of 64/64
WYKŁAD 12: OLAP

WYKŁAD 12: OLAP

 • View
  220

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of WYKŁAD 12: OLAP

 • WYKAD 12: OLAP

 • Plan

  Inteligencja bisnesowa

  (Bussiness Intelligence)

  Hurtownia danych

  OLAP

 • Motywacja:

  Zaawansowane metody

  ekstrakcji danych i techniki

  przechowywania danych

  Rozwj wielu dziedzin

  zastosowa

  Wicej danych:

  Bank, telecom, inne transakcje

  bisnesowe ...

  Dane naukowe: astronomia,

  biologia,

  Web, tekst, oraz

  e-commerce

 • Ogromne bazy danych

  Dua liczba rekordw:

  106-1012 w przypadku baz danych o obiektach

  niebieskich (astronomia)

  Dua liczba atrybutw (cechy, pomiary, kolumny):

  Setki zmiennych opisujcych medychne pomiary

  pacientw

 • Motywacja

  Jestemy zatopieni w morzu danych, podczas gdy pragniemy wiedz

  PROBLEM:

  Jak zdoby uyteczn wiedz (informacj) z duych baz danych?

  ROZWIZANIE:

  Hurtownie danych: Zbieranie danych (w czasie rzeczywistym)

  OLAP: Przetwarzanie analityczne

  Data mining: Odkrywanie interesesujcej wiedzy (regu, regularnoci, wzorcw, modeli) z duych zbiorw danych

  http://www.cultindustries.com/new/html/frame.html

 • Ewolucja w technologii baz danych

  W latach 60-tych:

  Kolekcja danych, tworzenia baz danych, IMS oraz sieciowe DBMS

  W latach 70-tych:

  Relacyjny model danych, implementacja relacyjnych DBMS

  W latach 80-tych:

  RDBMS, zaawansowane modele danych (extended-relational, OO, deductive, ...) oraz aplikacyjno-zorientowane DBMS

  Od 90-tych obecnie:

  Data mining, hurtownia danych, multimedialne bazy danych oraz Web databases

 • Business Intelligence

  Co to jest Business Intelligence?

  szeroka dziedzina obejmujca aplikacje i technologie suce gromadzeniu i analizie danych w celu wspomagania procesu podejmowania decyzji biznesowych.

  Skuteczno dziaania w obszarze Business Intelligencewymaga dogbnej znajomoci wszystkich czynnikw wpywajcych na biznes.

  Efektem zastosowania narzdzi BI jest dostpno do szybkiej informacji na temat najwaniejszych wskanikw firmy, takich jak dane o klientach, konkurencji, partnerach biznesowych, sytuacji ekonomicznej i operacjach wewntrznych.

 • Obszary zwizane z BI

  DW - Hurtownie danych adowanie, przetwarzanie

  Data mining - Eksploracja danych, drenie danych

  OLAP - Online Analytical Processing

  Czyszczenie danych i zarzdzanie jakoci danych

  MIS(Management Information Systems) - Systemy Informowania Kierownictwa

  Raportowanie - Wizualizacja informacji i panele dla kierownictwa

  Prognozowanie, finanse i budetowanie

  Statystyki i techniczna analiza danych

  CRM(Customer Relationship Management) Zarzdzanie Relacjami z Klientami

  DSS(Decision Support Systems) systemy wspomagania decyzji

 • Problem Integracja danych

  Rni producenci/technologie

  Rna funkcjonalno bazy danych / nie bazy danych

  dialekty SQL

  sposoby dostpu i przetwarzania danych

  Rne modele danych

  hierarchiczne, sieciowe

  relacyjne

  obiektowe

  obiektowo-relacyjne

  wielowymiarowe

  semistrukturalne

  Architektury integracyjne system mediacyjny

  hurtownia (magazyn) danych

 • Problem integracja danych

 • Rozwizanie 1:

  System mediacyjny

 • Rozwizanie 2:

  Hurtownia danych

 • Pyramida BI

 • HURTOWNIA DANYCH

 • Co to jest hurtownia danych

  Hurtownia danych powinna by miejscem przechowywania

  historycznych,

  "nieulotnych",

  zorientowanych tematycznie,

  zintegrowanych

  danych pochodzcych z rnych rozproszonych baz rdowych.

  Jej struktura projektowana jest niezalenie od struktury danych rdowych, a dane przetwarza si na podstawie rnych aplikacji analitycznych.

  Przetwarzanie danych w hurtowni danych na og przebiega wielowarstwowo. Oznacza to, e dane najpierw podlegaj czyszczeniu, standaryzacji, a nastpnie sklejaniu i agregowaniu.

  W praktyce najczciej wdraane s funkcjonalne elementy hurtowni (data marts) dla poszczeglnych segmentw dziaalnoci organizacji, a dopiero pniej podlegaj one czeniu w cao.

 • Hurtownia danych

  tematycznie zorientowana

  Organizowana tematycznie, np. klient, produkt, przeda.

  Zorientowana na modelowaniu i analizie danych dla kadr

  kierownczych (podejmujcych decyzj)

  Nie jest przydatne dla codziennego uytku

  Data mart: Prosty i zwizy widok na poszczeglne tematy (aspekty)

  poprzez usuncie danych zbdnych dla procesu podejmowania

  decyzji

 • Data

  Warehouse

  Extract

  Transform

  Load

  Refresh

  OLAP Engine

  Analysis

  Query

  Reports

  Data mining

  Monitor

  &

  IntegratorMetadata

  Data Sources Front-End Tools

  Serve

  Data Marts

  Operational

  DBs

  other

  sources

  Data Storage

  OLAP Server

  Struktura tematyczna

 • Dane rozlege w czasie

  Horyzont czasowy w hurtowni danych jest zdecydowanie duszy ni w

  bazach danych operacyjnych:

  Bazy danych operacyjnych: utrzymuje biece dane

  Hurtownia danych:

  udziela informacje z pewnej historycznej perspektywy, np. z ostatnich 5-10 lat.

  Every key structure in the data warehouse

  Hurtownia moe zawiera rne aspekty czasowe: explicite (jawne) lub

  implicite (niejawne) o danych mimo, e operacyjne dane mog nie

  zawiera informacji czasowych

 • Cele hurtowni danych

  1. Zapewnienie jednolitego dostpu do wszystkich danych gromadzonych w ramach przedsibiorstwa

  2. Dostarczenie technologii (platformy) przetwarzania analitycznego technologii OLAP

  wykonywanie zaawansowanychanaliz, wspomagajcych zarzdzanie przedsibiorstwem, np.

  analiza trendw sprzeday

  analiza nakadw reklamowych i zyskw

  analiza ruchu telefonicznego

  Eksploracja danych (Data mining)

  analiza rozwiza alternatywnych(what-if analysis)

  symulowanie i przewidywanie przyszoci w MD

 • OLAP

  Online Analitical Processing

 • Co to jest OLAP

  Zadanie: dostarczanie informacji strategicznej i prezentowanie jej zgodnie ze schematem poznawczym czowieka.

  Narzdzia: bazy danych + zaawansowane modele matematyczne.

  Podstaw modelu OLAP s Fakty

  informacje podlegajce analizie sprzeda, rozmowy telefoniczne

  charakteryzowane ilociowo za pomoc miar

  Liczba sprzedanych jednostek towaru, czas trwania rozmowy

  Wymiary

  ustalaj kontekst analizy sprzeda czekolady (produkt) w Auchan(sklep)

  w poszczeglnych miesicach roku (czas)

  skadaj si z poziomw, ktre tworz hierarchi

 • Hierarchia poj

  Koncepcyjnie model OLAP mona przedstawi

  jako hiperkostk, ktra w swoim wntrzu

  zawiera miary, natomiast wymiary stanowi jej

  brzegi.

  Najczciej wszelkie analizy danych dotycz

  rnych poziomw szczegowoci, dlatego

  wymiary posiadaj wewntrzn struktur,

  uatwiajc przechodzenie od ogu do

  szczegu.

 • Hurtownia danych a ODBMS

  OLTP (on-line transaction processing)

  Utrzymuje informacje o codziennych operacjach: sprzeda, remanent,

  bankowo, produkcja, lista pac, rejestracja, ksigowo, itp..

  Jest to gwne zastosowania tradycjnych systemw zarzdzania bazami

  danych (relational DBMS)

  OLAP (on-line analytical processing)

  Analiza danych i wspomaganie podejmowania decyzji

  Jest gwnym zadaniem dla hurtowni danych.

 • OLTP a OLAP

 • Hurtownia danych a OLAPDlaczego s to oddzielne systemy?

  Wysoka wydajno dla obu dwch systemw

  DBMS ustawiony dla OLTP: metody dostpu, indeksowania,

  sterowania wspbienoci, odzyskiwania

  Hurtownia ustawiony dla OLAP: zoone zapytania

  OLAPowe, wielowymiarowe widoki, konsolidacja.

  Rne funkcje i rne dane:

 • Typowe operacje OLAP

  Roll up (drill-up): podsumowanie

  Przejcie do wyszego poziomu w hierarchii lub redukcja

  wymiarw

  Drill down (roll down): rozwinicie (odwrotnie do roll-up)

  Przejcie do niszego poziomu w hierarchii lub wprowadzanie

  nowych wymiarw

  Slice and dice:

  Rzut i selekcja

  Pivot (rotate):

  Zmiana orientacj kostki, wizualizacja,

  INNE: drill across, drill through

 • Przykad hyperkostki

  Roczna sprzeda

  TV w U.S.A.Date

  Cou

  ntr

  ysum

  sumTV

  VCRPC

  1Qtr 2Qtr 3Qtr 4Qtr

  U.S.A

  Canada

  Mexico

  sum

 • Drill-down/ Roll-up

 • Rotating, slicing and dicing

 • Rne modele OLAP

  Model relacyjny (ROLAP)

  schemat gwiazdy (ang. starschema)

  schemat patka niegu (ang.snowflake schema)

  schemat konstelacji faktw (ang.fact constellation schema)

  schemat gwiazda-patek niegu (ang.starflake schema)

  Model wielowymiarowy (MOLAP, MDOLAP)

  Model hybrydowy (HOLAP)

 • Narzdzia

  DB2 DataWarehouse Center,

  Sybase WarehouseStudio,

  Microsoft DataWarehousing Framework,

  SAP Datawarehouse management,

  NCRTeradata Warehouse Builder,

  Oracle Designer6i/9i

 • Globalny rynek OLAP

  Przewidywani

  e w roku

  2003

 • Rozwj technologii OLAP

  Byskawicznie

  rozwijajcy si rynek

  badawczy i

  technologiczny

  Przewidywano:

  9.9 *109$ w 2008

  (METAGROUP)

 • PROJEKTOWANIE

  HURTOWNI DANYCH NA

  POTRZEB OLAPModele wielowymiarowe

  Realizacje operacji OLAP

 • Motywacje

  Cele:

  Wzrost przeday

  Zwikszenie udziau firmy w rynku, ...

  Jak to robi:

  analiza zachowania klientw,

  lokalizacja sabych punktw,

  ledzenie trendw.

  Problemy techniczne:

  Jakimi danymi dysponujemy?

  Ktre dane powinnimy gromadzi w hurtowni?

  Wszystkie?

  Tylko to, co niezbdne?

  Jak schowa dane w hurtowni?

 • Model wielowymiarowy

  Baza zawiera fakty opisane przez wymiary i okrelajce

  warto miar.

  Fakt - pojedyncze zdarzenie bdce podstaw analiz (np. sprzeda).

  Fakty opisane s przez wymiary i miary.

  Wymiar - cecha opisujaca dany fakt, pozwalajca powiza go z innymi

  pojciami modelu przedsiebiorstwa (np. klient, data, miejsce, produkt).

  Wymiary s opisane atrybutami.

  Atrybut - cecha wymiaru, przechowujca dodatkowe informacje na temat

  faktu (np. wymiar data moe mie atrybuty: miesic, kwarta, rok; wymiar

  klient moe mie atrybuty: nazwisko, region).

  Miara - warto liczbowa przyporzadkowana do danego faktu (np. wartosc

  sprzeday, liczba sztuk).

 • ROLAP

  Relacyjna implementacja dla OLAP;

  Problemy:

  Zidentyfikowanie faktw

  Zidentyfikowanie kluczowych wymiarw

  Zaprojektowanie tabel faktw

  Zaprojektowanie tabel wymiarw

 • ROLAP zidentyfikowanie faktw

  handel: transakcje sprzeday

  bankowo: kursy walut, operacje na rachunkach

  gieda: wahania kursw akcji, operacje giedowe

  ubezpieczenia: wykupienie polisy, zmiana warunkw polisy, zgoszenie szkody, wypacenie odszkodowania

  telekomunikacja: zrealizowanie rozmowy przez abonenta, podczenie telefonu, zawarcie umowy, zmiana abonamentu, patnoci za abonament

  opieka zdrowotna: przyjcie pacjenta do szpitala, forma leczenia, wynik leczenia

  Naley wskaza kluczowe typy transakcji w systemie produkcyjnym, realizujce kluczowe akcje/operacje w obszarze dziaania przedsibiorstwa, np.

 • ROLAP zidentyfikowanie wymiarw

  handel:

  analiza sprzeday w poszczeglnych miastach i okresach czasowych

  bankowo:

  Wahania kursw walut w poszczeglnych dniach

  analiza przyrostu iloci nowych rachunkw w poszczeglnych miesicachz podziaem na rodzaje rachunkw

  gieda: Wahania kursw akcji poszczeglnych firm w poszczeglnych dniach

  Ilo zawartych transakcji kupna lub sprzeday w jednostce czasu i czne kwoty tych operacji

  ubezpieczenia:

  analiza przyrostu/spadku iloci polis poszczeglnych rodzajw w miastach w poszczeglnych miesicach

  telekomunikacja:

  analiza rozkadu czasu rozmw poszczeglnych klientw w czasie doby

  Naley znale kluczowe wymiary dla faktw

  (okrelenie kontekstu analizy faktw)

 • OLAP - Projektowanie tabeli faktw

  Poziom szczegowoci informacji rozmiar tabeli faktw rejestrowanie kwoty zakupu pojedynczego produktu

  rejestrowanie sumarycznej kwoty zakupu caego koszyka

  rejestrowanie sumarycznej kwoty zakupu w tygodniu

  Horyzont czasowy danych jak dugo przechowywa informacje na najwyszym poziomie

  szczegowoci?

  opracowanie strategii agregowania danych starszych

  raporty roczne: najczciej wystarczaj agregaty sumujce fakty z dokadnoci do tygodnia

  raporty agregujce dane sprzed kilku lat: najczciej wystarczaj agregaty sumujce fakty z dokadnoci do miesica lub roku

 • OLAP - Projektowanie tabeli faktw

  Waciwy zbir atrybutw tabeli faktw

  Usunicie zbdnych atrybutw rozmiar tabeli faktw

  czy atrybut wnosi now/niezbdn wiedz o fakcie?

  czy warto atrybutu mona wyliczy?

  Minimalizacja rozmiarw atrybutw

  przykad: telekomunikacja

  tabela wymiaru Abonenci zawiera 8*106 abonentw

  kady abonent dzwoni rednio 2 razy dziennie

  roczny horyzont czasowy tabeli faktw

  zmniejszenie dugoci rekordw tabeli faktw o 10B zyskujemy 54GB

 • ROLAP klucze podstawowe i sztuczne

  Klucze naturalne

  nr rejestracyjny pojazdu, VIN, nr rachunku, NIP, PESEL

  Klucze sztuczne generowane automatycznie przez system

  nr klienta, id produktu, nr transakcji

  Poczenie tabeli wymiaru i faktw za pomoc klucza podstawowego-obcego

  poka ilo szkd pojazdu o numerze rejestracynym xxx w ostatnim roku

  zapytanie wycznie do tabeli faktw

  Jeli warto klucza podstawowego moe si zmieni wysoki koszt uaktualnienia faktw

  sytuacja mao prawdopodobna

  uwaga: nr rachunku!

 • Schematy wielwymiarowych danych w ROLAP

  schemat gwiazdy

  (ang. stars chema)

  schemat patka niegu

  (ang. snowflake schema)

  schemat konstelacji faktw

  (ang. fact constellation schema)

  schemat gwiazda-patek niegu

  (ang. starflake schema)

 • Schemat gwiazdy (stars schema)

  Gwiazda: tabela wymiarw jest zdenormalizowana

  Zaleta:

  operacja roll-up wykonywana szybko (bez koniecznoci czenia z

  tabel poziomu nadrzdnego)

  Wada:

  na skutek redundancji danych rozmiar tabeli moe by duy

  np. wymiar Czas z ziarnem 1sek i horyzontem czasowym wymiaru 10 lat

  300 000 000 rekordw

  astronomia, fizyka jdrowa, telekomunikacja

 • Schemat gwiazdy

 • Schemat gwiazdy

 • Schemat platek sniegu (snowflake schema)

  Patek niegu: tabele wymiaru s znormalizowane

  mniejszy rozmiar poszczeglnych tabel poziomw

  operacja roll-up wykonywana wolniej (konieczno czenia tabel

  poziomw)

  W praktyce:

  atrybuty rnych poziomw czsto wykorzystywane w operacji roll-up

  umieszczenie w tej samej zdenormalizowanej tabeli poziomu

  najniszego

  atrybuty rzadko wykorzystywane w roll-up umieszczenie w

  znormalizowanych tabelach poziomw wyszych

 • Schemat kostelacji faktw

 • Schemat gwiazda-platek sniegu

  Cz wymiarw znormalizowanych

  poziomy wysze wykorzystywane rzadko

  oszczdno miejsca

  Cz wymiarw zdenormalizowanych

  wszystkie poziomy wymiarw wykorzystywane czsto

  efektywno zapyta

 • Model punktowy

  Przed stworzeniem logicznego modelu danych (gwiazda, patek sniegu) naley uzgodni model pojciowy.

  Przykadowa technika modelowania: model punktowy.

  Fakty reprezentowane s punktami

  Wymiary reprezentowane s przez nazwy

  Podobnie reprezentujemy kolejne poziomy hierarchii

  Model moe obejmowa wiele (konstelacje) faktw, korzystajcych czciowo ze wsplnej hierarchii wymiarw

 • Model punktowy

  W modelu punktowym zapisujemy ponadto informacje na temat:

  Nazw atrybutw

  Typw danych

  Wiezw integralnoci

  Retrospekcji (zmiennoci wartoci atrybutw w czasie)

  Czstoci odwieania

  Pochodzenia danych (zrdo, transformacje)

  Metadanych biznesowych

  Retrospekcja moe by:

  prawdziwa zapisujemy wszelkie zmiany wartoci wraz z dokadnym czasem

  faszywa nowe wartosci zastepuja stare

  trwaa nie przewidujemy zmiany wartosci.

 • Model punktowy przyklad

 • Agregacja danych

  Agregacje to operacje zamieniajce zbir wartoci (przewanie liczbowych) miar opisujcych fakty, na pojedyncz warto.

  Podstawowa operacja tworzca kostki danych.

  Przykady:

  Suma

  Liczba rekordw

  Srednia

  Minimum, maksimum, mediana

  Dodatkowy warunek (np. HAVING)

  Specjalne (stored procedures)

  Przykadowe zapytanie:

  SELECT miesiac, SUM(kwota) FROM tablica_faktw

  GROUP BY miesiac HAVING SUM(kwota)>500

 • Poziomy agregacji danych

  Nie zawsze potrzebujemy danych opisanych z pen dostpn dokadnoci.

  Gwny cel: wydajno

  Agregacja wartoci moe dotyczy pomijania pewnych wymiarw lub atrybutw w hierarchii.

  Hurtownia danych (lub hurtownie tematyczne ang. data mart) mog przechowywa zmaterializowane podkostki danych i korzysta z nich podczas analiz.

 • Przyklad

  Dane: fakty sprzeday (50

  mln. rekordw, miara:

  warto),

  klienci identyfikowani kodem

  pocztowym (3000 rnych

  kodw),

  towary (60 grup, 800 nazw

  indywidualnych),

  czas: 3 lata (1000 dni),

  sklepy (18 sztuk).

  Model gwiazdy:- tablice z ponad 50 mln. rekordw. (cznie)

  - Kostka danych: 3000*800*1000*18 = 43 200 000 000komrek.

  Wersja zagregowana: - ignorujemy wymiar klientw, towary rozpatrujemy tylko w grupach, czas rozpatrujemy w skali miesicy.- Kostka danych: 60*36*18 = 38 880 komrek (sumy wartoci).

  Powysza agregacja nie pozwala na wygenerowanie wszystkich tych raportw,

  ktre mogy by tworzone oryginalnie, ale za to dla pozostaych raportw moe

  dziaa o 3 rzdy wielkoci szybciej.

 • Optymalizacja agregacji

  Problem:

  Ktre wymiary moemy pomin?

  Jak agregowac dane (sum, min, max, avg, count)?

  Ktre atrybuty hierarchii agregujemy, a ktre pozostawiamy?

  Ile powinno powsta zmaterializowanych kostek pomocniczych?

  Jak optymalnie obliczac konkretne zapytanie?

  Cel:

  np. minimalizacja redniego czasu przetwarzania zadawanych w praktyce zapyta OLAP.

  Musimy wybra takie kostki, z ktrych pniej najatwiej bdzie generowa raporty.

 • Metadane = dane o danych

  Skd wiadomo, ktre zapytania

  s czsto wykonywane?

  Informacje o zadawanych zapytaniach OLAP s gromadzone jako metadane w specjalnej bazie- repozytorium.

  Mog by wykorzystane do optymalizacji zapyta (np. materializacji niektrych agregacji).

  Metadane zawieraj te wiele innych informacji, np.

  opis pojciowy i logiczny danych,

  informacje o zrdach i ich integracji,

  dziennik aktualizacji itd.

 • Nawigator agregacji

  Nawigator po agregacjach wspomaga te przegldanie danych i

  przygotowywanie raportw.

  Zapewnia wygodny wgld w wielowymiarowy model danych.

 • Agregowane dane w modelu ROLAP

 • Prezentowanie czasu w tabeli faktw

  Sztuczny identyfikator (data_id)

  konieczno czenia z tabel wymiaru czasu

  Naturalny identyfikator (data, timestamp) skadowanie fizycznej daty

  sposb bardziej efektywny

  wikszo analiz wykonuje si w wymiarze czasu

  zapytanie nie zawiera poczenia z tabel wymiaru czasu

  Skadowanie przesunicia czasowego

  Skadowanie zakresw dat

 • Skladowanie przesuniecia czasowego

  partycjonowane tabele faktw

  Wada: konieczno konwersji daty z zapytania uytkownika do postaci przesunicia

  czasowego

  perspektywa

  Zaleta: podzia duej tabeli na mniejsze, z ktrych kada moe by adresowana w

  zapytaniu niezalenie

  mniejszy rozmiar atrybutu reprezentujcego dat (1B)

 • Skladowanie zakresu czasowego

  Np.

  atrybuty: data_od, data_do

  stan magazynu supermarketu

  sprzeda w okresie czasowym

  Wada: bardziej zoone zapytanie testujce warunki

  pocztku i koca okresu

  Zaleta: rozszerzenie zakresu wanoci rekordu

  poprzez zmodyfikowanie wartoci data_do

  np. liczba produktw w magazynie nie ulega zmianie w danym

  dniu zmodyfikuj warto data_do dla tego produktu

 • Nawigacja po agregacjach

  Drilling down / rolling up

  Slicing and dicing

  Rotating

  Pivoting

 • Literatura

  Ch. Todman. Projektowanie hurtowni danych. WNT,

  Warszawa 2003.

  M. Jarke, M. Lenzerini, Y. Vassiliou, P. Vassiliadis.

  Hurtownie danych. Podstawa organizacji i

  funkcjonowania, WSiP, Warszawa 2003.

  V. Poe, P. Klauer, S. Brobst. Tworzenie hurtowni danych.

  WNT, Warszawa 2000.