DSR 1 wyk¥â€ad 1 - wprowadzenie - ZIK w1... Wytyczne projektowania dr£³g WPD-1, WPD-2, WPD-3, GDDP, Warszawa

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of DSR 1 wyk¥â€ad 1 - wprowadzenie - ZIK w1... Wytyczne projektowania dr£³g...

DSR 1 wykład 1 - wprowadzenier. ak. 2015/16
MOP-y
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz. U. Nr 43/1999 poz. 430
(dostęp – np.: http://www.abc.com.pl/serwis/du/1999/0430.htm )
Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie, cz I i II, GDDP i GDDKiA Warszawa 2000 i 2002
Wytyczne projektowania dróg WPD-1, WPD-2, WPD-3, GDDP, Warszawa 1995
Wytyczne projektowania ulic, WPU, GDDP, Warszawa 1992,
Wytyczne projektowania skrzyżowań, GDDKiA Warszawa, 2001
Instrukcja obliczania przepustowości dróg I i II klasy technicznej (autostrady i drogi
ekspresowe), Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1995
Instrukcja obliczania przepustowości dróg zamiejskich, Generalna Dyrekcja Dróg
Publicznych, Warszawa 1992
Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 2004
Materiały normatywne (2) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dn. 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych,
Dz. U. Nr 170/2002, poz. 1393
Instrukcja oznakowania autostrad i dróg ekspresowych, Mon. Pol. nr 16/1994,
zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 3.03.1994, załącznik
nr 4
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach, Dz. U. Nr 220/2003, poz. 2181, wraz z
załącznikami, i Dz. U. Nr 67/2008, poz. 41
Sprawy organizacyjne
Książki Węzły drogowe i autostradowe, WKiŁ, Warszawa 1998, praca zbiorowa
pod redakcją R. Krystka
budowa, ekonomia, WKŁ 1975
WKiŁ, Warszawa 2008
obrona
klasami dróg
możliwość stosowania zjazdów
skrzyżowanie – przecięcie lub połączenie dróg w jednym poziomie; umożliwia wybór kierunku (pełen lub częściowy)
węzeł – przecięcie lub połączenie dróg na różnych poziomach; umożliwia wybór kierunku (pełen lub częściowy)
przejazd drogowy – krzyżowanie się dróg na różnych poziomach; nie umożliwia wyboru kierunku
zjazd – część drogi na połączeniu z drogą nie będącą drogą publiczną lub na połączeniu z dojazdem do nieruchomości
Rady Ministrów z 20.10.2009
+ A6, A8, A18)
kryterium – zarządzanie
podział:
powinna być stała na możliwie długim
odcinku drogi
geometrycznych drogi
określa się dla dróg A÷G
służy do ustalenia parametrów bezpieczeństwa
(widoczności, przechyłki na łukach, długości
dodatkowych pasów na węzłach i skrzyżowaniach)
wyznaczanie
droga 2 jezdniowa:
droga jednojezdniowa Vm= 60÷110 km/h; zależna od:
krętości drogi [o/km]
droga na terenie zabudowy:
z krawężnikami (przekrój uliczny lub półuliczny):
Vm = Vo+10 km/h