Test broj 1 - maf.ues.rs.ba · PDF fileZbirka rješenih zadataka iz matematike za prijemni ispit Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Mašinski fakultet 1 Test broj 1 1. a) Izračunati

 • Author
  vandiep

 • View
  234

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Test broj 1 - maf.ues.rs.ba · PDF fileZbirka rješenih zadataka iz matematike za...

 • Zbirka rjeenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

  Univerzitet u Istonom Sarajevu Mainski fakultet

  1

  Test broj 1

  1. a) Izraunati .0625,0log3071:

  59:

  43

  51

  2

  2

  +

  +

  b) Uprostiti ( ) .442

  22 yxyxy

  yxx

  +

  2. Rjeiti jednaine:

  a) xxxx 23

  254

  25

  12

  +=

  +

  +

  b) ( )( ) ( ) ( ) .2 ,12 ,1

  je ako ,02

 • Zbirka rjeenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

  Univerzitet u Istonom Sarajevu Mainski fakultet

  2

  Rjeenje testa broj 1

  1. a)

  ( )

  ( ) .04414212log22

  3730

  6037

  5,0log23730

  60251225,0log

  3730

  59:

  43

  51

  0625,0log3071:

  59:

  43

  51

  21

  2

  2

  22

  22

  2

  2

  2

  2

  ==+

  =+

  =

  =+

  +=+

  +=

  =+

  +

  b)

  ( ) ( )( )( )

  ( )( )( )

  ( ) ( )( )( ) ( )( )

  y. x-y xuslov uz

  ,12222

  22

  2222

  2222

  2

  2244

  2

  22

  +

  =++++

  =+++

  =

  =++

  +=

  =+

  +=

  +

  yxyxyxyxyxyx

  yxyxyxyyxx

  yxyxyxy

  yxx

  yxyxyxy

  yxx

  yxyxy

  yxx

  2. a) Ako se data jednaina pomnoi sa NZS (3,4,5), tj. sa 60, dobija se:

  ( ) ( ) ( )

  2x 4020189

  1202520215121223

  254

  25

  12

  =+=

  +=+++

  =+

  +

  xx

  xxxxxxxx

  b) Ako je x < 2, jednaina glasi ( ) ( ) .011 2 =+++ xx Tada je:

  ( ) ( )

  ( )-2x-1x

  2-2x-1x 20132011 22

  ==

 • Zbirka rjeenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

  Univerzitet u Istonom Sarajevu Mainski fakultet

  3

  .2:2:

  2

  1

  =+=xyt

  xyt

  3.) Za Zk ,

  2 xza tj.0,sinx ili 0cos === kx jednaina je nemogua.

  Dalje, data jednaina je ekvivalentna sa :

  ( )

  . ,4

  ,2

  121t2t

  023 032

  )0cos sa mdijeljenje(0cossin3sincos2

  0cossin3cossincos0cossin31cos

  1cossin3cos

  2

  2

  2

  22

  222

  2

  2

  ZllxZkkarctgx

  tgxtgxttgx

  ttttgxtgxxtg

  xxxxx

  xxxxxxxx

  xxx

  +=+=

  ======+=

  =+

  =+

  =++

  =+

  =

  4.) Nejednaina 81log3log 222 0. Ako uvedemo smjenu tx =2log , onda je tx 2= , pa dobijamo:

  ( )

  ( ) ( )( ) ( )

  3013

  03333

  22

  82

  2

  2

  23

  33

  13

  23

  2

 • Zbirka rjeenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

  Univerzitet u Istonom Sarajevu Mainski fakultet

  4

  Slika 2.

  Dakle, ,2 bac += 22

  bac = i a = 3, odakle je

  .21

  333

  3326

  332

  ==

  ==

  =+=

  =+=

  cb

  bcb

  bcbb

  bcbc

  Visinu h dobijamo iz pravouglog trougla AED:

  .32

  322

  360sin ==== cch o

  To znai da je obim trapeza 813222 =++=++= bacO cm,

  a povrina trapeza je 3232

  132

  =+

  =+

  = hbaP cm2.

  7.) Na osnovu formule za povrinu kupe srrMBP +=+= 2

  ( )

  .6 i 09610 je da odnosno,

  ,1096 je da dobijamo

  2 ==+

  +=

  rrr

  rr

  Kako je . 8 je to,222 cmHrsH == Slika 3. Zapreminu kupe izraunavamo po formuli

  . 96 tj.

  8631 je pa ,

  31

  3

  2

  cmV

  VHBV

  =

  ==

  8.) Prema uslovu zadatka je 1q i 16...2111

 • Zbirka rjeenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

  Univerzitet u Istonom Sarajevu Mainski fakultet

  5

  Zbir svih lanova progresije izraunava se po formuli

  :slijedi 153,61

  i 161

  iz pa ,1 2

  2111 =

  =

  = q

  aq

  aq

  aS

  ( )

  ( )( )

  ( ) ( )( )

  .4112

  6,4094,102116

  16,1531256116

  6,1531

  1256

  1161

  11

  2

  21

  =

  =

  ==

  +==

  =

  =

  q

  a

  qqa

  qqqa

  qq

  qa

  Dakle, .643

  25612

  4112 i

  41 44

  15 ==

  === qaaq

  9.) Znajui da je ( ) sin180sin i

  sin22sincos == o , dobijamo da je

  ( ) ( ) .

  161

  20sin20180sin

  60sin60180sin

  161

  20sin160sin

  60sin120sin

  161

  80sin2160sin

  60sin2120sin

  40sin280sin

  20sin240sin80cos60cos40cos20cos

  =

  ==

  =

  =

  o

  oo

  o

  oo

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  o

  ooooo

  10. Mogue sastave grupe prikaimo pomou skupova (jer redosled nije bitan): { } { } { } { } { } { },,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, VPOOVPPOVVPOPPPOPPOOPOOO gdje O oznaava oficira, P podoficira, i V vojnika.

  Od 5 oficira moemo izabrati 3 oficira na 10321345

  35

  =

  =

  naina.

  etvrti lan grupe mora biti podoficir, za iji izbor imamo 414

  14

  ==

  mogunosti.

  Svakom izboru 3 oficira od 5 oficira odgovaraju 4 izbora podoficira pa za ovu kombinaciju imamo 40410 = mogua naina formiranja grupe. Slino rasuivanje primjenjuje se i u ostalim sluajevima. Ukupan broj traenih naina je:

  .1720400300900206040110

  14

  25

  110

  24

  15

  210

  14

  15

  34

  15

  24

  25

  14

  35

  =+++++=

  =

  +

  +

  +

  +

  +

 • Zbirka rjeenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

  Univerzitet u Istonom Sarajevu Mainski fakultet

  6

  Test broj 2

  1.) a) Izraunati .116

  1:63

  1226

  416

  15+

  ++

  b) Uprostiti .22

  2

  222

  abab

  baba

  abba

  +

  +

  2.) Rjeiti jednaine: a) ,6

  13

  424

  132

  1 ++

  =

  +

  xxxx

  b) ( ) ( ).47124 222 xxxx =+

  3.) Rjeiti trigonometrijsku jednainu: .212cos

  815sincos 66 =+ xxx

  4.) Rjeiti nejednainu: ( ) .4

  1log3log313

  +

 • Zbirka rjeenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

  Univerzitet u Istonom Sarajevu Mainski fakultet

  7

  10.) Izraunati granine vrijednosti:

  a) ,2log...4log2log

  lim 2222

  n

  n

  n

  ++++

  b) 23 2

  0

  11limxx

  x

  +

 • Zbirka rjeenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

  Univerzitet u Istonom Sarajevu Mainski fakultet

  8

  Rjeenje testa broj 2 1. a)

  ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )[ ] ( )

  ( ) ( ) .1151216116116116634262163

  11669

  631246

  26416

  1615

  1161:

  6312

  264

  1615

  ==+=

  =++++=

  =+

  +

  +

  +

  =

  =+

  ++

  b)

  ( ) ( )( )( )

  ( ) ( )( )( ) b.a i 0b ,0a uslov uz ,1

  333223

  3322

  2222

  2

  2

  2

  222

  =

  =

  =

  ++=

  ++

  =

  =

  +

  +

  =

  +

  +

  baababab

  baabbabbaaba

  baabbababa

  baab

  baba

  abba

  abab

  baba

  abba

  2. a) Ako datu jednainu pomnoimo sa NZS (2,3,4,6), tj. sa 12, dobijamo:

  ( ) ( ) ( ) ( )

  .1551410915

  12424133166

  13

  424

  132

  1

  ===

  ++=++

  +

  =

  +

  xxxx

  xxxxxxxx

  b) Ako uvedemo smjenu txx = 42 , dobijamo da je:

  ( ) ( )

  ( ).21344034

  44344340127447124

  22

  222

  22222

  ===+=+

  =====

  =++==+

  xxxxxxxxxxxtttxx

  tttxxxxxx

  3.) Koristei identitete:

  ( )( )( )

  ,cos1sin i 2sincossin2

  ,3

  ,

  22

  222224224

  2233

  xxxxx

  bababbaa

  babababa

  =

  =+=+

  ++=+

  transformiemo lijevu stranu jednaine na sledei nain:

 • Zbirka rjeenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

  Univerzitet u Istonom Sarajevu Mainski fakultet

  9

  ( ) ( )

  ( )( )( )[ ]

  ( ).2cos14312sin

  431

  4cossin431sincos3sincos1

  sinsincoscossincossincossincos

  22

  2222222

  422422

  323266

  xx

  xxxxxx

  xxxxxxxxxx

  =

  ==+=

  =++=

  =+=+

  Data jednaina sada ima oblik ( )212cos

  8152cos1

  431 2 = xx , odakle se sreivanjem

  dobija ekvivalentna jednaina, odnosno .022cos52cos2 2 =+ xx Uvoenjem smjene

  tx =2cos dobija se jednaina 0252 2 =+ tt , ija su rjeenja 21 ili 2 == tt . Jednaina

  22cos =x je nemogua, a jednaina 212cos =x ima rjeenja . ,2

  6Zkkx +=

  4.) Nejednaina ( )4

  1log3log313

  ++> xx , odnosno

  ako je ( )3,1x . Kako je aa nn

  loglog 1 = bie da je

  .1

  4log4

  1log4

  1log4

  1log 31

  3331 +

  =

  +=

  +=

  +

  xxxx

  Osnova logaritma je vea od 1, pa je logaritamska funkcija rastua, a nejednaina

  ( )1

  4log3log 33 +

  ++

  xxxx

  Rjeenja poslednje nejednaine su svi brojevi vei od -1 i razliiti od 1. Ako uzmemo u obzir da je ( )3,1x , konano rjeenje dat