PODSTAWOWE WYTYCZNE DLA PROJEKTOWANEJ .projektowa‡ tak¼e w oparciu o Wytyczne techniczne projektowania

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PODSTAWOWE WYTYCZNE DLA PROJEKTOWANEJ .projektowa‡ tak¼e w oparciu o Wytyczne...

Zarzd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Pozna tel. +48 61 834 61 46, fax +48 61 834 61 47 | ztm@ztm.poznan.pl | www.ztm.poznan.pl

PODSTAWOWE WYTYCZNE DLA PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY

PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Pozna, grudzie 2015 roku

Strona 2 z 35

Opracowanie:

Dzia Przygotowania, Realizacji i Kontrolingu Inwestycji

Zarzd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Pozna

Grudzie 2015 roku

Opracowano m.in. w oparciu o:

waciwe rozporzdzenia i przepisy prawa oraz infrastrukturalne uwarunkowania techniczne,

wytyczne katalogu Uniwersalny system komunikacji w Poznaniu Manual (basic), przygotowanego przez

Propaganda Creative, wraz z materiaami uzupeniajcymi,

wytyczne Penomocnika Prezydenta ds. Estetyki Wizerunku Miasta,

wytyczne z zakresu ochrony interesu osb niepenosprawnych,

materiay wewntrzne ZTM Pozna.

Fotografie: B. Majewski

Strona 3 z 35

Cz A: wstp i wytyczne oglne

W ramach wszystkich prowadzonych zada inwestycyjnych, zwizanych z budow nowej lub przebudow

istniejcej infrastruktury publicznego transportu zbiorowego oraz zwizanych z budow nowych peronw

przystankowych, naley stosowa niniejsze wytyczne, opracowane przez Zarzd Transportu Miejskiego w

Poznaniu, w oparciu o uzgodnienia dokonane z Penomocnikiem Prezydenta ds. Estetyki Wizerunku Miasta

(Plastykiem Miejskim), a take majc na uwadze zaktualizowany Katalog Mebli Miejskich Poznania oraz

wytyczne Penomocnika Prezydenta ds. Osb Niepenosprawnych. W zakresie infrastruktury torowo-sieciowej

naley kadorazowo uzyska warunki techniczne Miejskiego Przedsibiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu

Sp. z o.o. (MPK Pozna).

Wszystkie stosowane elementy wyposaenia przystankw powinny tworzy spjn kompozycyjnie i

wizualnie cao, a take powinny charakteryzowa si funkcjonalnoci w celu zapewnienia wysokiego

komfortu pasaerom oczekujcym na przystankach publicznego transportu zbiorowego. Ponadto w realizacji

nowej infrastruktury przystankowej, ktra ma ogromny wpyw na zagospodarowanie funkcjonalne oraz

estetyczne przestrzeni publicznej miasta, naley stosowa produkty jak najlepszej jakoci, ergonomiczne

meble miejskie, ktre bd dobrze (i moliwie dugo) suyy mieszkacom.

Ujednolicenie wygldu i parametrw technicznych elementw wyposaenia przystankw, w tym wiat

peronowych, ktre powinno nastpowa sukcesywnie przy okazji prowadzenia prac remontowych i realizacji

nowej infrastruktury z zakresu publicznego transportu zbiorowego, ma na celu uporzdkowanie elementw

maej architektury umieszczanych w przestrzeni publicznej miasta Poznania. Elementy te naley stosowa w

oparciu o wytyczne zawarte w Katalogu Mebli Miejskich Poznania, ktry pozwala na stosowanie okrelonych

wzorw bez dodatkowej akceptacji Miejskiego Konserwatora Zabytkw, Plastyka Miejskiego oraz Zespou ds.

adu Przestrzennego i Estetyki (dopuszcza si stosowanie innych wzorw indywidualnych rozwiza w

ramach caociowych realizacji projektowych, ale wymaga to kadorazowo akceptacji ww. Zespou).

Obowizujcym kolorem dla lokalizowanych w przestrzeni publicznej miasta Poznania elementw

infrastrukturalnych, takich jak np.: supy (w tym supy trakcyjne), wiaty, kosze na mieci, stojaki rowerowe,

botochrony, czy inne wygrodzenia, jest kolor RAL 7043. W szczeglnych przypadkach dopuszcza si

stosowanie odmiennej kolorystyki, wynikajcej z wprowadzanych indywidualnych rozwiza lub z

uwarunkowa dotyczcych oznakowania drogowego (np. bariery U-11).

W zakresie ochrony interesu osb niepenosprawnych naley stosowa rozwizania z jednej strony

likwidujce bariery architektoniczne, a z drugiej strony poprawiajce bezpieczestwo (i wygod) poruszania

si osb z dysfunkcjami narzdw ruchu, suchu czy wzroku. Ksztatujc infrastruktur przystankow naley

mie na uwadze konieczno kreowania wobec osb mniej sprawnych przestrzeni umoliwiajcej ich

samodzielne funkcjonowanie, zgodnie z polityk ukierunkowan na wyzwalanie zasobw wasnych

poszczeglnych jednostek, przy jednoczesnym uwzgldnieniu ich potrzeb, zwaszcza funkcjonalnych. W

Strona 4 z 35

zwizku z powyszym opracowywane dokumentacje projektowe naley przedkada do zaopiniowania przez

Miejsk Spoeczn Rad ds. Osb Niepenosprawnych.

W celu zapewnienia obsugi transportowej moliwie wszystkim mieszkacom, dojcia do przystankw

naley projektowa z uwzgldnieniem potrzeb zarwno osb z ograniczon mobilnoci, jak rwnie osb z

innymi upoledzeniami (wzroku, suchu itd.), a take z uwzgldnieniem potrzeb osb starszych czy rodzin z

dziemi (przede wszystkim osb z wzkami dziecicymi).

Projektujc przystanki dla publicznego transportu zbiorowego oraz ich otoczenie naley mie take na

uwadze aspekt bezpieczestwa spoecznego, ktry nabiera szczeglnego znaczenia w porze nocnej. Wszelkie

obiekty inynieryjne (jak np. przejcia podziemne), ze owietlenie czy wskie chodniki wpywaj na

subiektywne poczucie bezpieczestwa pasaerw i mog zniechca do korzystania z przystankw w ogle

lub na dojciach z okrelonej strony. Istotn rol w subiektywnym poczuciu bezpieczestwa spoecznego

odgrywa te uksztatowanie zieleni oraz lokalizacja i charakter obiektw maej architektury. Oprcz

stosowania monitoringu wizyjnego na peronach publicznego transportu zbiorowego, skutecznym sposobem

zwikszania poczucia bezpieczestwa w obrbie wzw przystankowych jest przede wszystkim dobre

owietlenie oraz transparentno miejsca (m.in. brak penych wygrodze czy zieleni niskiej zasaniajcej

widoczno peronw itp.).

W przypadku projektowania ptli publicznego transportu zbiorowego czy dworcw miejskich kadorazowo

naley wystpi do ZTM Pozna o wytyczne dla danej lokalizacji oraz do MPK Pozna o szczegowe warunki

techniczne. Generaln zasad w projektowaniu zintegrowanych wzw przesiadkowych jest denie do

zapewnienia moliwoci skorzystania z:

przesiadki w oparciu o zasad drzwi w drzwi,

przesiadki bez otwierania parasola (moliwie pene zadaszenie),

rnych rodkw lokomocji podczas wykonywanej podry, np. ptle tramwajowo-autobusowe czy

w miar moliwoci lokalizacyjnych parkingi typu parkuj i jed (Park & Ride i Bike & Ride) oraz

typu krtkiego (chwilowego) postoju (Kiss & Ride),

Punktu Obsugi Klienta lub / i automatu do sprzeday biletw (tzw. biletomatu),

toalet publicznych oraz poczekalni dla pasaerw,

systemu Poznaskiego Roweru Miejskiego,

ewentualnie kiosku i innych punktw o charakterze komercyjnym (np. maa gastronomia).

W zakresie infrastruktury torowo-sieciowej generalnym zaoeniem jest wykonywanie torw o

nowoczesnych parametrach technicznych i technologicznych, gwarantujcych m. in. trwao, stabilno,

bezpieczestwo i ograniczenie emisji drga i haasu (zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa) oraz

poprawiajcych komfort podrowania. Przed przystpieniem do prac projektowych naley uzyska

szczegowe warunki techniczne od MPK Pozna. Kadorazowo dokumentacje projektowe w zakresie

Strona 5 z 35

projektowanych rozwiza technicznych dla budowy torowisk tramwajowych oraz sieci trakcyjnej naley

przedkada do zaopiniowania przez MPK Pozna, natomiast w zakresie towarzyszcego ukadu drogowego

Zarzd Drg Miejskich w Poznaniu (ZDM Pozna). Przed przystpieniem do prac projektowych naley

uzyska szczegowe warunki techniczne od wszystkich zainteresowanych gestorw sieci.

Projektanci powinni pooy szczeglny nacisk na realizacj zaoe Polityki transportowej Poznania

(Uchwaa Nr XXIII/269/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 18.11.1999 r.), tj. przede wszystkim stworzy

takie rozwizania infrastrukturalne, aby umoliwi m.in.:

zwikszenie efektywnoci systemu komunikacyjnego, w szczeglnoci jego transportu zbiorowego;

przeciwdziaanie zjawiskom i skutkom rosncego zatoczenia motoryzacyjnego;

ksztatowanie zachowa komunikacyjnych mieszkacw, poprzez oddziaywanie na wybr rodka

lokomocji zmniejszenie udziau samochodu osobowego w podrach;

promowanie komunikacji zbiorowej oraz ruchu niezmotoryzowanego: pieszego, rowerowego;

zapewnienie dostpnoci do systemu transportowego osobom niepenosprawnym.

W przypadku braku odpowiedniej przestrzeni dla zapewnienia moliwoci wsplnego wystpowania, w

dostpnej szerokoci pasa drogowego, wszystkich dotychczasowych funkcji ulicy, naley zgodnie z zapisami

m.in. Polityki transportowej Poznania oraz Planu zrwnowaonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego

dla miasta Poznania na lata 2014 2025 (Uchwaa Rady Miasta Poznania Nr LXIV/1010/VI/2014 z dnia

18.03.2014 r.) uprzywilejowa ruch pieszy i rowerowy, a take ustanowi priorytet dla rodkw publicznego

transportu zbiorowego kosztem motoryzacji indywidualnej (np. buspasy, luzy dla autobusw komunikacji

miejskiej itp.), w szczeglnoci na skrzyowaniach sterowanych sygnalizacj wietln.

W projektach docelowej organizacji ruchu naley zaoy peen priorytet w ruchu tramwajowym w

oparciu o zasad, e tramwaj zatrzymuje si wycznie na przystankach (dopuszcza si zastosowanie

priorytetu wysokiego, zakadajcego opnienie przejazdu tramwaju nie wiksze ni 9 s, ale tylko i wycznie

w przypadku, gdy sygnalizacja wietlna znajduje si bezporednio za przystankiem; w wyjtkowych i

uzasadnionych przypadkach dopuszcza si realizacj priorytetu czciowego, zakadajcego opnienie

przejazdu tramwaju nie wiksze