Wytyczne do projektowania sieci wodoci…gowej i ... WOOI„GI JAWORZNO S P“KA Z O.O. Wytyczne

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Wytyczne do projektowania sieci wodoci…gowej i ... WOOI„GI JAWORZNO S P“KA Z O.O....

WODOCIGI JAWORZNO SPKA Z O.O.

Wytyczne do projektowania sieci wodocigowej i kanalizacyjnej, przyczy oraz urzdze technicznych na terenie miasta Jaworzno.

WYTYCZNE PROJEKTOWE

Zadaniem wytycznych jest dostarczenie podstawowych wymaga Wodocigw w Jaworznie, ktre naly uwzgldni przy opracowaniu dokumentacji technicznej urzdze sieciowych na terenie dziaania Spki.

1

1. Sie wodocigowa

1.1 Wymagania oglne Projektowana sie wodocigowa powinna spenia wymagania norm: 1. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wod - Wymagania dotyczce systemw zewntrznych i ich czci skadowych 2. PN-B-02863 Ochrona przeciwpoarowa budynkw. Przeciwpoarowe zaopatrzenie wodne. Sie wodocigowa przeciwpoarowa 3. Wszystkie materiay stosowane do wykonania wodocigu musz by zgodne z Ustaw o wyrobach budowlanych, musz posiada aktualny atest PZH dopuszczajcy do kontaktu z wod pitn, producent jest obowizany posiada certyfikat ISO 9001 lub inny rwnowany system zarzdzania jakoci. 1.2 Przewody wodocigowe magistralne 1.2.1 Lokalizacja przewodw Trasy przewodw wodocigowych magistralnych naley projektowa zgodnie z poniszymi zasadami: 1. Przewody lokalizowa w terenie oglnodostpnym w liniach rozgraniczajcych ulic. 2. Przewody sytuowa w pasie zieleni lub chodnika. W szczeglnych przypadkach przy braku miejsca dopuszcza si lokalizacj przewodw w jezdni. Lokalizacja w pasie drogowym zgodnie z ustaw o drogach publicznych i uzgodnieniami z zarzdc drogi. Decyzj na lokalizacj przewodu w pasie drogowym naley doczy do projektu 3.W przypadku usytuowania przewodu w terenie prywatnym nieruchomoci te naley obciy nieodpatn suebnoci (patrz pkt 4.3.) 1.2.2 Zagbienie i posadowienie przewodw Zagbienie i posadowienie przewodw wodocigowych magistralnych powinno by zgodne z wymogami okrelonymi w punkcie nr 1.3.2 dotyczcym wodocigw rozdzielczych.

1.2.3 Minimalne odlegoci przewodw magistralnych od innych przewodw, urzdze i obiektw infrastruktury technicznej

Przy projektowaniu magistralnych przewodw wodocigowych naley zachowa minimalne odlegoci w rzucie poziomym od innych przewodw, urzdze i obiektw infrastruktury technicznej, zgodnie z obowizujcymi przepisami i normami. Na terenie dziaalnoci Wodocigw zaleca si stosowa odlegoci wymienione w tablicy nr 1 w punkcie nr 1.3.3. Wczenie do przewodw magistralnych wodocigw rozdzielczych dopuszczamy z wykorzystaniem istniejcej armatury w uzasadnionych przypadkach rozpatrywanie indywidualne. 1.2.4 Materia przewodw magistralnych

Magistraln sie wodocigow (DN 300 mm) naley projektowa z rur typu PE HD (polietylen twardy) na cinienie robocze 1,6 MPa lub z eliwa sferoidalnego o poczeniach kielichowych, elastycznych z uszczelkami NBR, EPDM typu STANDARD lub TYTON na cinienie robocze PN 16,

2

stanowicych komplet tego samego systemu i producenta. Rurocigi i ksztatki eliwne musz posiada wykonan fabrycznie wewntrzn wykadzin cementow oraz izolacj zewntrzn dostosowan do warunkw gruntowych. Dla gruntw nieagresywnych powoka z metalicznego stopu Zn-Al i powoka epoksydowa na caej dugoci rury i kielicha. Kielichy od rodka powinny by ocynkowane i zabezpieczone powok epoksydow. Do budowy sieci rozdzielczych usytuowanych w pasach drogowych o mniejszym nateniu ruchu koowym stosowa rury z PE HD (polietylen twardy) na cinienie robocze min 1 MPa. 1.2.5 Elementy wyposaenia przewodw Do podstawowego uzbrojenia magistral nale: - zasuwy; - przepustnice; - odpowietrzniki; - odwodnienia. Na magistralach DN 300 mm o charakterze rozbiorczym naley dodatkowo projektowa hydranty przeciwpoarowe.

1.2.5.1 Zasuwy i przepustnice

Na sieciach wodocigowych naley stosowa zasuwy rwnoprzelotowe z mikkim zamkniciem. Zasuwy Wymagania dla zasuw w Wodocigach Jaworzno

Zasuwy konierzowe, klinowe do instalacji wodocigowych: zabudowa krtka: wg normy PN-EN 558 - F4;

owiercenie konierzy: wg normy PN-EN 1092-2;

korpus i pokrywa: z eliwa sferoidalnego minimum GGG-40, z powok ochronn z farb epoksydowych wg wymogw GSK-RAL

trzpie zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno,

uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowica gwne uszczelnienie zasuwy, min. 3 o-ringi doszczelniajce oraz piercie zgarniajcy z gumy NBR;

klin wykonany z eliwa sferoidalnego, nawulkanizowany zewntrznie i wewntrznie, powok z gumy EPDM

prowadnice klina wewntrznie wzmocnione wkadk z odpornego na cieranie tworzywa sztucznego zawulkanizowane, wsppracujce z rowkami w korpusie;

teleskopowy przeduacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta; Na magistralach o rednicach powyej DN 600 mm naley stosowa przepustnice konierzowe centryczne z eliwa sferoidalnego na cinienie PN 16, z odcieniem, z osprztem do zabudowy podziemnej, umieszczane w komorach. Zasuwy i przepustnice naley lokalizowa w wzach oraz jako liniowe w odlegoci do 500 [m].

Przy zasuwach konierzowych i przepustnicach naley stosowa ksztatki demontaowe o regulowanej dugoci co najmniej z jednej strony.

Przepustnice wymagania obowizujce w Wodocigach:

1. Cinienie robocze: PN 16, (o owierceniu PN 10 ) 2. Rodzaj przepustnicy: konierzowa,

3

3. Rodzaj napdu: rczny z przekadni limakow. Dopuszcza si zastosowanie napdu elektrycznego.

4. Materia: a) korpus eliwo sferoidalne EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 o duej sztywnoci poprzecznej, b) uszczelnienie korpusu: w peni odporne na korozj i cieranie. Gniazdo w korpusie wykonane

przez napawanie niklem lub stal kwasoodporn, dopuszcza si wykonanie gniazda ze stali kwasoodpornej poprzez wprasowanie piercienia w odpowiednio uksztatowane miejsce w odlewie lub inny sposb mocowania,

c) dysk: eliwo sferoidalne klasy min NJ-GJS-400 lub staliwo d) uszczelnienie dysku: guma twarda, EPDM, NBR obrabiana precyzyjnie, mocowanie uszczelki materiaami niekorodujcymi.

5. oyskowanie dysku podwjnie mimorodowo, odporne na korozj, 6. Rodzaj zabudowy: w ziemi, w komorze, 7. Przeduenia: teleskopowe PE lub PP, ze wskanikiem otwarcia wyprowadzonym do skrzynki

ulicznej, 8. Zabezpieczenie antykorozyjne (zewntrzne i wewntrzne) 1.2.5.2 Odwodnienia Odwodnienia naley umieszcza w kadym najniszym punkcie profilu podunego przewodu, z tym e, jeeli w najniszym punkcie wypada zasuwa, to odwodnienie naley umieci przed i za zasuw. Kady odcinek midzy zasuwami powinien mie odwodnienie w najniszym punkcie. Woda z odwodnienia powinna by odprowadzana do kanalizacji deszczowej lub do kanalizacji ciekowej, a w przypadku znacznego oddalenia odwodnienia od kanau, wod mona odprowadza do dowolnego odbiornika (cieku wodnego, rowu melioracyjnego) lub do bezodpywowej studzienki z osadnikiem. Magistrale o rednicy DN 800 mm i powyej naley odwadnia wycznie do odbiornika. Odwodnienia magistrali naley projektowa za pomoc: trjnika z odpywem dolnym, przewodu odwadniajcego, studzienki poredniej, urzdzenia zabezpieczajcego przed cofniciem medium odbiornika i dwch zasuw. Pierwsz zasuw naley projektowa na odejciu trjnika zamontowanego na przewodzie magistralnym, drug zasuw konierzow naley projektowa w studni poredniej na odpywie wody do odbiornika. Obie zasuwy nie mog by zamontowane na tym samym przewodzie odwodnienia. Przewody odwadniajce naley projektowa z rur z eliwa sferoidalnego wodocigowego o poczeniach kielichowych lub konierzowych, studzienki porednie z krgw betonowych min. 1000. Jeeli woda z przewodu wodocigowego odprowadzana jest do kanalizacji, przewd odprowadzajcy wod ze studzienki do kanau powinien by zaopatrzony w syfon (zabezpieczajcy przed przedostawaniem si do studzienki gazw kanaowych). 1.2.5.3 Odpowietrzniki Odpowietrzniki naley projektowa w kadym najwyszym punkcie magistrali lub przed kad zasuw liniow. Przy zasuwie zlokalizowanej w szczytowym punkcie umieszcza si dwa odpowietrzniki z obu stron zasuwy. Specyfikacja techniczna zaworw powietrznych do bezporedniej zabudowy podziemnej Zawory napowietrzajco odpowietrzajce do instalacji wodnych:

4

Wykonanie do bezporedniej zabudowy podziemnej - studzienka;

Zasada dziaania : 2-stopniowy, automatyczno kinetyczny;

Zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu wody, (konstrukcja zapobiegajca porywaniu pywaka i zamykanie zaworu powietrzem);

Zamykanie dysz roboczych poprzez uszczelk rozwijan z gumy EPDM;

Zawr wyposaony w samoczyszczcy mechanizm zamykajcy;

Korpus studzienki wykonany z PCV;

Pokrywa studzienki wykonana z aluminium;

Studzienka zaopatrzona w przycze gwintowe z zaworem zwrotnym odcinajcym, umoliwiajcym wyjcie zaworu powietrznego do serwisowania;

Odwodnienie zaworu zabezpieczone zaworem zwrotnym i wyposaone w szybkozczk do rury odwodnieniowej z PE;

Zawr roboczy umieszczony na drku oporowym ze stali nierdzewnej, umoliwiajcym jego wyjcie ze studzienki z poziomu gruntu;

Mocowanie zaworu w podstawie studzienki wciskane, uszczelnione min. 2 o-ringami;

Korpus i podstawa zaworu roboczego wykonane z nylonu wzmocnionego wknem szklanym;

Pywak zaworu roboczego wykonany ze spienionego polipropylenu, umieszczony w prowadnicach;

Poczenie korpusu zaworu roboczego z podstaw: gwintowe, umoliwiajce prost obsug serwisow i ewentualn wymian czci wewntrznych;

Zakres cinie roboczych dla jednej dyszy: 0,02 - 1,6 MPa;

Pole powierzchni otworw roboczych dysz :automatyczny - min. 12 mm2, kinetyczny - min. 800 mm2;

Charakterystyka pracy:

Faza kinetyczna (napenianie lub oprnianie wodocigu): - odpowietrzanie min. 330 m3/ h / 0,8 MPa; - napowietrzanie min. 160 m3/ h / -0,5 MPa;

Faza automatyczna (praca pod cinieniem roboczym): - odpowietrzanie min. 160 m3/ h / 1,6 MPa; - napowie