Wytyczne do projektowania i budowy instalacji ...roz .str. 1 Wytyczne do projektowania i budowy instalacji

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Wytyczne do projektowania i budowy instalacji ...roz .str. 1 Wytyczne do projektowania i budowy...

str. 1

Wytyczne do projektowania i budowy instalacji telekomunikacyjnych zgodnych

z Rozporzdzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Dziennik Ustaw z dnia 22.11.2012, poz. 1289.

Opracowanie przygotowane

dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

przez

Polsk Izb Radiodyfuzji Cyfrowej (PIRC)

ul. Grunwaldzka 104

60-307 Pozna

e-mail: biuro@pirc.org.pl

tel. + 48 61 657 60 40

Warszawa, listopad 2014r.

str. 2

Spis treci:

1. Instalacja lokalowa str. 3

1.1. Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa (TSM) str. 3

1.2. Instalacje lokalowe midzy TSM, a gniazdami abonenckimi str. 3

2. Wewntrzbudynkowa instalacja telekomunikacyjna str. 3

2.1. Instalacja LAN str. 4

2.2. Instalacja telewizyjna str. 4

2.3. Instalacja wiatowodowa FTTH str. 4

2.4. Wze telekomunikacyjny (Punkt Styku PS) str. 5

3. Instalacja antenowa RTV-2SAT na dachu budynku str. 6

4. Maszt antenowy dla operatorw bezprzewodowych str. 7

5. Kanalizacja telekomunikacyjna budynku str. 7

6. Odbir techniczny instalacji str. 8

7. Bezpieczestwo, uwagi kocowe Str. 8

8. Wykaz norm Str. 9

str. 3

1. Instalacja lokalowa:

1.1. Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa (TSM):

1.1.a. Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa TSM ma zapewni instalacj urzdze aktywnych (np. modemu optycznego, routera, wzmacniacza oraz urzdze pasywnych jak rozganiki, filtry, zwrotnice itp.). Wymiary telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej powinny mie wymiary nie mniejsze ni 300 x 420 x 80mm. Przy wejciu do lokalu w miejscu dogodnym na instalacj telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej TSM (np. hol, garderoba) przygotowa wnk w cianie o wymiarach odpowiednich do instalacji telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej TSM w wersji podtynkowej. Dolna krawd telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej powinna by co najmniej 180mm nad docelow podog w lokalu mieszkalnym. Dopuszcza si rwnie stosowanie natynkowych telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych TSM.

1.1.b. W tym otworze zainstalowa podtynkow telekomunikacyjn skrzynk mieszkaniow TSM. Rekomenduje si stosowanie skrzynek ze zdejmowanym frontem - ramk zewntrzn i drzwiczkami tak aby zapewni atwo wykonania tynku wok skrzynki oraz jednoczenie unikn przypadkowych uszkodze przy docieraniu cian. Zdejmowana rama z drzwiczkami powinna rwnie zapewnia moliwo przekadania drzwiczek prawo lewo w celu uatwienia prowadzenia prac serwisowych.

1.1.c. Midzy telekomunikacyjn skrzynk mieszkaniow TSM a szachtem teletechnicznym zainstalowa w warstwie izolacyjnej podogi 2 lub 3 rury osonowe dla kabli teletechnicznych np. sztywne rury PCV (nie peszel) o rednicy min. 28 mm ze sztywnymi kolankami nie wicej ni 90 stopni w miejscach gdzie jest to niezbdne lub rury HDPE. Rury te powinny posiada pilota oraz ich koce powinny by zabezpieczone przed rozpoczciem tynkowania tak aby nie wpaday tam zanieczyszczenia.

1.1.d. Do telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej TSM doprowadzi zasilanie 230V z rozdzielni lokalowej posiadajce zabezpieczenie nadprdowe o wartoci 6A charakterystyka C lub D i zakoczy kabel zasilajcy listw z minimum 2 gniazdami wyjciowymi.

1.1.e. Od planowanej lokalizacji jednostki domofonu / wideodomofonu w lokalu do telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej TSM naley zainstalowa teletechniczn rurk instalacyjn, w ktr zostanie wcignity odpowiedni kabel teletechniczny, w zalenoci od zastosowanego systemu domofonowego / wideodomofonowego.

1.2. Instalacje lokalowe midzy TSM, a gniazdami abonenckimi:

1.2.a. Zaleca si, aby wszystkie lokalizacje gniazd teletechnicznych zawieray co najmniej jedno gniazdo RTV-SAT i jedno podwjne gniazdo LAN oraz gniazdo zasilania 230V z wydzielonego obwodu lokalowej instalacji elektrycznej.

1.2.b. Zaleca si stosowanie gniazd LAN min. kat. 5e zarwno dla instalacji telefonicznej jak i Internetowej w oparciu o skrtki kategorii minimum 5e.

1.2.c. Okablowanie telewizyjne powinno by wykonane z kabli RG6 i gniazd abonenckich RTV-SAT zapewniajcych transmisj w kanale zwrotnym. Urzdzenia powinny spenia wymg ekranowania w klasie A. Poziomy sygnaw wyjciowych R + TV + SAT powinny spenia wymagania aktualnie obowizujcej normy*1.

1.2.d. Zaleca si ukadanie kabli lokalowych w rurach osonowych PCV (nie peszlach) ze sztywnymi kolankami max. 90 stopni oraz kielichowym poczeniem rur PCV lub w rurach HDPE.

2. Wewntrzbudynkowa instalacja telekomunikacyjna:

Obejmuje infrastruktur kablow pomidzy TSM, a punktem styku (PS) na poziomie -1 lub 0. Wszystkie kable od lokali naley prowadzi w przygotowanym rurarzu oraz zainstalowa je w szachcie z zastosowaniem waciwych materiaw osonowych zgodnie z wytycznymi p. po. Przekroje tras kablowych naley dobra stosownie do iloci kabli zarwno od lokali do szachtw (rury osonowe dla kabli teletechnicznych) jak i w szachcie (np. drabinki kablowe) z uwzgldnieniem moliwoci instalacji dodatkowych kabli.

str. 4

2.1. Instalacja LAN

2.1.a. Zainstalowa dwa kable typu skrtka minimum UTP kat. 5e z zakoczeniem w TSM na gniazdach RJ45, gdzie jeden z kabli przeznaczony jest dla operatora telekomunikacyjnego, a drugi dla instalacji domofonowej (przywoawczej) oraz na panelach krosowych w punkcie styku PS z publiczn sieci telekomunikacyjn, nie przekraczajc odlegoci max. 80 m.b. od TSM do punktu styku PS. W przypadku budynkw duych (wieloklatkowych) oraz rozoystych naley wykona kilka lokalnych punktw styku PS, aby nie przekroczy dopuszczalnej dugoci kabli skrtkowych UTP.

2.1.b. Cakowita dugo kabli skrtkowych UTP nie moe przekroczy cznej dugoci 100 m.b. zgodnie z aktualnie obowizujc norm*2. W projekcie naley przewidzie odpowiednie zapasy dugoci na kabel zainstalowany w lokalu mieszkalnym (dugo kabla UTP pomidzy TSM i gniazdem LAN moe wynosi ok. 12m, dugoci kabli krosowych mog wynosi ok. 5m w punkcie styku PS, ok. 1m w telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej TSM oraz ok. 2m od gniazda LAN do urzdzenia aktywnego). W przypadku duych lokali mieszkalnych, gdy dugo kabla pomidzy telekomunikacyjn skrzynk mieszkaniow TSM i gniazdem LAN bdzie przekracza 12m, naley odpowiednio skrci maksymaln dugo kabla od telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej TSM do punktu styku PS.

2.1.c. Po zainstalowaniu, wszystkie kable skrtkowe UTP naley zmierzy certyfikowanym miernikiem w celu sprawdzenia, czy dla cza lub kanau zosta speniony wymg przepustowoci transmisyjnej minimum charakterystyki klasy D zgodnie z aktualnie obowizujc norm*2, a dokumentacja pomiarowa powinna stanowi element dokumentacji technicznej budynku.

2.2. Instalacja telewizyjna:

2.2.a. Zainstalowa dwa kable wsposiowe typu RG6 w klasie A zgodnie z aktualnie obowizujc norm*3 o co najmniej podwjnym ekranie skadajcym si z folii aluminiowej i oplotu o gstoci ekranowania minimum 77% oraz rodkowej yle miedzianej o rednicy minimum 1 mm. Zaleca si stosowanie kabli typu trishield z potrjnym ekranem (folia oplot folia) ze wzgldu na lepsze parametry ekranowania np. w klasie A+.

2.2.b. Na kocach kabli wsposiowych naley zainstalowa zcza zaciskane stokowo lub kompresyjne.

2.2.c. Jeden z kabli RG6 naley zakoczy na panelu krosowym w punkcie styku PS z przeznaczeniem na usugi wiadczone przez operatorw TVK, a drugi kabel naley podczy do budynkowej instalacji multiswitchowej RTV-2SAT. Naley przewidzie moliwo atwego przeczenia kabla przeznaczonego dla instalacji TVK do systemu multiswitchowego lub dosumowania sygnau satelitarnego do kabla przeznaczonego dla instalacji TVK, aby zapewni moliwo podczenia tunerw satelitarnych z podwjn gowic odbiorcz.

2.2.d. Po zainstalowaniu wszystkie kable wsposiowe naley zmierzy certyfikowanym miernikiem w celu sprawdzenia tumienia poszczeglnych odcinkw kabli. Wszystkie zainstalowane tory kablowe powinny mie tumienie nie wiksze ni 12dB dla 860MHz, a dokumentacja pomiarowa powinna stanowi element dokumentacji technicznej budynku.

2.2.e. Projektowana dugo odcinkw kabli RG6 nie powinna przekracza 60 m.b., aby nie przekroczy maksymalnej dopuszczalnej wartoci tumienia. Dla torw kablowych duszych ni 60 m.b. naley stosowa kable o mniejszej tumiennoci jednostkowej, np. RG11. Przy uyciu kabli RG11 dugo toru kablowego moe by zwikszona do 90 m.b. W przypadku budynkw duych (wieloklatkowych) oraz rozoystych naley wykona kilka lokalnych punktw styku PS, aby nie przekroczy dopuszczalnej dugoci kabli wsposiowych.

2.3. Instalacja wiatowodowa FTTH:

2.3.a. Do kadego lokalu mieszkalnego naley doprowadzi dwa jednomodowe wiatowody minimum typu G.657 w technologii FTTH, np. lunego wkna poprowadzone od gwnego kabla wiatowodowego, np. 12, 24, 36, lub 48J (w zalenoci od potrzeb i projektu) zainstalowanego w pionie w szachcie teletechnicznym, ktre kocz si z jednej strony w gniedzie wiatowodowym 2 x SC/APC w TSM, a z drugiej strony na przecznicy wiatowodowej w szafie gwnej w punkcie styku PS (gwnym wle telekomunikacyjnym) na poziomie 0 lub -1.

str. 5

2.3.b. Moliwe jest rwnie stosowanie kabli wiatowodowych 2J sprowadzonych oddzielnie od kadego lokalu mieszkalnego do punktu styku PS.

2.3.c. wiatowody prowadzi midzy TSM, a szachtem teletechnicznym w przygotowanych wczeniej ww. rurach osonowych PCV/HDPE. W przypadku stosowania technologii lunego wkna naley zastosowa dodatkow oson (np. mikrokanalizacj wiatowodow).

2.3.d. Dla instalacji wiatowodowej zaleca si stosowanie jednego punktu styku PS z publiczn sieci telekomunikacyjn w budynku.

2.4. Wze telekomunikacyjny (Punkt Styku PS gwny lub lokalny):

2.4.a. Naley usytuowa w odrbnym pomieszczeniu technicznym lub w dedykowanej szafce telekomunikacyjnej na poziomie 0 lub -1. W punkcie styku PS naley zapew