Zlatni rast

  • View
    45

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zlatni rast. Vraćanje sjaja europskom gospodarskom modelu. Zagreb, 4 . -5 . lipnja 2012. Europski gospodarski model. Trgovina. Financije. Poduzetništvo. Inovacije. Rad. Država. Postignuća. Trgovina. K onvergencij ski stroj. Financije. Poduzetništvo. E urop a kao brand. Inovacije. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Zlatni rast

PowerPoint Presentation

Zlatni rastVraanje sjaja europskom gospodarskom modelu

Zagreb, 4.-5. lipnja 2012.

Europski gospodarski model2TrgovinaFinancijePoduzetnitvoInovacijeRadDrava

Postignua3TrgovinaFinancijePoduzetnitvoInovacijeRadDravaKonvergencijskistrojEuropakao brandSupersila ivotnog stilaEuropa Konvergencijski stroj

4Konvergencijski stroj Prikaz 1: U Europi postoji brza konvergencija ivotnog standardadrugdje to ba nije sluaj(godinji rast potronje po stanovniku izmeu 1970. i 2009., prema razini potronje u 1970.)

Napomena: n = broj zemalja. *** statistiki znaaj na 1 posto.Izvor: izraun djelatnika Svjetske banke koji se temelji na Penn World Table 7.0 (Heston, Summers i Aten 2011.); vidi Poglavlje 1.5Corr. = -0.80***n = 26-20246803691215EuropaCorr. = -0.21n = 1503691215Istona AzijaCorr. = -0.25n = 2203691215Latinska AmerikaGodinji rast potronje po stanovniku1970.-2009., postoPoetna razina potronje po stanovniku, 1970.PKM, tisue meunarodnih dolara iz 2005.5Razmjena (robna)Prikaz 2: Gotovo polovica globalne robne razmjene ukljuuje Europu(robna razmjena u 2008. godini, milijarde USD)

Izvor: Izrauni djelatnika Svjetske banke, temeljeno na WTO (2009.); vidi Poglavlje 2.6

Ukupni iznos robne razmjene (u mrd. USD)Udio robne razmjene ostvaren unutar regijes drugim regijamaTransregionalni tokovi robne razmjene (u mrd. USD)Trgovina (usluge)Prikaz 2.19: Indija i Sjedinjene Drave imaju sofisticiraniji izvoz usluga nego Europska Unija(EXPY za usluge, 1990.2007. (lijevo) i udjeli u EXPY, 2007. (desno))

Izvor: Lundstrom Gable i Mishra (2011.); vidi Poglavlje 2. 7

SuvremeniOstalo poslovanjeTantijemi/licenceRaunala/informacijeFinancijskiOsiguranjeKomunikacije

TradicionalniKulturni/rekreativniGraevinarstvoPutovanjaTransportNS Revised. Note has been removed and chart subtitle (Service EXPY, .) have been revised.7Razmjena novih lanica postala je raznolikijaPrikaz 2.3: Nove lanice Europske Unije su vaniji partneri za zemlje EU-15, dok su zemlje EU-15 manje vane za nove lanice (udjeli regionalne razmjene za EU15 i EU10, 1996.2008.)

Napomena: EU10 ukljuuje nove zemlje lanice koje su se pridruile EU-u 2004. godine. Izvor: Izrauni djelatnika Svjetske banke, temeljeno na UN Comtrade; vidi Poglavlje 2.8

udio razmjene s EU-10udio razmjene s EU-15Svi proizvodi:IzvozUvozNS Revised. Country-level figures are shown in the next slide.8Udjeli razmjene sa zemljama EU-15 su se smanjiliPrikaz 2.3: Nove lanice Europske Unije su vaniji partneri za zemlje EU-15, dok su zemlje EU-15 manje vane za nove lanice (udjeli razmjene sa zemljama EU-15 za Hrvatsku, Sloveniju, Bugarsku i Rumunjsku, 1995.2010.)

Izvor: Izrauni djelatnika Svjetske banke, temeljeno na UN Comtrade; vidi Poglavlje 2.9405060701995200020052010199520002005201019952000200520101995200020052010HrvatskaSlovenijaBugarskaRumunjskaSvi proizvodi:IzvozUvozNS New.9Tvornica Europa je postala pametnijaPrikaz 2.9: Napredna Europa i Europa u nastajanju sve vie trguju sofisticiranijim intermedijarnim dobrima (indeks EXPY za intermedijarna dobra, u tisuama USD, 1996.2008.)

Napomena: Trgovina intermedijarnim dobrima definirana je BEC nomenklaturomIzvor: Izrauni djelatnika Svjetske banke, temeljeno na UN Comtrade i WDI-u; vidi Poglavlje 2.1014.014.515.015.516.016.517.019961998200020022004200620081996199820002002200420062008IzvozUvozEU10 sEU15svijetSvijet saEU15Trgovina intermedijarnim dobrima u:NS Revised. Country-level data are shown in the next slide.10Trgovina intermedijarnim dobrima izmeu Hrvatske i novih lanica EU-a postaje sofisticiranijaFigure 2.9: Napredna Europa i Europa u nastajanju sve vie trguju sofisticiranijim intermedijarnim dobrima (EXPY indeks za trgovinu intermedijarnim dobrima s EU15, u tisuama USD, 1996.2008.)

Napomena: Trgovina intermedijarnim dobrima definirana je BEC nomenklaturom. EXPY indeks za razmjenu s ostatkom svijeta slijedi slian obrazac.Izvor: Izrauni djelatnika Svjetske banke, temeljeno na UN Comtrade i WDI-u; vidi Poglavlje 2.1110111213141516171996200020042008199620002004200819962000200420081996200020042008HrvatskaSlovenijaBugarskaRumunjskaTrgovina intermedijarnim dobrima:IzvozUvozNS New.11Financijska integracijaPrikaz 3.2: Tijekovi kapitala u Europi u nastajanju su posebno veliki(postotak BDP-a; prosjek razdoblja sredinjih vrijednosti skupine)

Napomena: EU coh. se odnosi na kohezijske zemlje EU-a, EU cand. zemlje kandidatkinje za EU, E. prtn. se odnosi na zemlje istonog partnerstva s EU-om, LAC se odnosi na Latinsku Ameriku i regiju Kariba. CA se odnosi na tekui raun, a FX na devizne rezerve i razmjenu.Izvor: Izrauni djelatnika Svjetske banke, temeljeno na MMF-u i WEO-u; vidi Poglavlje 3.12

NS Revised. Country-level figures are in the next slide.12Vee poveanje izravnih stranih ulaganja i drugih kapitalnih priljevaPrikaz 3.2: Kapitalni priljevi u Europi u nastajanju su posebno veliki(postotak BDP-a; prosjene vrijednosti za razdoblje za Hrvatsku, Sloveniju, Bugarsku i Rumunjsku)

Napomena: CA oznaava tekui raun.Izvor: Izrauni djelatnika Svjetske banke, temeljeno na MMF-u i WEO-u; vidi Poglavlje 3.13-20-15-10-505101520253035HrvatskaSlovenijaBugarskaRumunjskaHrvatskaSlovenijaBugarskaRumunjska2001-20042005-2008FDIPortfeljOstaloUkupni tokovi kapitalaCA bilanceDevizne rezerve, razmjenaNS New.13Financijski tokovi su pomogli Europi u nastajanjuPrikaz 4: U Europi je strani kapital potaknuo rast u gospodarstvima u nastajanju(deficiti tekueg rauna i godinji rast po stanovniku, 1997.2008., prema skupinama zemalja, postotak)

Napomena: Prosjene stope rasta izraunate koristei 3 etverogodinja razdoblja izmeu 1997.-2008.Izvor: Izrauni djelatnika Svjetske banke, temeljeno na MMF-u i WEO-u; vidi Poglavlje 3.

14

Deficit tekueg rauna:vie od 10 postoDeficit tekueg rauna:manje od 10 postoSuficit tekueg rauna:manje od 10 postoSuficit tekueg rauna:vie od 10 postoRealni rast BDP-a po stanovniku postoKandidati za EUIstono partnerstvoNeeuropska gospodarstva u nastajanju14Vie tokova vlasnikog kapitala prema istoku, vie dunikog kapitala na juguPrikaz 3.14: Juna Europa vie izloena dunikom, a istona vlasnikom financiranju (ukupna vanjska neto izloenost vlasnikom i neto izloenost dunikom kapitalu, postotak BDP-a, 2002.09.)

Napomena: Strelice poinju u 2002., a zavravaju u 2009. Strelice za svaku regiju su sredinje vrijednosti. Toka je sredinja vrijednost za referentnu skupinu. Irska je iskljuena iz neto pozicije budui da su njezini podaci iskrivljeni jer se sredstva meunarodnih investicijskih fondova u Irskoj biljee kao pozitivni neto dug, iako ti resursi nisu vezani uz domae gospodarstvo. Izvor: Aurirana i proirena verzija kompleta podataka koji su izradili Lane i Milesi-Ferretti (2007.); vidi Poglavlje 3. 15EU12EU kandidatkinjeIstono partnerstvoEU kohezijaHrvatskaSlovenijaBugarskaRumunjskaAzija (2009.)LAC (2009.)-10-20-30-40-60-80-100Neto pozicija vlasnikog kapitala, 2002.-09.-100-80-60-40-2002040Neto pozicija dunikog kapitala, 2002.-09.NS Revised.15Potrebna je realna integracijaPrikaz u okviru 1: Europa je u proteklom desetljeu imala vie monetarnu i financijsku, a ne realnu integraciju (strelice poinju u 1997. i zavravaju u 2008.; porijeklo ukazuje na punu nominalnu i realnu integraciju)

Napomena: Prikaz pokazuje opseg gospodarske integracije. Vertikalna os u jednom indeksu razliitosti kombinira tri pokazatelja nominalne integracije promjenjivost deviznog teaja, konvergenciju stopa inflacije te konvergenciju kamatnih stopa. Horizontalna os radi to isto s tri pokazatelja realne integracije opseg sinkroniziranja poslovnih ciklusa mjereno prema indeksima industrijske proizvodnje, trgovinske integracije i dohotka po stanovniku. Bugarska nije prikazana, budui da nisu na raspolaganju podaci na polazinoj toki. Izvor: Sugawara i Zalduendo (2010.).

16EU12EU kandidatkinjeIstono partnerstvoHrvatskaSlovenijaRumunjskaEU1501234567Nominalna integracija (0 = puna integracija)01234Realna integracija (0 = puna integracija)NS Revised.16Europski radnici su manje mobilniPrikaz15: Europljani su manje mobilni, ak i unutar svojih vlastitih zemalja(Mobilnost radne snage, udio stanovnitva radne dobi koji su preselili, 2000.-05.)

Izvor: Bonin i ostali (2008.); i OECD (2005. i 2007.); vidi Poglavlje 6.17

Prekogranina mobilnost radne snage 2000.-05. postotak stanovnitva radne dobidravaregijerazine TL-2drava/teritorijaregijeunutarzemaljaprovincija/ teritorijaregijeunutarzemaljai 9 drugih provincija

putovanje na posao preko granicezemaljaEuropska konvergencijaVidiSpotlight One.

Stopa rasta(godinji prosjeni rast BDP-a po stanovniku, posto)Zapadna Europa konvergira prema ivotnom standardu Sjedinjenih DravaSjeverna i Juna Europa konvergiraju prema razinama dohotka kontinentalne EuropeIstona Europa konvergira prema dohotku i institucijama Zapadne EuropeEuropa globalni brand19Stvaranje Europe kao brandaTablica 1: Ustrajan rast u Sjedinjenim Dravama, oivljavanje u Aziji i poslijeratno udo u Europi(prosjene godinje sloene stope rasta, BDP po stanovniku, 1820.2008., USD 1990. Geary-Khamis procjene pariteta kupovne moi (PKM))

Napomena: Regionalne ukupne vrijednosti su ponderirane prema stanovnitvu; radi pojedinosti vidi Spotlight One.Izvor : Maddison (1996.); i Konferencijski odbor (2011.).

20

Stvaranje Europe kao brandaPrikaz 5: Europska poduzea su otvorila radna mjesta, poveala produktivnost i izvoz(rezultati europskih subregija i zemalja koje su uzete kao mjerilo, 1995.2009.)

Napomena: Stope rasta u zapoljavanju i produktivnosti su sloene i godinje stope rasta. Prikazane su prosjene vrijednosti prema skupinama. Kina i Japan, Slovenija, Bugarska i Rumunjska te Hrvatska takoer su ukljuene u izraun odgovarajuih regionalnih prosjeka. Izvor: Izrauni djelatnika Svjetske banke, temeljeno na WDI-u i ILO-u (2010.); vidi Poglavlje 4.211.31.30.40.9-0.1-1.30.6-0.0-0.11.2