Click here to load reader

Warszawa, 23 września 2011 r. Warsaw, 23 September · PDF fileRozwój doradztwa zawodowego w szkołach. Development of vocational guidance in schools. ... Uniwersytet Warszawski

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Warszawa, 23 września 2011 r. Warsaw, 23 September · PDF fileRozwój doradztwa...

Wsppraca warszawskich szk zawodowych z uczelniami i pracodawcami Cooperation between Warsaw VET Institutions, HEIs and employers

Warszawa, 23 wrzenia 2011 r. Warsaw, 23 September 2011

2

I. Edukacja i wspieranie rozwoju maego dziecka

Education and supporting small childs development

II. Edukacja szkolna School education

III. Edukacja dla rynku pracy Education for the labour market

IV. Edukacja poza szko, uczenie si przez cae ycie Education outside school, lifelong learning

V. Rozwj nauczycieli i kadr owiatowych Teachers and educational workers professional development

VI. Zarzdzanie i finansowanie owiaty Management and funding in school education

Gwne obszary Polityki edukacyjnej Major areas of the Education policy

3 Biuro Edukacji Urzdu m.st. Warszawy Education burreau of the Municipality of the Capital City of Warsaw

3

Kierunki dziaa / objectives:

I. Stworzenie szerokiej oferty edukacyjnej warszawskich szk zawodowych. Creating a wide education offer for Warsaw VET institutions.

II. Rozwj doradztwa zawodowego w szkoach. Development of vocational guidance in schools.

III. Akcje informacyjne i promocyjne szkolnictwa zawodowego. Information and promotion campaigns for VET.

IV. Unowoczenienie ksztacenia zawodowego. Modernisation of VET.

V. Wsppraca z pracodawcami, urzdami pracy i instytucjami rynku pracy. Cooperation with employers, employment centres and labour market institutions.

VI. Wsppraca z uczelniami. Cooperation with HEIs.

Kierunki dziaa / objectives:

I. Stworzenie szerokiej oferty edukacyjnej warszawskich szk zawodowych. Creating a wide education offer for Warsaw VET institutions.

II. Rozwj doradztwa zawodowego w szkoach. Development of vocational guidance in schools.

III. Akcje informacyjne i promocyjne szkolnictwa zawodowego. Information and promotion campaigns for VET.

IV. Unowoczenienie ksztacenia zawodowego. Modernisation of VET.

V. Wsppraca z pracodawcami, urzdami pracy i instytucjami rynku pracy. Cooperation with employers, employment centres and labour market institutions.

VI. Wsppraca z uczelniami. Cooperation with HEIs.

4

Dla dorosych / adult-oriented

Szkoy Policealne (Post-secondary schools) 28 - 460 suchaczy/students

Technika Uzupeniajce (Supplementary schools) 11 - 200 suchaczy/students

Technika (Technical upper secondary schools) 6 - 161 suchaczy/students

Zasadnicze Szkoy Zawodowe (Basic vocational schools) 3 - 44 suchaczy/students

Dla modziey / youth-oriented

Technika (Technical upper secondary schools) 44 - 12850 uczniw/pupils

Zasadnicze szkoy zawodowe (Basic vocational schools) 24 - 2375 uczniw/pupils

Licea Profilowane (Specialized upper secondary schools) 9 - 1103 uczniw/pupils

Centrum Ksztacenia Praktycznego 1 - 1147 uczniw/pupils

(Practical Education Centre)

1 5

38 m

ln z

1 6

88 m

ln z

1 8

48 m

ln z

1 9

33 m

ln z

2 0

55 m

ln z

2 3

44 m

ln z

2 4

91 m

ln z

2 4

93 m

ln z

1 000 mln z

1 200 mln z

1 400 mln z

1 600 mln z

1 800 mln z

2 000 mln z

2 200 mln z

2 400 mln z

2 600 mln z

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(plan

30.06)

Wydatki na owiat w latach 2003 2010 Expenditures on school education for years 2003 -2010

Owiata: inwestycje i remonty w latach 2006 2010

School education: investments and renovations for years 2006 - 2010

Nakady na inwestycje i remonty szk zawodowych Expenditures on investments and renovations of VET institutions

Owiata: inwestycje i remonty w latach 2006 2010

School education: investments and renovations for years 2006 - 2010

->Renovations

->Investments

-> period n

-> term of office

7 Biuro Edukacji Urzdu m.st. Warszawy Education burreau of the Municipality of the Capital City of Warsaw

7

Miasto st. Warszawa podpisao porozumienia o wsppracy z uczelniami: The Capital City of Warsaw signed the agreements on cooperation with HEIs: Politechnik Warszawsk / Warsaw University of Technology

- Wydzia Inynierii Ldowej / Faculty of Civil Engineering, - Wydzia Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa / Faculty of Power and Aeronautical Engineering, - Wydzia Elektroniki i Technik Informacyjnych / Faculty of Electronics and Information Technology, - Wydzia Samochodw i Maszyn Roboczych / Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering; Szko Gwn Gospodarstwa Wiejskiego / Warsaw University of Life Sciences;

Wojskow Akademi Techniczn / Military University of Technology.

8 Biuro Edukacji Urzdu m.st. Warszawy Education burreau of the Municipality of the Capital City of Warsaw

8

1. Politechnika Warszawska / Warsaw University of Technology Wydziay: Transportu, Chemiczny, Inynierii Materiaowej, Mechatroniki, Fizyki. Faculties of: Transport, Chemistry, Materials Science and Engineering, Mechatronics, Physics.

2. Uniwersytet Warszawski / the University of Warsaw Wydziay: Chemii, Biologii Fizyki. Faculties of: Chemistry, Biology and Physics.

3. SGGW: Wydzia Inynierii i Ksztatowania rodowiska. Warsaw University of Life Sciences: Faculty of Civil and Environmental Engineering

4. SGH / Warsaw School of Economics

5. WAT - Wydziay: Mechatroniki, Mechaniki, Elektroniki. Military University of Technology Faculties of: Mechatronics, Mechanics, Electronics.

6. Inne szkoy wysze / Other HEIs

Warszawska Wysza Szkoa Informatyki, WS Przedsibiorczoci i Zarzdzania im. L. Komiskiego, WS OLYMPUS, WS Handlu i Prawa, WS Hotelarstwa i Turystyki, WS Kosmetologii ALMAMER WS Ekonomiczna, Akademia Obrony Narodowej, WS Psychologii Spoecznej.

9 Biuro Edukacji Urzdu m.st. Warszawy Education burreau of the Municipality of the Capital City of Warsaw

9

Miasto st. Warszawa podpisao porozumienia o wsppracy z: The Capital City of Warsaw signed the agreements on cooperation with:

Polskim Zwizkiem Pracodawcw Budownictwa Polish Association of Construction Industry Employers Efekty: realizacja projektu EFS Zawody budowlane na rynku pracy, wsppraca z CKP. Effects: realisation of construction industry related professions on the labour market EFS project, cooperation with CKP.

Vattenfall Heat Poland S.A. Efekty: porozumienie firmy ze szko zawodow, objcie jej patronatem, praktyki, stypendia. Effects: an agreement between the company and a vocational school, patronage over it, apprenticeships, grants.

Polskim Stowarzyszeniem Producentw Dwigw Polish Association of Lift Manufacturers Efekty: realizacja projektu EFS Nowy zawd technik urzdze dwigowych. Effects: realisation of New profession lift technician EFS project.

10 Biuro Edukacji Urzdu m.st. Warszawy Education burreau of the Municipality of the Capital City of Warsaw

10

Szkoy zawodowe podpisay porozumienia o wsppracy z wieloma firmami: VET institutions signed the agreements on cooperation with numerous companies:

Banki/banks - BZWBK, PKO SA, BPH PBK, Turystyka/Tourism - Polska i Warszawska Izba Turystyki, Polskie Zrzeszenie Hoteli, renomowane hotele m.in. Hyatt Regency Gastronomia/Gastronomy - Stowarzyszenie Szefw Kuchni i Cukierni, Centrum Wina, Knorr, Coffee Zone; Grupa DORA-METAL, Spdzielnia Piekarsko-Ciastkarska, Cech Piekarzy, Fryzjerstwo/Hairdressing - Polwell, Silog, Renee Blanche, La Femme, Ecolab, Chantarelle, Bioline, Mechanika, elektronika/Mechanics, electronics AVIA, ESO, Festo, RADWAR, POLMO, NTT, Sygnity, Yamo, Alstor, MOELLER KONE, Otis, Schindler, Thyssen , Winda sp. z o.o, Macrologic Budownictwo/Construction industry - DOKA, Peri, Budimex, Vaillant, Viessmann

11 Biuro Edukacji Urzdu m.st. Warszawy Education burreau of the Municipality of the Capital City of Warsaw

11

Projekty dofinansowanie z EFS / Projects funded by EFS:

Rozwj szkolnictwa zawodowego w Warszawie a potrzeby rynku pracy - diagnoza i

prognoza / Relation between development of VET in Warsaw and labour market needs

diagnosis and forecast

Zawody budowlane na ryku pracy

Construction industry related professions on the labour market

Pilotaowy projekt potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Warszawie

Pilot project on confirmation of vocational qualifications in Warsaw

Nowe moliwoci, nowe kwalifikacje specjalizacja konserwator urzdze dwigowych

New possibilities, new qualifications lift maintenance technician spacialisation

12 innych projektw realizuj szkoy zawodowe

12 other projects are realised by VET institutions

Zawody budowlane na rynku pracy Construction industry related professions on the labour market

Koordynator Biura Edukacji Urzdu m.st. Warszawy Coordinator of the Education burreau of the Municipality of the

Capital City of Warsaw

Okres realizacji / Realisation period: 01.09.2009-31.08.2011r.

Projekt wspfinansowany z Europejskiego Funduszu

Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Project co-funded from European Social Fund in the framework of Human

Capital Operational Programme

Priorytet IX. Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach Priority IX. Developm