Prijevoz Rasutog Tereta Morem (1)

 • View
  436

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Prijevoz Rasutog Tereta Morem (1)

 • PRIJEVOZ RASUTOG TERETA MOREMRASUTI TERETI JESU NEPAKIRANI MATERIJALI KOJI SE ZBOG SVOJIH KARAKTERISTIKA KRCAJU U RASUTOM STANJU.U SKUPINU RASUTIH TERETA SPADAJU :KRUPNIJI RASUTI TERETI (UGLJEN, RUDE I KAMEN U GROMADAMA)SITNIJI RASUTI TERETI ( UGLJENA PRAINA, KOKS, SUMPOR, CEMENT, SOL, EER, PIJESAK, LJUNAK I DR)ITARICE ( PENICA, JEAM, RA, KUKURUZ, SOJA )

 • PRIJEVOZ RASUTOG TERETA MOREMRASUTI TERETI MOGU POD ODREENIM OKOLNOSTIMA ( UTJECAJ VLAGE ILI TEMPERATURE) ILI ZBOG PRESIPAVANJA POSTATI OPASNI TERETI.RASUTI TERETI PAKIRANI U VREAMA SPADAJU U GENERALNI TERETPREVOZE SE POSEBNIM BRODOVIMA ZA PRIJEVOZ RASUTIH TERETA BULK CARRIERIMA.MANIPULACIJA TERETA JE GOTOVO POTPUNO AUTOMATIZIRANA, TO SKRAIJE VRIJEME BORAVKA BRODA U LUCI.

 • PRIJEVOZ RASUTOG TERETA MOREMBRODOVI ZA PRIJEVOZ RASUTIH TERETA BULK CARRIERSPRVI BROD SPECIJALIZIRAN ZA PREVOZ RAS. TERETA IZGRAEN JE 1852.DANAS BULK CARRIERI INE 40 % SVJETSKE TRGOVAKE FLOTE SA 1.7 MILIJARDI TONA PREVEZENOG TERTA, I TO UGLAVNOM UGLJENA , ELJEZNE RUDAE, ITARICA I FOSFATA.FLOTA BROJI 6225 BRODOVA PREKO 10000 DWT.PROSJEN STAROST BRODOVA JE 13 G., OD EGA SU 41 % BRODOVI MLAI OD 10G.

 • PRIJEVOZ RASUTOG TERETA MOREMPO VELIINI BRODOVE ZA PRIJEVOZ RASUTIH TERETA MOEMO PODIJELITI U 6 KATEGORIJA1. MALI BULK CARRIERI ISPOD 10000 DWT2. HANDYSIZE 10000-35000 DWT 3. HANDYMAX 35000- 59000 DWT 4. PANAMAX 60000-80000 DWT 5. CAPESIZE 80000-150000 DWT 6. VERY LARGE OVER 200000 DWT

 • PRIJEVOZ RASUTOG TERETA MOREM

 • PRIJEVOZ RASUTOG TERETA MOREM

 • PRIJEVOZ RASUTOG TERETA MOREM

 • PRIJEVOZ RASUTOG TERETA MOREM

 • PRIJEVOZ RASUTOG TERETA MOREM

 • PRIJEVOZ RASUTOG TERETA MOREM

 • PRIJEVOZ RASUTOG TERETA MOREMMeunarodni pravilnici koji reguliraju prijevoz tereta u rasutom stanju su:-Kodes o sigurnom postupanju s krutim teretima u rasutom stanju (CODE OF SAFE PRACTICE FOR SOLID BULK CARGOES-BC CODE)-Meunarodni kodeks o sigurnom prijevozu itarica u rasutom stanju (INTERNATIONAL CODE FOR THE SAFE CARRIAGE OF GRAIN IN BULK 1991.-INTERNATIONAL GRAIN CODE)

 • PRIJEVOZ RASUTOG TERETA MOREMBC KODEKS govori o standardima koji se primjenjuju na sigurno slaganje i prijevoz krutih rasutih tereta, iskljuujui itarice na koje se primjenjuju posebna pravila.Prvenstvena namjena ovog kodeksa je poboljanje ukrcaja i smjetaja rasutih tereta na nain:-ukazivanja opasnosti koje se javljaju kod ukrcaja-davanja uputa o postupcima koje treba primjeniti kad se namjerava ukrcati rasuti teret-navoenja popisa tvari koje se redovito prevoze u rasutom stanju-opisa postupaka ispitivanja radi radi odreivanja svojstava tereta koji se prevozi u rasutom stanju

 • PRIJEVOZ RASUTOG TERETA MOREMOPASNOSTI:-STRUKTURNA OTEENJA BRODA ZBOG NEISPRAVNOG RASPOREDA TERETA-GUBITAK ILI SMANJENJE STABILNOSTI RADI POMICANJA TERETA, KLIZANJA ILI PRELIJEVANJA TERETA KOJI JE POSTAO ITAK,-KEMIJSKE REAKCIJE (OPASNI TERETI)

 • PRIJEVOZ RASUTOG TERETA MOREMPRIMJER OPISA TERETACOAL-UGLJEN:UN No:010, IMO class MHB, STOWAGE FACTOR : 0,79-1,53SVOJSTVA: ugljen moe isputati zapaljivi plin-metan. Smjesa metana i zraka koja sadri 5-15% metana je explozivna i moe se upaliti iskrom ili otvorenim plamenom. Metan je laki od zraka i moe se stoga skupljati u gornjim djelovima prostora za teret. Neki ugljeni sposobni su apsorbirati kisik u prostoru za teret.Neki ugljeni skloni su samozagrijavanju, to moe dovesti do spontanog izbijanja vatre u prostoru za teret. Neki ugljeni mogu u dodiru s vodom stvoriti kiseline to dovodi do korozijePREMA GORE NAVEDENIM SVOJSTVIMA TERETA UGLJENA DOLAZIMO DO ZAKLJUKA DA UGLJEN ZAHTJEVA POSEBNU PANJU KOD KRCANAJ I SLAGANJA S OBZIROM DA SE TRETIRA KAO OPASAN TERET.

 • PRIJEVOZ RASUTOG TERETA MOREMPLAN MJERA U OPASNOSTI:RADNJE U SLUAJU POARA : Zatvoriti grotla , spreavanje pristupa zraka moe biti dovoljno da bi se sprijeila vatra. Ne koristiti vodu. Zatraiti miljenje strunjaka i razmotriti mohunost skretanja u najbliu luku.Napomena: koristi CO2 i inertni plin dok je vatra oita.

  Prije ulaska u zatvorene prostorije ispuniti odgovarajuu listu za provjeru sigurnosti te postupati u skladu s propisima.

 • PRIJEVOZ RASUTOG TERETA MOREMPRIJEVOZ ITARICA U RASUTOM STANJU MOREM

  Primjenjuje se INTERNATIONAL GRAIN CODE i to na brodove bez obzira na veliinu, ukljuujui i one manje od 500 bt, koji se koriste za prijevoz itarica u rasutom stanju.Uz posebne konstrukcijske zahtjeve koje brod mora ispunjavati , mora ispunjavati i odreene zahtjeve u POGLEDU STABILNOSTI1. KUT NAGIBA ZBOG POMICANJA ITARICA NE SMIJE BITI VEI OD 12, A KOD BRODOVA U GRADNJI NA DAN 1.1. 1994. ILI POSLIJE, KUT PRI KOJEM JE URONJEN KRAJ PALUBE ODABIRE SE PREMA TOME KOJI JE MANJI.2. U DIJAGRAMU STATIKE STABILNOSTI PREOSTALA POVRINA IZMEU KRIVULJE MOMENATA NAGIBA I KRIVULJE MOMENATA USPRAVLJANJA NE SMIJE NI PRI JEDNOM STANJU KRCANJA BITI MANJA OD 0.075 m-rad3. NAKON ISPRAVKA ZA UINAK SLOBODNIH POVRINA , POETNA METACENTARSKA VISINA NE SMIJE BITI ISPOD 0,30m

 • PRIJEVOZ RASUTOG TERETA MOREMNAJVEE SVJETSKE IZVOZNICE ITARICA KAO TO SU USA I CANADA PROPISUJU POSEBNE UVJETE KOJE BROD ZA PRIJEVOZ ITARICA U RASUTOM STANJU MORA ISPUNJAVATI. S ISTIMA ZAPOVJEDNIK BRODA MORA BITI UPOZNAT TE POSTUPATI PREMA UPUTAMA.

 • PRIJEVOZ RASUTOG TERETA MOREMOPREMA ZA UKRCAJ/ISKRCAJ NA BRODOVIMA ZA PRIJEVOZ RASUTIH TERETA. PRIPREMA BRODSKIH SKLADITA ZA UKRCAJ.

  Ovisno o nainu krcanja tereta odnosno opremi koja se koristi za ukrcaj/iskrcaj smanjit e se odnosno produiti vrijeme boravka broda u luci.Najee se koriste dizalice na brodu ili na doku sa posebnom opremom za iskrcaj / ukrcaj iji je kapacitet do 1000 tona na sat.Meutim koriste se i dizalice sa kapacitetom 1000-2000 t na sat to je bitno skratilo vrijeme boravka broda u luci.Jo su najee u upotrebi konvejeri razliitih kapaciteta i to od 100t/h pa sve do 15000 t/h u modernim lukama za prekrcaj rasutih tereta.

 • PRIJEVOZ RASUTOG TERETA MOREMNAKON ISKRCAJA TERETA SLIJEDI PRIPREMA BRODSKIH SKLADITA ZA UKRCAJ IDUEG TERETA TO PREDSTAVLJA NAJZAHTJEVNIJU OPERACIJU.PRIPREMA E OVISITI O:-TERETU KOJI SE PREVOZIO-TERETU KOJI E SE KRCATI-RASPOLOIVOM VREMENU-RASPOLOIVOJ POSADI.