Click here to load reader

PRIJEVOZ KONTEJNERA MOREM

 • View
  117

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PRIJEVOZ KONTEJNERA MOREM. Masovni prijevoz kontejnera za vrijeme trajanja II svj. rata 6.svibnja 1966. službeni početak kontejnerizacije SAD- Bremenhaven 1970. Jugolinija ( kasnije Croatialine) U početku 5 vlastitih brodova ( prvi je bio Pionir) Kasnije 50 i više brodova. - PowerPoint PPT Presentation

Text of PRIJEVOZ KONTEJNERA MOREM

 • PRIJEVOZ KONTEJNERA MOREMMasovni prijevoz kontejnera za vrijeme trajanja II svj. rata6.svibnja 1966. slubeni poetak kontejnerizacije SAD- Bremenhaven1970. Jugolinija ( kasnije Croatialine)U poetku 5 vlastitih brodova ( prvi je bio Pionir)Kasnije 50 i vie brodova

 • PRIJEVOZ KONTEJNERA MOREMVELIINE KONTEJNERA- danas su najvie u upotrebi ISO standard kontejneri od 20 i 40- uvode se i 45, 48 i 53

  KONTEJNERI MORAJU ISPUNJAVATI SLIJEDEE UVJETE1. moraju biti takve konstrukcije da se mogu prekrcavati u svim terminalima na svijetu2. irina treba biti max. 2.6 m jer je to maximalna dozvoljena irina vozila, te se tada u njega mogu staviti popreno 2 europaleteVisina je max 2.9 m jer se utovarom takvog kontejnera na cestovno vozilo dobije visina od 1306

 • PRIJEVOZ KONTEJNERA M0REMDEFINICIJA:Transportno spremite pravokutnog presjeka sa slijedeim obiljejima:-trajnog oblika-za viestruku upotrebu-omoguava prijevoz robe sa vie transportnih sredstava-opremljen ureajima za sigurno i brzo rukovanje-lako se puni i prazni-najmanja zapremina je 1m3

 • PRIJEVOZ KONTEJNERA MOREMKLASIFIKACIJA KONTEJNERAPrema namjeni: univerzalni i specijalni kontejneriPrema materijalu izrade: elini , drveni, plastini, gumeniPrema korisnoj nosivosti: laki (do 10m3) i tekiPrema konstrukciji: sklopivi, nesklopivi, s ureajem za samoistovarPrema mjestu koritenja: za unutarnji, lokalni i meunarodni transportPrema vrsti robe koja se prevozi: univerzalni za pakiranu robu, za rasute terete, tank kontejneri, frigo kontejneri, kontejneri za stoku, kontejneri platforme

 • PRIJEVOZ KONTEJNERA MOREMOZNAAVANJE

  Xyzu nnnnnn n Gbx nn mm

  Xyzu- kodna oznaka vlasnikaGbx- kodna oznaka zemljenn- veliina kontejnerannnnnn-serijski brojn- kontrolni brojmm- kodna oznaka tipa kontejnera

 • PRIJEVOZ KONTEJNERA MOREMKONTROLA KONTEJNERA-VANJSKI IZGLEDMEHANIZAM ZA ZATVARANJE VRATAPLOMBA, SUSTAV ZA SKLAPANJE, OPREMA ZA TANK KONTEJNER, RASHLADNI UREAJIDENTIFIKACIJSKI BROJ

 • PRIJEVOZ KONTEJNERA MOREMKLASIFIKACIJA KONTEJNERSKIH BRODOVA

  - tipini brodovi za prijevoz kontejnera (LO-LO)- RO-RO- FLO-FLO

  -SEA-TRAIN imaju 3 palube s inama-Full container ship ( cellular type ) ( 6 generacija 1968 sa 700 teu do 14000 2010)

 • PRIJEVOZ KONTEJNERA MOREM- djelomino kontejnersk brodovi- preuredivi brodovi- klasini trgovaki brodovi koji mogu prevoziti kontejnere

 • PRIJEVOZ KONTEJNERA MOREMKLASIFIKACIJA PO VELIINI

  - Small feeder- do 1000 TEU- Feeder od 1001 do 2000 TEU- Feeder max - od 2001 do 3000 TEU

 • PRIJEVOZ KONTEJNERA MOREM-Panamax - od 3001 do 5101 TEU

 • PRIJEVOZ KONTEJNERA MOREM-Post panamax- 5101 do 10000 TEU-New panamax- 10001 do 14500 TEU

 • PRIJEVOZ KONTEJNERA MOREMUltra large container vessel preko 14500 TEUEdith Maersk l= 397m, b=56m, T=15,5m

 • PRIJEVOZ KONTEJNERA MOREMPLANIRANJE PUTOVANJA

  Danas kontejnerski brod -95% radi-5% stoji -80% provede u navigaciji

  -organizacija rada na brodu za prijevoz kontejnera obuhvaa navigaciju, planiranje ukrcaja i iskrcaja, monitoring, uvrivanje kontejnera...

 • PRIJEVOZ KONTEJNERA MOREMKRCANJE, SLAGANJE, MONITORING, UVRIVANJE, PLANIRANJE

  Uvjek se krcaju uzduno osim iznimno kod nekih RO-RO brodova40 uvijek sa vratima prema krmi20 vratima jedan prema drugom kontejneru, uzimajui u obzir da je kontejner na pramcu uvijek okrenut vratima prema krmiFrigo kontejneri sa vratima prema pramcu, kompresor prema krmi i naravno u blizini prikljuka na brodsku mreu

 • PRIJEVOZ KONTEJNERA MOREMKontejneri za rasuti teret sa vratima prema krmiTank kontejneri sa ljestvama i termometrom prema krmiKontejneri platforme sa izvangabaritnim teretom na najvie toke na brodu da ne smetaju

  RASPORED KRCANJA KONTEJNERA OVISI ORotaciji putovanjaStabilnosti brodske konstrukcije i optereenjuDoputenom povrinskom optereenjuKoliini, vrsti i veliini kontejneraOpasnom teretu u kontejneruVremenu stajanja broda u luci

 • PRIJEVOZ KONTEJNERA MOREMROTACIJA PUTOVANJA

  Redosljed lukaContainer stowage planBAY LIST izrauje se za svaki Bay posebno, sadri podatke o svim kontejnerima ( lika ukrc./ iskrc.,id broj i oznaku, brutto teinu, veliinu kontejnera, tip, mogue oteenje..)

 • PRIJEVOZ KONTEJNERA MOREMDUNOST ASNIKA PRILIKOM UKRCAJA KONTEJNERAKontejnere krcati prema planu slaganja ovisno o redosljedu lukaKontejnere krcati prema pravilima struke vodei rauna o vrsti kontejneraProvjeriti plombu i oznakuProvjeriti mogua oteenjaUkrcati kontejnere samo s urednom dokumentacijomPaziti da kontejner sa sve 4 toke legne na unjeve odnosno twist lockere ( zakretne zatvarae )Uvrstiti i osigurati kontejnere na palubi ( lashing plan )Tjekom operacije ukrc/iskrc brod odravati uspravnim pomou stabilizeraPrimjeniti mjere predostronosti ukoliko se u kontejnerima nalazi opasan teretPaziti na piramidalni nain optereenjaKada se krcaju frigo kontejneri odmah ih spojiti na brodsku mreu.-

 • PRIJEVOZ KONTEJNERA MOREMUVRIVANJE KONTEJNERA ( LASHING )

  Fiksna oprema : vodilice u bay-evima, unjevi na palubi,Prijenosna oprema: premosnice, twist lockeri ( runi, poluautomatski i automatski ), chain lashing, wire lashing, lashing barr, turn buckle

 • PRIJEVOZ KONTEJNERA MOREMFEEDER SERVIS- Prijevoz kontejnera manjim ( feeder ) brodovima od sabirnog terminala do luke odredita

  Sastoji se od 1. Sabirnog terminala ( Gioa tauro )2. Broda matice ( VLCV ) 3. Feeder brodara

 • PRIJEVOZ KONTEJNERA MOREMSTATISTIKA- 13.3 % UKUPNE SVJETSKE TONAE- STAROST FLOTE JE 10.5 GODINA- 2010 PREVEZENO 169 000 000 DWT ROBE KONTEJNERIMA- U SINGAPURU PREKRCANO 25 866 000 TEU- UKUPNO U SVIJETU 465 597 573 TEU U 2010- OD TOGA U NAJVEIM KINESKIM LUKAMA ( 10 LUKA ) 220 000 000 TEU- NAJVEE KOMPANIJEMAERSK, COSCO, EVERGREEN, MSC,NYK