Wytyczne projektowania i budowy - wi.wroc.pl .Wytyczne projektowania i budowy Warunki, standardy,

  • View
    220

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Wytyczne projektowania i budowy - wi.wroc.pl .Wytyczne projektowania i budowy Warunki, standardy,

Wytyczneprojektowania i budowyWa r u n ki , s t a n d a rd y, w y m a g a n i a

Czerwiec 2008

MIEJSKIE SIECI, URZDZENIA I PRZYCZA WODOCIGOWE I KANALIZACYJNE

Wydawca:

MPWiK Sp. z o. o. we Wrocawiu

ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocaw, tel. 071 34 09 500, fax 071 372 37 20, e-mail: mpwik@mpwik.wroc.pl

Opracowanie: Ewa Orzechowska

Wsppraca:

Robert Antasik, Ewa Dwilewicz, Iwona Forszpaniak, Witold Gutowski, Bogusaw Hercog, Monika Jamer, Jarosaw Kolenik, Piotr Korczowski,

Edward Nawirski, Ryszard Nowakowski, Katarzyna Warchulska, Jerzy Zarwny, Mirosaw Ziba, Marek Zimoch

Szanowni Pastwo!

W Pastwa rce oddajemy poprawione IV wydanie

Wytycznych projektowania i budowy, celem usprawnienia

wszelkich prac projektowych i wykonawczych zwizanych

z MPWiK we Wrocawiu.

Wierzymy, e ten zbir, opracowany przez specjalnie

powoany zesp inynierw MPWiK, usprawni wspprac z nasz

firm. W nowym wydaniu, obok wymaganych przez nas rozwiza

technicznych i materiaowo-technologicznych, znajd Pastwo

take aktualnie obowizujce uregulowania prawne

z uwzgldnieniem zapisw znowelizowanej Ustawy

o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym

odprowadzaniu ciekw.

Dzikujemy za dotychczasow wspprac i pozostajemy

do Pastwa dyspozycji.

MPWiK Sp. z o.o.

Spis treci

1. WYTYCZNE OGLNE 71.1. ZAKRES OPRACOWANIA 71.2. ZAKRES uZGADNIANIA DOKuMENtACJI 7

1.2.2. Projekty budowlane i wykonawcze 71.2.2.2. Dokumentacja na kanay i przewody wodocigowe w terenach prywatnych 91.2.2.3. Projekty renowacji sieci 10

1.2.3. uzgodnienia dokumentacji 101.2.4. uzgodnienia dokumentacji na przycza wodocigowe i kanalizacyjne 111.2.5. Zalecane minimalne odlegoci (w wietle) dla przewodw wod.-kan. od innych sieci i urzdze 112. WYTYCZNE SZCZEGOWE 132.1. MIEJSKA SIE WODOCIGOWA 132.1.1 Magistralna sie wodocigowa 132.1.2. uzbrojenie na przewodach magistralnych 14

2.1.2.1. Przepustnice 142.1.2.2. Odwodnienia 152.1.2.3. Odpowietrzniki 152.1.2.4. Kompensatory 15

2.1.3. Rozdzielcza sie wodocigowa 152.1.4. uzbrojenie przewodw rozdzielczych 15

2.1.4.1. Zasuwy 152.1.4.2. Hydranty 16

2.1.5. Skrzyowania (kolizje) sieci wodocigowych z innymi urzdzeniami; oznakowanie itp. 172.1.5.1. Obiekty specjalne 172.1.5.2. Kolizje z sieci ciepln 172.1.5.3. Skrzyowanie z torami kolejowymi 172.1.5.4. Przejcia przewodw wodocigowych pod jezdniami i torami tramwajowymi 172.1.5.5. Przejcia przewodw wodocigowych pod mostami 182.1.5.6. tamy ostrzegawczo-lokalizacyjne 182.1.5.7. Oznakowanie uzbrojenia 182.1.5.8. Zabezpieczenie skrzynek zasuw i hydrantw przed osiadaniem 182.1.5.9. uwagi dotyczce wykonywania prac na czynnej sieci wodocigowej 19

2.2. MIEJSKA SIE KANAlIZACyJNA 202.2.1. Najmniejsze rednice kanaw komunalnych 202.2.2. Spadki kanaw 202.2.3. Komory i studnie rewizyjne 20 2.2.4. trjniki 222.2.5. Wpusty uliczne 222.2.6. Wazy kanaowe 222.2.7. Materiay do budowy kanaw 222.2.8. Obiekty specjalne 222.2.9. Kolizje 232.2.10. Przepompownie ciekw 232.2.11. uwagi dotyczce robt na czynnej sieci kanalizacyjnej 23

2.3. WyMAGANIA I BADANIA PRZy ODBIORZE SIECI WODOCIGOWEJ I KANAlIZACyJNEJ 23

2.3.1. Wymagania oglne 232.3.2.1. Odbiory 232.3.2.2. Przejcia do eksploatacji 242.3.2.3. Przejcia na majtek MPWiK Sp. z o.o. 25

2.4. tECHNIKI BEZROZKOPOWE WyMIANy SIECI 25 2.4.1. Wykonawstwo sieci 26

2.5. PRZyCZA WODOCIGOWE I KANAlIZACyJNE DO NIERuCHOMOCI 26 2.5.1. Szczegy dotyczce projektowania i wykonawstwa przyczy wodocigowych 28

2.5.1.1. Materiay do budowy przyczy wodocigowych 282.5.1.2. lokalizacja wodomierzy i zaworw gwnych 332.5.1.3. Wodomierze 342.5.1.4. Studnie wodomierzowe 342.5.1.5. Minimalne przykrycie przyczy wodocigowych na terenie nieruchomoci 352.5.1.6. Odgazienia na poczeniach 352.5.1.7. tamy lokalizacyjne 352.5.1.8. Wymiana przyczy 352.5.1.9. uziomy naturalne 352.5.1.10. Przycza tymczasowe 362.5.1.11. Zabezpieczenie wody przed wtrnym zanieczyszczeniem 362.5.1.12. Nawodnione instalacje ppo. 362.5.1.13. Warunki zawarcia umowy o zaopatrzenie w wod i odprowadzanie ciekw z osobami korzystajcymi z lokali w budynku lub budynkach

wielolokalowych oraz montau zestawu wodomierza lokalowego (odliczajcego) 362.5.2. Szczegy dotyczce projektowania i wykonawstwa przyczy kanalizacyjnych 37

2.5.2.1. rednice przyczy kanalizacyjnych 372.5.2.2. Materia do budowy przyczy kanalizacyjnych 372.5.2.3. Wczenia do kanaw 372.5.2.4. Przybory kanalizacyjne 382.5.2.5. Podczenia do nieruchomoci odprowadzajcych cieki przemysowe 382.5.2.6. Studzienki schadzajce 402.5.2.7. Eksploatacja i wasno przyczy kanalizacyjnych 402.5.2.8. Obowizki wacicieli nieruchomoci przyczonych do miejskich sieci wod.-kan. 40

2.6. MAtERIAy I uRZDZENIA DO BuDOWy SIECI I PRZyCZy WOD.-KAN. 412.7. WytyCZNE POZOStAyCH BRAN 41

2.7.1. Wytyczne projektowania przepompowni ciekw 412.7.2. Wytyczne brany elektrycznej 412.7.3. Wymagania dotyczce projektu ukadu automatyki 412.7.4. Wymagania do projektowania pomiaru przepywu instalowanego w celu rozliczenia iloci ciekw przekazywanych

do systemu kanalizacyjnego MPWiK Sp. z o.o. we Wrocawiu 413. INFORMACJE DLA INWESTORW I PROJEKTANTW BUDYNKW MIESZKALNYCH 423.1. Informacje w zakresie istniejcych i projektowanych przyczy wod.- kan. 423.2. Informacje w zakresie istniejcych i projektowanych sieci wod.- kan. 433.3. Wano uzgodnie 434. NORMY I PRZEPISY 44 4.1. Polskie normy 444.2. Przepisy i dokumenty 45

Spis tabel

TABELA 1.ORIENtACyJNE MINIMAlNE ODlEGOCI (W WIEtlE) DlA PRZEWODW WODOCIGOWyCH I KANAlIZACyJNyCHOD INNyCH SIECI I uRZDZE str. 12TABELA 2. ElEMENty PRZyCZy WODOCIGOWyCH str. 29TABELA 3.ZEStAWIENIE RuR PE, PN 10 ORAZ REDNIC StOSOWANyCH ZAMKNI str. 30TABELA 4.ZAKRES StOSOWANIA RuR KANAlIZACyJNyCH W ZAlENOCI OD RODZAJu MAtERIAu I lOKAlIZACJI str. 31TABELA 6.DOPuSZCZAlNE WARtOCI WSKANIKW ZANIECZySZCZE W CIEKACH PRZEMySOWyCHWPROWADZANyCH DO uRZDZE KANAlIZACyJNyCH str. 39

Spis zacznikw

Zacznik nr 1

WytyCZNE PROJEKtOWANIA PRZEPOMPOWNI CIEKW ORAZ KANAW CINIENIOWyCH EKSPlOAtOWANyCH

PRZEZ MPWIK SP. Z O.O. WE WROCAWIu str. 48Zacznik nr 2

WytyCZNE DOtyCZCE WyKONyWANIA DOKuMENtACJI PROJEKtOWEJ WyKONAWCZEJ NA ZAMWIENIE

MPWiK W BRANy ElEKtRyCZNEJ str. 57Zacznik nr 3

OGlNE WyMAGANIA DOtyCZCE PROJEKtu uKADu AutOMAtyKI str. 61Zacznik nr 4

WyMAGANIA DO PROJEKtOWANIA POMIARu PRZEPyWu INStAlOWANEGO W CElu ROZlICZENIA IlOCI CIEKW

PRZEKAZyWANyCH DO SyStEMu KANAlIZACyJNEGO MPWIK SP. Z O.O. WE WROCAWIu str. 63

WSTP

Przedmiot wytycznychPrzedmiotem wytycznych s warunki, jakim powinny odpowiada projekty i wykonawstwo sieci, przyczy

wodocigowych i kanalizacyjnych oraz obiektw wodocigowo-kanalizacyjnych, przekazywanych do eksploa-

tacji MPWiK we Wrocawiu. Warunki te obejmuj zarwno wymagania wynikajce z oglnie obowizujcych

norm i przepisw, jak i wymagania MPWiK Sp. z o.o. odnonie sieci, przyczy i urzdze, wynikajce z po-

trzeb eksploatacyjnych. Odstpstwa od zapisw niniejszych Wytycznych projektowania dopuszcza si pod

warunkiem kadorazowego uzgodnienia z MPWiK Sp. z o.o.

1. WYTYCZNE OGLNE

1.1. Zakres opracowaniaZakresem opracowania objte s wytyczne projektowania, warunki, standardy, wymagania uytkownika, ktre

powinny by uwzgldnione w opracowaniach przedprojektowych, koncepcjach projektowych, projektach

budowlanych, wykonawczych oraz w wykonawstwie:

sieci wodocigowej, kanalizacyjnej sanitarnej i oglnospawnej,

przewodw wodocigowych magistralnych i kolektorw kanalizacyjnych wraz z ich uzbrojeniem,

przyczy wodocigowych i przyczy kanalizacyjnych,

odwodnienia ulic, placw, parkingw i torw tramwajowych.

Obiekty: strefowe i sieciowe, pompownie wody, hydrofornie itp. wymagaj kadorazowo odrbnego, indy-

widualnego uzgodnienia na wszystkich etapach opracowania dokumentacji (koncepcje, projekt budowlany,

projekt wykonawczy, specyfikacja etapowa). Wytyczne projektowania przepompowni ciekw zawarte s

w zaczniku nr 1 niniejszych Wytycznych projektowania.

1.2. Zakres uzgadniania dokumentacji1.2.1. Studia i analizy przedprojektowe, koncepcje projektowe

Celem przeprowadzania studiw i analiz przedprojektowych jest wybr rozwizania najkorzystniejszego

pod wzgldem technicznym i ekonomicznym.

Koncepcje techniczne: wstpne oraz programowo-przestrzenne dla sieci i urzdze komunalnych maj na

celu stworzenie podstaw do wykonania projektw budowlanych i wykonawczych przewodw wodocigo-

wych i kanalizacyjnych.

Opracowania przedprojektowe i koncepcje projektowe podlegaj zaopiniowaniu przez MPWiK Sp. z o.o.

1.2.2. Projekty budowlane i wykonawcze1.2.2.1. Dokumentacja na kanay i przewody wodocigowe w ulicach i placach miejskich

Ustalenie stadiw dokumentacji dla poszczeglnych inwestycji uzalenione jest od stopnia zoonoci inwe-

stycji, indywidualnych warunkw oraz od wymaga Inwestora.

Dla obiektw liniowych, takich jak rozdzielcza sie wodocigowa, kanay nieprzeazowe, projekt bu-

dowlany i wykonawczy mog by wykonywane jako projekt jednostadiowy. Projekt budowlany musi by

sporzdzony zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szcze-

gowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1133) oraz zgodnie z Rozporzdze-

niem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r. w sprawie szczegowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob