WYTYCZNE PROJEKTOWANIA WZ“W CIEPLNYCH Cz™›‡ .Wytyczne projektowania w ™z‚³w cieplnych

  • View
    224

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of WYTYCZNE PROJEKTOWANIA WZ“W CIEPLNYCH Cz™›‡ .Wytyczne projektowania w...

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A

Dyrekcja Eksploatacji Dzia Techniczny

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA WZW CIEPLNYCH Cz 1

Zaczniki: 1 - Zasady doboru wymiennikw ciepa. 2 - Zasady doboru ciepomierzy do wzw cieplnych. 3 - Schematy wzw cieplnych zalecane w Veolia Energia Warszawa S.A.

Aktualizacja 07.2018 r. ver. 01.2018 Zmiany wprowadzone w stosunku do poprzedniej wersji dokumentu zaznaczone s w tekcie kolorem czerwonym.

IMI I NAZWISKO PODPIS

Opracowa: Andrzej Klayski

Uzgodni: Magdalena Torka

Zatwierdzi: Julita Kozowska-Czaja

Wytyczne projektowania wzw cieplnych cz 1

str. 2 z 52

Wytyczne projektowania wzw mog by stosowane wycznie w ramach wsppracy i na potrzeby Veolia Energia Warszawa S.A. Stanowi one wyczn wasno Veolia Energia Warszawa S.A. i nie mog by powielane, rozpowszechniane i udostpniane stronie trzeciej, tak w caoci, jak w czci, bez pisemnej zgody Dyrektora Eksploatacji.

Spis tre ci

1. Zakres stosowania wytycznych ................... ................................................................. 3

2. Oglne zao enia techniczne do projektu w za cieplnego. .................................... ... 3

2.1. Dane wejciowe ....................................................................................................... 3 2.2. Parametry wody sieciowej ........................................................................................ 3 2.3. Parametry wzw centralnego ogrzewania i ciepa technologicznego ..................... 3 2.4. Parametry wzw ciepej wody ................................................................................ 4

3. Wymagania projektowe oglne .................... ................................................................. 5

4. Wymagania projektowe szczegowe ............... ............................................................ 6

4.1. Wymagania dla pomieszczenia wza i rozmieszczenia urzdze ............................ 6 4.2. Armatura .................................................................................................................. 7 4.3. Wymienniki ciepa ..................................................................................................... 8 4.4. Wymienniki C.W. ...................................................................................................... 9 4.5. Wymienniki C.O. ..................................................................................................... 10 4.6. Wymienniki C.T. ..................................................................................................... 11 4.7. Automatyka ............................................................................................................ 11 4.8. Ciepomierze .......................................................................................................... 11 4.9. Pompy .................................................................................................................... 12 4.10. Zabezpieczenie instalacji odbiorczych przed przekroczeniem dopuszczalnego

cinienia i temperatury ......................................................................................... 13 4.11. Filtry i odmulacze ................................................................................................. 14 4.12. Rurocigi .............................................................................................................. 14 4.13. Izolacja cieplna ..................................................................................................... 15 4.14. Aparatura kontrolno-pomiarowa ........................................................................... 15 4.15. Instalacja uzupeniania wody jako wody instalacyjnej ..................................... 16 4.16. Zasobniki C.W. ..................................................................................................... 17 4.17. Zabezpieczenie antykorozyjne ............................................................................. 18 4.18. Zabezpieczenie przed Legionell ......................................................................... 18 4.19. Instalacja elektryczna ........................................................................................... 18

5. Zaoenia do oblicze .................................................................................................. 22

5.1. Zapotrzebowanie na moc ciepln dla C.W. ............................................................. 22 5.2. Natenia przepywu wody sieciowej i instalacyjnej do projektowych oblicze

hydraulicznych ........................................................................................................ 23 5.3. Podstawowe zaoenia do doboru elementw wza .............................................. 25 5.4. rednice rurocigw wody sieciowej i instalacyjnej ................................................ 26

6. Wykaz przywoanych norm i przepisw ............ ......................................................... 27

7. Wykaz przywoanych opracowa ............................................................................... 28

Zacznik 1 .......................................... ............................................................................ 31

Zacznik 2 .......................................... ............................................................................ 45

Zacznik 3 .......................................... ............................................................................ 47

1. Zakres stosowania wytycznych.

Wytyczne projektowania wzw cieplnych cz 1

str. 3 z 52

Wymiennikowe wzy cieplne c.o., c.w. i c.t. zasilane z sieci ciepowniczej,

przystosowane do pracy w zakresie temperatur wody sieciowej na zasilaniu do 124 C i

cinie do 1,6 MPa.

2. Oglne zaoenia techniczne do projektu wza cieplnego.

2.1. Dane wejciowe.

Podstawowe dane wejciowe do projektu wza podane s w warunkach

przyczenia wza cieplnego do sieci ciepowniczej dla obiektw nowoprojektowanych

wydawanych przez Dzia Techniczny lub w informacji o obiekcie (obiekty istniejce)

wydawanej przez Dzia Obsugi Majtku. Dane te zawieraj przydziay mocy cieplnej oraz

wartoci cinienia dyspozycyjnego i cinienia zasilania na przyczu sieci ciepowniczej.

Zaoenia do projektowania zawarte s w protokole oglnych zaoe techniczno-eksploatacyjnych do projektu wza cieplnego wielofunkcyjnego, oraz w protokole oglnych zaoe techniczno-eksploatacyjnych dla instalacji c.o., ciepa technologicznego

i ciepej wody zasilanych z wzw indywidualnych. Dokumenty te wydawane s cznie z

przydziaami ciepa (obiekty nowe) lub na odrbny wniosek projektanta (obiekty

istniejce). Projekt wza cieplnego powinien by zgodny z wymaganiami dotyczcymi

projektw skadanych do uzgodnie w Veolia Energia Warszawa S.A.

2.2. Parametry wody sieciowej.

2.2.1. Elementy i urzdzenia w wle cieplnym po stronie sieciowej - pod wzgldem

wytrzymaociowym - musz by przystosowane do pracy przy parametrach wody

sieciowej: temperatura 124C, cinienie 1,6 MPa.

2.2.2. Temperatur wody sieciowej zasilajcej do projektowych oblicze cieplnych i

hydraulicznych wza cieplnego naley przyjmowa zgodnie z zasadami doboru

podstawowych elementw wza cieplnego (wymiennikw, elementw automatycznej

regulacji).

2.2.3. Temperatur powrotu wody sieciowej z wymiennika c.o. naley okrela w

zalenoci od temperatur obliczeniowych instalacji c.o. z uwzgldnieniem zalece

zawartych w protokole oglnych zaoe techniczno-eksploatacyjnych do projektu wza

cieplnego wielofunkcyjnego wydawanym przez Veolia Energia Warszawa S.A. oraz z

uwzgldnieniem moliwoci techniczno-eksploatacyjnych zastosowanych wymiennikw

ciepa tj. 5C lub 10C powyej poziomu powrotu wody instalacyjnej (5C dla wymiennikw pytowych oraz wymiennikw paszczowo-rurowych czonych szeregowo,

10C dla wymiennikw paszczowo-rurowych pojedynczych lub czonych rwnolegle).

2.3. Parametry w zw centralnego ogrzewania i ciepa technologiczne go.

Veolia Energia Warszawa S.A. nie narzuca sztywnych zasad okrelania parametrw

wody instalacyjnej. Jedynym wymaganym warunkiem jest ograniczenie wartoci

temperatury wody powrotnej, ktr naley przyjmowa w wysokoci okrelonej w

protokle oglnych zaoe techniczno - eksploatacyjnych dla instalacji centralnego

Wytyczne projektowania wzw cieplnych cz 1

str. 4 z 52

ogrzewania, ciepa technologicznego i ciepej wody zasilanych z wzw indywidualnych

wydawanym przez Veolia Energia Warszawa S.A..

Maksymalne robocze parametry wody w instalacjach c.o. / c.t. nie mog przekracza:

temperatura zasilanie t z = 90C

temperatura powrt t p = 60C (tylko dla instalacji starych, niemodernizowanych)

Dla utrzymania kosztw eksploatacji projektowanych instalacji na rozsdnie niskim

poziomie zaleca si tak dobiera rednice rurocigw oraz elementy instalacji c.o., aby

wyznaczone cakowite opory instalacji (cznie z elementami instalacji znajdujcymi si w

wle cieplnym) nie przekroczyy wartoci 60 kPa.

2.4. Parametry w zw ciepej wody.

Wedug Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 temperatura ciepej

wody uytkowej w punktach czerpalnych powinna by nie nisza ni 55C i nie wysza ni 60C. Powoduje to konieczno projektowania wza c.w. na temperatur ciepej wody 60C. Temperatur zimnej wody wodocigowej naley przyjmowa na poziomie 5C.

Maksymalne zapotrzebowanie ciepej wody dla budynkw mieszkalnych naley

okrela w oparciu o ilo mieszkacw