of 2/2
fzp Univerzitet Crne Gore Fakultet za pomorstvo Kotor Brodomašinstvo Primijenjene studije, 3 godine, 120 ects kredita Br. Naziv predmeta ECTS I semestar 1. Engleski jezik I 2 2. Tehnička mehanika 6 3. Matematika 6 4. Tehnologija i obrada materijala 6 5. Sigurnost na moru, traganje i spašavanje 3 6. Kompjuteri i inženjerska grafika 5 6. Pomorsko pravo 2 II semestar 1. Otpornost materijala 4 2. Osnovi elektrotehnike i elektronike 6 3. Termodinamika 6 4. Goriva, maziva i voda 5 5. Pomorska medicina 2 6. Konstrukcija i stabilitet broda 5 7. Engleski jezik II 2 III semestar 1. Engleski jezik III 2 2. Brodski parni kotlovi 3 3. Brodski električni uređaji 5 4. Brodske pomoćne mašine 5 5. Mašinski elementi 5 6. Brodski motori I 5 7. Brodska automatika 5 IV semestar 1. Brodski pomoćni sistemi i uređaji 5 2. Brodske parne i gasne turbine 5 3. Brodski motori II 6 4. Brodska električna postrojenja 4 5. Održavanje brodskog pogona 4 6. Engleski jezik IV 2 7. Priprema i upravljanje postrojenjem 4 V semestar 1. Engleski jezik V 3 2. Sociopsihologija pomoraca 4 3. Brodska prekrcajna sredstva 6 4. Zaštita mora i životne sredine 5 5. Upravljanje brodskom posadom 6 5. Brodsko poslovanje 6 VI semestar Studentima koji su boravili na brodu prije početka ovih studija, ili nakon ostarenih 120 ECTS kredita na ovim studijama, u trajanju od najmanje 12 mjeseci, priznaje se ovaj semestar kao predmet Plovidba, koji ima 30 ECTS kredita. 1. Engleski jezik VI 3 2. Tehnička dijagnostika 5 3. Otpor i propulzija broda 5 4. Upravljanje rizikom u pomorstvu 4 5. Održavanje i bezbjednost broda 5 6. Završni rad 8 Nautika Primijenjene studije, 3 godine, 120 ects kredita Br. Naziv predmeta ECTS I semestar 1. Engleski jezik I 3 2. Terestrička i praktična navigacija 9 3. Matematika 7 4. Primjene računara u pomorstvu 6 5. Sigurnost na moru, traganje i spašavanje 5 II semestar 1. Engleski jezik II 3 2. Osnovi brodske navigacione elektronike 8 3. Plovidbeno pravo 5 4. Pomorska medicina 4 5. Zaštita mora i životne sredine 5 6. Informacione tehnologije u pomorstvu 5 III semestar 1. Engleski jezik III 3 2. Elektronska navigacija 8 3. Manevrisanje i pravila za izbjegavanje sudara na moru 6 4. Astronomska navigacija 4 5. Pomorska meteorologija i okeanografija 4 6. Konstrukcija i stabilited broda 5 IV semestar 1. Engleski jezik IV 3 2. Krcanje i prevoz tereta 7 3. Pomorske telekomunikacije 6 4. Održavanje i bezbjednost broda 5 5. Brodski mašinski kompleks 6 6. Ekonomika brodarstva 3 V semestar 1. Engleski jezik V 5 2. Sociopsihologija pomoraca 4 3. Prevoz opasnih i specijalnih tereta morem 6 4. Tehnike pregleda i nadzora broda 5 5. Upravljanje brodskom posadom 5 6. Pomorske havarije i osiguranje 5 VI semestar Studentima koji su boravili na brodu prije početka ovih studija, ili nakon ostarenih 120 ECTS kredita na ovim studijama, u trajanju od najmanje 12 mjeseci, priznaje se ovaj semestar kao predmet Plovidba, koji ima 30 ECTS kredita. 1. Engleski jezik VI 4 2. Nove transportne tehnologije 5 3. Otpor i propulzija broda 5 4. Upravljanje rizikom u pomorstvu 4 5. Pomorske agencije 4 6. Završni rad 8 Fakultet za pomorstvo Kotor 85330 Kotor, Dobrota 36, Crna Gora e-mail: [email protected] web: www.fzpkotor.com Kotor, 2012. navigare necesse est

zp - pfkotor.ucg.ac.me · 1. Engleski jezik V 5 2. Sociopsihologija pomoraca 4 3. Prevoz opasnih i specijalnih tereta morem 6 4. Tehnike pregleda i nadzora broda 5 5. Upravljanje

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of zp - pfkotor.ucg.ac.me · 1. Engleski jezik V 5 2. Sociopsihologija pomoraca 4 3. Prevoz opasnih i...

 • fzpUniverzitet Crne Gore

  Fakultet za pomorstvo Kotor

  BrodomašinstvoPrimijenjene studije, 3 godine, 120 ects kredita

  Br. Naziv predmeta ECTSI semestar

  1. Engleski jezik I 22. Tehnička mehanika 63. Matematika 64. Tehnologija i obrada materijala 65. Sigurnost na moru, traganje i spašavanje 36. Kompjuteri i inženjerska grafika 56. Pomorsko pravo 2

  II semestar1. Otpornost materijala 42. Osnovi elektrotehnike i elektronike 63. Termodinamika 64. Goriva, maziva i voda 55. Pomorska medicina 26. Konstrukcija i stabilitet broda 57. Engleski jezik II 2

  III semestar1. Engleski jezik III 22. Brodski parni kotlovi 33. Brodski električni uređaji 54. Brodske pomoćne mašine 55. Mašinski elementi 56. Brodski motori I 57. Brodska automatika 5

  IV semestar1. Brodski pomoćni sistemi i uređaji 52. Brodske parne i gasne turbine 53. Brodski motori II 64. Brodska električna postrojenja 45. Održavanje brodskog pogona 46. Engleski jezik IV 27. Priprema i upravljanje postrojenjem 4

  V semestar1. Engleski jezik V 32. Sociopsihologija pomoraca 43. Brodska prekrcajna sredstva 64. Zaštita mora i životne sredine 55. Upravljanje brodskom posadom 65. Brodsko poslovanje 6

  VI semestarStudentima koji su boravili na brodu prije početka ovih studija, ili nakon ostarenih 120 ECTS kredita na ovim studijama, u trajanju od najmanje 12 mjeseci, priznaje se ovaj semestar kao predmet Plovidba, koji ima 30 ECTS kredita.

  1. Engleski jezik VI 32. Tehnička dijagnostika 53. Otpor i propulzija broda 54. Upravljanje rizikom u pomorstvu 45. Održavanje i bezbjednost broda 56. Završni rad 8

  NautikaPrimijenjene studije, 3 godine, 120 ects kredita

  Br. Naziv predmeta ECTSI semestar

  1. Engleski jezik I 32. Terestrička i praktična navigacija 93. Matematika 74. Primjene računara u pomorstvu 65. Sigurnost na moru, traganje i spašavanje 5

  II semestar1. Engleski jezik II 32. Osnovi brodske navigacione elektronike 83. Plovidbeno pravo 54. Pomorska medicina 45. Zaštita mora i životne sredine 56. Informacione tehnologije u pomorstvu 5

  III semestar1. Engleski jezik III 32. Elektronska navigacija 83. Manevrisanje i pravila za izbjegavanje

  sudara na moru 64. Astronomska navigacija 45. Pomorska meteorologija i okeanografija 46. Konstrukcija i stabilited broda 5

  IV semestar1. Engleski jezik IV 32. Krcanje i prevoz tereta 73. Pomorske telekomunikacije 64. Održavanje i bezbjednost broda 55. Brodski mašinski kompleks 66. Ekonomika brodarstva 3

  V semestar1. Engleski jezik V 52. Sociopsihologija pomoraca 43. Prevoz opasnih i specijalnih tereta morem 64. Tehnike pregleda i nadzora broda 55. Upravljanje brodskom posadom 56. Pomorske havarije i osiguranje 5

  VI semestarStudentima koji su boravili na brodu prije početka ovih studija, ili nakon ostarenih 120 ECTS kredita na ovim studijama, u trajanju od najmanje 12 mjeseci, priznaje se ovaj semestar kao predmet Plovidba, koji ima 30 ECTS kredita.

  1. Engleski jezik VI 42. Nove transportne tehnologije 53. Otpor i propulzija broda 54. Upravljanje rizikom u pomorstvu 45. Pomorske agencije 46. Završni rad 8

  Fakultet za pomorstvo Kotor85330 Kotor, Dobrota 36, Crna Gorae-mail: [email protected]: www.fzpkotor.com

  Kotor, 2012.

  navigare necesse est

 • Fakultet za pomorstvo (FZP) u Koto-ru bavi se pola vijeka obrazovanjem po-moraca. Pomorci koji su se obrazovali i obučavali na Fakultetu primjenjuju zna-nja i vještine ploveći na brodovima širom svijeta. Pored pomoraca, na Fakultetu se obrazuju i dru-ga zanimanja pomorske struke, čija je djelatnost vezana za rad na kopnu: luke, marine, brodogra-dilišta, pomorske agencije, pomorsko obrazova-nje i dr.

  Studijski programiU skladu sa Bolonjskim procesom, na Fakultetu za pomorstvo postoje osnovne akademske i primi-jenjene studije u trajanju od po tri godine - šest semestara, koje imaju 120 ects kredita.Osnovne akademske studije:- Menadžment u pomorstvu- Pomorske nauke.Osnovne primijenjene studije:- Nautika- Brodomašinstvo.

  Zašto upisati FZP?- Dobijanje jedinstvenog znanja - brzo zaposle-

  nje.- Program je izrađen po standardima obuke po-

  moraca, usaglašenim sa međunarodnim nor-mama.

  fzpUniverzitet Crne Gore

  Fakultet za pomorstvo Kotor

  - Imamo veliko i dugogodišnje iskustvo - 50 go-dina rada u struci i preko 10 000 svršenih stu-denata svih pomorskih profesija. Od početka uvođenja Bolonjskog procesa 2004. godine na Fakultet je upisalo 2 560 studenata.

  - Po završetku studija otvaraju se mogućnosti za-pošljavanja bilo na domaćim i stranim kompa-nijama, bilo u kopnenim službama povezanim sa pomorskom privredom.

  - Mogućnost napredovanja u struci na matičnom Fakultetu (politehnika).

  - Povoljna cijena studiranja, koja je jedna od naj-konkurentnijih u okruženju.

  Kapaciteti Fakulteta

  Oprema i obuka- Centar za obuku pomoraca;- Nautički i Brodomašinski simulator;- Praktična obuka u čamcu za spašavanje;- Školsko krstarenje sa praktičnom obukom; - Dva računarska centra sa više od 30 računara;- GMDSS simulator;- Pomorska biblioteka;- Sertifikovan sistem kvaliteta usaglešen sa STCW

  Konvencijom za obuku pomoraca.Prostorni kapaciteti- Amfiteatar sa 100 sjedišta;- 4 velike učionice sa po 70 sjedišta i 8 učionica

  sa preko 200 sjedišta;- 3 učionice za simulatore: nautički, brodomašin-

  ski i GMDSS;- 2 računarska centra. Biblioteka- Posebna zgrada sa idealnim uslovima za indivi-

  dualni i kolektivni rad.- Više od 15 000 bibliotečkih jedinica i oko 4 000

  obrađenih elektronskih kataloških jedinica.Kadrovi- 16 redovnih i vanrednih profesora i docenata;- 18 saradnika u nastavi, stručnih saradnika i lek-

  tora, 25 spoljnih saradnika.

  Istraživanja i međunarodna saradnja- Ugovori o saradnji sa brojnim fakultetima i na-

  učnim institucijama iz okruženja;- Brojni naučno-istraživački nacionalni i interna-

  cionalni projekti.

  Zapošljavanje nakon studija Nakon dvije godine studija studenti mogu ploviti i steći najviša zvanja u pomorstvu. Naši studenti već plove na brojnim kompanijama na kojima su stekli reputaciju dobrih i pouzdanih pomoraca od kojih izdvajamo: Crnogorsku plovidbu, Barsku plo-vidbu, Kompaniju Dabinović, MSC, HANSA, SGM, MITSUI i brojne druge. U Crnoj Gori i okruženju postoje brojne agencije za ukrcaj pomoraca, koje pomažu pomorcima da nađu zapošljenje.

  Nakon završene tri godine studija, pored nave-denog, moguće je naći posao u brodogradilištima, lučkim kapetanijama, pomorskim agencijama, marinama, lukama, špediciji, konsultantskim fir-mama, državnim institucijama, školama i drugim firmama koji imaju dodira sa pomorstvom.

  Poslovi u pomorstvu su dobro plaćeni, što je uvjek bio dobar razlog za odabir pomorskih zva-nja. Računa se da pomorac na brodu, u toku svog radnog vijeka, zaradi 1 000 000 usd, iznos koji se teško zarađuje u drugim strukama! Međutim, treba imati u vidu da je život pomoraca specifičan i da nije svako stvoren za njega.

  Upis na FZPFakultet za pomorstvo upisuje studente u tri upi-sna roka: junski, julski i avgustovski. Zbog velikog interesovanja studenata često, se mjesta na nekim studijskim programima popune u prva dva upisna roka. Detaljnije informacije o upisu možete naći na našem web site-u: www.fzpkotor.com.