31
TEST BROJ 1 Pitanje 1 Sistem je deo svoje vlastite okoline u kojoj deluje i sa kojom održava značajne veze? Select one: Tačno Netačno Pitanje 2 S obzirom na prirodu veza razlikuju se: a) informatičke veze b) energentske veze (tačno) c) nematerijalne veze d) materijalne veze (tačno) e) informacione veze (tačno) f) energijske veze Pitanje 3 Unutar sistema odvija se neki proces pretvaranja (transformacije, simbolički iskazane kao T) ulaza u izlaze, što se može formulisati izrazom: a. I = Ic x T b. T = I x U c. U = I x T d. I = U x T (tačan odgovor) e. I = T x S Pitanje 4 1

Za Prvi Kolokvijum Iz Poslovnih Informacionih Sistema

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Za Prvi Kolokvijum Iz Poslovnih Informacionih Sistema

TEST BROJ 1

Pitanje 1

Sistem je deo svoje vlastite okoline u kojoj deluje i sa kojom održava značajne veze?

Select one:

Tačno

Netačno Pitanje 2

S obzirom na prirodu veza razlikuju se:

a) informatičke vezeb) energentske veze (tačno)c) nematerijalne vezed) materijalne veze (tačno)e) informacione veze (tačno)f) energijske veze

Pitanje 3

Unutar sistema odvija se neki proces pretvaranja (transformacije, simbolički iskazane kao T) ulaza u izlaze, što se može formulisati izrazom:

a. I = Ic x T

b. T = I x U

c. U = I x T

d. I = U x T (tačan odgovor)

e. I = T x S

Pitanje 4

Objekti u sistemu se opisuju preko svojih svojstava koja se nazivaju ATRIBUTI.

Pitanje 5

Svaki sistem ima:Select one or more:

1

Page 2: Za Prvi Kolokvijum Iz Poslovnih Informacionih Sistema

a. Algoritme

b. Strukturu (tačno)

c. Procese

d. Funkciju (tačno)

e. Elemente (tačno)

Pitanje 6

Granica sistema se određuju postavljanjem dva pitanja:Select one or more:

a. Da li je posmatrani objekat ili pojava pod kontrolom sistema? (tačno)

b. Da li je posmatrani objekat ili pojava odgovara dimenzijama sistema?

c. Da li je posmatrani objekt ili pojava određuju strukturu sistema?

d. Da li je posmatrani objekt ili pojava određuju funkcionisanje sistema? (tačno)

e. Da li je posmatrani objekt ili pojava određuje elemente sistema?

Pitanje 7

Entropija je sinonim za:

Select one:

a. planiranost

b. kompleksnost

c. jednostavnost

d. neuređenost (tačno)

e. prevaziđenost

Pitanje 8

KOMPLEKSNOST je posledica interakcije I posmatrača P i sistema S.

2

Page 3: Za Prvi Kolokvijum Iz Poslovnih Informacionih Sistema

Pitanje 9

Jednostavni sistem karakteriše:

Select one or more:

a. Mali broj elemenata (tačno)

b. Veći broj elemenata

c. Centralizovano donošenje odluka (tačno)

d. Lako raščlanjivanje (tačno)

e. Nemogućnost raščlanjivanja

f. Decentralizovano donošenje odluka

Pitanje 10

Osim nepredvidivosti, ponašanje kompleksnog sistema karakteriše:

Select one or more:

a. Periodičnost

b. Asimetrija (tačno)

c. Aperiodičnost (tačno)

d. Nelinearnost (tačno)

e. Simetričnost

f. Linearnost

Pitanje 11

Koji pojam fali u srednjem bloku?

INPUT - ? - OUTPUT

Select one:

a. Transformacija

3

Page 4: Za Prvi Kolokvijum Iz Poslovnih Informacionih Sistema

b. Sistem

c. Algoritam

d. Proces (tačno)

e. Informacija

Pitanje 12

Svaki sistem u čiji se razvoj i održavanje ne ulaže energija dolazi u stanje rastuće ENTROPIJE.

Pitanje 13

U novije vreme, cene hardvera ubrzano rastu, ali se i brzina obrade i kapacitet uređaja za čuvanje podataka, konstantno uvećava.

Select one:

Tačno

Netačno (tačan odgovor)

Pitanje 14

Softver se obično deli na dve klase: sistemski softver I APLIKATIVNI softver.

Pitanje 15

OPERATIVNI SISTEM upravlja hardverom, datotekama i drugim resursima sistema, obezbeđujući sistematsko, konzistentno obavljanje zadataka i kontrolu računara, najčešće preko grafičkog korisničkog interfejsa.

Pitanje 16

Ogromna većina informacionih sistema se primarno oslanja na BAZU PODATAKA.

Pitanje 17

Lokalne mreže (LAN) povezuju računare koji se nalaze na različitim mestima i često iz različitih organizacija.Select one:

Tačno

4

Page 5: Za Prvi Kolokvijum Iz Poslovnih Informacionih Sistema

Netačno (tačan odgovor)

Pitanje 18

Spojiti logički povezane pojmove:

Intelektualni kapaciteti neophodni za razvoj i održavanje tehnologije – Humanware Komunikacioni alati koji podržavaju elektronsku komunikaciju i saradnju - GroupwareOprema i softver za razvoj i podršku mreža računara i komunikacionih uređaja - Netware.

Pitanje 19

Prikupljanje podataka – Obrada podataka – Ispostavljanje informacija ??????????

Pojam koj nedostaje u donjem bloku je MEMORISANJE podataka.

Pitanje 20

Poslovni dokumenti, odnosno poslovna dokumentacija može biti konvencionalna odnosno papirna ili

elektronska odnosno DIGITALNA.

TEST BROJ 2

Pitanje 1

Krajnji korisnici IS su sistem analitičari, programeri i sistem operateri.Select one:

Tačno

Netačno (tačan odgovor)

Pitanje 2

Računarski sistem se sastoji od centralne procesorske jedinice (CPU) koja sadrži

MIKROPROCESOR i međusobno povezanih perifernih uređaja.

5

Page 6: Za Prvi Kolokvijum Iz Poslovnih Informacionih Sistema

Pitanje 3

Skup operativnih instrukcija računaru nazivamo programom, a instrukcije korisnicima za procesiranje

informacija nazivamo PROCEDURAMA.

Pitanje 4

Mrežni resursi IS podrazumevaju:

Select one or more:

a. Komunikacione medije (tačno)

b. Procedure

c. Protokole

d. Algoritme

e. Mrežnu podršku (tačno)

f. Ljudske resurse

Pitanje 5

Operacije nad podacima kao što su izračunavanje, upoređivanje, sortiranje, klasifikovanje i agregiranje

pomoću kojih se podaci konvertuju u informacije za korisnike nazivaju se PROCESIRANJE.

Pitanje 6

Informacije moramo posmatrati kroz tri dimenzije:

Select one or more:

a. prostor

b. format (tačno)

c. tačnost

d. sadržaj (tačno)

e. preciznost

f. vreme (tačno)

6

Page 7: Za Prvi Kolokvijum Iz Poslovnih Informacionih Sistema

Pitanje 7

Vremenska dimenzija informacija.

Spojiti logički povezane pojmove:

Informacije moraju biti najnovije - Aktuelnost

Informacije se moraju dobiti odmah kada su potrebne - Pravovremenost

Informacije moraju biti o prošlim, tekućim i budućim vremenskim periodima -

Vremenski period

Informacije mogu biti obezbeđene onoliko često koliko su tražene- Frekfentnost.

Pitanje 8

Sadržajna dimenzija informacija.

Spojiti logički povezane pojmove:

Treba obezbediti samo potrebne informacije – Konciznost

Informacije mogu imati širok ili ograničen opseg, tj. interni ili eksterni fokus -

Opsežnost

Informacije ne smeju sadržati greške - Tačnost

Informacije moraju odgovarati zahtevanom kontekstu - Relevantnost

Sve potrebne informacije moraju biti obezbeđene - Kompletnost.

7

Page 8: Za Prvi Kolokvijum Iz Poslovnih Informacionih Sistema

Pitanje 9

Format dimenzija informacija.

Spojiti logički povezane pojmove:

Informacije moraju biti u opširnom i sumarnom obliku – Detaljnost

Informacije moraju biti prikazane u određenom redu – Poredak

Informacije moraju biti u formatu jednostavnom za razumevanje – Jasnoća

Informacije mogu biti prezentovane u vidu papirnih dokumenata, pomoću video displeja itd –

Mediji

Informacije mogu biti prikazane u narativnom, numeričkom, grafičkom ili nekom drugom

obliku – Prezentovanje

Pitanje 10

Aktivnost IS-a pomoću koje se podaci i informacije čuvaju u organizovanom obliku za kasniju upotrebu

naziva se MEMORISANJE.

Pitanje 11

Grupa karaktera koji predstavljaju jedan atribut neke osobe, mesta, stvari ili događaja kao što je ime

zaposlenog naziva se POLJE.

Pitanje 12

Skup povezanih polja naziva se ZAPIS.

Pitanje 13

Kolekcija međusobno povezanih zapisa naziva se FAJL.

8

Page 9: Za Prvi Kolokvijum Iz Poslovnih Informacionih Sistema

Pitanje 14

Među navedenim označiti osnovne vrste informacionih sistema:

Select one or more:

a. Planski IS

b. Kontrolni IS

c. Upravljački IS (tačno)

d. Opcijski IS

e. Operativni IS (tačno)

Pitanje 15

Vrste informacionih sistema.

Spojiti logički povezane pojmove:

MIS - upravljački informacioni sistemi

ES - inteligentni DSS

EIS – izvršni informacioni sistemi

DSS– sistemi za podršku odlučivanju

TPS– sistemi za procesiranje poslovnih transakcija.

Pitanje 16

Za koju vrstu informacionih sistema je karakterističan On-Line Analitical Processing (OLAP)?

Select one:

9

Page 10: Za Prvi Kolokvijum Iz Poslovnih Informacionih Sistema

a. ES

b. TPS

c. DSS (tačan odgovor)

d. MIS

e. EIS

Pitanje 17

Model životnog cikulsa je pogodan pri razvoju velikih sistema koji nemaju previše izražen problem sa resursima i vremenom (državni i javni sistemi)?

Select one:

Tačno (tačno)

Netačno

Pitanje 18

Skraćenica za sistemski inženjering pomoću računara odnosno aplikaciju informacione tehnologije za

sistemski razvoj informacionih sistema je CASE.

Pitanje 19

Protokol komunikacije tipa “zahtev/odgovor” između klijenta i servera skraćeno se zove HTTP.

Pitanje 20

Kompjuterski jezik za opis stranice baziran na Standard Generalized Markup Language-u skraćeno se

naziva HTML.

Pitanje 21

Izbaciti uljeza:

Select one:

a. Opera

b. Google Chrome

10

Page 11: Za Prvi Kolokvijum Iz Poslovnih Informacionih Sistema

c. Netscape Navigator

d. Mosaic

e. I-Net browse (tačan odgovor)

f. Safari

Pitanje 22

Tekst koji sadrži veze (linkove) ka drugim tekstovima naziva se HyperText.

Pitanje 23

Proširivi markerski jezik odnosno jezik za komunikaciju na vebu koji se prevashodno koristi za

upravljanje, prikazivanje i organizovanje podataka, skraćeno se zove XML.

Pitanje 24Samostalni program izrađen pomoću Jave za rešavanje jednog ili skupa problema koji se izvršava na

računaru naziva se APLIKACIJA

Pitanje 25

Dinamički interaktivni program, izrađen pomoći Jave, koji se izvršava pomoću čitača u okviru Web stranice klijenta obezbeđujući animaciju, dvosmernu komunikaciju, korišćenje grafike, slika, zvuka itd.

naziva se: APLET.

TEST BROJ 3

Pitanje 1

Sem kao tehnički sistem informacioni sistemi (IS) se mogu posmatrati i kao:Select one or more:

a. socio-tehnički sistem (tačan odgovor)

b. sociološki sistem (tačan odgovor)

c. fizičko-tehnički sistem

11

Page 12: Za Prvi Kolokvijum Iz Poslovnih Informacionih Sistema

d. tehnički sistem

e. fizički sistem

Pitanje 2

Pored organizacione prirode IS ima i svoju:

Select one or more:

a. menadžersku prirodu (tačan odgovor)

b. tehnološku prirodu (tačan odgovor)

c. fizičku prirodu

d. metodološku prirodu

e. sociološku prirodu

Pitanje 3

Upravljanje poslovnim sistemom

Spojiti logički povezane pojmove:

Određivanje ciljeva poslovnog sistema – Planiranje

Osposobljavanje poslovnog sistema za ispunjavanje postavljenih ciljeva – Organizovanje

Nadgledanje poslovnih ciljeva, utvrđivanje mogućih odstupanja i iniciranje donošenja

korektivnih odluka - Kontrolisanje

Pitanje 4

Upravljanje poslovnim sistemom

Spojiti logički povezane pojmove:

Taktičko upravljanje – srednji nivo menadžmenta

12

Page 13: Za Prvi Kolokvijum Iz Poslovnih Informacionih Sistema

Operativno upravljanje – najniži nivo menadžmenta

Strateško upravljanje– najviši nivo menadžmenta.

Pitanje 5

Pored informacione funkcije, upravljanje poslovnim sistemom podrazumeva i sledeće posebne funkcije:

Select one or more:

a. dokumentaciona funkcija (tačan odgovor)

b. upravljačka funkcija (tačan odgovor)

c. organizaciona funkcija

d. kontrolna funkcija

e. planska funkcija

Pitanje 6

Upravljanje poslovnim sistemom

Spojiti logički povezane pojmove:

Dokumentaciona funkcija – obezbeđuje sređivanje poslovnih podataka o proteklim događajima

Upravljačka funkcija – obezbeđuje potpunu informacionu podlogu za odlučivanje i upravljanje

Informaciona funkcija– obezbeđuje potrebne informacije o stanju sistema u

13

Page 14: Za Prvi Kolokvijum Iz Poslovnih Informacionih Sistema

realnom vremenu.

Pitanje 7

Korisnici sistema finansiraju razvoj i održavanje informacionog sistema. Oni poseduju sistem, postavljaju viziju i prioritete u sistemu.Select one:

Tačno

Netačno (tačan odgovor)

Pitanje 8

Vrste poslovnih informacionih sistema Spojiti logički povezane pojmove:

Integriše i automatizuje sve aspekte poslovanja preduzeća ako što su ljudski resursi, prodaja,

isporuka, proizvodnja, održavanje, upravljanje kvalitetom... – ERP

Integrisano planiranje i upravljanje tokom dobara i usluga, informacija i novca kroz aktivnosti lanca snabdevanja, počevši od nabavke sirovina do finalnih proizvoda u rukama klijenata –

SCM

Snabdevanje i kupovina putem Interneta; omogućava da dobavljači, partneri i proizvođači

zajedno rade na procesima međusobnog pregovaranja i nabavke proizvoda ili usluga– SRM

Rešenje koje integriše funkcije razvoja proizvoda, bezbednosti, kvaliteta i održavanja – PLM

Olakšava analizu i planiranje svih podataka relevantnih za kompaniju– BI

14

Page 15: Za Prvi Kolokvijum Iz Poslovnih Informacionih Sistema

Pitanje 9

Nedostaci elektronskog lanca vrednosti su smanjena vremena ciklusa, prisnija veza sa partnerima, rast prihoda, povećanje troškova i vremena proizvodnje...Select one:

Tačno

Netačno (tačan odgovor)

Pitanje 10

Kompletna implementacija gotovog rešenja je poznata i kao VANILA iplementacija.

TEST BROJ 4

Pitanje 1

Razvoj ERP sistema u skladu sa svojim specifičnim potrebama po pravilu dovodi brže do rešenja i zahteva niže troškove pripreme i uvođenja u operativnu upotrebu.

Select one:

Tačno

Netačno (tačan odgovor)

Pitanje 2

15

Page 16: Za Prvi Kolokvijum Iz Poslovnih Informacionih Sistema

ERP sistemi, da bi bili uspešni, moraju da budu:

Select one or more:

a. fleksibilni (tačan odgovor)

b. jeftini

c. jednostavni

d. laki za implementaciju

e. modularni (tačan odgovor)

f. otvoreni (tačan odgovor)

Pitanje 3

Među navedenim šta nije poznati ERP sistem?

Select one:

a. HansaWorld

b. SAP

c. Apple ERP Solutions (tačan odgovor)

d. Oracle

e. MS Dynamics NAV

Pitanje 4

Uvođenje ERP rešenja u preduzeće koje funcioniše po drugačijim konceptima je značajan problem!Select one:

Tačno (tačan odgovor)

Netačno

Pitanje 5

Puna transformacija i implementacija ERP sistema traje:

Select one:

a. 6-12 meseci

16

Page 17: Za Prvi Kolokvijum Iz Poslovnih Informacionih Sistema

b. 24 časa

c. 1-3 godine (tačan odgovor)

d. 4-6 nedelja

Pitanje 6

Jedan od najvažnijih kriterijuma za izbor ERP rešenja je snaga dobavljača rešenja.

Select one:

Tačno (tačan odgovor)

Netačno

Pitanje 7

Najčešći moduli u ERP paketu su:

Select one or more:

a. prodaja i marketing (tačno)

b. upravljanje finansijama (tačno)

c. upravljanje proizvodnjom (tačno)

d. distribucija (tačno)

e. upravljanje uslugama (tačno)

f. upravljanje ljudskim resursima

Pitanje 8

Među navedenim šta nije skriveni trošak ERP – ?

Select one:

17

Page 18: Za Prvi Kolokvijum Iz Poslovnih Informacionih Sistema

a. troškovi obuke

b. Post ERP depresija

c. troškovi konsultanata

d. troškovi razvoja sistema (tačan odgovor)

e. troškovi prilagođavanja

Pitanje 9

Greške u ERP-u se repliciraju kroz sistem!Select one:

Tačno (tačan odgovor)

Netačno

Pitanje 10Neprilagođenost kvaliteta proizvoda standardima razvijenih zemalja je problem zemalja u

TRANZICIJI.

TEST BROJ 5

Pitanje 1

Koje ministarstvo Vlade SAD je zaslužno za nastanak Interneta?

Select one:

a. ministarstvo spoljnih poslova

b. ministarstvo nauke

c. ministarstvo tehnološkog razvoja

d. ministarstvo odbrane (tačan odgovor)

e. ministarstvo obrazovanja

Pitanje 2

18

Page 19: Za Prvi Kolokvijum Iz Poslovnih Informacionih Sistema

Kako se naziva projekat četiri Univerziteta u SAD iz kojeg je nastao Internet?

Select one:

a. WEBNET

b. ARPANET (tačan odgovor)

c. UCLANET

d. USNET

e. HARVARDWEB

Pitanje 3

IP adresa je?

Select one:

a. 16 bitni broj

b. 32 bitni broj (tačan odgovor)

c. 128 bitni broj

d. 64 bitni broj

e. 8 bitni broj

Pitanje 4

IP adrese mogu biti stalne I PRIVREMENE.

Pitanje 5

www.fimek.edu.rs je primer?

Select one:

a. IP adrese

b. domenske adrese

c. root adrese

d. simboličke adrese (tačan odgovor)

19

Page 20: Za Prvi Kolokvijum Iz Poslovnih Informacionih Sistema

e. web hosting adrese

Pitanje 6

Spojiti logički povezane pojmove:

.gov – državne ustanove

.net– organizacije mrežnih delatnosti

.edu– obrazovne ustanove

.org– neprofitne organizacije

.mil– vojne institucije

Pitanje 7

Pretvaranje simboličkih adresa u brojčane adrese vrši?

Select one:

a. TCP/IP

b. DNS (tačan odgovor)

c. ADSL

d. TCP

e. HTTP

Pitanje 8

URL je skraćenica za?

Select one:

a. Uniform Resource Location

20

Page 21: Za Prvi Kolokvijum Iz Poslovnih Informacionih Sistema

b. Uniform Recovery Locator

c. Uniform Resource Locator (tačan odgovor)

d. Uniform Response Locator

e. Uniformat Resource Location

Pitanje 9

Prepoznati pravilno napisanu e-mail adresu:

Select one:

a. marko [email protected]

b. [email protected] (tačan odgovor)

c. [email protected]

d. [email protected]

e. snež[email protected]

Pitanje 10

Download je?

Select one:

a. Prijem datoteka sa servera (tačan odgovor)

b. Slanje datoteka na drugi server

c. Žaštita računara i mreže od spoljnih napada

d. Kodiranje poverljivog sadržaja

e. Protokol za razmenu podataka

Pitanje 11

Internet pretraživač (Web browser) je

Select one:

a. Aplikacija za pronalaženje zaraženih fajlova na WWW

21

Page 22: Za Prvi Kolokvijum Iz Poslovnih Informacionih Sistema

b. Uređaj koji preusmerava saobraćaj na Internetu

c. Aplikacja kojom se pronalaze željene Web strane (tačan odgovor)

d. Aplikacija za vršenje online bankarskih transakcija

e. Aplikacija za pronalaženje IP adresa

Pitanje 12

Veze kojima se možemo prebacivati sa jedne Web stranice na drugu su poznate kao?Select one:

a. footer

b. header

c. netspin

d. webtrans

e. hiperlink (tačan odgovor)

Pitanje 13

Koliko bitova korist IP verzija 4 (IPv4) za adresu?

Select one:

a. 16 bita

b. 32 bita (tačan odgovor)

c. 8 bita

d. 4 bita

e. 48 bita

Pitanje 14

Koliko bitova korist IP verzija 6 (IPv6) za adresu?

Select one:

22

Page 23: Za Prvi Kolokvijum Iz Poslovnih Informacionih Sistema

a. 6 bita

b. 128 bita (tačan odgovor)

c. 32 bita

d. 12 bita

e. 64 bita

TEST BROJ 6

Pitanje 1

Među navedenim specijalizovani Case alat je:

Select one:

a. MS Visio

b. MS CASE Tools

c. Visual Paradigm (tačan odgovor)

d. MS Special Tool

Pitanje 2

Među navedenim opšti alat za crtanje dijagrama je:

Select one:

a. Visual Paradigm

b. MS General Tool

c. MS Visio (tačan odgovor)

d. Chart Univeresal

Pitanje 3

23

Page 24: Za Prvi Kolokvijum Iz Poslovnih Informacionih Sistema

Spojiti logički povezane pojmove.

Specijalizovani CASE alat - Paket koji služi softverskim inženjerima za razvoj softvera u skladu sa nekom određenom razvojnom metodomOpšti alat za crtanje dijagrama - Paket koji sadrži razne grafičke module bez obzira na njihovo značenje.

Pitanje 4

Specijalizovani CASE alat ne razume sintaksu i semantiku dijagrama te može doći do grešaka kod crtanja.

Select one:

Tačno

Netačno (tačan odgovor)

Pitanje 5

Opšti alat za crtanje dijagrama je editor slika koji razume smisao dijagrama za baze podataka te može u velikoj meri kontrolisati ili automatizovati posao oblikovanja dijagrama.Select one:

Tačno

Netačno (tačan odgovor)

Pitanje 6

CASE alati su pogodniji za veće projekte na kojima rade iskusniji projektanti, a sa druge strane, alati za crtanje bolji su za male projekte i osobe koje se samo povremeno bave bazama podataka.Select one:

Tačno (tačan odgovor)

Netačno

Pitanje 7

24

Page 25: Za Prvi Kolokvijum Iz Poslovnih Informacionih Sistema

Mesto gde želimo memorisati podatke, nešto što je u stanju postojati ili ne postojati, i može se identifikovati je:Select one:

a. Zapis

b. Atribut

c. Polje

d. Entitet (tačan odgovor)

Pitanje 8

Niz polja koji zajedno opisuju jedan objekat se naziva:

Select one:

a. Atribut

b. Red

c. Entitet

d. Zapis (tačan odgovor)

25

Page 26: Za Prvi Kolokvijum Iz Poslovnih Informacionih Sistema

26