33
Univerzitet u Novom Sadu Poljoprivredni Fakultet SEMINARSKI RAD PROGRAM ZAŠTITE ŠLJIVE Mentor: Student:

Zastita sljive

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Zastita sljive

Univerzitet u Novom SaduPoljoprivredni Fakultet

SEMINARSKI RAD

PROGRAM ZAŠTITE ŠLJIVE

Mentor: Student:Prof. Dr Dušanka Inđić

Novi Sadnovembar 2006.

Page 2: Zastita sljive

Sadržaj

Uvod......................................................................................................................................3Fungicidi................................................................................................................................4

- fungicidi za zimsko tretiranje.....................................................................................5- fungicidi za folijarno tretiranje...................................................................................6

Herbicidi................................................................................................................................8- herbicidi za primenu preko zemljišta.........................................................................10- herbicidi za folijarno tretiranje...................................................................................11

Insekticidi...............................................................................................................................13- insekticidi za zimsko tretiranje...................................................................................14- insekticidi za folijarno tretiranje.................................................................................15

Literatura................................................................................................................................21

2

Page 3: Zastita sljive

Uvod

Šljiva je drvo iz familije ruža (Rosaceae). Pod šljivom se najčešće podrazumevaju sorte domaće šljive (Prunus domestica L.), koje su mnogobrojne. Većinu sorti čovek koristi u vidu voća u ishrani, a poneke se koriste i zbog drveta. Širom Evrope se od plodova ovog drveta spravlja alkoholni napitak šljivovica (među Srbima često zvana samo šljiva), koji se na našim područijima smatra srpskim nacionalnim pićem. Često se od plodova prave marmelade i dzemovi. Velike površine šljiva se mogu videti u Zapadnoj Srbiji i Šumadiji. Statistika FAO kaže da je prosečna produkcija šljiva u Srbiji za period 1991-2001.god. 424,300 tona godišnje. Na žalost, uzgoju šljiva je trenutno opala popularnost u Srbiji.Filogenetski posmatrano, šljiva pripada istom rodu (Prunus). U koji spadaju badem, breskva, kajsija, višnja, trešnja, lovorvišnja i džanarika a koji kao plod imaju koštunicu. Rod Prunus sadrži nekoliko podrodova, među kojima je i podrod Prunus, koji se dalje deli na tri sekcije: Prunus (šljive starog sveta), Prunocerasus (šljive novog sveta) i Armeniaca (kajsije). Podrod Prunus se od ostalih podrodova razlikuje po tome što ima usamljene terminalne i lateralne pupoljke, kao i glatku košticu. Ovakvo čisto morfološko razlikovanje podrodova ima praktični značaj, ali se u noviji filogenetskim istraživanjima pokazala mala taksonomska vrednost takvih karaktera u rodu Prunus.

Iz sekcije prunus na prostorima Balkana široko su rasprostranjene: P. domestica L. - domaća šljiva P. cerasifera Ehrh. - džanarika P. spinosa L. - trnjina.

3

Page 4: Zastita sljive

FUNGICIDI

U zasadu šljive gljivična oboljenja mogu da prouzrokuju štete i smanjenje prinosa. Da bi to sprečili moramo poznavati kako patogena tako i preparat koji se koristi za njegovo suzbijanje. Takođe, moramo poznavati i način pravilne primene preparata da bi smo postigli maksimalnu efikasnost i izbegli eventualnu fitotoksičnost.Od gljiva koje prouzrokuju bolesti na šljivi javljaju se:

Armillaria mellea Botryosphaeria obtusa Monilia laxa Monilinia fructigena Phoma prunicola Phytophthora cactorum Podosphaera oxyacanthae Podosphaera tridactyla Polystigma rubrum Stereum purpureum Stigmina carpophila Puccinia pruni-spinosae Taphrina pruni Venturia carpophila Verticilium dahliae

Preparati koji se mogu koristiti za suzbijanje ovih bolesti su dati u tabelama

4

Page 5: Zastita sljive

Fungicidi

Fungicidi za zimsko tretiranje

Registrovani preparati za suzbijanje prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavog voća ( Stigmina carpophila ) i registrovani preparati za suzbijanje prouzrokovača sušenja grančica, cvetova i mrke truleži plodova ( Monilinia laxa ) u zasadima šljive

Tabela 1. ( Mitić, 2004 )

Aktivna materija (hemijska grupa)

Naziv preparata Formulacija Koncentracija primene (%)Karenca ( dani )( radna karenca )

Napomena

bakar hidroksid (neorganska

jedinjenja bakra)

>Blauvit tečniWP 1

**OVP

*MBT: 2 Nesistemik. Preventivni fungicid i baktericid. >Blauvit

bakar oksihlorid (neorganska

jedinjenja bakra)

<Bakrocid S – 25 #

WP

1,5 *MBT: 2

Nesistemik. Preventivni fungicid i baktericid.

<Bakarni oksihlorid-25 #<Bakrocid S-50 +

0,75<Bakarni oksihlorid-50 +<Beveblau kreč +

bakar –oksisulfat(neorganska

jedinjenja bakra)<Kupragrin SC 1

*MBT: 1Nesistemik. Preventivni fungicid i baktericid.

bakar(ll) - sulfat (neorganska

jedinjenja bakra)<Plavi kamen SL 1,5

*MBT: 1Nesistemik. Protektivni fungicid.

bakar(ll) sulfat + kalcijum-hidroksid

(neorganska jedinjenja bakra)

<Bordovska čorba WP-20

WP 1,5*MBT: 1

Nesistemik. Protektivni fungicid.<Bordovsk čorba S-20

Župa<Kuprablau

bakar sulfat <Cuproxat SC 0,2 *MBT: 1

> Registrovani preparati za suzbijanje prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavog voća ( Stigmina carpophila ) i registrovani preparati za suzbijanje prouzrokovača sušenja grančica, cvetova i mrke truleži plodova ( Monilinia laxa ) u zasadima šljive.< Registrovani preparati za suzbijanje prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavog voća ( Stigmina carpophila ) u zasadima šljive.*MBT – Maksimalan broj tretiranja**OVP: Obezbeđeno vremenom primene# Koncentracija primene 1,5 %+ Koncentracija primene 0,75 %

5

Page 6: Zastita sljive

Fungicidi za folijarno tretiranje biljaka

Registrovani preparati za suzbijanje prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavog voća ( Stigmina carpophila) , plamenjače ( Polystigma rubrum ) i Tabela 2. rđe ( Tranzschelia pruni ) u zasadima šljive ( Mitić, 2004 ) Aktivna materija (hemijska grupa)

Naziv preparata Formulacija Koncentracija primene (%) Vreme primeneKarenca ( dani )( radna karenca )

Napomena

cineb=< >Cineb 65 - S

WP 0,2 – 0,3Preventivno u toku

vegetacuje, u zavisnosti od uslova zaražavanja

21 *MBT: nije ograničen=< >Cineb S - 65=< >Cecineb 65 -

Sciram >Ciram S -75

ŽupaWP 0,2

Preventivno, početkom listanja

Po pojavi simptoma ( maj – jun )

21 *MBT: 3>Ciram S – 75

Zorka

kaptan

< >Captan WP - 50 WP

0,2 – 0,3< >Merpan 50 - WP

< >Venturin SCSC< >Kaptan FL

mankozeb< Mankogal - 80

WP 0,2 – 0,25Preventivno, po pojavi prvih listova, I po precvetavanju 21 *MBT: 3< Bevesan 45 - M

< Ditilane 45 - Mfolpet < =Folpan 50 -

WPWP 0,2 - 21 *MBT: 4

< Registrovani preparati za suzbijanje prouzrokovača plamenjače ( Polystigma rubrum ) > Registrovani preparati za suzbijanje prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavog voća ( Stigmina carpophila) = Registrovani preparati za suzbijanje prouzrokovača rđe ( Tranzschelia pruni ) *MBT – Maksimalan broj tretiranja**OVP: Obezbeđeno vremenom primene

6

Page 7: Zastita sljive

Tabela 3. Registrovani preparati za suzbijanje prouzrokovača sušenja grančica, cvetova i mrke truleži plodova (Monilinia laxa ) u zasadima šljive ( Mitić, 2004 ) Aktivna materija (hemijska grupa)

Naziv preparata

Formulacija Koncentracija primene (%) Vreme primeneKarenca ( dani )( radna karenca )

Napomena

prohloraz Mn-hlorid kompleks

(imidazoli)Octave WP 0,04

I – u početku cvetanjaII – u fazi precvetavanja

**OVP*MBT: 2

Deluje protektivno i eradikativno.

triforin (piperazini)

Saprol EC 0,125

Pred otvaranje cvetova, tokom cvetanja I

precvetavanja

14

* Niže koncentracije se koriste za preventivna, a više za kurativna tretiranja

*MBT: 2Sistemik. Deluje protektivno i kurativno.

benomil

Benfugin

WP 0,06 42 *MBT: 2Benlate 50-

WPBenomil WP-50

Bebemil WP-50

*MBT – Maksimalan broj tretiranja**OVP – Obezbedjeno vremenom primene

7

Page 8: Zastita sljive

HERBICIDI

Korovi u zasadima voća su neželjena pojava. Korovi predstavljaju konkurenciju gajenoj biljci. Oni iscrpljuju zemljište koristeći hranljive materije koje su namenjene kulturnoj biljci. Iz tog razloga korove je potrebno uništiti bilo mehaničkim bilo hemijskim merama. U mehaničke mere spada međuredna kultivacija. U hemijske mere spada primena raznih herbicida u zavisnosti od vrste korova koja se javlja u zasadu.

U zasadu šljive javljaju se sledeći korovi:

Jednogodišnji korovi: Amaranthus blitoides (obični štir) Amaranthus retroflexus (obični štir) Anagalis arensis (crvena vidovčica) Chenopodium album (pepeljuga obična) Chenopodium polyspermum (baštenska pepeljuga) Hibiskus trionum (lubeničarka njivska) Sinapis arvensis (poljska gorušica) Solanum nigrum (obična pomoćnica) Stachys annua (jednogodišnji čistac) Digitaria sanguinalis (crvena svračica) Echinochloa crus – galli (korovsko proso) Setaria glauca (sivi muhar) Sorghum halepense (divlji sirak) Atriplex patula (obična loboda) Galnisoga parviflora (obična konica) Portulaca oleracea (obični tušt) Poa annua (jednogodišnja livadarka) Setaria viridis (crveni muhar)

8

Page 9: Zastita sljive

Polygonum aviculare (ptičji dvornik) Polygonum persicaria (obični dvornik) Stellaria media (obična mišjakinja) Capsella bursa – pastoris (obični tarčužak) Datura stramonium (obična tatula)

Višegodišnji korovi: Agropyrum repens (obična pirevina) Cynodon dactilon (obična zubača) Convolvulus arensis (njivski poponac) Lathirys sp (graori) Aristolochia clematitis (vučja jabuka) Artemisia vulgaris (crni pelen) Galium mollugo (belo ivanjsko cveće) Ranunculus repens (puzeći ljutić) Rumex crispus (obični štavelj) Taraxacum officinale (maslačak) Medicago sativa (lucerka) Plantago major (velika bokvica) Trifolium repens (bela detelina) Urticae dioica (obična kopriva)

Herbicidi koji se koriste za suzbijanje ovih korova su dati u sledećim tabelama.

9

Page 10: Zastita sljive

Herbicidi

Herbicidi za primenu preko zemljišta

Tabela 11. Registrovani preparati za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u zasadima šljive (Mitić, 2004)Aktivna materija (hemijska grupa)

Naziv preparata FormulacijaStarost

zasada(god)

Količina primene

(l/ha)

Karenca (dani) (radna karenca)

Napomena

fluorohloridon (piridazinoni)

Racer 25 – EC EC

1-3 1-3**OVP

Preparat ne sme dospeti na zelene delove voća*MBT: 1

Slektivni herbicid, usvaja se korenom, stablom I koleoptilom.Stariji od 4 4

napropamid (acetamidi)

Devrinol 45 – F

SC Stariji od 1 7 – 10 **OVP

Ne sme se primenjivati na vrlo slabim humusnim zemljištima (<1%humusa), tresetnim i polutresetnim zemljištima (>10%humusa) i u izrazito suvim i izrazito

vlažnim zemljištimaInkorporacija na dubinu 2-5cm

*MBT: 1Selektivni herbicid, usvaja se korenom.

Razza

oksifluorfen (difeniletri)

Goal EC 1 – 4 < # 3 - 442

(6 sati posle primene)

Ne sme se primenjivati na peskovitim, jako propusnim i erozivnim zemljištima.Na tretiranim površinama, ne dozvoliti pristup domaćim životinjama i divljači, dok

se depozit preparata ne biljkama ne osuši*MBT: 1

*MBT – Maksimalan broj tretiranja**OVP: Obezbeđeno vremenom primene< Jednogodišnji uskolisni korovi# Jednogodišnji širokolisni korovi

10

Page 11: Zastita sljive

Herbicidi za folijarno tretiranje

Tabela 12. Registrovani preparati za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u zasadima šljive (Mitić, 2004)Aktivna materija (hemijska grupa)

Naziv preparata FormulacijaStarost

zasada (god)

Količina primene (l/ ha)

Vreme primeneKarenca (dani) (radna karenca)

Napomena

cikloksidim(cikloheksandioni)

Focus ultra EO

-

0,75 – 4 Korovi 20 – 30 cm **OVP*MBT: 2

Selektivni herbicid, usvaja se lišćem.

dikvat (bipiridili)

Dikvat-14SL 4 – 6

Kada su korovi visine 10 – 15 cm, odnosno najkasnije na 28

dana pre berbe

28(3)

*MBT: 3Neselektivni kontaktni herbicid i desikant,

usvaja se lišćem.Reglone forte

fluazifop – P – butil(ariloksifenoksi

propionati)Fusilade super EC 4 – 6

Korovi 3-5 listovaTretiranje samo do početka

cvetanja28

*MBT: 2 Selektivni herbicid, usvaja se primarno lišćem.

fluoroksipir-meptil Tomigan EC 1,5 – 2Korovi u fazi intenzivnog

porasta**OVP *MBT: 1

glufosinat – amonijum (fosfonati)

Basta – 15SL

< # 4,5 - 21

*MBT: 1Neselektivni kontaktni herbicid, usvaja se

lišćem.Finale – 15 > 7,5

glifosat (glicini)

Glifosat – Zorka

SL stariji od 4

# < 2 – 4

Tretiranjem kada su korovi visine 15 – 40 cm

35(do 6 sati posle primene)

Prilikom tretiranja preparati ne smeju dospeti na zelene delove voća. Na tretiranim

površinama zabranjena je ispaša mlečne stoke. Tretirane korove ne treba zaoravati ili frezirati

najmanje 7 dana.*MBT: 2

Neselektivni herbicid, usvaja se lišćem.

Glifosat SL Glifosav – 480

> 4 – 8Glifosol 48Cosmik 36 Dominator + 8 – 12

*MBT – Maksimalan broj tretiranja**OVP: Obezbeđeno vremenom primene< Jednogodišnji uskolisni korovi> Višegodišnji širokolisni korovi+ Izuzetno otporni višegodišnji korovi# Jednogodišnji širokolisni korovi

11

Page 12: Zastita sljive

Tabela 13. Registrovani preparati za suzbijanje uskolisnih I širokolisnih korova u zasadima šljive (Mitić, 2004)Aktivna materija (hemijska grupa)

Naziv preparata FormulacijaStarost zasada

(god)

Količina primene (l/ ha)

Vreme primeneKarenca (dani) (radna karenca)

Napomena

parakvat (bipiridili)

Gramoxone

SL -

5 Jača zakorovljenost, korovi

visine 8-15 cm35 dana

U zasadima voća obavezno je korišćenje štitnika, kako bi se izbegla fitotoksičnost

*MBT: 13Manja zakorovljenost, korovi u

fazi 4 lista

oksifluorfen (difeniletri)

Goal

EC Stariji od 4

< 6 Korovi u fazi 2-3 lista

42(6 sati posle primene)

*MBT: 2

Savagol

# 6 Korovi u fazi 4 - 6 lista

> 5 - 6 Korovi visine 40 – 50 cm

> 5Kada dodje do regeneracije

korovaoksifluorfen(difeniletri)

Galigan 240 - EC

EC Stariji od 4 6Uskolisni korovi u fazi 4-6 a

širokolisni 2-3 lista42

(6 sati posle primene)*MBT: 2

*MBT – Maksimalan broj tretiranja< Jednogodišnji uskolisni korovi> Višegodišnji širokolisni korovi# Jednogodišnji širokolisni korovi

12

Page 13: Zastita sljive

INSEKTICIDI

Insekti koji se javljaju u zasadima voća prouzrokuju velike štete. Koristeći plodove, listove i drvenkaste delove kao hranu i za polaganje jaja oni ih oštećuju i na taj način smanjuju prinos. Plodovi i stabla oštećeni od strane insekata su podložni raznim infekcijama.

Od štetnih insekata u zasadima šljive se javljaju:

Brachycaudus helichrysi (lisne vaši) Cydia funebrana (šljivin smotavac) Lecanium corni (štitaste vaši) Lymantria dispar (gubar) Phorodon humuli (lisne vaši) Quadraspidiotus perniciosus (štitaste vaši) Hoplocampa flava (žuta šljivina osa) Hoplocampa minuta (crna šljivina osa) Hyalopterus pruni (lisne vaši) Hyphantria cunea (dudovac)

Preparati koji se koriste za suzbijanje ovih štetočina dati su sledećim tabelama

13

Page 14: Zastita sljive

Insekticidi

Insekticidi za zimsko tretiranje

Registrovani preparati za suzbijanje lisnih vaši ( Hyalopterus pruni, Brachycaudus helichrysi, Phorodon humuli ) Tabela 4. i štitastih vaši ( Quadraspidiotus perniciosus i Lecanium corni ) u zasadima šjive ( Mitić, 2004 )

Aktivna materija (hemijska grupa)

Naziv preparata Formulacija Koncentracija primene (%)Karenca (dani) (radna karenca)

Napomena

mineralno ulje(smeša ugljovodonika)

< Belol EC 3 – 4 **OVP *MBT: 1

mineralno ulje + metidation (smeša ugljovodonika)

< > Oleo ultracid 100 - EC

EC 0,3 **OVP

( 2 )*MBT: 1

Ireverzibilni inhibitori holinesteraze.< > Oleo suprathion

< Registrovani preparati za suzbijanje štitastih vaši ( Quadraspidiotus perniciosus i Lecanium corni ) u zasadima šljive.> Registrovani preparati za suzbijanje lisnih vaši ( Hyalopterus pruni, Brachycaudus helichrysi, Phorodon humuli ) u zasadima šljive.*MBT – Maksimalan broj tretiranja**OVP: Obezbeđeno vremenom primene

14

Page 15: Zastita sljive

Insekticidi za folijarno tretiranje

Tabela 5. Registrovani preparati za suzbijanje crne šljivine ose ( Hoplocampa minuta ) i žute šljivine ose ( Hoplocampa flava ) ( Mitić, 2004 )Aktivna materija (hemijska grupa)

Naziv preparata FormulacijaKoncentracija primene

(%)Vreme primene

Karenca ( dani )( radna karenca )

Napomena

azinfos – metil (organofosfati)

Cotnion 25 - WP WP 0,15 – 0,2

Posle precvetavanja ili oko 7 dana posle

prve pojave imaga

28Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja zbog visokih ostataka

*MBT : 1Nesistemik. Deluje kontaktno i digestivno.

deltametrin (piretroidi)

Decis 2,5 – EC

EC

0,03 – 0,05 14

Preparate na bazi deltametrina primenjivati samo u onim regionima gde nije utvrđena rezistentnost štetočina na deltametrin

*MBT: 2 Nesistemik. Deluje kontaktno i digestivno.

diazinon (organofosfati)

Diazinon 0,2 21* MBT: 2

Nesistemik. Deluje kontaktno, digestivno i respiratorno.

dimetoat (organofosfati)

Perfekthion

0,075 – 0,1 21

( 1 )

Najmanje 7 dana posle primene, ne dozvoliti pristup domaćim životinjama

*MBT: 2Deluje kontaktno i digestivno.

Sistemin 40 - ECZorat EC - 40

Fosfamid 40 - EC

fenitrotion (organofosfati)

Fenitrotion 50 - EC0,1 – 0,15

28( 3 )

Ne smeju koristiti u vreme cvetanja zasada*MBT: 3

FeninEndosulfan

( organohlorni ugljovodonici )

Tionex E - 35EC 0,15 – 0,20

28( 1 )

*MBT: nije ograničenTiocid E – 35Thiodan E - 35

karbaril( karbamati )

Karbaril S - 50 WP 0,15 – 0,20 14*MBT : 1

malation( organofosfati )

Insektin EC 0,15 – 0,20

21( 2 )

*MBT: 2Malation E – 50Etiol tečni

metidation( organofosfati )

Ultravet 40 – ECEC 0,075 28

*MBT: 2Ultracid 40 - WP

*MBT – Maksimalan broj tretiranja

15

Page 16: Zastita sljive

Tabela 6. Registrovani preparati za suzbijanje šljivine vaši (Brachycaudus helichrysi, Hyalopterus pruni, Phorodon humuli ) u zasadima šljive ( Mitić, 2004 ) Aktivna materija (hemijska grupa)

Naziv preparata Formulacija Koncentracija primene (%) Vreme primeneKarenca ( dani )( radna karenca )

Napomena

diazinon (organofosfati)

Diazinon

EC

0,15 – 0,3

Na početku formiranja kolonija

21

Na trtiranim površinama, najmanje 7 dana posle primene, ne dozvoliti pristup živini

* MBT: 2Nesistemik. Deluje kontaktno, digestivno i respiratorno.

dimetoat (organofosfati)

Perfekthion

0,075 – 0,1 21

( 1 )

Najmanje 7 dana posle primene, ne dozvoliti pristup domaćim životinjama

*MBT: 2Deluje kontaktno i digestivno.

Sistemin 40 –EC

Zorat EC – 40

Fosfamid 40 -EC

Endosulfan (organohlorni ugljovodonici)

Tionex E - 35

0,15 – 0,2 28

( 1 )

Ne sme se primenjivati:- u vreme cvetanja zasada

*MBT: 1 Nesistemik. Deluje kontaktno i digestivno.

Tiocid E – 35

Thiodan E – 35

metidation (organofosfati)

Ultravet 40 - EC

0,075 – 0,1 28

*MBT: 2 Nesistemik. Deluje kontaktno, digestivno i respiratorno.

Ultracid 40 –WP

metomil (metil karbamati)

Lannate - 90 SP 0,04 – 0,05 35

( 2 )*MBT: 3

Organski sistemik. Deluje kontaktno i digestivno. deltametrin (piretroidi)

Decis 2,5 – EC EC 0,03 – 0,05 14*MBT: 2

Nesistemik. Deluje kontaktno i digestivno.hlorpirifos

( organofosfati )Pyrinex 48 - EC EC 0,1 – 0,15 28

MBT: 2Nesistemik. Deluje kontaktno i digestivno i inhalaciono.

malation( organofosfati )

Insektin EC 0,15 – 0,20

21( 2 )

*MBT: 2Malation E – 50Etiol tečni

metomil( karbamati )

Lannate 25 - WP

WP 0,1535

( 2 )*MBT: 3

*MBT – Maksimalan broj tretiranja

16

Page 17: Zastita sljive

Tabela 7. Registrovani preparati za suzbijanje šljivine štitaste vaši ( Lecanium corni ) u zasadima šljive ( Mitić, 2004 )

Aktivna materija (hemijska grupa)

Naziv preparata Formulacija Koncentracija primene (%) Vreme primeneKarenca (dani) (radna karenca)

Napomena

azinfos – metil (organofosfati)

Gusathion WP – 25

WP 0,15 – 0,2

Tretiranjem pokretnih stadijuma

28Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja zasada

*MBT: 1Nesistemik. Deluje kontaktno i digestivno.

Raketion WP - 25

Cotnion 25 - WP

diazinon (organofosfati)

DiazinonEC

0,3 – 0,4 21

Na tretiranim površinama, najmanje 7 dana ne dozvoliti pristup živini.

*MBT: 2Nesistemik. Deluje kontaktno, digestivno i respiratorno.

metidation (organofosfati)

Ultravet 40 - EC0,15 28

*MBT: 2Nesistemik. Deluje kontaktno, digestivno i respiratorno.Ultracid 40 – WP

metomil (metil karbamati)

Lannate - 90 SP 0,045 – 0,055 35

( 2 )*MBT: 3

Organski sistemik. Deluje kontaktno i digestivno.

metomil( karbamati )

Lannate 25 - WP WP 0,1535

( 2 )*MBT: 3

*MBT – Maksimalan broj tretiranja

17

Page 18: Zastita sljive

Tabela 8. Registrovani preparati za suzbijanje šljivinog smotavca ( Cydia funebrana ) u zasadima šljive ( Mitić, 2004 )

Aktivna materija (hemijska grupa)

Naziv preparata Formulacija Koncentracija primene (%) Vreme primeneKarenca (dani) (radna karenca)

Napomena

diazinon (organofosfati)

Diazinon

EC

0,2Pre početka ubušivanja

gusenica u plodove21

Na tretiranim površinama, najmanje 7 dana posle primene, ne dozvoliti pristup živini.

*MBT: 2 Nesistemik. Deluje kontaktno, digestivno i respiratorno.

fenitrotion (organofosfati)

Fenitrotion 50 - EC0,1 – 0,15

Na početku piljenja prvih gusenica

28( 3 )

Zbog opasnosti od trovanja pčela EC formulacije se ne smeju koristiti u vreme cvetanja zasada

*MBT: 3Nesistemik. Deluje kontaktno i digestivno.Fenin

metidation (organofosfati)

Ultravet 40 - ECEC 0,075 – 0,1 28

Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja zasada*MBT: 2

Nesistemik. Deluje kontaktno, digestivno i respiratorno.Ultracid 40 –WP

azinfos – metil (organofosfati)

Gusathion WP – 25 WP 0,15 28

Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja zasada*MBT: 1

Nesistemik. Deluje kontaktno i digestivno.Raketion WP - 25*MBT – Maksimalan broj tretiranja

18

Page 19: Zastita sljive

Tabela 9. Registrovani preparati za suzbijanje dudovca ( Hyphantria cunea ) u zasadima šljive ( Mitić, 2004 )

Aktivna materija (hemijska grupa)

Naziv preparata Formulacija Koncentracija primene (%) Vreme primeneKarenca (dani) (radna karenca)

Napomena

bt subsp. kurstaki D - stop WP 2 l/haDo trećeg stupnja

razvoja larvi7

*MBT: nije ograničen

bifentrin(piretroidi )

Talstar 10 - EC EC 0,03Pri pojavi prvih

gusenica28

*MBT: 2

Endosulfan( organohlorni ugljovodonici )

Tionex E - 35EC 0,15 – 0,20

U ranim fazama razvoja gusenica

28( 1 )

*MBT: nije ograničenTiocid E – 35Thiodan E - 35

*MBT – Maksimalan broj tretiranja

19

Page 20: Zastita sljive

Tabela 10. Registrovani preparati za suzbijanje gubara ( Lymantria dispar ) u zasadima šljive ( Mitić, 2004 )

Aktivna materija (hemijska grupa)

Naziv preparata

Formulacija Koncentracija primene (%) Vreme primeneKarenca (dani) (radna karenca)

Napomena

karbaril (karbamati )

Karbaril S – 50 WP 0,15 – 0,20 Tretiraju se

gusenice prvog i drugog stupnja

14*MBT: 1

Organski sistemik. Deluje kontaktno i digestivno.

malation (organofosfati)

Etiol - ULV UL 0,6 – 1 l / ha21

( 2 )

Na tretirane površine pčele se ne smeju puštati najmanje 2 dana posle tretiranja

*MBT: 2 Nesistemik. Deluje kontaktno, digestivno i respiratorno.

Endosulfan( organohlorni ugljovodonici )

Tionex E - 35EC 0,15 – 0,20

Tretiranjem gusenica prvog do

trećeg stupnja

28( 1 )

*MBT: nije ograničenTiocid E – 35Thiodan E - 35

*MBT – Maksimalan broj tretiranja

Napomene: Prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju voda tretirajući na udaljenosti

od najmanje 50 m za zoocide iz grupe organohlornih ugljovodonika, a 20 m za ostale. Prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje kapi na susedne useve i zasade.

20

Page 21: Zastita sljive

LITERATURA

1.Mitić, N. (2004): Pesticidi u poljoprivredi i šumarstvu u Srbiji i Crnoj Gori. Društvo za zaštitu bilja Srbije. Beograd.

2.Prof. Dr. Mirko Ivanović. Dr. Dragica Ivanović. (2001): Mikoze i pseudomikoze biljaka. De-eM-Ve. Beograd.

3.Kolektiv autora, redakcija profesora dr Pavla Vukasovića (1962): Štetocine u biljnoj proizvodnji. II specijalni deo. Zavod za izdavanje udžbenika socijalističke republike Srbije, Beograd

4.Savčić – Petrić, S: Pesticidi u prometu Srbije (2005). Poljoprivredni fakultet, departman za zaštitu bilja i životne sredine “Dr Pavle Vukasović”

5.Šarić, T (1991): Atlas korova ”Svjetlost” zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo

6.Arsenijević, M. (1997): Bakterioze biljaka. Treće izmenjeno i dopunjeno izdanje. Novi Sad

21