Transcript
 • 7/29/2019 Berzansko Poslovanje i Hov - 1

  1/29

  ALFA UNIVERZITET

  Fakultet za trgovinu i bankarstvo

  BERZANSKO POSLOVANJE I

  HARTIJE OD VREDNOSTI

  Beograd, 2011.

 • 7/29/2019 Berzansko Poslovanje i Hov - 1

  2/29

  FINANSIJSKA TRITA

  Jedna od najvanijih podela finansijskih trita je prema rokudospea finansijskih instrumenata koji su predmet trgovine

  Sa ovog aspe ta nans s a tr ta se e e na:

  Trite novca (Money Market)

  Trite kapitala (Capital Market)

 • 7/29/2019 Berzansko Poslovanje i Hov - 1

  3/29

  TRITE NOVCA

  Trite novca se moe definisati kao mesto susretanja

  ponu e tra n e rat oro n nans s nstrumenata(aktive) i predstavlja jedan od najvanijih segmenatafinansijskog trita svake zemlje

  Kratkoroni finansijski instrumenti, ili kako se jonazivaju, instrumenti trita novca su oni finansijskiinstrumenti iji je rok dospea krai od jedne godine

 • 7/29/2019 Berzansko Poslovanje i Hov - 1

  4/29

  TRITA KAPITALA

  Trite kapitala je segment finansijskih trita na

  kome se trguje finansijskom aktivom sa rokomdospea duim od jedne godine

  Na ovom tritu se prevashodno trguje dugoronimhartijama od vrednosti, instrumentima duga ivlasnikim instrumentima

 • 7/29/2019 Berzansko Poslovanje i Hov - 1

  5/29

  TRITA KAPITALA

  Trite kapitala sastoji se iz tri segmenta:

  kreditnog trita, trita instrumenata duga na kome se

  trguje kreditnim instrumentima, tj. hartijama odvrednosti koje odraavaju duniko-poverilake odnose

  hipotekarnog trita

  trita vlasnikih instrumenata (berze akcija)

 • 7/29/2019 Berzansko Poslovanje i Hov - 1

  6/29

  POJAM BERZE

  Gde se trguje?

  ime se trguje?

  Kako se trguje?

  Ko trguje?

 • 7/29/2019 Berzansko Poslovanje i Hov - 1

  7/29

  POJAM BERZE

  Mesto trgovanja

  Razvijalo se od trnice do globalne elektronske mree

  Nekada Uvek na istom mestu i u isto vreme

  Danas Uvek i svuda

  Razvoj tehnologije omoguio je ukljuivanje u berzanskotrgovanje sa bilo kog mesta kao da se trguje na

  berzanskom parketu

 • 7/29/2019 Berzansko Poslovanje i Hov - 1

  8/29

  POJAM BERZE

  Predmet trgovanja

  Da bi se moglo trgovati bez uzorkapredmet trgovine mora bitipodloan tipizaciji i standardizaciji

  Za razliku od novca i hartija od vrednosti, robom kaofinalnim proizvodima se ne moe trgovati (mogunoststandardizacije sirovina i proizvoda prvog stepena obrade)

  Na berzi se trguje na re razvojem trgovine zamenjeno jepravilima (uzansama)

 • 7/29/2019 Berzansko Poslovanje i Hov - 1

  9/29

  POJAM BERZE

  Pravila trgovanja

  Pravila (berzanske uzanse) obuhvataju propise koji se odnosena trgovanje i odnose izmedju uesnika u trgovanju postupak prikupljanja ponude i tranje, izdavanje naloga,

  uparivanje, zakljuivanje poslova i dr. U donoenju pravila berze su uglavnom samostalne, kao i pri

  kontroli i sankcionisanju usled odstupanja od pravila

  Primenu pravila trgovanja mogu tumaiti berzanski sudovi -arbitrae

 • 7/29/2019 Berzansko Poslovanje i Hov - 1

  10/29

  POJAM BERZE

  Uesnici u trgovanju

  Ovlaeni berzanski posrednici imaju iskljuivo pravo dazakljuuju berzanske transakcije

  Svako drugo lice, koje eli da neto proda ili kupi prekoberze, mora da se obrati nekom od berzanskih posrednika ida preko njega zakljui posao

  Prema nainu trgovanja razlikujemo brokere, dilere i marketmajkere (specijaliste)

 • 7/29/2019 Berzansko Poslovanje i Hov - 1

  11/29

  POJAM BERZE

  Brokeri su agenti (posrednici) koji kupuju i prodaju hartije odvrednost u svo e ime, a za raun kli enta il u ime i za raun

  klijenta. Brokeri za svoje usluge naplauju proviziju koja se zove

  brokeraa i definie se kao cena usluge. Po pravilu, provizija seplaa po izvrenju transakcije

  Dileri se mogu definisati kao finansijski posrednici kojikupuju i prodaju hartije od vrednosti u svoje ime i za svojraun

  Dileri ostvaruju razliku u ceni, tj. razliku izmedju plaene inaplaene cene (kupovna cena-prodajna cena), to predstavljanjihovu zaradu, snosei eventualni rizik gubitka

 • 7/29/2019 Berzansko Poslovanje i Hov - 1

  12/29

  POJAM BERZE

  Promtna i terminska trgovina

  Promtni poslovi plaanje i isporuka kupljenog berzanskogmaterijala vri se odmah ili neposredno po zakljuenom poslu

  Prema naem zakonodavstvu promtna trgovina podrazumevaizvravanje zakljuenih poslova odmah, a najkasnije u roku odpet dana

  Terminski poslovi - plaanje i isporuka berzanskog materijalavri se nakon protoka izvesnog vremena od zakljuenja naerz

  Prema naem zakonodavstvu terminska trgovinapodrazumeva izvravanje zakljuenih poslova u roku duem odpet dana

 • 7/29/2019 Berzansko Poslovanje i Hov - 1

  13/29

  POJAM BERZE

  Berza (exchange, la bourse, die borse) se najee definie

  ao nst tuc a tr ta na ome ov a ena ca trgu ustandardizovanim trinim materijalom, na tanoodredjenom mestu, u tano odredjeno vreme i poutvrdjenim pravilima trgovanja

  U naem zakonodavstvu, finansijska berza je definisana kaoakcionarsko drutvo koje, u skladu sa zakonom, obavljadelatnost organizovanja trgovine hartijama od vrednosti idrugim finansijskim instrumentima na berzanskom tritu,odnosno na berzanskom i vanberzanskom tritu

 • 7/29/2019 Berzansko Poslovanje i Hov - 1

  14/29

  POJAM BERZE

  Berza je centralizovano trite zasnovano na nekom od

  au c on s s ema orm ran a cena na e e rons omposlovanju

  Dananje berze su visoko organizovana trita, kakosopstvenom regulativom, tako i regulativom nadlenihdravnih organa

  Njihovo dejstvo se ogleda u stabilizatorskoj funkciji iujednaavanju trinih tokova, izuzev u velikimekonomskim krizama kada i berze deluju destabilizaciono

 • 7/29/2019 Berzansko Poslovanje i Hov - 1

  15/29

  NASTANAK I RAZVOJ BERZI

  Naziv berza se vezuje za imebankara Van der Beurse iz Briai rb koji e imao, a bio e u vidu

  kese ( kesa-lat. Bursa) U XV veku trgovci iz Bria su seokupljali u lokalu njegoveporodice da bi razmenjivalinovac i imajui u vidu mesto

  gde se sastaju, kao i navedenigrb, poeli su da upotrebljavajure berza kao oznaku za svojesastanke

  Prema drugoj verziji ime potieod francuske rei bourse, kojaje oznaavala mesto gde su sesastajali trgovci poetkom XVveka

 • 7/29/2019 Berzansko Poslovanje i Hov - 1

  16/29

  Smatra se da je prva organizovanaberza osnovana u Anversu (Belgija)1460. godine, a 1531. godinesmetena je u posebnu zgradu koju

  e op t na po g a stav a na n onatpis da je zgrada namenjenatrgovcima svih naroda i jezika

  Druga po redu robna berza osnovanaje u Parizu Bourse de Valeurs

  1563.

  U Londonu, berza je osnovana 1566.godine pod nazivom RoyalExchan e danan a StockExchange.

  Frankfurtska berza je osnovana1585. godine.

 • 7/29/2019 Berzansko Poslovanje i Hov - 1

  17/29

  Prvi tragovi berzanskogposlovanja u SAD, u Njujorkuvezuju se za 18. vek, ulicu Wall

  ,trgovalo robama kao to suitarice i duvan

  Kao godina poetka radaNjujorke berze (NYSE) uzima se1817. godina, kada su se brokerii dileri formalno organizovali,doneli regulativu i uselili se uzgradu u ulici Wall Street br. 40

  U Japanu, 1878. godine donet jeZakon o berzama i iste godineosnovana je Tokijska berza

 • 7/29/2019 Berzansko Poslovanje i Hov - 1

  18/29

  Na osnovu Zakona o javnim berzamaKraljevine Srbije iz 1886. godineosnovana je Beogradska berza (prvaberza na Balkanu) 1894. godine. To jebila berza meovitog tipa na kojoj se

  , ,efektima, zlatom i produktima

  Organizacija i funkcionisanje berzebilo je zasnovano na tadanjimevropskim standardima. Poslovanjeberze je bilo propisano statutom, anadzor nad radom berze vrio jekomesar koga je imenovaloMinistarstvo trgovine i industrije.Sastanci su se odravali svakogra nog ana o , o ,

  asova. Poetak i svretak berzanskogsastanka objavljivan je zvonom.Poslovi su obavljani preko berzanskihposrednika. Rad Beorgadske berze jeprekinut 1941. godine, a obnovljen1989.

 • 7/29/2019 Berzansko Poslovanje i Hov - 1

  19/29

  Na osnovu Zakona o javnim berzama, u Novom Sadu je osnovanaNovosadska produktna i efektna berza 5. marta 1921. godine

  Ona je prestala da funkcionie 1941. godine, s tim to je njen rad,kao produktne berze, obnovljen 1959. godine

  Razvojem informacionih tehnologija dolazi do naglekompjuterizacije berzanskog poslovanja ime je mesto kao sastavnideo definicije berze izgubilo na znaaju

  Sada se moe trgovati sa bilo kog mesta elektronskim putem gotovokontinualno u vremenu

 • 7/29/2019 Berzansko Poslovanje i Hov - 1

  20/29

  VANBERZANSKO TRITE

  Hartijama od vrednosti se ne trguje samo prekoorganizovanih berzi ve i preko vanberzanskog ilialterskog trita (OTC - over the counter market)

  Nekada su se vrednosni papiri prodavali preko bankarskih

  altera te otuda i sam naziv za ovu trgovinu

  Ovo trite je manje formalizovano i manje rigorozno odberzanskog trita

  Danas je OTC trite vie nain da se trguje hartijama odvrednosti nego to odredjuje mesto trgovine

 • 7/29/2019 Berzansko Poslovanje i Hov - 1

  21/29

  VRSTE BERZI

  Sve berze se mogu klasifikovati na vie naina, zavisno odkriterijuma koji se uzima kao osnov klasifikacije

  Prema nainu nastanka sve berze mogu da se podele naspontane i na zakonom zasnovane

  Veina uticajnih berzi u svetu su nastale spontano, bezprethodno donetih specijalnih propisa koji bi ih regulisali

  donetih propisa od strane drave (kao to je sluaj saBeogradskom berzom).

 • 7/29/2019 Berzansko Poslovanje i Hov - 1

  22/29

  VRSTE BERZI

  Prem predmetu berzanske trgovine razlikuju se robne(produktne) i efektne (finansijske) berze.

  Na robnim berzama trguje se raznim vrstama roba (ito, meso,

  kafa, nafta, obojeni metali, nemetali, pamuk, eer, vuna,zlato, kalaj, i sl.) i usluga (transportne usluge u prekomorskomi vazdunom transportu, i sl.).

 • 7/29/2019 Berzansko Poslovanje i Hov - 1

  23/29

  VRSTE BERZI

  Najznaajnije robne berze:

  za promet pamuka nalaze se u Liverpulu, Njujorku, Bremenu;

  u Londonu, Njujorku, Hamburgu za eer;

  za vunu u Londonu, Njujorku, Anversu;

  za itarice u Njujorku, ikagu;

  za nemetale u Njujorku, Londonu;

  za zlato u Londonu;

  za obojene metale u ikagu, Njujorku, Londonu;

  za kafu u Parizu

 • 7/29/2019 Berzansko Poslovanje i Hov - 1

  24/29

  VRSTE BERZI

  Na efektni berzama trguje se akcijama, dunikim

  hartijama od vrednosti, varantima, depozitnim potvrdama,najznaajnijih efektnih berzi i drugim hartijama od vrednostikoje odredi Komisija za hartije od vrednosti

  Njujorka, Tokijska i Londonska berza, po obimu poslovanja,ulaze u krug najznaajnijih efektnih berzi

 • 7/29/2019 Berzansko Poslovanje i Hov - 1

  25/29

  VRSTE BERZI

  Zavisno od prirode poloaja berze se dele na javnopravne i

  Javnopravne berze osniva drava i takve berze se nalaze poddravnim uticajem i kontrolom. Drava obezbedjuje sredstva zarad i poslovanje, a posrednici, koji rade na berzi, su dravnislubenici (panija, Portugalija, Belgija, Italija) i radi se o

  kontinentalnom tipu berzi.

  Privatnopravne berze predstavljaju institucije koje poslujusamostalno, kao udruenja privatnika (brokersko-dilerskihu a ao rgova a ru va. mov nu erze s vara u n en

  lanovi a ne drava (SAD, Engleska), radi se o anglosaksonskomtipu berzi

 • 7/29/2019 Berzansko Poslovanje i Hov - 1

  26/29

  VRSTE BERZI

  Izmedju ove dve vrste berz nalaze se berze koje predstavljaju

  meavinu anglosaksonskog i kontinentalnog tipa berzi (Nemaka,vajcarska, Austrija), pa se nazivaju meovite berze

  Berze ovog tipa osniva drava, ali uslove rada i nain poslovanjauredjuju lanovi berze

  Anglosaksonski i kontinentalni koncept priznaju berzi svojstvopravnog ca, to e pr vaeno u naem Za onu o tr tu art a

  od vrednosti

 • 7/29/2019 Berzansko Poslovanje i Hov - 1

  27/29

  VRSTE BERZI

  Prema nainu rada i znaaju elektronskih sredstava zaposlovanje, sve berze mogu da se podele na klasine ielektronske

  Klasine berze odlikuje postojanje berzanskog slubenogprostora, koji se naziva ring, pit ili parket, na kome se trgujematerijalima u okviru berzanskog sastanka, po pravilu, uzprisustvo berzijanaca i na aukcijski nain

  Za razliku od klasinog tipa, elektronski tip berze je potpunokompjuterizovan i automatizovan. Kotacija, trgovanje,informisanje, obavljaju se uz upotrebu kompjutera. Berzanski

  sastanak i prisustvo berzijanaca na njemu nemaju vie nikakavznaaj za odvijanje berzanskog poslovanja

 • 7/29/2019 Berzansko Poslovanje i Hov - 1

  28/29

  VRSTE BERZI

  Prema cilju poslovanja berze mogu da se podele naprofitne i neprofitne.

  Profitne berze prihod koji ostvare poslovanjem dele medjusvojim lanovima (ovoj vrsti pripadaju amerike i nae berze)

  Za razlliku od profitnih, neprofitne berze ostvaruju dobitnaplatom provizije od zakljuenih poslova. Ovako suorganizovane berze u Nemakoj, Austriji.

  Danas su retka trita na kojima ne deluje bar jedna berza

 • 7/29/2019 Berzansko Poslovanje i Hov - 1

  29/29