Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji ... 4.2. Kanalizacja teletechniczna – element sieciowej

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji ... 4.2. Kanalizacja teletechniczna –...

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.

Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji teletechnicznej

dla kabli wiatowodowych

wzdu sieci ciepowniczej preizolowanej

SPIS TRECI:

1. Cel

2. Przedmiot

3. Zakres stosowania

4. Definicje

5. Opis postpowania

6. Dokumenty przywoane

Aktualizacja 12.2015 r.

Strona 2 z 14

1. Cel

Celem niniejszej wytycznych jest okrelenie zasad projektowania i budowy kanalizacji

teletechnicznej dla telekomunikacyjnych kabli wiatowodowych, wzdu

nowobudowanych lub modernizowanych sieci ciepowniczych preizolowanych

2. Przedmiot

Przedmiotem jest projektowanie i budowa kanalizacji teletechnicznej dla

telekomunikacyjnych kabli wiatowodowych, wzdu nowobudowanych lub

modernizowanych sieci ciepowniczych preizolowanych.

3. Zakres stosowania

Wytyczne obowizuj w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej, dla potrzeb realizacji

przebudowy lub budowy sieci ciepowniczej preizolowanej wczanej do miejskiej sieci

ciepowniczej. Stosuje si je w dla obiektw sieciowych wskazanych przez Veolia

Energia Warszawa S.A..

4. Definicje

4.1. Uprawniony projektant osoba posiadajc stosowne uprawnienia budowlane

w telekomunikacji, ze szczeglnym uwzgldnieniem projektowania sieci

telekomunikacyjnych.

4.2. Kanalizacja teletechniczna element sieciowej infrastruktury telekomunikacyjnej

sucy do zacigania wiatowodw. Wraz z gam rnego typu rur osonowych,

zasobnikw liniowych, a take osprztu w postaci kolan, odgazie, zczek, uchwytw,

pokryw oraz innych elementw i akcesoriw, stanowi kompletny system sucy do

budowy nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych.

5. Opis postpowania

5.1. Zasady projektowania i budowy kanalizacji teletechnicznej

5.1.1. Zasady oglne

Budowa kanalizacji teletechnicznej dla telekomunikacyjnych kabli wiatowodowych

moe by realizowana wycznie na podstawie technicznej dokumentacji projektowej

opracowanej przez uprawnionego projektanta oraz uzgodnionej w Veolia Energia

Warszawa S.A. Istot projektowania liniowego w telekomunikacji jest znajomo zasad

projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych oraz w konsekwencji, waciwy

dobr elementw infrastruktury sieciowej. Uprawniony projektant ustala tras przebiegu

sieci oraz dobiera wszystkie elementy i akcesoria do budowy kanalizacji teletechnicznej

w oparciu o wiedz i dowiadczenie zawodowe. Zadaniem projektanta jest w tym

przypadku zaprojektowanie waciwego usytuowania infrastruktury telekomunikacyjnej

Strona 3 z 14

w rodowisku ciepowniczym oraz zaproponowanie odpowiednich rozwiza

projektowych zwizanych z budow w/w infrastruktury. Zadaniem projektanta jest te

rozwizanie wszystkich problemw uzbrojenia terenu, zwizanych z obecnoci innych

sieci i urzdze.

5.1.2. Stosowane rozwizania techniczne

Stosowane rozwizania techniczne musz by zgodne z:

zasadami projektowania liniowego w telekomunikacji,

zasadami projektowania rurocigw ciepowniczych,

zasadami prawa budowlanego oraz innych ustaw i rozporzdze,

wymaganiami podanymi w niniejszej instrukcji.

5.1.3. Szczegowe zasady projektowania

Kanalizacj teletechniczn naley projektowa lub budowa w nastpujcy sposb:

jedn rur RHDPE 40:

pomidzy komorami ciepowniczymi;

pomidzy komor ciepownicz a pojedynczym wzem cieplnym;

dwie rury RHDPE 32:

z komory ciepowniczej do dwch lub wicej wzw cieplnych,

pomidzy wzami cieplnymi dla sieci ciepowniczej o zewntrznym przebiegu.

5.1.4. Nadzr inwestorski

Nad caoci prac zwizanych z wykonaniem kanalizacji dla kabli wiatowodowych

powinni czuwa Inspektorzy nadzoru z uprawnieniami budowlanymi w brany

telekomunikacyjnej oraz w brany ciepowniczej. Budow kanalizacji teletechnicznej dla

kabli wiatowodowych powinny wykonywa pod ich nadzorem wyspecjalizowane

podmioty zewntrzne lub odpowiednio przeszkoleni pracownicy Veolia.

5.2. Okrelenia podstawowe

5.2.1. Kanalizacja teletechniczna - wymagania

Kanalizacja teletechniczna powinna spenia wymagania podstawowe: atwo

zacigania i wycigania kabli, umoliwiajca szybk budow i przebudow linii

kablowych bez wykonywania robt ziemnych,

ochrona przed zagroeniami mechanicznymi, chemicznymi i innymi,

trwao co najmniej 30 lat,

pojemno (liczba i rednice rur) wystarczajca, na co najmniej 10 lat, przy

uwzgldnieniu wymiany kabli i stosowania transmisji wielokrotnej,

przystosowanie do umieszczania w niej kabli wiatowodowych,

szczelno,

Strona 4 z 14

zabezpieczenie kabli przed dostpem osb nieuprawnionych

w przypadku kanalizacji teletechnicznej budowanej w rodowisku ciepowniczym,

kanalizacja teletechniczna bdzie miaa posta rurocigu kablowego wykonanego z

rur wtrnych1.

1) Kanalizacja teletechniczna powinna spenia rwnie nastpujce wymagania:

stosowanie rur z tworzyw sztucznych,

usytuowanie trasy kanalizacji teletechnicznej wg zatwierdzonej dokumentacji

formalno-prawnej, sporzdzonej na aktualnych mapach (podkadach

geodezyjnych),

w przypadku sieci ciepowniczej preizolowanej kanalizacja teletechniczna

powinna by wykonana z rur (RHDPE) o rednicy zewntrznej 32 mm lub

40 mm,

przebieg kanalizacji teletechnicznej powinien by dostosowany do ksztatu

ciepowniczej sieci preizolowanej,

w uzasadnionych technicznie przypadkach (znaczne dugoci odcinkw

kanalizacji i/lub liczne zaamania trasowe) konieczny jest podzia sieci na

odcinki zacigowe oddzielone zasobnikami liniowymi z tworzywa sztucznego2,

w przypadku prowadzenia kanalizacji pod jezdniami o duym nateniu ruchu,

skrzyowaniami ulic, torami tramwajowymi stosowanie oson rurowych

o rednicy zewntrznej Dz = 110 mm i o zwikszonej odpornoci mechanicznej,

zaleca si stosowanie pokryw do zamykania niewykorzystanych odcinkw rur,

wymagane jest stosowanie rur RHDPE z warstw polizgow odpowiadajcych

wymaganiom ZN-96/TPSA-017 preferuje si stosowanie rur RHDPE

rowkowanych z warstw polizgow,

dopuszcza si stosowanie rur wtrnych z preinstalowan link zacigow,

usytuowanie rurocigw kablowych powinno by dostosowane do ksztatu sieci

ciepowniczej, z zagwarantowaniem dopuszczalnych promieni gicia rur

wtrnych na zaamaniach trasowych,

rurocig kablowy dzieli si na odcinki midzyzasobnikowe, o dugoci

dostosowanej do istniejcych uwarunkowa i technologii zacigania kabla,

gboko uoenia rurocigu kablowego powinna by dostosowana do

istniejcych uwarunkowa w sieci ciepowniczej; rurocig kablowy naley

ukada zgodnie z naturalnym uksztatowaniem terenu,

rury wtrne stanowice rurocig kablowy powinny by wprowadzane do

zasobnikw liniowych w sposb wykluczajcy moliwo uszkodzenia kabla

wiatowodowego.

1 W dalszej czci opracowania, pojcia: kanalizacja teletechniczna, rurocig kablowy oraz rury wtrne bd uywane zamiennie.

2 Typ, gabaryty, parametry techniczne w dalszej czci opracowania.

Strona 5 z 14

5.2.2. Materiay

Rury kanalizacyjne powinny odpowiada nastpujcym wymaganiom:

rury polietylenowe (PE) wg ZN-96/TPSA-017,

rury specjalne wg ZN-96/TPSA-018,

rury trudnopalne wg ZN-96/TPSA-019.

5.2.3. Kryteria stosowania

Gwnymi kryteriami wyboru rur kanalizacyjnych s:

dua trwao co najmniej 30 lat,

dua wytrzymao na zgniatanie i udary,

may wspczynnik tarcia kabla o rur podczas zacigania.

5.2.4. Zczki rur kanalizacji teletechnicznej

Zczki powinny odpowiada wymaganiom okrelonym norm ZN-96/TPSA-020.

5.2.5. Uszczelki kocw rur kanalizacji teletechnicznej

Uszczelki powinny odpowiada wymaganiom okrelonym norm ZN-96/TPSA-02.

5.3. Usytuowanie kanalizacji

5.3.1. Minimalny promie gicia rur wtrnych

Minimalny promie gicia rur wtrnych uzaleniony jest od temperatury otoczenia

i przedstawia si nastpujco:

Temperatura

otoczenia

Minimalny promie gicia [mm]

Dz = 32 mm Dz = 40 mm

20 oC 650 800

10 oC 1100 1400

0 oC 1600 2000

Naley bezwzgldnie przestrzega minimalnego promienia gicia rur.

5.3.2. Sposb czenia rur wtrnych

W przypadkach koniecznych, czenia odcinkw kanalizacji teletechnicznej wtrnej

naley dokona przy uyciu zczek skrcanych. czenia naley wykona z naleyt

starannoci tak, aby zapewni szczelne poczenie elementw. czenia musz

przej pozytywnie prb cinieniow.

5.3.3. Uszczelnienia kocw rur wtrnych

1) uszczelnienia kocw rur wtrnych powinny spenia nastpujce wymagania:

muoszczelno,

muoszczelno wysokotemperaturowa dla uszczelnie specjalnych,

Strona 6 z 14

podatno montaowa,

trwao uszczelnienia w okresie, co najmniej 30 lat,

odporno uszczelnienia na zginanie rury kanalizacji wtrnej;

2) do uszczelniania kocw rur kanalizacji teletechnicznej naley stosowa typowe

rozwizania w tym zakresie, speniajce wymagania, o ktrych mowa w pkt 1;