 22-100% nazivne mo či, zato se optimalno prilagaja trenutnim potrebam

Rekonstrukcija kotlovnice Titova 106 Stran 6

3 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA IN RAZLOGI ZA

INVESTICIJSKO NAMERO

3.1 Analiza obstoječega stanja energetske oskrbe

Tako kot ostale občine, ki imajo plinovodno omrežje, je tudi občina Krško na večini javnih objektov prešla v zadnjih letih na uporabo zemeljskega plina, tako da s plinom pokriva že okoli 70 % energetskih potreb javnih objektov in 30 % s kurilnim oljem. Glavni razlog za investicijsko namero so visoki obratovalni stroški za energent ELKO in dotrajanost kotlovnice.

3.2 Obstoječe stanje

Poraba energenta

OGREVALNA

SEZONA

PORABA ELKO

(L)

CENA brez DDV

EUR

2011/2012 9.701 8.004,10

2012/2013 10.000 8.748,15

Ker za rekonstrukcijo občina nima predvidenih finančnih sredstev, kotlovnica pa je dotrajana in posledično stroški ogrevanja naraščajo, želi s predlaganim projektom brez lastnega finančnega vložka izvesti ukrep URE in OVE, ki ima največji učinek in najkrajšo vračilno dobo.

Page 8: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP ... identifikacije... · modulirano delovanje v obmo čju od 22-100% nazivne mo či, zato se optimalno prilagaja trenutnim potrebam

Rekonstrukcija kotlovnice Titova 106 Stran 7

4 ANALIZA VARIANT »BREZ« IN »Z« INVESTICIJO V

ZEMELJSKI PLIN

4.1 Varianta brez investicije

Različica brez investicije je nesprejemljiva. Nadaljevanje ogrevanja brez rekonstrukcije ni možna, saj je strojna oprema dotrajana in z vložkom v popravilo opreme posledično zvišujemo strošek ogrevanja.

4.2 Investicija v nov kotel na zemeljski plin

Na podlagi idejnih rešitev, izdelanih popisov del in strojnih inštalacij je predvidena rešitev vgradnje enega moduliranega kondenzacijskega stenskega plinskega kotla; moči:22-100kW. V analizi upravičenosti se je upoštevala tudi varianta vgradnja kotla na lesno biomaso moči 110 kW. Do prihrankov pri ogrevanju bo z zamenjavo kotlov na ELKO s kotlom na zemeljski plin o prišlo predvsem zaradi zamenjave energenta - nižje cene energenta - ZP. V primeru pogodbenega ogrevanja, kjer investitor v prenovo kotlovnice na zemeljski plin ni lastnik in sklene z njim pogodbo o dobavi toplote npr. za 10 let, se običajno cena dobavljene toplote veže na % cene ZP, katera se prav gotovo spreminja.

Page 9: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP ... identifikacije... · modulirano delovanje v obmo čju od 22-100% nazivne mo či, zato se optimalno prilagaja trenutnim potrebam

Rekonstrukcija kotlovnice Titova 106 Stran 8

5 ANALIZA IN DEJAVNIKI TVEGANJA

Med dejavnike tveganj bi lahko šteli razmerje cen energentov zlasti med ZP in ELKO. Dejavnik tveganja je tudi zmanjšanje potreb po toplotni energiji do katerega bo prišlo po izvedeni energetski sanaciji objekta. Posledično pomenijo manjšo prodajo toplote, manjše prihodke in proizvodno ceno toplote in s tem manj prihrankov oziroma dobička. Pri analizi stroškov in koristi je potrebno poudariti, da sta stroška energentov največji spremenljivki, ki bistveno vplivata na izračun koristi, pri čemer je cena obstoječega energenta ELKO veliko bolj nestabilna medtem ko cena ZP, se je v zadnjem obdobju celo pocenila.

Page 10: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP ... identifikacije... · modulirano delovanje v obmo čju od 22-100% nazivne mo či, zato se optimalno prilagaja trenutnim potrebam

Rekonstrukcija kotlovnice Titova 106

6 OPREDELITEV INVESTICIJE

6.1 Predlog

Izvajalec študije predlaga postavitev kotla na ZP in priklopom kotla na obstoječe strojne inštalacije v kotlovnici. Predvideni obseg del:

- razširitev plinskega omrežja in namestitev plinske omarice Kostak d.o.o.

- namesti se novi kotel na ZP in instalira vsa potrebna strojna in elektro oprema,

- zamenjajo se strojne instalacije (črpalke, mešalni ventili, krogljični ventili,

- namesti se kalorimeter, za odčitavanje porabljene energije, - črpalno priključni set, - komunikativni regulator za EMS, - modul za krmiljenje mešalnega ventila s tipalom predtoka, - modul za hidravlično kretnico, - zunanje tipalo, - hidravlični ločevalnik z izločevalcem nesnage 12 m3/h, - nevtralizator kondenzata DN 40, - koaksialni dimniški komplet črn, ø110/160 za obnovo obstoječe dimne

tuljave.

6.2 Predvidena oprema:

BUDERUS GB 162-100 Kotel dosega normni izkoristek do 110% (ogrevalni sistem 50/30), omogoča zvezno modulirano delovanje v območju od 22-100% nazivne moči, zato se optimalno prilagaja trenutnim potrebam po toploti ob minimalni porabi plina, ekološki znak "modri angel" zagotavlja zelo nizke emisije dimnih plinov, izredno tiho delovanje omogoča vgradnjo tudi v neposredni bližini bivalnih prostorov, izredno preprost za servisiranje in vzdrževanje, uporabniku zelo prijazno in enostavno nastavljanje regulacijskih funkcij. Vsebuje: predmešalni ploskovni keramični gorilnik, ventilator za prisilni dovod zgorevalnega zraka in odvod dimnih plinov, specialni rebrasti cevni toplotni izmenjevalnik iz specialne aluminij-silicijeve zlitine, univerzalni krmilni avtomat EMS za optimalno delovanje kotla.

Page 11: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP ... identifikacije... · modulirano delovanje v obmo čju od 22-100% nazivne mo či, zato se optimalno prilagaja trenutnim potrebam

Rekonstrukcija kotlovnice Titova 106 Stran 10

Črpalno priključni set, za direktni priklop pod kotlom, vsebuje modulirano črpalko UPER 25-80, varnostni ventil 3 bar, manometer, plinski ventil, 2x nadometni ventil, protipovratni ventil, polnilno praznilna pipa, izolacija Komunikativni regulator za EMS, 8 standardnih programov ogrevanja, možnost nastavitve lastnega programa ogrevanja, svoj časovni program za sanitarno vodo termična dezinfekcija bojlerjev, diagnostika napak, modul za krmiljenje mešalnega ventila s tipalom predtoka, modul za hidravlično kretnico, zunanje tipalo, hidravlični ločevalnik z izločevalcem nesnage 12 m3/h, nevtralizator kondenzata DN 40, koaksialni dimniški komplet črn, ø110/160 za obnovo obstoječe dimne tuljave.

6.3 Utemeljitev upravičenosti investicije

UTEMELJITEV UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA SE KAŽE SKOZI NASLEDNJE VIDIKE: o usklajenost energetsko politiko EU in Slovenije glede doseganja deleža

obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije in znižanja emisij CO2, o nižji stroški ogrevanja za odjemalca že v 1. letu po investicij

Page 12: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP ... identifikacije... · modulirano delovanje v obmo čju od 22-100% nazivne mo či, zato se optimalno prilagaja trenutnim potrebam

Rekonstrukcija kotlovnice Titova 106 Stran 11

7 EKONOMIKA PROJEKTA

Stroški ogrevanja v primerjavi z ELKO, lesnimi sekanci in ZP na podlagi VDI 2067 standardov

TITOVA 106

Primerajva stroškov ogrevanja različnih energentov na podlagi VDI 2067 standardov

Obrestna mera 6,0 [% p.a. nominalna vrednost]

Osnovni podatki čas uporabe anuitetni faktor letni stroški vzdrževanja[leta] [%] [%]

Kotel 10 20,3 0,5

Instalacijski stroški 10 20,3 0,5

Gradbeni stroški 10 20,3 0,5

Končna poraba energije Nazivna moč Polne ure obratovanja Končna poraba energije[kW] [h/a] [kWh/a]

100 864 86.445

Sistembio masa ELKO

Zemeljski

plin105% izkoristek

[€/ kg] [€/ liter] [€ / m³]

Stroški na enoto 0,062 0,875 0,559

[l / a] [m³ / a]

Ocenjena letna poraba 33.766 10.000 8.843

Enota lesni sekanci ELKO Zemeljski plin

Investicijski stroški

Kotel € 29.414,12 0,00 8.160,00

Instalacijski stroški € 17.303,00 0,00 7.500,00 str. priklopa plina

Gradbeni stroški € 1,00 4.080,00

Celotna investicija € 46.717.12 1,00 19.740,00

Osnova za subvencijo (upravičeni stroški) [%]

Subvencija [max €]

Investicija zmanjšana za subvencijo € 46.717,12 1,00 19.740,00

Stroški kapitala

Kotel [€/a] 5.982,83 0,00 1.109,76

Instalacijski stroški [€/a] 3.519,43 0,00 1.020,00

Gradbeni stroški [€/a] 0,00 0,20 554,88

Stroški kapitala [€/a] 9.502,26 0,20 2.684,64

Stroški porabe

Stroški goriva [€/a] 2.093,49 8.748,15 4.943,24

Stroški elektrike [€/a] 0,00 0,00 0,00

Stroški porabe [€/a] 2.093,49 8.748,15 4.943,24

Elektrika kotlovnica

Plin fiksni del [€/a] 570,00

Stroški vzdrževanja instalacije [€/a]

Stroški vzdrževanja gradbenega dela [€/a]

Stoški osebja [€/a] 1.650,00 1.650,00 1.650,00

Čiščenje dimnika in komunalne storitve [€/a] 245,00 245,00 245,00

Servisna pogodba [€/a] 0,00 0,00 0,00

Stroški obratovanja [€/a] 1.895,00 1.895,00 2.465,00

Ostali stroški

Zavarovanje in ostalo [€/a] 450,00 0,00 370,00

Ostali stroški [€/a] 450,00 0,00 370,00

Skupaj stroški na leto [€/a] 13.940,75 10.643,35 10.462,88

Skupaj stroški na MWh [€/MWh] 161,3 123,1 121,0

Page 13: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP ... identifikacije... · modulirano delovanje v obmo čju od 22-100% nazivne mo či, zato se optimalno prilagaja trenutnim potrebam

Rekonstrukcija kotlovnice Titova 106 Stran 12

DDV ne predstavlja stroške pri tej investiciji, zato tudi ni naveden v vrednosti investicije-ima nevtralen učinek. Iz tabele je razvidno, da je rekonstrukcija kotlovnice s postavitvijo kotla na zemeljski plin najugodnejša varianta ter da se strošek ogrevanja iz sedanjega 123,1 EUR/MWh kljub investiciji zniža na 121,00 EUR/MWh, kar ekonomsko upravičuje projekt. V ceni MWh je vključeno financiranje in 10 letno upravljanje ter vzdrževanje kotlovnice do vključno razdelilne postaje. Cena je sestavljena iz fiksnega dela, ki vključuje stroške storitev in dela, nujne stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja, amortizacijo, druge odpise vrednosti, druge odhodke poslovanja ter odhodke financiranja, ter variabilnega dela, ki zajema stroške energenta (zemeljskega plina). Pogodba bo sklenjena za 10 let. Po preteku te dobe oziroma veljavnosti pogodbe preidejo vse tehnične naprave oz. oprema kotlovnice v last lastnika, kateri do družbe Rudar d.o.o. nima več nobenih obveznosti. Po preteku te pogodbe lahko pogodbeni strani skleneta novo pogodbo.

8 NAČRT FINANCIRANJA

Viri financiranja investicije po tekočih cenah: Viri sredstev

Vrednost v EUR

Delež financiranja

celotne investicije

v % Lastni viri sredstev 19.740,00 100 Bančno posojilo 0 0 SKUPAJ 19.740,00 100,0 Podjetje bo investicijo financiralo iz lastnih virov sredstev. Lastni viri sredstev bodo zagotovljeni iz tekočega poslovanja.

Page 14: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP ... identifikacije... · modulirano delovanje v obmo čju od 22-100% nazivne mo či, zato se optimalno prilagaja trenutnim potrebam

Rekonstrukcija kotlovnice Titova 106 Stran 13

9 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE Investicija bo izvedena do začetka kurilne sezone 2013/2014. Terminski plan investicije po aktivnostih

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

leto 2013 junij julij avg. sep. okt. nov. dec.

Odločitev o investiciji

Izbira investitorja-upravljavca kotlovnice

Podpis pogodbe z investitorjem

Izvedba naročila po projektu

Zagon

Testno obratovanje

Obratovanje

Priprava dokumentacije za prevzem

Upravljanje kotlovnice in nadzor