Transcript
 • Slavia Orlovi

  Klasina i savremena shvatanja demokratije

  Pojam i znaenja demokratije

  Osnovna i doslovna definicija demokratije je - vladavina naroda. Ona poiva na

  prevodu antikog pojma demos narod i kratein vladati. Drugi, moda najcitiraniji i

  najee korieni osnov ovakvog definisanja demokratije je deo iz govora Abrahama

  Lincolna u Getizburgu 1863. kada je rekao da je demokratija vladavina naroda, od naroda za

  narod (democracy is a government of the people, by the people and for the people).1

  Prema interpretaciji Arenda Lajpharta, u sluaju reprezentativne demokratije to znai

  vladavina narodnih predstavnika, ali u skladu sa eljama naroda. To daje odgovor na

  pitanje i ko vlada i u ije ime vlada.2 Da li je re o veini naroda to implicira veinska

  demokratija ili to vei broj predstavnika razliitih socijalnih grupa to je osnov konsensualne

  demokratije. Namee se logino pitanje ko ini narod. Kako napominje Robert Dal: Moda u

  itavoj oblasti demokratske teorije i prakse nema komplikovanijeg ni upornijeg problema.3

  Izraz narod se koristi: narod kao svi, narod kao veina, narod kao nie klase, narod kao

  organska nedeljiva celina, narod kao apsolutni veinski princip ili skup subjektiviziranih

  pojedinaca graana.4 Kako je to lepo rekao Ivor Denings, narod ne moe odluivati dok

  neko ne odlui ko ini narod.5

  Demokratija odreuje kako se bira vlast, kako se organizuje i vri vlast i kako se

  kontrolie i smenjuje vlast od strane graana (naroda) za graane (narod). Esencijalna ideja

  demokratije je u tome da ljudi imaju pravo da odrede, odnosno odlue ko e njima vladati.6 U

  tom smislu, graani stabilnih demokratija veruju u demokratiju i oekuju od svojih vlada da

  ispune njihova oekivanja. Demokratija je forma vladavine u kojoj vladaju izabrani

  predstavnici. To nije vladavina svih i po elji svih, ve vladavina manjine izabrane od veine

  1 Prema Sartori ovani, (2001), Demokratija ta je to?, CID Podgorica, str. 102. Pojam narod na grkom je demos, latinski, populos, italijanski, popolo, francuski, peple, nemaki, volk, engleski, people.2 Lajphard Arendt, (2003), Modeli demokratije, Slubeni list SiCG, Beograd i CID Podgorica, str. 753 Dal Robert, (1999), Demokratija i njeni kritiari, CID Podgorica, str. 1894 ovani Sartori, isto, str. 95 Ivor W. Jenings:The people cannot decide until somebody decides who are the people, prema, Sorensen George, (1998), Democracy and Democratization, Process and prospects in a Changing World, Westview Press, A Member of Perseus Books, L.L.C., str. 41 6 Sodaro Michael J., (2004), Comparative Politics, A Global Introduction, McGraw-Hill, New York, str. 162

  1

 • da vlada i deluje i interesu svih graana, ili bar veine. Ako vladavina nije po zakonu i pravu,

  onda to nije demokratija. Zato su za svaku demokratsku vladavinu od posebne vanosti

  vladavina prava i konstitucionalizam. Vladavina prava je princip po kojem mo drave mora

  biti ograniena zakonom (pravom) tako da niko ne bude iznad zakona.7

  Demokratija tei jednakoj participaciji svih graana po principu jedan ovek jedan

  glas. Demokratiji su potrebni aktivni graani i to vea njihova ukljuenost (inclusion)8 u

  politikom (i javnom) ivotu drutva, ali dobrovoljno a ne prisilom. Primoravanje i

  prisiljavanje graana na politike aktivnosti je odlika nedemokratskih autoritarnih i

  totalitarnih poredaka. Najvei despotizam je kada morate da se izjasnite i da postupate po

  zahtevima drugih. Autoritarizmi ue ljude da budu vieni ali ne i da se uju. Kako istie

  Hantington, autoritarni reimi, po definiciji, drastino ograniavaju uestvovanje u politici.9

  Graani su jednaki ne samo po vrednosti svoga glasa, ve pre svega, po ljudskim pravima i

  slobodama.10 To su, Jo od Dona Loka, osnovna ljudska prava; pravo na ivot, telo, slobodu i

  imovinu, preko slobode govora i izraavanja i slobode tampe, verske slobode, sloboda

  okupljanja i udruivanja, prava jednake zatite pred zakonom, pravo fer sudskog procesa i

  suenja. Ova prava su univerzalna i neotuiva. Za liberale najvei politiki cilj je sloboda.

  Vladina intervencija u drutvu moe biti legitimna samo sa ciljem da titi ivot, slobodu i

  imovinu graana, to znai obezbediti okvir za delovanje slobodnog trita. Drugi pridaju

  prednost politikoj jednakosti graana. Don Stjuart Mil je insistirao na participaciji i

  jednakosti, ali se zalagao i za plural voting (pri emu neki birai imaju vie glasova od

  ostalih), pre svega za obrazovanije slojeve drutva. Sredina devetnaestog veka je obeleena

  brojnim nejednakostima. On se, na primer, zalagao za jednakost polova.

  Jedna od osnovnih distinkcija izmeu demokratskih i nedemokratskih politikih

  reima jeste postojanje izborne konkurencije i kompeticije (pojam competition obuhvata obe

  ove dimenzije) i rasprostranjeno uee graana u glasanju. Ova razlika se pre svega u

  kompetitivnosti njihovih partijskih sistema. U analizi svakog politikog sistema stabilnost je

  sredinja veliina. Kako istie Vuina Vasovi, stabilna demokratija je ona u kojoj je

  sposobnost sistema dovoljna da odgovori na zahteve koji se pred njega postavljaju.11 Ruenje

  7 Michael J. Sodaro, Isto, str.1658 Michael J. Sodaro: Ukljuenost znai da demokratska prava i slobode pripadaju svima (ili postoje za sve). Ona se ne smeju porei specifinim elementima populacije kao to su ene ili manjinske grupe , isto, str. 1659 Huntigton Samuel P., (2004), Trei talas, demokratizacija na izmaku dvadesetog veka, Politika kultura - Zagreb i CID Podgorica, str. 13510 Michael J. Sodaro: Jednakost znai da demokratska prava i slobode moraju biti priznata svima na jednakom osnovu. Nijedna grupa u drutvu nema manje demokratskih privilegija od drugih grupa., Isto, str. 16711 Vasovi Vuina (2003), Lajphartova konsociaciona demokratija, predgovor knjige, Modeli demokratije, CID, Podgorica, str. 20

  2

 • ili otvaranje Berlinskog zida koji simbolizuje raspad komunizma i kraj hladnog rata, kolaps

  Sovjetskog Saveza i globalno irenje demokratije 90-ih, doveli su do nove demokratske

  euforije. Fukujama je proglasio kraj istorije. To je fraza kojom opisuje krajnju taku

  ideoloke evolucije oveanstva kao univerzalizaciju zapadne - liberalne demokratije kao

  konane forme ljudske vladavine. Demokratija je poslednjih godina zabeleila veliki

  napredak. Veliki broj zemalja se demokratizovano, veliki broj njih je u procesu

  demokratizacije. Ova proces je zahvatio Afriku i mnoge jednopartijske sisteme u njoj,

  Latinsku Ameriku i mnoge vojne diktature, kao i mnoge Azijske zemlje sa raznim oblicima

  diktature. Nakon ruenja Berlinskog zida Istona Evropa se oslobaa totalitarnih reima

  zakljuno sa Srbijom 2000., a poslednjih godina i Gruzija, Ukrajina i ostale zemlje Centralne

  Azije. U ovim delovima sveta bile su podgrejane i velike nade i velika oekivanja. Staro je

  pravilo da to manje oekujete manje ete se razoarati. Naroito je teko za kratko vreme

  podii ekonomski standard i promeniti politiku kulturu i navike ljudi. Jednostavno, nije

  mogue da odete na spavanje kao komunista a da se probudite kao demokrata.

  Demokratska teorija obuhvata pitanje ta demokratija jeste i ta bi trebala da bude, ali

  je vano znati i praktina iskustva kako se bira i organizuje vlast i vlada u razliitim dravama

  i drutvima. Debate o demokratiji obuhvataju i jedno i drugo, imajui u vidu socijalni

  kontekst i institucionalni okvir. Hantington je verovatno u pravu kada primeuje: Temeljne i

  opsene rasprave o demokratiji u smislu normativne teorije su, bar u Americi, utihnule i

  zamenjene nastojanjima da se razume priroda demokratskih institucija, odnosno kako one

  deluju i koji razlozi dovode do njihovog nastanka i nestanka.12 Poslednjih godina je

  zabeleen trend novog insitucionalizma kome nisu odoleli ni klasici demokratske politike

  teorije poput Dala, Sartorija i Lajpharta. Za razumevanje demokratije vano je pratiti uticaj

  obe dimenzije na politike partije i demokratiju; socijalno-kulturne i institucionalne. U

  razliitim zemljama demokratija zavisi od niza specifinosti kao to su struktura politikih

  institucija, politika kultura, socijalna struktura i socioekonomski kontekst. Meu

  demokratskim reimima naglaavaju se razliite distinkcije: predsedniki versus

  parlamentarni sistem; veinski versus predstavniki izborni sistem; dvopartijski viepartijski

  sistem; disribucija moi meu partijama; ekstremni multipartizam; veinski konsensualni

  model demokratije. Demokratija, kao i politika uopte, traga za ravnoteom i merom,

  odnosno, nivelisanjem i balansiranjem. Kao to Will Rogers vidi politiku: On je rekao da

  politika pomalo podsea na odravanje balansa prilikom ukrcavanja na brod. Kada se brod

  12 Samuel Hantington, isto, str. 14

  3

 • nagne levo, ti treba da se nagne desno, kada se brod nagne desno, ti treba da se nagne levo.13

  Konstitucionalna demokratija traga za merom odnosa izmeu konflikta i konsenzusa meu

  pojedincima i grupama u drutvu. Po Huanu Linzu, demokratija je vladavina na odreeni

  vremenski period (pro tempore), sa regulisanim intervalima trajanja mandata, to je, izmeu

  ostalog, i brana od mogue zloupotrebe.14

  Dvadeseti vek je pokazao kako se pojavljuju novi interesi, nove forme participacije,

  ukljuivanje novih grupa i nova oekivanja od demokratije da transformie proces, da

  prepozna te izazove kako bi nastavila dalje. U njenom razvoju, upravo je impresivna bila

  sposobnost adaptacije. Kako istie Rasel Dalton: Demokratski proces je kao i sve ljudske

  aktivnosti nesavren, ali njegova snaga lei u pretpostavci da su ljudi najbolji krojai (ili

  sudije) svoje sudbine. Uspeh demokratije meri se ueem javnosti u ovom procesu,

  potovanjem graanskih prava i reakcijom sistema na zahteve naroda. Kao to je Adlai

  Stevenson jednom rekao, u demokratiji ljudi dobijaju onakvu vlast kakvu zasluuju (bolju ili

  loiju).15 I pored empirijskih potvrda i teorijskih zakljuaka ostaje najtee savladiva prepreka

  poslenika u drutvenim naukama da se razume i naroito da se predvidi ljudsko ponaanje.16

  Sumirajui uvodne napomene o demokratiji moemo rei da demokratija

  podrazumeva ili demokratiju ini: vladavina naroda; vladavina sa saglasnou (pristankom)

  onih nad kojima se vlada; vladavina veine koja potuje prava manjine, ili vladavina manjine

  izabrana od strane veine; garantovanje osnovnih ljudskih prava i sloboda; slobodni i poteni

  izbori; jednakost pred zakonom; vladavina prava i fer sudski proces; ustavom ograniena

  vladavina (konstitucionalizam); socijalni, ekonomski i politiki pluralizam, kao i vrednosti

  tolerancije, pragmatizma, saradnje i kompromisa.

  13 Prema, Dalton Russel J., Citizen Politics, Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies, str. XIII14 Juan J. Linz: Demokratija je po definiciji vladavina na odreeni vremenski period (pro tempore), vladavina u kojoj birai u redovnim intervalima mogu uiniti odgovornim one koji vladaju i nametnuti promene. Maksimalna vremenska granica za svaku vlast izmeu izbora je verovatno najvea garancija protiv svemoi i zloupotrebe vlasti, poslednja nada za one koji su u poziciji manjine, Linz Juan J., (1994), Presidential or Parliamentary Democracy: Does It Make a Difference?, u The Failure of Presidential Democracy, Linz Huan J., Artuto Valenzuela, Ed.(1994), (Volume 1), The John Hopkins Universisty Press, Baltimore and London, str. 16-17 15 Russel Dalton, isto, str. 216 Russel Dalton: Kao drutveni naunici suoavamo se sa najkompleksnijim problemom prirode: razumeti i predvideti ljudsko ponaanje, isto, str. 2

  4

 • Antika i klasina tradicija demokratije

  Od kada postoji ljudsko drutvo, belee se traganja za najboljim i/li najoptimalnijim

  oblicima organizovanja i ureivanja ljudskog ivota u politikoj zajednici. Uprkos mnogim

  kontroverzama koje se vezuju za njen pojam, demokratija je jedan od najoptimalnijih i

  najosmiljenijih naina organizovanja politike zajednice, bar za sada i do sada. Iako pojam

  potie od antike Grke, mudri ljudi su jo mnogo ranije tragali za vanim pravilima koja bi

  sadrala ono najbitnije za ivot zajednice, jer nije nimalo lako uskladiti razliite interese,

  vrednosti i uverenja. Kao da je politika oduvek u nekoj vrsti konflikta sa etikim principima.

  Sa druge strane, svaki demokratski poredak zahteva bar minimum etinosti. Do velikih i

  plemenitih ideja o pravilima dobrog ivota nije lako doi, a jo tee ih je ostvariti. Vojislav

  Stanovi, to saima kada pie: "za to je potrebna vera, svest o njihovoj ljudskosti i

  ispravnosti, moralna opredeljenost i istrajnost, odgovarajue znanje, volja (individualna i

  politika), a kao prepreke stoje vlastoljublje, srebroljublje, gramzivost, ignorancija, zavist,

  mrnja, osvetoljubivost, jednostavno ljudska priroda i splet okolnosti koje neke crte podstiu,

  a neke druge priguuju ili onemoguavaju".17 Temeljnim pitanjima zajednikog ivota bavili

  su se mudri ljudi, vie osnivaa religija i mnogi dravnici. Traei da vana pravila sadre

  ono najbitnije, mnogi su se, kako istie Stanovi, u takvom traenju pribliili zakljuku da bi

  se svi odnosi meu ljudima mogli na ljudski nain regulisati na poznatom naelu: "ne ini

  drugima ono to ne eli da tebi drugi uine".18 Ono to je Konfuije nazvao "zlatno pravilo",

  on je saeo u jednu re "reciprocitet", a Sveti Sava u jednu re "ljudskost".19 Ove ideje su, da

  se podsetimo, do nas dopirale i preko Kantovog "kategorikog imperativa". Poznavanje

  naela nije garancija da e ga se pridravati onaj ko je to pravilo nauio, zato kada mu je neki

  hvalisavi i ambiciozni student isticao kako on zna "zlatno pravilo", Konfuije je odgovorio:

  "Ti zna pravilo, ali nema snage da ga se pridrava".20 Neminovnost i nunost zajednikog

  ivota ljudi u zajednicama, kao individualnog i drutvenog bia, zahteva da se pronalaze,

  17 Stanovi Vojislav, (1999), Politike ideje i religija I i II, igoja tampa, Beograd, str. 1518 Vojislav Stanovi:"Kao to znamo, to je hriansko naelo iz Isusove Propovdi na gori: "Sve to hoete da ine ljudi vama, inite i vi njima". Ne bi ispunili i onu poruku sv. Pavla "podajte svakome ono to ste duni", ako ne bi odali priznanje onima koji su do potpuno istog naela doli oko pet vekova ranije: To su bili Buda (oko 563-483.pre Hrista) i Konfuije (551-479. pre Hrista) koji je to naelo nazvao "zlatnim pravilom"., Isto, str. 1519 Vojislav Stanovi: "Sveti Sava (Rastko Nemanji, oko 1174-1235) je i sam radei ustav za dva manastira, te na prevodu i izradi zakonopravila (nomokanonia) detaljno prouio crkvene i dravne zakone, te sutinu pomenute norme, jevaneoske zapovesti, zlatnog pravila, takoe saeo u jednu re: ljudskost", Isto, str. 1620 Vojislav Stanovi, Isto, str. 16

  5

 • izgrauju i kultiviu oblici tog ivota to predstavlja "sutinu politikog".21 ovek eli da ivi

  unutar ureenih odnosa. Prema Stanoviu, radi se o "usaenoj potrebi za poretkom, odnosno

  "zakonitou" nomizmom, u smislu postojanja pravila koja daju smisao, unose red i

  omoguavaju predvidljivost i oekivanje odreenih efekata".22 Re je o poretku u odnosu na

  stanje anomije i neporetka. Potovanje pravila i procedura, odnosno vladavina prava je vana

  osnova demokratije. Demokratiju su posebno zaduila nekoliko izvora, koja dolaze u razliito

  vreme i iz razliitih delova sveta. To su grki polis, rimska republika, britanski

  parlamentarizam i ameriki ustav 1787. (konstitucionalizam).

  Pojam i sutina demokratije u antikoj Grkoj ima malo toga zajednikog sa

  dananjim poimanjem i iskustvom. Nalazimo je kod najranijih tipologija politikih reima;

  monarhija tiranija, aristokratija oligarhija, i demokratija ohlokratija. Atinska demokratija

  je ostala neiscrpan izvor inspiracije mnogim teoretiarima i dravnicima. U praktinoj politici

  njeno ovaploenje je naeno u liku Perikla. Meu antikim filozofima kao da su preovlaivali

  njeni kritiari u odnosu na one koji su je hvalili. Robert Dal govori o tri demokratska

  preobraaja. Prvi je grad drava, drugi, drava nacija, i trei, uspostavljanje demokratije u

  nedemokratskim zemljama. Danas se javlja mogunost postojanja irih i sveobuhvatnijih

  nadnacionalnih politikih asocijacija (EU). Potrebno je razjasniti razliku izmeu direktne (ili

  neposredne) i reprezentativne (ili posredne, odnosno, predstavnike) demokratije. U direktnoj

  demokratiji svi graani, bez posrednika u vidu izabranih ili postavljenih zvaninika, mogu

  uestvovati u donoenju javnih odluka. Osnovna ideja je da ono to se tie svih treba da bude

  i odlueno od strane svih. Ovakav nain donoenja politikih odluka mogu je samo u malim

  zajednicama. Paradigma (model, uzor) direktne demokratije je bio i ostao antiki polis. Za

  jedne to je grad drava, za druge, to je grad bez drave,23 ili ak, to je bila demokratija bez

  drave. Takve zajednice brojale su nekoliko hiljada do nekoliko desetina hiljada ljudi, pri

  emu je bilo mogue okupljanje na trgu (agori) radi postizanja zajednikih dogovora i

  donoenja politikih odluka. Rekli smo da u direktnoj demokratiji uestvuju svi graani. Da

  pojasnimo, nisu uestvovali svi, niti su svi imali status graanina. Drugim reima, svi graani

  su bili jednaki, ali nisu svi bili graani. Etimoloki, u demokratiji kao vladavini naroda, u

  okviru naroda samo je ogranieni segment, to jest, odreeni broj lica imao pravo na uee

  u vladavini. Skup punopravnih graana u ovom smislu inio je demos. Izvan toga (izvan

  21 Vojislav Stanovi: "Zato je, po naem miljenju, sutina "politikog" - traenje modaliteta zajednikog ivota, a to znai i ustanova, obrazaca, "boljih" ili "najboljih oblika" i niza elemenata koji se tiu zajednica, regulisanja odnosa u njima, poloaja onih koji dominiraju ili upravljaju, ouvanja integriteta i usmeravanja zajednica ka postizanju odreenih ciljeva", Vlast i sloboda, str. 5422 Vojislav Stanovi, Isto, str, 8923 ovani Sartori, Demokratija - ta je to?, str., 181

  6

 • zidina grada) ostala je veina; ene, deca, stranci i robovi, svi oni koji nisu imali status

  graanina. Od tada pa skoro do dananjih dana provejava jedna struja miljenja da su samo

  neki ljudi kvalifikovani za vladavinu. Izdvajamo dve ideje koje su relevantne za nau temu.

  Prvo, od tada do danas za demokratsku teoriju i praksu veoma je vaan princip graanstva, i

  drugo, povezano sa prvim, od prvih svojih dana demokratija se suoavala i suoava sa

  problemima iskljuivanja i ukljuivanja ljudi u donoenju politikih odluka. Sve dok

  konano, tek u drugoj polovini dvadesetog veka birako pravo nije postalo univerzalno. ak i

  posle toga, danas, otvaraju se i ostaju otvorena pitanja graanskih i politikih prava, apatrida

  (ljudi bez dravljanstva), emigranata, izbeglica i raseljenih lica. Kako istie Robert Dal: Od

  klasine Grke do modernih vremena neki su ljudi neizostavno iskljuivani kao

  nekvalifikovani, i sve do dvadesetog veka, kada su i ene dobile pravo glasa, broj onih koji su

  iskljueni, prevazilazio je, kao to je to bio sluaj u Atini, u znatnoj meri broj onih koji su bili

  ukljueni.24 ak i na vrhuncu atinske demokratije, broj graana ili demos, nije obuhvatao

  vie od neznatne manjine uglavnom mukih odraslih atinjana. Stari grci su bili uvereni da je

  prava mera demokratije da nuno obuhvata mali broj od nekoliko hiljada do nekoliko desetina

  hiljada ljudi. Od antike Grke i Rima, pa sve do XVIII veka, inspirisana ovim iskustvom, u

  politikoj teoriji je preovlaivala pretpostavka da je demokratija podobna samo za male

  drave. Do drugog demokratskog preobraaja, da se posluimo Dalovim pristupom, dolo je

  kada je grad-dravu, zamenila nacionalna drava. Od grada do drave, demokratija je menjala

  granice i mogunosti kao jedinstven sistem donoenja kolektivnih obavezujuih odluka.25

  Dakle, moderna demokratija je demokratija nacionalne drave.26

  Iako Robert Dal s pravom istie da u teoriji demokratije nemamo grki ekvivalent

  Lokove Druge rasprave o vladi ili Rusoovog Drutvenog ugovora, moda preteruje kada kae

  da su svi grki filozofi bili kritiari demokratije.27 Njihovi intelektualni dometi su bili i ostali

  vena inspiracija i za modernu politiku teoriju. Poev od ideje pravde, kao sredine etike

  kategorije, do venog ideala jednakosti, jednakom pravu svih graana da govore na skuptini

  na kojoj se donose odluke (isogoria) i o jednakosti pred zakonom (isonomia). Da podsetimo i

  na Platonovu autokorekciju, od vladavine najmudrijih (filozofa) u Dravi do vladavine

  zakona u Zakonima, ili Aristotelovih meovitih (umerenih) reima. Kada je re o antikim

  24 Robert Dal, Demokratija i njeni kririari, str. 6025 Robert Dal, Isto, str. 6126 Samuel P. Huntigton: Moderna demokratija nije prosto demokratija sela, plemena ili grada-drave; to je demokratija nacionalne drave i njena pojava u vezi je sa njenim razvojem, Trei talas, demokratizacija na izmaku dvadesetog veka, str. 19. Napomena: Nacionalna drava nije istoto i mononaconalna drava, ve izraz koji se koristi za drave zapadnih demokratija.27 Robert Dal, isto, str. 70

  7

 • dometima i izvorima demokratije, bitno da naglasimo nekoliko stvari. Prvo, status graana u

  antikoj Grkoj bio je vie ekskluzivan (iskljuujui) nego inkluzivan, drugo, smatra se da

  antika politika misao, kao ni polis, nije poznavala ideju individualne slobode. Sloboda je

  bila atribut pripadnitva gradu. O tome slikovito govori Bendamin Konstan kada poredi

  slobodu kod starih sa slobodom kod modernih naroda28; tree, nije bila poznata ideja

  federalizma; i etvrto, za nau temu i najvanije, antika Grka nije poznavala princip

  politike reprezentacije, odnosno predstavnitva. Kao slikovito kae Sartori, pojam

  demokratije antikog doba prestaje tamo gde prestaje demokratija direktnog tipa.29 Drugi,

  veoma vaan izvor demokratije oslonjen na antiku Grku jeste republikanska tradicija (res-

  publica, opte dobro), koja potie vie iz Rima i italijanskih srednjovekovnih gradova i

  renesanse. Grku inspiraciju republikanske tradicije najbolje sublimira Robert Dal sledeim

  reima: ovek je po prirodi drutvena i politika ivotinja; da bi ostvarili sve svoje

  potencijale ljudska bia moraju iveti jedni sa drugima u politikoj zajednici; dobar ovek

  mora biti i dobar graanin; dobra dravna zajednica je asocijacija koju ine dobri graani;

  dobar graanin poseduje kvalitete graanske vrline; vrlina je preduslov stremljenja ka dobru

  svih kad je re o javnim poslovima; dobro dravno ureenje, prema tome, jeste ono koje ne

  samo to odrava ve i unapreuje vrlinu svojih graana.30 Poznato je da su ve u Rimu

  odravane skuptine radi izbora funkcionera drave i donoenja zakona. U republikanskoj

  tradiciji stvar se pomera od prvobitne uloge naroda da vlada, ka tome da je njegova uloga da

  bira voe koje e biti u stanju da vladaju dravnom zajednicom.31 Uveana i sloena politika

  zajednica nakon polisa otvorila je nova pitanja i postavila odreene probleme pred

  demokratijom da iznalazi reenja. Kako se u jednom sloenijem drutvu razliiti pojedinani i

  drugi interesi mogu uravnoteivati i predstaviti? Razliiti interesi neminovno dovode do

  konflikta koje je potrebno razreavati. Kako nai meru izmeu pojedinanog i opteg dobra i

  kako se oblikuje opte dobro? Teorema Keneta Arrow-a govori o (ne)mogunosti agregiranja

  individualnih preferenci.32 Deo odgovora trebalo je pronai u institucijama predstavnike

  vladavine (demokratije). Njihovo poreklo se moe nalaziti u XVII veku u Engleskoj. Kada

  narod u jednoj sloenoj zajednici ne moe sam da vlada, niko ne moe vladati bez pristanka 28 Bendamin Konstan, The Liberty of the Ancients compared whith that of the Modern, u Political Writtings (ed. B. Fontana), Cambridge: Cambridge Univercity Press, ili, O slobodi starih u poreenju sa slobodom modernih naroda, Republika br. 262/ 2001, str. 2 od 11; o ovome smo detaljnije pisali u: Orlovi Slavia, (2007), Razliita shvatanja slobode u savremenoj politikoj teoriji, (str. 111-136), Godinjak Fakulteta politikih nauka, Univerzitet u Beogradu - Fakultet politikih nauka29 ovani Sartori, isto, str. 15830 Robert Dal, isto, str. 8431 Robert Isto, str. 8532 Arow J. Kenneth (1951/1963), Social Choice and Individual Values, Second Edition, Yale University Press, New Haven & London

  8

 • onih nad kojima se vlada. Ovu ideju nalazimo u Drugoj raspravi o vladi Dona Loka. Radi se

  o tome da veina, naroito kada su u pitanju porezi, mora da izrazi svoj pristanak: Istina je

  da vlade ne mogu da se odre bez velikog troka i da je prikladno da svako ko uiva svoj deo

  zatite treba da plati od svog imetka svoj udeo radi njenog odravanja. Ali to mora da bude sa

  njegovom vlastitom saglasnou, tj. sa saglasnou veine, koju daje ili ona sama ili njeni

  predstavnici koje je izabrala33. Na samom poetku uvoenja principa politike reprezentacije

  utvreno je pravilo nema oporezivanja bez predstavljanja (No taxation without

  representation). Promena se ogledala u tome to su predstavnici graana zamenili skuptinu

  svih graana u antikoj Grkoj. Po Dalu, kada je jednom predstavnitvo prihvaeno kao

  reenje, prepreke u pogledu veliine demokratske jedinice koje su stvorile skuptine u gradu-

  dravi, bile su uklonjene.34 To znai, da za predstavniku demokratiju, ni veliina zemlje, ni

  broj stanovnika, nisu vie predstavljali prepreku. U odnosu na relativno homogenu populaciju

  graana u polisu, ujedinjenih zajednikom privrenou gradu, jeziku, mitovima, bogovima -

  struktura modernih drutava je raznovrsnija; od lokalnih i regionalnih lojalnosti, preko

  etnikih i rasnih identiteta, religijskih, ideolokih i drugih razlika, socijalnih statusa do

  sistema vrednosti i stilova ivota. Time je demokratija uinjena moguom i za velike drave

  sa velikom teritorijom. Neminovnost reprezentativne demokratije od polisa do megapolisa

  najbolje je iskazao Don Stjuart Mil u Razmatranjima o predstavnikoj vladi. Idealno najbolji

  oblik vladavine je ona u kojoj uestvuje itav narod, no budui da ne mogu svi u zajednici

  koja premauje veliinu nekog malog grada, osobno sudjelovati, osim u neznatnom delu

  javnih poslova, proizilazi da idealan tip savrene vladavine mora biti predstavniki.35

  Direktna demokratija nije u potpunosti zavrila sa polisom. Ona je svoje okrepljenje pronala

  u Drutvenom ugovoru an aka Rusoa. Ruso je bio protiv reprezentacije (predstavnitva).

  Po njemu bi graani trebali biti direktno ukljueni u donoenje zakona, jer, kako kae,

  Englezi veruju da su slobodni kada biraju predstavnike u parlamentu. Iako su slobodni u tom

  trenutku, nakon izbora predstavnika oni su opet robovi. Za Rusoa, sloboda zahteva direktnu

  participaciju i direktnu demokratiju. Jedno od vanih pitanja u demokratiji i za demokratiju je

  da li se izmeu izbora odluke donose (samo) od politiara ili i od graana. Inspirisan

  iskustvom eneve, iji je bio graanin, Ruso zauzima stanovite da je predstavljanje

  nedopustivo, da je suverenost nedeljiva i insistira na optoj volji, za koju se ne zna da li je

  to volja svih i kako se ona iskazuje. Ruso pie: Suverenitet ne moe imati predstavnike, iz

  33 Don Lok, (1978), Dve rasprave o vladi, NIP Mladost, Beograd, knjiga 1. i 2., glava XI, paragraf 140, str. 8134 Robert Dal, isto, str. 30335 Don Stjuart Mil, (1989), Razmatranja o predstavnikoj vladi, u: Izabrani politiki spisi (drugi svezak), Informator, Zagreb, FPN, str. 42

  9

 • istog onog razloga iz koga ne moe ni da se otui; on se u svojoj bitnosti nalazi u optoj volji,

  a optu volju ne moe niko zamisliti: ona je ili ona sama, ili druga; sredine nema. Narodni

  poslanici, dakle, nisu niti mogu biti predstavnici naroda, oni su samo njegovi komisionari; oni

  ne mogu donositi nikakve definitivne odluke. Engleski narod misli da je slobodan, ali se ljuto

  vara; on je slobodan samo za vreme izbora lanova parlamenta: im su oni izabrani, on je

  rob, on nije nita. Nain na koji on iskoriuje svoju slobodu za vreme njenog kratkog trajanja

  pokazuje da on zasluuje da je izgubi.36 Govorei savremenim jezikom, da li opta volja

  podrazumeva ili zapostavlja iskazivanje individualnih preferenci svih graana. Najbolji

  odgovor Rusou stie od Bendmina Konstana. U Principima politike, Konstan pie kako se

  Drutveni ugovor esto navodi kao prilog slobodi, iako je njegova greka, previajui istinu

  napravila najstranije pomono sredstvo svakovrsnog despotizma.37 Konstan smatra da svi

  udrueni lanovi ne stiu ista prava koja ustupaju; ne dobijaju svi ekvivalent onoga to

  gube, a rezultat moe biti uspostavljanje sile koja e im uzeti ono to imaju.38 Ovde je

  neophodno naglasiti nekoliko taaka rastakanja, kako u demokratskoj (politikoj) teoriji, tako

  i u onome to je potvrdila politika istorija. S jedne strane, osim vajcarske, kojom je Ruso

  bio inspirisan, referenduma i graanskih inicijativa (prikupljanja potpisa), danas je direktna

  demokratija retkost iako joj se s vremena na vreme posveuju rasprave, naroito kada su

  naglaenije tendencije ka veoj participaciji graana. Drugo, Ruso je bio jedan od inspiratora

  Francuske revolucije (1789), dok je na drugoj strani Lokovo delo koincidiralo sa Slavnom

  revolucijom u Engleskoj (1688). Na jednoj strani re je o direktnoj, na drugoj strani o

  predstavnikoj demokratiji. Neposredno sa tim povezano je i pitanje ko je izvor suvereniteta

  narod (kolektivitet) ili graanin (individua) sa svojim pravima. To raskre je u mnogome

  odredilo i sadraj politikih ideologija za ije se rodno mesto uzima Francuska revolucija.

  Pojavom razliitih interesa, grupa, frakcija i pristupa vodili su konfliktima. U odnosu

  na prethodni period, konflikt i kompeticija postali su neto normalno, neizbeno, ili ak i

  poeljno. Razliite grupe sa srodnim interesima i uverenjima, oblikovale su se u formi

  politikih partija sa ciljem da zadobiju poverenje graana (naroda) na izborima kako vodili ili

  obavljali javne poslove. Uspostavljanje principa politike reprezentacije, najneposrednije je

  vezano za instituciju parlamenta, odnosno, izabranih narodnih predstavnika, kao i politikih

  partija koje pripremaju i sprovode taj izbor. Kolevka parlamentarizma je Velika Britanija iako

  36 an-ak Ruso, (1993), Drutveni ugovor, Filip Vinji, Beograd, str. 9537 Bendamin Konstan (2000), Politiki principi i drugi spisi, Beograd: Zavod za udbenike i nastavna sredstva, str. 1738 Konstan: Narod, kae Ruso, suveren je u jednom pogledu, a podanik u drugom, ali u praksi, ta dva pogleda se menjaju. Lako je vlasti da gui narod kao podanika, da bi ga prisilila da ispolji kao suveren volju koju mu ta vlast pripisuje, isto, str. 18

  10

 • sam re ima francusko poreklo. Globalizacija se istovremeno uzima i kao rasprostiranje i

  irenje demokratije, ali i kao kriza demokratije. Usled procesa globalizacije, demokratija se

  globalizuje, ali se u dedemokratizuje. Nesumnjivo je da su promene u srednjoj i istonoj

  Evropi i otvaranje Kine promenili bilans ove debate. Napredak liberalne demokratije u XX

  veku je impresivan. Ovi procesi koji su se simultano odvijali sa globalizacojom i ine jedno

  njeno krilo ili lice, a doprineli su univerzalizaciji individualizma, ljudskih prava i sloboda i

  demokratije.

  Demokratija u meuodnosu oveka i vlasti

  Odnos oveka i vlasti je u osnovi odnos poretka i slobode. Demokratska politika

  teorija u irem smislu, tragala je sa jedne strane, za najboljim politikim oblikom (ili najmanje

  loim), imajuu u vidu nain izbora i oblikovanja ili organizacije vlasti u politikoj zajednici.

  Sa druge strane, tragala je za nainima kontrole i ograniavanja vlasti. Te linije razvoja se

  mogu pratiti od teorije i prakse antike Grke, preko prirodno- pravnih teorija, sve do

  rasprava o konstitucionalizmu i pravnoj dravi. Na jednoj strani se izdvajala vlast na drugoj

  pitanje ovekovih sloboda i prava, odnosno, na jednoj strani drava, na drugoj strani drutvo.

  Problem je u tome to je napredovanje ideje o slobodi simultano praeno usavravanjem

  tehnika vladanja i manipulisanja ljudima. Ta rasprava, naime, traga za pravom merom izmeu

  naela autoriteta i naela slobode. Istraujui dvostranost ovih sloenih odnosa koji

  karakteriu vekovne ljudske borbe i patnje, ali i zanose i stremljenja, posebno se ispituju dva

  oprena pristupa i njihove razliite racionalizacije: prvi, koji polazi od stava da je drava

  (vlast) sve, a pojedinac nita i ija je politika posledica da se "drava tovila, a narod mrao";

  i drugi, koji oveku obezbeuje takav poloaj, prava i slobode da se moe govoriti o poretku

  slobode. Osnovnu temu ovog odnosa, Vojislav Stanovi razmatra u knjizi Vlast i sloboda

  usredsreujui se na neke kljune kategorije u istorijsko-razvojnoj i uporedno-politikoj

  analizi ideja i institucija. Sluei se takvim postupkom autor nastoji i uspeva da pokae da su

  vekovna politika iskustva sa raznim tipovima autoritarnih poredaka i sve sofisticiranijim

  nainima na koje je vlast uspevala da se nametne pojedincu, kao i politika teorija koja je

  analizirajui ta iskustva davala odgovore univerzalnog znaenja, proizveli ideju

  konstitucionalne vlasti, kao jedinog garanta relativne ravnotee slobode i poretka. Pokazujui

  na nizu primera da su ljudi u istoriji esto zapadali u euforino slavljenje "konanog

  osloboenja" i zavedeni velikim idejama pravde, istine, jednakosti, slobode i demokratije,

  podarivali bezgranino poverenje voama i "oslobodiocima", autor stalno upuuje na

  11

 • neophodnu dozu skepse i opreza, iji je izraz i njegovo uverenje da su institucionalizacija

  moi, ogranienje vlasti i vladavina prava neophodne pretpostavke slobode. Jedna tradicija

  (struja) politiko-pravnih mislilaca naglasak je stavljala na poredak, autoritet, red, disciplinu,

  jednoobraznost, a druga, na slobodu, asocijacije, pluralizam, savest, individualni izbor,

  alternative, opcije, ograniavanje vlasti, uslovnu poslunost autoritetima. Ovim tradicijama

  odgovaraju adekvatni politiki oblici i to; prvoj - despotizam, dominacija, autoritarizam,

  diktatura, apsolutizam, totalitarizam i dr., a drugoj, liberalno-demokratski poreci. U gotovo

  svakoj epohi moemo nai parove znaajnih mislilaca koji pripadaju jednoj ili drugoj struji

  miljenja: Platon-Aristotel; Hobs-Lok; Hegel-Kant. Na jednosj strani su apostoli reda, a na

  drugoj apostoli slobode i demokratije. Sruja koja stavlja naglasak na slobodi, ne negira

  potrebu za autoritetom, "ali ga je nastojala konstituisati na demokratskim osnovama uz uee

  ili pristanak onih nad kojima on ima uticaj ili vlada".39 Teorijsko razdvajanje drutva od

  drave koje se vezuje za teorije drutvenog ugovora (od XVI veka naovamo), nastojalo se

  stvoriti jedno autonomno polje ovekovog delovanja, relativno nezavisno od nosilaca vlasti.

  Od takvih premisa su polazili Lok u XVII veku i Monteskje u XVIII veku. Jer, bez

  autonomije drutva u odnosu na dravu, ovek sam naspram drave ne moe izboriti svoje

  slobode niti zatititi svoju linost.

  Veliki i vaan doprinos demokratiji dale su demokratske revolucije: Holandska, dve

  Engleske, i naroito Amerika i Francuska revolucija. Revolucije u Americi i Francuskoj bile

  vrlo sline, po inspiraciji ali i razliite po svom ishodu, odnosno usled naina ustavnog

  uobliavanja i konstitucionalizacije, odnosno, nastojanja da se neka od polaznih naela

  uoblie u trajne politike i pravne ustanove, i pre svega ustav. Amerika revolucija svoj

  adekvatan izraz imala je u Deklaraciji nezavisnosti iz 1776. godine, a Francuska revolucija u

  Deklaraciji o pravima oveka i gradjanina iz 1789. godine. Od ovih revolucija, "prava i

  slobode postaju jedan od kriterijuma za ocenu i kvalifikaciju politikih reima".40 Meu

  najvanijim doprinosima ovih revolucija navode se odgovorna i ograniena predstavnika

  republikanska vlada, vladavina prava, odobravanje i stroga kontrola dravnih finansija, podela

  vlasti, sudska kontrola uprave, nezavisno sudstvo, u nekim dravama federalizam i dr. Ove

  dve revolucije su pokazale koliki je znaaj institucionalizacije i konstitucionalizacije vlasti. O

  konstitucionalizmu, Vojislav Stanovi govori, kao o "obliku i sredstvu organizovanja,

  regulisanja i ograniavanja vlasti, ali i kao sredstvu (pre)raspodele drutvene moi i pravnog

  sankcionisanja (od prvih "ustava" do danas) te preraspodele".41 Dok se, pod 39 Vojislav Stanovi, (2003), Vlast i sloboda, Udruenje za politike nauke i igoja tampa, Beograd, str. 11340 Vojislav Stanovi, isto, str. 17841 Vojislav Stanovi, Isto, str. 216

  12

 • institucionalizacijom, podrazumeva zamena line vlasti odgovarajuim ustanovama i pravnim

  poretkom. Kako rezimira autor, "ovaj aspekt podrazumeva jedan od moda, istorijski gledano,

  najvanijih transfera ili tranzicija vlasti - tranziciju, pretvaranje line vlasti u instituciju".42

  Sistem normi koji pretenduje da se zove pravo, ne sme raskinuti sa kategorijom pravde. To

  znai, vladavina prava obuhvata i meta-pravna naela, sistem predvidljivih pravila koja

  suzbijaju svaku mogunost diskrecionosti i arbitrernosti, pri emu je dozvoljeno sve to nije

  usled nekog posebnog razloga zabranjeno. Na taj nain se zadovoljava jedna, u oveku

  duboko usaena potreba za poretkom i izvesnou nominou, za razliku od anomije, koja

  nije samo stanje bezakonja ve i iskvarenosti poretka. Ova pravna pravila daju smisao, unose

  red i omoguavaju predvidljivost i oekivanje odreenih efekata. U odnosu na poretke u

  kojima je ovek prinuen da pribegava "ketmanu", "to vodi srozavanju moralnih vrednosti i

  izobliavanju ljudskih karaktera",43 neophodno je da ovek ima hrabrosti sluiti se sopstvenim

  razumom. To je davna poruka Horacija i dva veka kasnije Kanta; "Sapere aude"! Ovo je,

  zakljuuje autor, inspirisalo Montenja na uput da "o stvarima valja suditi putem razuma, a ne

  po glasu svetine".

  Savremene teorije demokratije

  Prema Karlu Fridrihu, utvrivanje znaenja i znaaja pojma demokratije nije lak

  zadatak "jer je demokratija verovatno najkontroverznija re koja se koristi u savremenim

  politikim diskusijama".44 Za Arenda Lajpharta, "demokratija je pojam koji gotovo da se opire

  definiciji".45 Sutina demokratije krije se u participaciji, kompeticiji i konkurenciji prilikom

  izbora politikih predstavnika ali i njihovoj odgovornosti pred onima koji su ih izabrali.

  Imajui u vidu ove napomene, pitanjem demokratije u ovom kontekstu baviemo se u

  korelaciji kompeticije, konflikta i konsenzusa.

  U teoriji demokratije povremeno provejava ideja odabranih upravljaa. Platon je

  mislio na najmudrije - filozofe. Kriterijum za odabrane moe biti znanje, moralne

  sposobnosti, kompetitivnost upravljaa, tehniko ili instrumentalno znanje, bogatstvo, naslee

  i sl. Elitistika teorija je naglasila razliku izmeu onih koji vladaju i onih kojima se vlada

  (leaders and followers). Kako je kriterijum za pripadanje eliti uvek uspeh, on moe dolaziti iz

  institucionalne pozicije, porekla, poseda (imovine), linih svojstava. Dubok trag u elitistikoj

  42 Isto, str. 21843 Isto, str. 30444 Karl Joakim Fridrih, (1996), Konstitucionalizam, ograniavanje i kontrola vlasti, CID, Podgorica, str. 6045 Arend Lajphart, (1992), Demokracija u pluralnim drutvima, Globus, Nakladni zavod, kolska knjiga, Zagreb, str. 13

  13

 • teoriji ostavili su italijanski elitisti; Geatano Moska, poznat po politikoj klasi i politikoj

  formuli organizovane manjine i neorganizovane veine; Vilferdo Pareto poznat po tvrdni da

  postoji cirkulacija elita (regrutovanje, mobilnost i smenjivanje) i Robert Mihels poznat po

  gvozdenom zakonu oligarhije, po kojem svaka organizacija ima oligarhijsko ustrojstvo.

  Dom Plamenac u svojoj knjizi Demokratija i iluzija mislei na njih, govori o Italijanskom

  ataku na demokratiju. Po Plamencu, postojanje politikog vostva ne mora da znai

  nedemokratinost jer demokratija je forma vladavine i svaka vladavina podrazumeva

  vostvo.46 Voe i vostvo mogu biti demokratski izabrani i moraju biti odgovorni. Elitistike

  i egalitaristike koncepcije o drutvu su u stalnom sukobu. Sartori smatra da su Moska,

  Pareto, Mihels i njihovi sledbenici verovatno pogreili jer jedna grupa vladara ne prevladava

  redovno. Po njemu, struktura vlasti demokratije je difuzna i karakteriostino poli-arhijska.47

  Pri emu, vie elita meusobno konkuriu i uzajamno se kontroliu. Izmeu elite i mase

  postoje intermedijarne grupe koje uravnoteuju mo. U demokratiji se odluuje o izboru

  osoba od kojih se trai da odlue i donose odluke. Re je o kompetitivnom elitizmu

  takmienju razliitih elita za glasove i poverenje graana (naroda). Ova teorija se pripisuje

  Joefu umpeteru. Jedan broj teoretiara (Sartori, Hantington, Sorensen) esto se poziva na

  Jozefa umpetera, u tumeenju demokratije kao politike metode, odnosno, mehanizma

  izbora politikog vostva. Jozef umpeter, koji je po ovaniju Sartoriju "otac takmiarske

  demokratije", daje jedno u sutini proceduralno odreenje demokratije: "demokratska je

  metoda ono institucionalno ureenje dolaenja do politikih odluka u kojem pojedinci

  dobivaju ovlast da odluuju konkurentskom borbom za pridobivanje glasova u narodu".48

  Graanima je data mogunost da biraju izmeu rivalskih politikih lidera i vostava koji se

  takmie za njihove glasove. Politike partije pripremaju i omoguavaju takav izbor. Izmeu

  izbora odluke se donose od strane izabranih politiara. Na sledeim izborima graani mogu

  zameniti izabrane predstavnike, odnosno uskratiti im poverenje, kazniti ili nagraditi i zadrati

  ih na vlasti. Ova mogunost biranja predstavnika na izborima se esto podvodi pod pojam

  demokratije. Rodonaelnik ovakvog odreenja je Jozef umpeter. Gotovo svaka definicija i

  demokratije vrti se oko izbora (predstavnika). Analiza demokratije kao otvorenih, slobodnih i

  potenih (pravinih) izbora je minimalna definicija. Semjuel Hantington upozorava da

  politike voe mogu da budu izabrane demokratskim sredstvima a da ne poseduju stvarnu

  46 John Plamenac, (1978), Democracy and Illusion (An examination of certain aspects of modern democratic theory), Longman London and New York, str. 5647 ovani Sartori, isto, str, 15448 Jozef umpeter, (1998), Kapitalizam, socijalizam i demokratija, Plato, Beograd, str. 298/99. Prevod kod Sartorija je:"demokratski metod je institucionalna mera kojom se stie do politikih odluka, u okviru koje neke osobe dobijaju mo da odlue preko takmiarske borbe za narodni glas", Demokratija - ta je to?, str. 156

  14

 • vlast. Oni jednostavno mogu biti produena ruka ili marionete neke druge grupe. Ukoliko

  najmoniji kolektivni donosioci odluka nisu izabrani na izborima, politiki sistem nije

  demokratski.49 I Samjuel Hantington smatra da je najvaniju modernu formulaciju tog

  proceduralnog koncepta demokratije dao 1942. Jozef umpeter. On se nadovezuje na

  umpetera u svom pristupu demokratiji: Kao oblik vladavine, demokratija je odreena

  terminima koji se odnose na izvore autoriteta vlade, ciljevima kojima slui vlada i

  procedurama konstituisanja vlade. Poto nastaju problemi kada se demokratija definie ili

  terminima izvora autoriteta ili svrhama, u ovoj knjizi (knjiga Trei talas, S.O.) se koristi

  proceduralna definicija. U drugim sistemima ljudi postaju voe roenjem, pomou sudbine,

  bogatstva, putem nasilja, kooptiranjem, uenjem, imenovanjem ili ispitivanjem. U demokratiji

  voe bira narod na izborima i to je njena osnovna procedura.50

  Smatrajui da je umpeterova definicija strogo proceduralna i da obuhvata

  demokratiju u fazi njenog stvaranja a ne njenog delovanja, Sartori priziva u pomo Fridrihov

  princip "predvienih (anticipirajuih) reakcija" koji govori o tome kako su oni koji su

  kompeticijom izabrani, svakodnevno uslovljeni oekivanjima kakva e biti reakcija njihovih

  biraa na odluke koje oni donose. Demokratija, dakle, podrazumeva i odgovornost ali i to

  kakav e biti odgovor izabranih i njihove odluke. Kombinujui umpetera i Fridriha, Sartori

  odreuje demokratiju kao "mehanizam koji proizvodi otvorenu poliarhiju ije takmienje na

  izborinom tritu daje mo narodu, a posebno namee obavezu davanja odgovora svojim

  biraima".51 Vuina Vasovi, oigledno ozaren klasicima demokratske teorije, naglaava kako

  demokratija u mnogo emu konvergira i preklapa se sa legitimnou. Po njemu se demokratija

  moe odrediti "kao sistem u kojem postoje barem tri osnovne karakteristike: kompeticija

  izmeu pojedinih politikih subjekata i aspiranata na politike pozicije, participacija graana

  u procesu politikog odluivanja i odgovornost politike elite ili upravljaa pred narodom

  odnosno birakim telom".52

  Pluralistika drutva pretpostavljaju postojanje razliitih interesa, politikih razlika,

  drutvenih grupa i organizacija nezavisnih jedna od druge i od vladajue strukture, a samim

  tim i suprostavljanje i borbu tih grupa. Staro verovanje da graani mogu i treba da tee

  optem dobru pre nego zadovoljenju sopstvenih ciljeva postalo je mnogo manje odrivo u

  49 Huntigton Samuel P., (2004), Trei talas, demokratizacija na izmaku dvadesetog veka, Politika kultura - Zagreb i CID Podgorica, str. 1650 Huntigton Samuel P, Trei talas, demokratizacija na izmaku dvadesetog veka, str. 1351 ovani Sartori, , Demokratija - te je to?, str. 15752 Vuina Vasovi, (2004), Legitimnost, drava i civilno drutvo, u: Izmeu autoritarizma i demokratije (Srbija, Crna Gora, Hrvatska), knjiga II, Civilno drutvo i politika kultura, CEDET, Beograd, str. 329

  15

 • praksi, i ak, nemogue, jer se "opte dobro" rascepkalo na individualne i grupne interese.

  Demokratija zato mora da odgovori na zahteve koji se pred njom postavljaju.

  Robert Dal, jedan od rodonaelnika moderne demokratske teorije, naglaava da

  odgovornost vlade treba da bude u skladu sa preferencama graana.53 Po njemu je politika

  jednakost klju demokratije. To zahteva da graani imaju mogunost da formuliu svoje

  preference, da izraze svoje preference ostalim graanima i vladi putem individualne i

  kolektivne akcije, i da njihove preference imaju jednaku vanost i teinu. Osam Dalovih

  kriterijuma se esto podvode u tri osnovne kategorije: 1. Kompeticija izmeu individua i

  organizovanih grupa, pre svega politiih partija za efektivnu poziciju u vlasti (vladi) u

  regularnim vremenskim intervalima iskljuujui primenu sile i nasilja; 2. Politika

  participacija, sa visokim nivoom uea graana u izboru svojih predstavnika i lidera, pri

  emu se pretpostavljaju fer i poteni izbori bez iskljuivanja pojedinaca i grupa iz tog procesa;

  3. Graanske i politike slobode, od slobode izraavanja, tampe, udruivanja u cilju

  politike kompeticije i participacije54. Koristei Dalovu terminologiju, da bi vlada mogla da,

  u toku odreenog vremenskog perioda, trajnije bude odgovorna prema zahtevima svojih

  graana kao politiki jednakih subjekata svi bi punopravni graani morali u celini imati

  sledee mogunosti: 1. Da formuliu svoje zahteve 2. Da svoje zahteve iznesu pred sugraane

  i vladu putem individualnih ili kolektivnih akcija 3 Da njihovi zahtevi budu jednako

  vrednovani od strane vlade, odnosno da se ne pravi nikakva diskriminacija s obzirom na

  sadraj zahteva ili izvor iz kojeg dolaze.55 Vuina Vasovi ovako navodi osam Dalovih

  obeleja poliarhije: 1. Svaki lan organizacije obavlja in za koji pretpostavlja da je izraz

  preference izmeu datih alternativa, odnosno, glasanje; 2. Teina koja se pripisuje izboru

  odnosno glasanju svake individue u procesu izraavanja volje je identina; 3. Alternativa sa

  najveim brojem glasova se deklarie kao pobedniki izbor (sve u izbornom periodu); 4.

  Svaki lan koji presuuje ponueni set alternativa moe uneti svoju preferiranu alternativu

  meu one koje su ve istaknute; 5. Svi pojedinci poseduju identinu informaciju oko

  alternativa (obe u predizbornom periodu); 6. Alternativa (lideri ili smerovi politike) s

  najveim brojem glasova potiskuje bilo koju alternativu s manje glasova; 7. Nareenja (the

  orders) izabranih funkcionera (elected officials) treba da se sprovode; 8. Sve odluke u

  meuizbornom periodu su subordinirane ili izvrene u odnosu na one koje su izraene u toku

  53 Robert Dal: Pretpostavljam da je kljuna karakteristika demokratije trajno prisutna odgovornost vlade prema zahtevima svojih graana, koji se smatraju politiki jednakim, Poliarhija, participacija i opozicija, str. 1054 Slino vienje Dala prema, George Sorensen, Democracy and Democratization, Process and prospects in a Changing World, Westview Press, A Member of Perseus Books, L.L.C. 1998, str. 1355 George Sorensen, Isto, str. 12

  16

 • izbora.56 Meu teoretiarima demokratije ne postoji potpuna saglasnost ni oko definisanja a

  naroito oko merenja demokratije. Ipak, za odreivanje da li neka zemlja ispunjava

  demokratske standarde ili ne veina autora polazi od osam Dalovih kriterijuma izloenih u

  njegovoj Poliarhiji.57 U Knjizi Demokratija i njeni kritiari, Dal navodi sledee institucije

  poliarhije: 1. Biranje funkcionera. Kontrola nad odlukama vladajue strukture u sferi politike

  je po ustavu poverena izabranim funkcionerima; 2. Slobodni i poteni izbori. Izabrani

  funkcioneri se biraju na estim i poteno sprovedenim izborima u kojima je ponuda relativno

  neuobiajena; 3. Opte pravo glasa. Praktino svi odrasli imaju pravo uea na izborima za

  funcionere; 4. Pravo na kandidovanje na funkciju. Praktino svi odrasli imaju pravo da se

  kandiduju za funkcije u vladajuoj strukturi, iako vei broj godina ivota moe biti uslov koji

  se ne trai kada je re o birakom pravu; 5. Sloboda izraavanja. Graani imaju pravo da

  iznose svoja miljenja o iroko definisanim politikim pitanjima, bez opasnosti da budu

  strogo kanjeni, to ukljuuje i kritiku funkcionera vlade, reima, drutveno-ekonomskog

  ureenja i vladajue ideologije; 6. Alternativne informacije. Graani imaju pravo da zahtevaju

  alternativne izvore informacija. Osim toga, alternativni izvori informacija postoje i zatieni

  su zakonom; 7. Autonomija udruivanja. Da bi ostvarili svoja raznovrsna prava, ukljuujui i

  ona navedena gore, graani imaju i pravo da stvaraju relativno nezavisna udruenja ili

  organizacije, ukljuujui nezavisne politike stranke i interesne grupe.58 Kasnije dodaje, da

  bi se dravama upravljalo demokratski: 1. vojska i policija moraju biti podvrgnute civilnoj

  kontroli i 2. Civili koji ih kontroliu moraju i sami biti podvrgnuti demokratskom procesu.59 U

  knjizi O demokratiji (On Democracy),60 po Dalu, demokratije omoguuje: 1. djelotvornu

  participaciju 2. Jednakost u glasovanju 3. Stjecanje obavijetenog razumijevanja 4. Provedbu

  konane kontrole nad dnevnim redom 5. Obuhvaenost punoljetnih osoba. Kako sam Dal

  istie, ovi postulati karakteriu aktuelna i ne samo nominalna prava, institucije i procese. Oni

  mogu posluiti kao kriterijumi za odreivanje u kojim zemljama postoji poliarhija.61 Dal

  56 Vuina Vasovi, Vasovi Vuina (1999), Dalova poliarhino-demokratska gramatika, predgovor knjige Demokratija i njeni kritiari, CID, Podgorica, str. 39-4057 Dalove kriterijume koriste, Lajphart u Modelima demokratije, Phillippe C. Schmitter and Terry Lynn Karl , What Democracy is...and is not, Journal of Democracy, Summer, 1991, iz Dileme pluralistike demokratije; Andreas Schedler, Elections Without Democracy, The Meny of Manipulation, Journal of Democracy, Vol. 13. Novembar, 2. april, 2002; Russel J. Dalton, Susan E. Scarrow i Bruce E. Cain, Advanced Democracies and The New Politics (Journal of Democracy, 15:1 (2004) 124-128) Russel J. Dalton, Susan E. Scarrow i Bruce E. Cain; Otrija kritika Dala dolazo od Wlliam H. Riker, Liberalism against Populism, A confrontatin Between the Theory of Democracy and the Theory of Social Choice, 198258 Robert Dal, Demokratija i njeni kritiari, str. 30859 Robert Dal, Isto, str. 39260 Robert Dal, (1998), On Democracy, Yale University Press, New Haven/ London, str. 37-38; Knjiga je prevedena u Zagrebu pod naslovom O demokratiji, u izdanju Politike kulture, 2000. str. 4461 Robert Dal, Demokratija i njeni kritiari, str. 308

  17

 • empirijskom modelu daje ime poliarhija. Razvojem i uslonjavanjem modernih drutava

  dolazi do vee raznovrsnosti politikog tela i intenziviranja neslaganja i konflikata to dovodi

  do razvoja novih politikih institucija. Zbog svega toga se moderna predstavnika demokratija

  razlikuje od drugih politikih sistema. Poliarhija je istorijski ishod napora za demokratizaciju

  i liberalizaciju politikih institucija nacionalnih drava; kao poseban tip politikog poretka i

  reima; kao sistem politike kontrole (koji je zastupao umpeter) u kojoj su najvii

  funkcioneri u upravljanju reimom motivisani da prilagode svoje ponaanje kako bi dobili na

  izborima u politikom sistemu sa ostalim kandidatima, partijama i grupama; sistem politikih

  prava; kao izbor politikih institucija potrebnih demokratskom procesu u irim relacijama

  moderne drave. Jedan od najznaajnijih uslova poliarhije je iroki socijalni pluralizam.62

  Kako istie Vuina Vasovi, Dal kritikuje Medisonov model demokratije, smatrajui da su

  konice i ogranienja vlasti, pre svega, u socijalnoj strukturi, a ne u ustavnoj organizaciji

  vlasti.63 Dal neretko koristi izraze demokratije i poliarhije kao sinonime, zbog ega e

  Plamenac rei da ne vidi dublji smisao Dalovog razlikovanja demokratije i poliarhije. Dal

  naglaava razliku izmeu ireg socijalnog pluralizma na kojem poiva poliarhija i

  subkulturnog (etnikog, verskog, rasnog, jezikog, religijskog) pluralizma koji e biti osnova

  konsocijativne demokratije. Dal je smatrao da postoje tri mogua puta demokratizacije, odnosno puta u poliarhju, kako bi se on izrazio i to: 1. Liberalizacija prethodi inkluzivnosti, 2. Inkluzivnost

  prethodi liberalizaciji i 3. zatvorena hegemonija se naglo transformie u poliarhiju, iznenadnim

  uvoenjem opteg prava glasa i prava na politiko takmienje. Po njemu, verovatno najuobiajeniji

  sled za starije i postojanije poliarhije bila je neka vrsta aproksimacije prvog puta, odnosno,

  takmiarska politika prethodila je irenju participacije.64 Sa Dalom se slae i Hantington kada pie:

  Istorijsko iskustvo pokazuje da se demokratizacija lake odvija ako se konkurencija razvije pre

  participacije.65

  Za Arenda Lajpharta, demokratija nije sistem vladavine koji u celosti obuhvata sve

  demokratske ideale, ali im se u razumnoj meri pribliava.66 Demokratija je vladavina "ije su

  akcije uvek bile u savrenoj korespodenciji sa preferencama svih njenih graana"67. Za

  62 Robert Dal: Drutveni i organizacioni pluralizam postojanje znatnog broja drutvenih grupa koje su relativno nezavisne jedna od druge i od same vladajue strukture, isto, str. 30663 Vuina Vasovi, isto, str. 38; Slian komentar ima i Russel Dalton: Robert Dal (1971) je preformulisao medisonianske principe po kojima je postojanje mnogih konkurentnih politikih grupa, sa lanstvom koje se preklapa i ukrta, i prestrojavanje politikih grupacija sutinska karakteristika pluralistike demokratije. U nekim sluajevima ovo preplitanje moe biti pozitivna odlika politike graana (graanske politike), Citizen Politics, Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies, str.2564 Robert Dal, (1997), Poliarhija, Filip Vinji, Beograd, str. 43-4665 Hantington, Trei talas, str. 9366 Ared Lajphart, Demokratija u pluralnim drutvima, str. 1267 Prema Vuini Vasoviu, (2003), Lajphartova konsociaciona demokratija, predgovor knjige, Modeli demokratije, Arenda Lajpharta, CID, Podgorica, str. 20

  18

 • Lajpharta, kako istie Vuina Vasovi, demokratija "mora biti sposobna da reava probleme,

  tenzije i sukobe i mora biti otvorena za mirne promene ili dinaminu stabilnost".68 Obzirom da

  pluralna drutva po samoj svojoj strukturi sadre duboke socijalne podele i politike razlike

  koji mogu biti osnova za nestabilnost, veoma je vana politika stabilnost. Vuina Vasovi, u

  interpretaciji Lajpharta, istie kako "stabilan poredak sadri etiri osobine: odravanje

  sistema, (system maintance), civilni poredak (order), legitimnost i efektivnost".69 Za stabilan

  poredak karakteristino je da ima visoku verovatnou da ostane demokratski i da ima nizak

  nivo stvarnog i potencijalnog graanskog nasilja (civil violence). Gotovo da preovladava

  stanovite da socijalna homogenost i politiki konsenzus doprinose stabilnosti demokratije.70

  Lajphart nastoji modifikovati ovu tvrdnju konsocijacijskom demokratijom (u Demokratija u

  pluralnim drutvima), odnosno, konsensualnom demokratijom (u Modelima demokratije),

  kada pie "moda i jest teko ali nije nemogue postii i odrati stabilnu demokratsku vlast u

  pluralnom drutvu".71 Rascepi (cleavages) i podele u drutvu mogu biti viestruki: religijski,

  ideoloki, jeziki, religiozni, kulturni, rasni ili etniki. Za uspeno funkcionisanje

  pluralistikog drutva nune su pretpostavke pravila igre ("rules of the game") i konsenzusa,

  odnosno, da demokratija postane jedina igra u gradu (the only game in town). Lajphartova

  konsociaciona demokratija pretpostavlja segmentirane rascepe sa mogunou da politike

  partije jasno i posebno reprezentuju sve segmente i kooperaciju i sporazume izmeu raliitih

  segmentiranih elita. On je ovaj svoj model izveo na osnovu "studije sluaja" Holandije, preko

  vajcarske, Austrije i Belgije, uporeujui ga sa veinskim (vestminsterskim) modelom

  demokratije.72 Inspirisan Lajphartom, Vuina Vasovi s pravom istie kako je "kljuno pitanje

  da li taj apriorni ili da ga nazovemo bazini konsenzus o potrebi postojanja i ouvanja

  zajednice postoji ili ne" i nastavlja, "ako postoji onaj sloj konsenzusa koji je fundamentalan ili

  primaran, onda se on ne moe meriti i odreivati".73

  68 Vuina Vasovi, Isto, str. 2069 Vuina Vasovi, Isto, str. 2270 Arend Lajphart: "Homogenost drutva i politiki konsenzus bili bi uvjet za stabilnu demokraciju i uinitelji koji do nje dokazano vode. I obrnuto, dri se da su duboke podele drutva i politika razmimoilaenja unutar pluralnih drutva razlogom nestabilnosti i slomova u demokracijama", Demokratija u pluralnim drutvima, str. 971 Arend Lajphart, Isto, str. 972 Konsenzus ili konsociacioni model demokratije rezimirano prema Vuini Vasoviu sadri sledee elemente: 1. podela izvrne vlast u irim koalicionim kabinetima, 2. egzekutivno-legislativna ravnotea vlasti u kojoj nema ostavke vlade, 3. multipartijski sistem, 4. proporcionalna reprezentacija, 5. interesno-grupni korporativizam, 6. federalna i decentralizovana drava, 7. jaki bikameralizam, 8. ustavna rigidnost, 9. sudska kontrola, 10. nezavisnost centralne banke, Vuina Vasovi, Isto, str. 3373 Vuina Vasovi, Isto, str. 37

  19

 • Nedemokratski oblici i kritike demokratije

  Jedna vrsta distinkcija i razlikovanja demokratije od drugih politikih oblika jeste

  uporeivanje sa nedemokratskim reimima, to ini Sartori. Drugi nain je da se ukae na

  njene kritike i protivnike, to ini Dal. Nedemokratski oblici politikih reima su apsolutizam,

  autoritarizam, totalitarizam, diktatura i autokratija. Apsolutizam znai koncentrisanje

  apsolutne vlasti u rukama jednog vlastodrca ija je vlast neograniena i on je iznad zakona.

  Autoritarizam potie od autoriteta. To je prihvatanje i potovanje vlasti. Autoritarizam i

  totalitarizam su rei koje potiu iz vremena faizma i komunizma. Totalitarizam potie od

  totaliteta to obuhvata i prekriva sve. On ima pet karakteristika: slubena ideologija,

  masovna partija koju kontrolie oligarhija na elu sa voom firerom, monopol nad

  medijima, teroristiki sistem (tajne) policije i monopol drave u ekonomiji. Diktatura je, kako

  istie Sartori, forma drave i struktura vlasti koja je neograniena (apsolutna) i diskreciona

  (arbitrerna), i dodaje, diktatorska drava je neustavna drava, drava u kojoj diktator kri

  ustav koji mu omoguava svata.74 Autokratija je samopostavljenje, odnosno, kada se neko

  sam proglasi za vou ili to postaje nasledstvom. Nasuprot tome, istie Sartori, demokratski

  princip podrazumeva da niko ne moe sam da uzme vlast, da niko ne moe da se proglasi

  efom i da niko ne moe da nasledi vlast.75

  Robert Dal u kritiare ili protivnike demokratije navodi anarhizam i starateljstvo.

  Anarhisti smatraju da je mogue zamisliti drutvo bez drave (an-archos bez vladara).

  Obzirom da je drava po svojoj prirodi prinudna, ona je i nepoeljna. Dal naglaava razliku

  izmeu dva stava koji se esto meaju. Jedan je anarhistiki i glasi - da li je racionalno i

  razumno pristati na dravu, i naelo graanske neposlunosti ili naelnog odbijanja

  potovanja zakona, koje se ogleda u pitanju ako pristanem na dravu, moram li uvek da je

  posluam.76 Anarhizam poiva na etiri pretpostavke.77 Prvo, niko nije obavezan da podri i

  potuje lou dravu; drugo, prinuda je karakteristina za sve drave; tree, prinuda je po

  svojoj sutini rava; i etvrto, drutvo bez drave je praktino ostvariva alternativa drutvu sa

  dravom. Anarhisti se protive svim oblicima hijerarhije i prinude, ne samo u dravi ve i u

  svakoj vrsti asocijacije. Na osnovu navedenih pretpostavki sledi pet zakljuaka. Prvo, poto

  su drave nuno prinudne sve drave su, nuno, i loe; drugo, poto su sve drave nuno

  loe, niko nema obavezu da poslua ili podri bilo koju dravu; tree, poto su sve drave

  74 ovani Sartori, Demokratija ta je to?, str. 17475 ovani Sartori, Isto, str. 17576 Robert Dal, Demokratija i njeni kritiari, str. 9877 Robert Dal, Isto, str. 99-102

  20

 • loe, poto niko nema obavezu da slua ili podri bilo koju dravu, i poto je drutvo bez

  drave praktino ostvarljiva alternativa, sve drave treba ukiniti; etvrto, demokratska drava

  jo uvek je drava i jo uvek prinudna sila, pa je kao takva jo uvek i loa; i peto, poto bi

  zahtev za jednoglasnou spreio prinudu, one asocijacije u kojima se odluke donose na taj

  nain mogle bi biti opravdane, ali takva asocijacija ne bi bila drava. Anarhistika kritika nas

  podsea da je u praksi teko i gotovo nemogue u vladanju obezbediti pristanak svih. U kritici

  anarhizma, Dal navodi sledea dva jaka argumenta. Prvo, u odsustvu drave verovatno e i

  dalje postojati krajnje nepoeljni oblici prinude (prirodno stanje), i drugo, u jednom drutvu

  bez drave, mogue je da pojedini lanovi steknu sredstva dovoljna za stvaranje krajnje

  tlaiteljske drave. Zato je bolje pokuati stvaranje zadovoljavajue drave nego pokuati da

  se ivi u drutvu bez drave.

  Jedna od alternativa demokratije je starateljstvo, odnosno vladavina odabranih

  upravljaa. Ona ima svoje poreklo jo u antikoj Grkoj i polazi od pretpostavke sloenog

  pojma opteg dobra,78 a obian narod nije kvalifikovan i dovoljno sposoban da prepozna opte

  dobro. Kako istie Dal: Sutina politike vetine i nauke je, naravno, poznavanje dobrobiti

  zajednice ili polisa.79 Neto drugaiji pristup ima sistem zasnovan na zaslugama

  meritokratija. Re je o politikoj kompetentnosti koja podrazumeva znanje i moralnu

  sposobnost, odnosno, znai da vladavinu treba prepustiti kvalifikovanoj manjini s obzirom na

  njihovo superiorno znanje i vrlinu. Meutim, odraslim i zrelim ljudima graanima, na

  kojima poiva demokratija, nisu potrebni ni staratelji ni paternalisti. Kako nas podsea

  Vojislav Stanovi, obzirom da "svako drutvo ima snage koje naginju autoritarizmu i

  ideologije koje takve zahteve racionalizuju",80 na nama je da umemo da ih prepoznamo i da

  im se na valjan nain suprostavimo, odnosno, pruimo otpor. Upravo ono to, kako smatra

  Leo traus, u XX veku nismo umeli.

  78 Res publika, stvar svih, javno dobro, public good, opti interes, zajedniko dobro, commonweal, common wealth, dobro i dobrobit svih, vidi, Sartori, isto, str. 188, i Dal, str. 11479 Robert Dal, isto, str. 11580 Vojislav Stanovi, Vlast i sloboda, str. 147

  21

 • Prednosti demokratije u odnosu na druge vrste politikih reima

  Dal, u svojoj knjizi On Democracy, izmeu ostalog, navodi desetak razloga zbog kojih

  je demokratija prednosti u odnosu na nedemokratske aternative. Prvo, demokratija pomae da

  se vlada zatiti od autokrata.81 To je, po njemu, jedan od kljunih problema u politici zatita

  od megalomanije, paranoje, sebinosti i svega onoga ime se autokrate slue, ukljuujui i

  ideologije, nacionalizam i drugo, sa ciljem da slue njihovim sopstvenim ciljvima. Cena

  despotske vladavine moe da bude jako skupa sa nasiljem, ratom i optim rtvama. U vreme

  Staljinove vladavine (1929-1953), na primer, dvadeset miliona ljudi je ubijeno iz politikih

  razloga (1932-1933). Za vreme Hitlerove vladavine u nacistikoj Nemakoj (1933-1945) na

  desetine miliona ljudi izgubilo je ivot u vreme drugog svetskog rata. Hitler je lino

  odgovoran za smrt est miliona Jevreja u koncentracionim logorima, ali i Roma,

  homoseksualaca i lanova ostalih grupa koje je hteo da uniti (istrebi). Pol Pot, voa Crvenih

  Kmera je pobio etvrtinu stanovnitva Kambode (self-inflicted genocide). On je imao strah

  od obrazovanih. Kako istie Dal, ni istorija narodne vlasti nije bez ozbiljnih nedostataka,

  naroito prema ljudima izvan njihovih granica, kao to je to bilo u kolonijama. Per Ahlamark

  navodi: U periodu od 1900. do 1987. godine poginulo je oko 170 miliona ljudi zbog

  politikih razloga, ne raunajui ratove. Drave totalitarnog reima pogubile su jo 138

  miliona ljudi. Autoritarne drave su ubile 28 miliona. Demokratske drave su ubile oko dva

  miliona ljudi, pre svega bombardovanjem civilnih meta. Bez obzira koliko su kontroverzni

  primeri demokratskih ekscesa, oni ne menjaju kompletnu sliku. Veinu ovih krvoprolia

  izazvalo je marksistiko-lenjinistiko spajanje apsolutne ideologije i apsolutne moi.

  Parafraza izreke Lorda Aktona glasi: mo ubija, a apsolutna mo ubija apsolutno.82

  Drugo, demokratija garantuje graanima brojna osnovna ljudska prava koja

  nedemokratski reimi ne priznaju ili ne potuju. Nije dovoljno samo da se ljudska prava upie

  u ustavu ili drugom kodeksu ve da se garantuju i u praksi.

  Tree, demokratija prua graanima iri spektar line slobode od drugih reima.

  etvrto, demokratija pomae ljudima da zatite svoje interese.

  Peto, samo demokratska vlada moe pruiti maksimalne mogunosti pojedincima da

  praktikuju slobodu samoodreenja (autonomiji), da ive prema zakonima koje su sami

  izabrali. esto, samo demokratska vlada moe pruiti maksimalne mogunosti za moralnu

  odgovornost.

  81 Robert Dal, On Democracy, str. 4682 Per Ahlamark, je bivi zamenik premijera vedske, Danas, 16. januar, 2001.

  22

 • Sedmo, demokraija podstie humani razvoj potpunije od bilo koje alternative.

  Osmo, samo demokratska vladavina moe postii relativno visok stepen politike

  jednakosti.

  Deveto, savremene predstavnike demokratije ne vode ratove jedne sa drugima. To

  ima posledice po meunarodne odnose. Profesor R. D. Ramel sa Havjskog univerziteta

  istraivao je 353 protagonista sukoba, izmeu 1816. i 1991., u kojima su uestvovale

  demokratije i diktature. Demokratije su se borile protiv nedemokratija u 155 sluajeva.

  Diktature su se borile protiv diktatura u 198 sluajeva. Nije pronaao primere ratova izmeu

  demokratija.83 Dal navodi da od 34 meunarodna rata izmeu 1945. i 1989. nijedan nije bio

  izmeu demokratskih zemalja.84 Demokratske zemlje se bore protiv nedemokratskih zemalja,

  kao to je to bilo u Prvom i Drugom svetskom ratu, ali nekada pomau i nedemokratske

  reime i diktatore na vlasti (Latinska Amerika). Razloge zato demokratske zemlje ne ratuju

  meusobno, Dal vidi u visokom stepenu meunarodne trgovine meu demokratskim

  zemljama, to ih navodi da sarauju pre nego da ratuju. Ali demokratski graani i lideri ue

  umetnost kompromisa zbog ega demokratskiji svet obeava i mirniji svet.85

  Deseto, zemlje sa demokratskim vladama tee da budu ekonomski prosperitetnije od

  nedemokratskih vlada. Kada smo govorili o uslovima za demokratiju, istakli smo i

  ekonomske razloge i naveli da se ekonomski razvoj deava i u nedemokratskim zemljama ali

  utemeljen na prirodnim resursima kao to je nafta (Saudijska Arabija). Ovde je re o

  sistemskim pretpostvkama. to je slobodnije trite i slabija regulativa drave, radnici se

  mogu lake kretati iz jednog mesta u drugo u potrazi za (boljim) poslom, vlasnici privatnih

  firmi se mogu takmiiti u plasiranju i prodaji svoje robe i usluga, a potroai mogu imati izbor

  izmeu razliitih vrsta roba i razliitih cena. Kako kae Dal, na kraju XX veka, iako nisu sve

  zemlje sa trinom ekonomijom demokratske, sve demokratske zemlje su imale trinu

  ekonomiju.86 Trina ekonomija nudi bolje mogunosti za ekonomski prosperitet, Dal navodi

  i ostale ekonomske prednosti demokratije. U demokratskim zemljama bolje je obrazovanje, a

  obrazovanija radna snaga sklonija je inovacijama i ekonomskom rastu. Vladavina prava,

  nezavisno sudstvo i sigurnija vlasnika prava i ugovori stvaraju bolje pretostavke za

  ekonomske aranmane. Takoe, moderna ekonomija zavisi od komunikacija, a meu

  demokratskim zemljama prepreke u komunikaciji su manje. Razmena informacija, vrednosti i

  roba je laka i manje opasna nego razmena sa nedemokratskim zemljama. Generalno,

  83 Prema, Per Ahlamark, isto84 Robert Dal, isto, str. 5785 Robert Dal, Isto, str. 5886 Robert Dal, Isto, str. 58-59

  23

 • savremene demokratske zemlje, obezbeuju bolji ambijent za trinu ekonomiju i ekonomski

  rast od nedemokratskih. Dal podsea kako trina ekonomija proizvodi i ekonomsku

  nejednakost to se, po njemu, moe odraziti na politiku jednakost u demokratskim dravama.

  O meuodnosu demokratije i ekonomskog prosperiteta slikovito govori izjava Dankana

  Rustova: Skoro sve bogate zemlje su demokratske i skoro sve demokratske zemlje su

  bogate.87

  Osim ovih razloga na koje ukazuje Dal, Hantington navodi kako demokratske vlade

  daleko manje koriste nasilje protiv svojih graana nego autoritarne, kao i da su demokratski

  sistemi mnogo otporniji na revolucionarne promene nego autoritarni.88 Osim toga, u

  nedemokratskim zemljama lideri zavravaju tragino. Amartia Sen, dobitnik Nobelove

  nagrade za ekonomiju, empirijski je dokazala da se u zemljama u kojima vlada demokratija

  nikada nije dogodilo masovno gladovanje koje je izazvalo masovnu smrt.89

  Po Dalu, Demokracija ne moe jamiti da e njezini graani biti sretni, bogati,

  zdravi, pametni i da e ivjeti u miru i pravdi. Te ciljeve ne moe ostvariti nijedna, pa ni

  demokratska vlast. tovie, u praksi demokracija nije nikada u potpunosti ostvarila svoje

  ideale. Poput svih prijanjih nastojanja da se ostvari demokratska vlast, moderne demokracije

  takoer pate od mnotva nedostataka.90

  Prednosti koje demokratija prua ine je poeljnijom od njenih alternativa. Sa svim

  njenim prednostima, ona je neuporedivo bolja od nedemokratskih politikih oblika. Jedna od

  znaajnih potvrda njene opteprihvaenosti jeste i injenica da danas pojedinci, grupe,

  organizacije i drave nastoje da se predstave to demokratskijim.

  87 Prema, Samuel Hantington, Trei talas, demokratizacija na izmaku dvadesetog veka, str. 3688 Samuel Hantington, Isto, str. 3189 Per Ahlamark: Za vreme gladi u Bengalu 1943. dva do tri miliona ljudi je umrlo od gladi. Od kada je Indija stekla nezavisnost 1947., sa viepartijskim demokratskim sistemom, zemlja nikada nije iskusila takvu katastrofu. Bili je neuhranjenosti, loe ishrane, oskudica u hrani, slabih etvi, ali nije bilo gladi. Ovo treba uporediti sa injenicom da se Maov veliki skok napred dogodio izmeu 1958. i 1961. kada je 30 miliona Kineza umrlo od gladi. To je deset puta vie od broja Indijaca koji su umrli od gladi u britanskoj Indiji pre manje od dvadeset godina, Per Ahlamark, isto90 Robert Dal, On Democracy, str. 60, ili O demokratiji, str. 65

  24

 • Modeli demokratije

  Pre rasprave o modelima demokratije, neophodno je naglasiti da meu vodeim

  toretiarima demokratije postoji bitna razlika izmeu onih koji su zagovornici postojanja

  razliitih modela demokratije (knjige Arenda Lajpharta i Dejvida Helda nose naziv Modeli

  demokratije) i onih koji smatraju da ne postoje modeli. Po Sartoriju, na primer, savremena

  demokratija je sutinski jedna (main stream, sredinja), to je liberalno-konstitucionalni

  model demokratije91. Ovo upuuje na oprez kada se pokuava izvriti izvesna tipologizacija i

  razdvajanje modela. Naime, raspravi o modelima prethodi nekoliko napomena. Prvo, uz

  pojam demokratije esto idu propratni epiteti, atributi i podele na podtipove. Svaki od njih

  nema status modela92. Drugo, kada govorimo o modelima, da li mislimo na empirijske ili

  normativne modele, odnosno, da li se bavimo pitanjem ta bi demokratija trebalo da bude ili

  ta ona zaista i jeste. Tree, ako pomou modela pokuavamo da utvrdimo analitiko-

  istraivaki kako demokratija funkcionie, mogue je da ima onoliko odgovora koliko ima

  demokratija, odnosno demokratskih drutava. Zato je vano fokusiranje na kljune aspekte

  demokratske vladavine. etvrto, ako prihvatimo koncept postojanja razliitih modela

  demokratije, pitanje je koliko su oni isti (idealnotipski), granini ili pomeani93.

  Na poetku smo napravili distinkciju izmeu direktne (neposredne) i indirektne

  (posredne, reprezentativne, predstavnike) demokratije. U svom radu Advanced Democracies

  and The New Politics, Russel J. Dalton, Susan E. Scarrow i Bruce E. Cain, u savremenoj

  demokratiji, novom talasu, i u zahtevima za vie demokratije od strane graana, prave

  razliku izmeu tri modela demokratije: reprezentativne, direktne i advocasy demokratije94.

  Reprezentativna demokratija je ona u kojoj graani biraju elite (prestavnike). Direktnu

  demokratiju u savremenom drutvu ovi autori vide kao bypass (or complement) procesu

  reprezentativne demokratije sa inicijativama i referendumima. Ovo dozvoljava graanima da

  neposredno uestvuju u procesu donoenja odluka bez posredujueg uea i uticaja

  reprezentanata (medijatora). Advocacy demokratija je ona u kojoj graani uestvuju u

  razmatranju i formiranju (ili izvoenju) politike bilo direktno ili preko surogata (ili

  91 ovani Sartori, Demokratija ta je to?, str.39 I 9292 David Caller i Steven Levitsky su identifikovali vie od 550 podtipova demokratije, prema Larry Doamond, Is the Third Wawe Over?, Journal of Democracy, 7.3.(1996) 20-3793 Samjuel Hantington: Nikada se politiki reimi nee savreno uklopiti i intelektualne sheme i bilo koji sistem klasifikacije mora raunati sa nejasnim, graninim i pomeanim sluajevima, Trei talas, str. 1594 Russel J. Dalton, Susan E. Scarrow i Bruce E. Cain, Advanced Democracies and The New Politics, (Journal of Democracy, 15:1 (2004) 124-128)

  25

 • zamene), kao to su javne interesne grupe iako i dalje konane odluke donose elite95. Sada

  virtuelno, svaki javni interes moe biti preveden u apel sudu zasnovan na pravima graana.

  Na taj nain graani neposredno ili preko ovlaenih zastupnika, grupa, kancelarija ili

  advokata mogu direktno protestovati i demonstrirati u cilju zatite i ostvarivanja svojih prava.

  Takav primer je i mogunost direktnog obraanja Evropskom sudu (u Strasburu) graana

  zemalja lanica Evropskog saveta.

  Dejvid Held96 navodi brojne modele, meu kojima i jednopartijsku demokratiju. Ako

  je jednopartijska, onda nije demokratija.

  Odnos manjine i veine u demokratiji. Demokratija je sistem vladavine. Svaka

  vladavina podrazumeva vostvo (rulership, leadership). Vostvo u demokratiji je uvek

  izabrana manjina od strane veine. U demokratiji se izbor vostva podvrgava veinskom

  pravilu i odluivanju. Vladavina izabranih od strane veine meri se odnosom prema manjini.

  Manjina i veina su u demokratiji promenljiv odnos97. Demokratska teorija je relativno rano

  ukazala na opasnosti od tiranije veine. Sartori pravi razliku izmeu tri vrste tiranije veine:

  ustavna, izborna i socijalna. U ustavnom kontekstu, tiranija veine je krenje prava manjine

  donosei zakone ili vladajui na taj naina. Medison i Deferson su imali na umu izborni

  despotizam koji se boji tiranije veine od strane koncentracije moi u izbornoj skuptini.

  Glasovi za manjinu i od 49% su izgubljeni i ona moe da izgubi sve. U drutvenoim

  kontekstu to je presija drutva nad pojedincem (Mil, Tokvil). Veinska vladavina, odnosno

  veinsko pravilo (majority rule) trpi odreene zamerke. Vuina Vasovi navodi neke ot tih

  zamerki: Nastojanje da se realizuju odreene vrednosti na raun drugih koje mogu biti

  znaajnije od prvih; narodna suverenost i veinska vladavina ne mogu da ree odreene

  konflikte; veinski princip ne prua reenje za sluajeve gde je svaka od alternativa

  preferisana (or voted for) od jednakog broja graana; to je blie stanje odnosa stanju

  relativno ujednaenih grupa to su veinski princip i maoritarna demokratija slabiji; situacija

  sa veinskom demokratijom se posebno komplikuje u multikulturnim, odnosno,

  multinacionalnim zajednicama. U takvim sluajevima i u odreenim uslovima konsocijacija

  moe biti pogodan oblik politikog organizovanja98. Po Vasoviu, Dal je pristalica

  korigovanog veinskog modela demokratije.

  95 Isto, str. 7496 Videti u Held Dejvid, Modeli demokratije, kolska knjiga, Zagreb, 199097 Sartori: U demokratskom sistemu izborne vladavine ba veinsko pravilo proizvodi manjinu ili manjine koje njom vladaju, Demokratija - ta je to?, str. 146

  98 Vuina Vasovi, Predgovor, u Demokratija i njeni kritiari, Robert Dal, str. 35

  26

 • esto se veinski model demokratije svodi ili poistoveuje sa veinskim izbornim

  sistemom (neproporcionalnim, jednomandatnim SMP). U tom smislu, proporcionalni izborni

  sistem vodi boljem predstavljanju u parlamentu ali je zahtev graana i dobra vlada99 . Najbolji

  metod, smatra Sartori, bie onaj koji garantuje dobar izbor leadership-a. I Mil kao zagovornik

  proporcionalnosti nastojao je da u predstavnikoj vladi bude elita zemlje najbolji.

  Lajphart: veinski versus konsensualni (konsocijativni) model demokratije

  Nezavisno u kojoj meri navedeni modeli zaista i egzistiraju ili su samo proizvod

  teorijskog diskursa ili terminoloki izumi, najdublji trag i najvie rasprave o modelima

  demokratije izaziva distinkcija izmeu veinskog i konsensualnog (konsocijalnog) modela

  demokratije. Reprezentativna demokratija kojom se bavimo u ovom radu egzistira u jednom

  od ova dva modela.

  Lajphart, koji je po poreklu Holananin, analizirao je holandsko iskustvo i najveim

  delom u svom opusu oblikovao konsocijalni model demokratije, kao alternativan veinskom

  modelu. Najpre ga je oblikovao, ali ga je kroz sva svoja dela branio. Izraz konsocijacija

  Lajphart je uveo kasnih ezdesetih godina oslanjajui se na pojam consociacio Johanesa

  Altuzijusa100. Konsocijalni model Lajphart nudi kao optimalan za pluralna (supkulturna)

  drutva. Kako istie Vuina Vasovi, Lajphart se obilato koristi konceptom i instrumentom

  modela: Nasuprot Sartoriju, on smatra da je upravo model dobro sredstvo da izrazi osobine

  nekog tipa poretka odnosno sistema. Lajphart koristi termin model u tri razliita smisla:

  racionalnom, preskriptivnom i empirijskom. Racionalnost modela se izraava uglavnom u

  njegovoj loginoj koherentnosti. Ovaj model se opisuje uz pomo nekog empirijskog sistema

  (npr. veinski model preko britanskog). Preskriptivni model sadri skup bazinih izbora-

  opredeljenja (basic choices) koji se moraju odabrati-uraditi od strane ustavnih ininjera u

  zemljama koje pokuavaju da uvedu ili ojaaju demokratski reim101. Konsocijacija je i

  empirijski i normativni model. Empirijski, Lajphart konsocijalni model demokratije izvodi iz

  studije sluaja Holandije, a kasnije se nadovezuje na vajcarsku, Belgiju i Austriju, da bi na

  kraju preporuio ovaj model kao primeren svim drutvima. Navedenim dravama je

  99 Sartori: Skoro uvek se tvrdi da je proporcionalni sistem pravedan, a da je jednomandatni nepravedan, odnosno da je problem u tanom predstavljanju, u tanoj proporciji izmeu lanova i mesta u parlamentu. Moda. Ali na taj nain se postepeno gubi iz vida da izbori treba da budu selekcija, i da, na kraju, najvaniji zahtev graana je dobra vlada , Demokratija ta je to?, str. 159100 O Johanesu Altuzijusu i pojmu consociacio vidi ire u Ilija Vujai, Federalistika alternativa, Njemake teorije federalizma sedamnaestog vijeka, Institut za politike studije, beograd, 1993., str. 31-82101 Vuina Vasovi, Predgovor u Modeli demokratije, Arend Lajphart, str. 21

  27

 • zajedniko to to su heterogena i podeljena drutva po raznim osnovama. U vajcarskoj

  postoji 25 kantona sa tri govorna podruja (nemaki, italijanski i francuski). U Belgiji postoji

  podela izmeu Flamanaca koji govore flamanski (katolici) i Valonaca koji govore francuski

  (antiklerikalni). U Austriji postoji istorijska podela prema verskim uverenjima i ideologiji,

  regionima. U Holandiji postoji podela po religiji i ideologiji koja proizvodi etiri bloka

  (katoliki, kalvinistiki, liberalni i socijalistiki). Robert Dal smatra da je poliarhija manje

  prisutna u zemljama sa supkulturnim pluralizmom. Po njemu, sa uveanjem snaga i

  razliitosti supkultura u zemlji, izgledi za nastanak poliarhije se smanjuju. Supkulture se

  najepe formiraju oko etnikih, verskih, rasnih, jezikih ili regionalnih razliitosti,

  zajednikog istorijskog iskustva i motiva 102. Kako istie Vuina Vasovi, pojam

  konsociacione demokratije obuhvata dve strane politike: segmentirane rascepe koji su tipini

  za pluralna drutva i politike kooperacije segmentiranih elita103. Po Lajphartu, bitna razlika

  izmeu veinskog i konsensualnog modela je i to to je veinski model iskljuiv,

  kompetitivan i suparniki, dok model konsensusa karakteriu angaovnost, pregovaranje i

  kompromis104.

  Vestminsterski (veinski) model demokratije

  Veinski model se uobiajeno zove i vestminsterski model po Vestminsterskoj palati u

  Londonu u Vestminster distriktu, gde se nalazi Britanski parlament. Do 1993., Novi Zeland

  je, po Lajphartu, bio istaknut primer vestminsterskog modela demokratije. Vestminsterski

  model u Ujedinjenom Kraljevstvu, po Lajphartu ima sledee karakteristike: 1. Koncentracija

  izvrne vlasti u jednostranakim kabinetima sa tesnom veinom; 2. Dominacija kabineta; 3.

  Dvostranaki sistem; 4. Veinski i disproporcionalni izborni sistem; 5. Pluralizam interesnih

  grupa; 6. Unitarna i centralizovana vlast (vlada); 7. Koncentracija zakonodavne vlasti u

  jednodomnom zakonodavnom telu; 8. Fleksibilnost ustava (Britanija ima nepisan ustav); 9.

  Nepostojanje sudske kontrole ustavnosti (revizije); 10. Centralna banka koja je pod kontrolom

  izvrne vlasti.

  Prva karakteristika je koncentracija izvrne vlasti u jednostranakim kabinetima sa

  tesnom veinom. U ovom sistemu koalicione vlade su izuzetno retke. Po Lajphartu, veina

  odstupanja od pravila - koalicije dve ili vie stranaka ili manjinski kabineti uglavnom se

  javljala u periodu od 1918. do 1945. Ratni kabinet 1940-45. koji su formirali konzervativci

  (sa svojom veinom u parlamentu) sa liberalnom i laburistikom strankom, i konzervativnim 102 Robert Dal, Demokratija i njeni kritiari, str. 343103 Vasovi, isto, str. 31104 Arend Lajphart, Modeli demokratije, str. 76

  28

 • premijerom Vinstonom erilom bio je sluaj koalicionog kabineta105. Laburisti su 1976.

  formirali manjinski kabinet, a 1977. formirana je takozvani LIB-LAB koalicija, sporazum

  slopljen izmeu laburista i liberala.

  Druga karakteristika je dominacija kabineta (vlade). Usled fuzije zakonodavne i

  izvrne vlasti, kako istie Ljaphart, najjai or


Recommended