Zbirka Zadataka Za Prijemni Tehnoloki

 • View
  41

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Zbirka Zadataka Za Prijemni Tehnoloki

 • SADRAJ NASTAVNI PROGRAM..................................................................................1

  Hemija .........................................................................................................1 Matematika ..................................................................................................3

  ZADACI IZ HEMIJE........................................................................................4 ZADACI IZ MATEMATIKE..........................................................................29

  Sreivanje algebarskih izraza.......................................................................29 Kvadratna jednaina ...................................................................................30 Sistemi jednaina........................................................................................30 Jednaine ...................................................................................................31 Binomna formula........................................................................................31 Kvadratna funkcija......................................................................................31 Trigonometrija............................................................................................32 Kompleksni brojevi ....................................................................................33 Nejednaine ...............................................................................................33 Logaritamske i eksponencijalne jednaine ....................................................34 Aritmetika i geometrijska progresija...........................................................34 Razni zadaci iz geometrije...........................................................................35

  REENJA ZADATAKA IZ HEMIJE ..............................................................37 REENJA ZADATAKA IZ MATEMATIKE...................................................49

  Sreivanje algebarskih izraza.......................................................................49 Kvadratna jednaina ...................................................................................50 Sistemi jednaina........................................................................................51 Jednaine ...................................................................................................53 Binomna formula........................................................................................54 Kvadratna funkcija......................................................................................54 Trigonometrija............................................................................................56 Kompleksni brojevi ....................................................................................57 Nejednaine ...............................................................................................57 Logaritamske i eksponencijalne jednaine ....................................................58 Aritmetika i geometrijska progresija...........................................................60 Razni zadaci iz geometrije...........................................................................61

 • 1

  NASTAVNI PROGRAM HEMIJA

  1. RASTVORI. Izraunavanje sastava rastvora 2. ELEKTROLITIKA DISOCIJACIJA. Pojam, kiseline, baze i soli 3. BRZINA HEMIJSKE REAKCIJE I HEMIJSKA RAVNOTEA 4. DISOCIJACIJA VODE I POJAM PH 5. HIDROLIZA 6. PERIODNI SISTEM ELEMENATA

  Osobine elemenata u zavisnosti od elektronske konfiguracije atoma. Odreivanje hemijskih formula na osnovu procentualnog sastava jedinjenja i molekulske mase. Odreivanje hemijskog sastava jedinjenja na osnovu hemijskih formula.

  7. VODONIK Poloaj vodonika u periodnom sistemu elemenata. Dvoatomni molekul vodonika, atomski vodonik, izotopi vodonika. Pojam vodonine veze.

  8. PLEMENITI (INERTNI) GASOVI Elektronska konfiguracija i opte osobine grupe.

  9. HALOGENI ELEMENTI Elektronska konfiguracija i opte osobine grupe.

  10. ELEMENTI VIA, VA I IVA GRUPE Elektronska konfiguracija i opte osobine grupe, struktura molekula. Kiseonik oksidi (voda), vodonikperoksid, ozon, sumporna kiselina, sulfati. Azot, amonijak, azotna kiselina, nitrati. Fosfor, fosforna kiselina, fosfati. Ugljenik, karbidi, oksidi, ugljena kiselina, karbonati. Silicijum, silicijum(IV)-oksid, silikati, silikoni.

  11. METALI Struktura, metalna veza, fiziko-hemijske osobine. Opte metode za dobijanje. Korozija metala i zatita od korozije, legure.

  12. ALKALNI METALI. Elektronska konfiguracija i opte osobine grupe. 13. ZEMNOALKALNI METALI

  Elektronska konfiguracija i opte osobine. Jedinjenja zemnoalkalnih metala: oksidi, hidroksidi, soli, sulfati i primena.

  14. ELEMENTI IIIa GRUPE Elektronska konfiguracija i opte osobine grupe. Aluminijum. Osobine i primena aluminijuma i njegovih legura. Jedinjenja aluminijuma.

  15. PRELAZNI ELEMENTI Elektronska konfiguracija, stepen disocijacije i jedinjenja hroma, mangana, gvoa, bakra, cinka i ive.

 • 2

  16. OLOVO Elektronska konfugiracija, osobine i primena. Stepen oksidacije i jedinjenja olova.

  17. ORGANSKA JEDINJENJA Struktura, priroda hemijske veze u organskom jedinjenju.

  18. ALKANI, ALKENI I ALKINI Homologni red. Hemijske osobine. Sinteza.

  19. DIENI Podela. Butadien elektronska struktura.

  20. CIKLOALKANI Cikloheksan konformacije.

  21. AROMATINI UGLJOVODONICI Homologni red. Struktura benzena. Aromatinost. Aromatine supstitucije. Izomerija di- i tri-susptituisanih derivata benzena.

  22. ALKILHALOGENIDI Struktura i nomenklatura. Dipolni momenat, hemijske veze organskih jedinjenja. Hemijske reakcije alkilhalogenida.

  23. ALKOHOLI Struktura i nomenklatura. Dobijanje alkohola. Hemijsko ponaanje alkohola.

  24. ETRI Struktura i nomenklatura. Dobijanje. Hemijsko ponaanje etara.

  25. ALDEHIDI I KETONI Struktura i nomenklatura. Dobijanje. Oksidacija i redukcija. Aldolna kondenzacija. Reakcije nukleofilne supstitucije.

  26. KARBONSKE KISELINE Struktura i nomenklatura. Dobijanje. Hemijske reakcije. Hemijska ravnotea. Derivati karbonskih kiselina.

  27. UGLJENI HIDRATI Mono-, di- i polisaharidi.

  28. ORGANSKA JEDINJENJA SA SUMPOROM Sulfokiseline, tioalkoholi.

  29. ORGANSKA JEDINJENJA SA AZOTOM Nitro jedinjenja, amini. Dobijanje. Struktura. Hemijske reakcije.

  30. AMINOKISELINE Podela. Dobijanje. Hemijske osobine.

  31. BELANEVINE. Struktura belanevina. Reakcije na belanevine. ISPIT SE POLAE PISMENO.

  LITERATURA: Odgovarajui udbenici opte, neorganske i organske hemije

  za prirodno-matematiku, hemijsko-tehnoloku ili prehrambenu struku srednjeg obrazovanja (IV stepen).

 • 3

  MATEMATIKA

  1. LINEARNE JEDNAINE I NEJEDNAINE Linearne jednaine i nejednaine sa jednom nepoznatom. Sistemi linearnih jednaina i nejednaina i njihovo reavanje.

  2. UOPTAVANJE POJMA STEPENA Stepen iji je izloilac racionalan broj. Zakon permenencije. Koren. Operacije sa stepenima i korenima. Pojam kompleksnog broja; konjugovano-kompleksan broj. Osnovne raunske operacije u skupu kompleksnih brojeva.

  3. KVADRATNA FUNKCIJA I KVADRATNE JEDNAINE Reavanje kvadratne jednaine sa jednom nepoznatom. Diskriminanta kvadratne jednaine i prirodna reenja jednaina. Veza izmeu reenja i koeficijenata kvadratne jednaine. Kvadratna funkcija pojam, osobine i grafi. Ispitivanje toka kvadratne funkcije (nule, znak, monotonost, ekstremne vrednosti). Kvadratne jednaine sa jednom nepoznatom. Reavanje sistema od jedne kvadratne i jedne lienarne jednaine.

  4. EKSPONENCIJALNA I LOGARITAMSKA FUNKCIJA Eksponencijalna funkcija pojam, osobine i grafi. Logaritamska funkcija pojam, osobine i grafi. Operacija logaritmovanja i njene osnovner osobine. Logaritamske jednaine. Dekadni logaritmi. Upotreba logaritamskih tablica ili kalkulatora.

  5. TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE Uoptavanje pojma ugla. Definicije trigonometrijskih funkcija ma kojeg ugla i ma kojeg realnog broja. Periodinost trigonometrijskih funkcija. Osobina i grafiko predstavljanje trigonometrijskih funkcija. Osnovne i izvedene relacije izmeu trigonometrijskih funkcija.

  6. PRIMENA TRIGONOMETRIJE Primena trigonometrijskih funkcija na reavanje pravouglog trougla. Reavanje kosouglog trougla: sinusna i kosinusna teorema. Primena trigonometrije na reavanje metrikih zadataka iz geometrije i prakse.

  ISPIT SE POLAE PISMENO. LITERATURA: Odgovarajui udbenici srednjeg obrazovanja (IV stepen).

 • 4

  ZADACI IZ HEMIJE 1. Koliko se atoma kiseonika nalazi u 5,6 dm3 gasa kiseonika pri normalnim

  uslovima? 2. Napisati jednainu neutralizacije natrijum-hidroksida i fosforne kiseline pri

  emu nastaje kisela so natrijum-dihidrogenfosfat. 3. Zaokruiti bazni rastvor:

  a) pH = 7 b) COH- = 10-2 mol/dm3 c) CH+ = 10-2 mol/dm3 d) pH = 4

  4. Napisati formulu jedinjenja mangana u kome mangan ima oksidacioni broj +7. 5. Zaokrui so iji vodeni rastvor reaguje neutralno.

  a) KCl b) CH3COONa c) KCN

  6. Od nevedenih jedinjenja oznaiti koje je aminokiselina. a) Anilin b) Alanin c) Antracen

  7. Pirol je? a) Ciklini ugljovodonik b) Heterociklino jedinjenje c) Alkohol

  8. Reakcijom izmeu acetaldehida i H+CN nastaje: CH3-CHO + H+CN a) Nitril b) Karbonska kiselina c) Oksinitirl

  9. Koji je taan naziv jedinjenja sledee strukture? HOOC CH2 CH2 COOH a) ilibarna kiselina b) Malonska kiselina c) Jabuna kiselina

  10. Od navedenih jedinjenja aromatino heterociklino jedinjenje je? a) Naftalin b) Fenantren c) Piridin

  11. Koliko ima atoma azota u 1,2 dm3 azota pri normalnim uslovima? 12. Napisati formulu jedinjenja mangana u kome mangan ima oksidacioni broj +7.

 • 5

  13. Zaokruiti kiseo rastvor. a) COH- = 10-2 mol/dm3 b) pH = 13