76
VJEŽBE POGLAVLJE 3 VJEŽBE POGLAVLJE 3 VIŠESTRUKI IZBOR VIŠESTRUKI IZBOR

VJEŽBE POGLAVLJE 3

 • Upload
  sari

 • View
  25

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

VJEŽBE POGLAVLJE 3. VIŠESTRUKI IZBOR. VIŠESTRUKI IZBOR (1). Iz negativnog nagiba krivulje potražnje izvodi se zaključak da a. kako cijene rastu tako i tražena količina raste b. kako cijene opadaju tako tražene količine rastu c. kako cijene rastu tako i potražnja opada - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: VJEŽBE POGLAVLJE 3

VJEŽBE POGLAVLJE 3VJEŽBE POGLAVLJE 3

VIŠESTRUKI IZBORVIŠESTRUKI IZBOR

Page 2: VJEŽBE POGLAVLJE 3

VIŠESTRUKI IZBOR (1)VIŠESTRUKI IZBOR (1)

Iz negativnog nagiba krivulje Iz negativnog nagiba krivulje potražnje izvodi se zaključak dapotražnje izvodi se zaključak da

a. kako cijene rastu tako i tražena a. kako cijene rastu tako i tražena količina rastekoličina raste

b. kako cijene opadaju tako tražene b. kako cijene opadaju tako tražene količine rastukoličine rastu

c. kako cijene rastu tako i potražnja c. kako cijene rastu tako i potražnja opadaopada

d. kako cijene opadaju tako i d. kako cijene opadaju tako i potražnja rastepotražnja raste

Page 3: VJEŽBE POGLAVLJE 3

ODGOVOR (1)ODGOVOR (1)

BB

Page 4: VJEŽBE POGLAVLJE 3

VIŠESTRUKI IZBOR (2)VIŠESTRUKI IZBOR (2)

Kada cijena dobra X raste i Kada cijena dobra X raste i potrošači zamjenjuju dobro Y za potrošači zamjenjuju dobro Y za dobro X, to se nazivadobro X, to se naziva

a. efekt dohotkaa. efekt dohotkab. efekt multiplikatorab. efekt multiplikatorac. efekt supstitucijec. efekt supstitucijed. efekt potražnjed. efekt potražnje

Page 5: VJEŽBE POGLAVLJE 3

ODGOVOR (2)ODGOVOR (2)

CC

Page 6: VJEŽBE POGLAVLJE 3

VIŠESTRUKI IZBOR (3)VIŠESTRUKI IZBOR (3)

Što od navedenog nije odrednica Što od navedenog nije odrednica potražnje dobra X?potražnje dobra X?

a. prosječni dohodaka. prosječni dohodakb. stanovništvob. stanovništvoc. ukusi i preferencijec. ukusi i preferencijed. cijena dobra Xd. cijena dobra X

Page 7: VJEŽBE POGLAVLJE 3

ODGOVOR (3)ODGOVOR (3)

DDCijena dobra X određuje Cijena dobra X određuje

traženu količinu a ne njegovu traženu količinu a ne njegovu potražnju.Potražnja ovisi o potražnju.Potražnja ovisi o faktorima a, b i c.faktorima a, b i c.

Page 8: VJEŽBE POGLAVLJE 3

VIŠESTRUKI IZBOR (4)VIŠESTRUKI IZBOR (4)

Krivulja potražnje će se pomjeritiKrivulja potražnje će se pomjeriti a. ako se promjeni cijena dobraa. ako se promjeni cijena dobrab. ako se mijenjaju cijene i b. ako se mijenjaju cijene i

determinante potražnjedeterminante potražnjec. ako se mijenjaju determinante c. ako se mijenjaju determinante

potražnjepotražnjed. nikadad. nikada

Page 9: VJEŽBE POGLAVLJE 3

ODGOVOR (4)ODGOVOR (4)

CC

Page 10: VJEŽBE POGLAVLJE 3

VIŠESTRUKI IZBOR (5)VIŠESTRUKI IZBOR (5)

Koji od navedenih faktora će izazvati Koji od navedenih faktora će izazvati pomak krivulje ponude?pomak krivulje ponude?

a. promjene tehnologijea. promjene tehnologijeb. promjene cijena inputab. promjene cijena inputac. promjene cijena supstituta i c. promjene cijena supstituta i

komplemenatakomplemenatad. promjene ekonomske politiked. promjene ekonomske politikee. sve navedenoe. sve navedeno

Page 11: VJEŽBE POGLAVLJE 3

ODGOVOR (5)ODGOVOR (5)

EE

Page 12: VJEŽBE POGLAVLJE 3

VIŠESTRUKI IZBOR (6)VIŠESTRUKI IZBOR (6)

Promjena cijena dobra X će Promjena cijena dobra X će prouzročitiprouzročiti

a. pomak krivulje ponudea. pomak krivulje ponudeb. pomak po krivulji ponudeb. pomak po krivulji ponudec. a i bc. a i bd. ni a ni b d. ni a ni b

Page 13: VJEŽBE POGLAVLJE 3

ODGOVOR (6)ODGOVOR (6)

BB

Page 14: VJEŽBE POGLAVLJE 3

VIŠESTRUKI IZBOR (7)VIŠESTRUKI IZBOR (7)

Ravnotežne cijene i količine su cijene Ravnotežne cijene i količine su cijene i količine pri kojima su i količine pri kojima su

a. tražene količine od strane a. tražene količine od strane potrošača jednake nuđenoj količini potrošača jednake nuđenoj količini od strane proizvođačaod strane proizvođača

b. krivulja ponude i krivulja potražnje b. krivulja ponude i krivulja potražnje sijekusijeku

c. a i bc. a i bd. ni a ni b d. ni a ni b

Page 15: VJEŽBE POGLAVLJE 3

ODGOVOR (7)ODGOVOR (7)

CC

Page 16: VJEŽBE POGLAVLJE 3

VIŠESTRUKI IZBOR (8)VIŠESTRUKI IZBOR (8)

Pri pretpostavci ceteris paribus ako Pri pretpostavci ceteris paribus ako potražnja raste ravnotežna cijena će potražnja raste ravnotežna cijena će _______ dok će ravnotežna količina ______. _______ dok će ravnotežna količina ______. Međutim ako ponuda poraste ______ Međutim ako ponuda poraste ______ ravnotežna cijena će _________ dok će ravnotežna cijena će _________ dok će ravnotežna količina ___________.ravnotežna količina ___________.

a. opasti, opasti, porasti, porastia. opasti, opasti, porasti, porasti b. porasti, opasti, opasti, porastib. porasti, opasti, opasti, porasti c. opasti, opasti, porasti, opastic. opasti, opasti, porasti, opasti d. porasti, porasti, opasti, opastid. porasti, porasti, opasti, opasti

Page 17: VJEŽBE POGLAVLJE 3

ODGOVOR (8)ODGOVOR (8)

BB

Page 18: VJEŽBE POGLAVLJE 3

VIŠESTRUKI IZBOR (9)VIŠESTRUKI IZBOR (9)

Sile ponude i potražnje Sile ponude i potražnje određujuodređuju

a. što će se proizvoditia. što će se proizvoditib. za koga će se proizvoditib. za koga će se proizvoditic. koliko će se dobara c. koliko će se dobara

proizvestiproizvestid. sve navedenod. sve navedeno

Page 19: VJEŽBE POGLAVLJE 3

ODGOVOR (9)ODGOVOR (9)

DD

Page 20: VJEŽBE POGLAVLJE 3

VIŠESTRUKI IZBOR (10)VIŠESTRUKI IZBOR (10)

Povećanje ponude izazivaPovećanje ponude izazivaa. porast Pe i porast Qea. porast Pe i porast Qeb. porast Pe i smanjenje Qeb. porast Pe i smanjenje Qec. smanjenje Pe i porast Qec. smanjenje Pe i porast Qed. smanjenje Pe i smanjenje Qed. smanjenje Pe i smanjenje Qe

Page 21: VJEŽBE POGLAVLJE 3

ODGOVOR (10)ODGOVOR (10)

CC

Page 22: VJEŽBE POGLAVLJE 3

VIŠESTRUKI IZBOR (11)VIŠESTRUKI IZBOR (11)

Smanjenje ponude izazivaSmanjenje ponude izazivaa. porast Pe i porast Qea. porast Pe i porast Qeb. porast Pe i smanjenje Qeb. porast Pe i smanjenje Qec. smanjenje Pe i porast Qec. smanjenje Pe i porast Qed. smanjenje Pe i smanjenje Qed. smanjenje Pe i smanjenje Qe

Page 23: VJEŽBE POGLAVLJE 3

ODGOVOR (11)ODGOVOR (11)

BB

Page 24: VJEŽBE POGLAVLJE 3

VIŠESTRUKI IZBOR (12)VIŠESTRUKI IZBOR (12)

Povećanje potražnje izazivaPovećanje potražnje izaziva a. porast Pe i porast Qea. porast Pe i porast Qeb. povećanje Pe i smanjenje Qeb. povećanje Pe i smanjenje Qec. smanjenje Pe i porast Qec. smanjenje Pe i porast Qed. smanjenje Pe i smanjenje Qed. smanjenje Pe i smanjenje Qe

Page 25: VJEŽBE POGLAVLJE 3

ODGOVOR (12)ODGOVOR (12)

AA

Page 26: VJEŽBE POGLAVLJE 3

VIŠESTRUKI IZBOR (13)VIŠESTRUKI IZBOR (13)

Smanjenje potražnje izazivaSmanjenje potražnje izazivaa. porast Pe i i porast Qea. porast Pe i i porast Qeb. porast Pe i smanjenje Qeb. porast Pe i smanjenje Qec. smanjenje Pe i porast Qrc. smanjenje Pe i porast Qrd. smanjenje Pe i smanjenje Qed. smanjenje Pe i smanjenje Qe

Page 27: VJEŽBE POGLAVLJE 3

ODGOVOR (13)ODGOVOR (13)

DD

Page 28: VJEŽBE POGLAVLJE 3

VIŠESTRUKI IZBOR (14)VIŠESTRUKI IZBOR (14)

Što od navedenog neće utjecati Što od navedenog neće utjecati na položaj krivulje ponude ?na položaj krivulje ponude ?

a. tehnologijaa. tehnologijab. cijene inputab. cijene inputac. dohoci potrošačac. dohoci potrošačad. porez na prometd. porez na promet

Page 29: VJEŽBE POGLAVLJE 3

ODGOVOR (14)ODGOVOR (14)

CC

Dohoci potrošača djeluju na Dohoci potrošača djeluju na potražnju a ne na ponudupotražnju a ne na ponudu

Page 30: VJEŽBE POGLAVLJE 3

VIŠESTRUKI IZBOR (15)VIŠESTRUKI IZBOR (15)

Ako porast cijena dobra A Ako porast cijena dobra A pomakne krivulju potražnje pomakne krivulju potražnje dobra B udesnodobra B udesno

a. A i B su supstitutia. A i B su supstitutib. A i B su komplementib. A i B su komplementic. A i B su neovisna dobrac. A i B su neovisna dobrad. nijedno od navedenogd. nijedno od navedenog

Page 31: VJEŽBE POGLAVLJE 3

ODGOVOR (15)ODGOVOR (15)

AA

Page 32: VJEŽBE POGLAVLJE 3

VIŠESTRUKI IZBOR (16)VIŠESTRUKI IZBOR (16)

Ako porast cijena dobra C Ako porast cijena dobra C pomakne krivulju potražnje pomakne krivulju potražnje dobra D ulijevodobra D ulijevo

a. C i D su supstitutia. C i D su supstitutib. C i D su komplementib. C i D su komplementic. C i D su neovisna dobrac. C i D su neovisna dobrad. nijedno od navedenogd. nijedno od navedenog

Page 33: VJEŽBE POGLAVLJE 3

ODGOVOR (16)ODGOVOR (16)

BB

Page 34: VJEŽBE POGLAVLJE 3

VIŠESTRUKI IZBOR (17)VIŠESTRUKI IZBOR (17)

Ako porast dohotka potrošača Ako porast dohotka potrošača uzrokuje smanjenje potražnje za uzrokuje smanjenje potražnje za nekim dobrom tada se radi onekim dobrom tada se radi o

a. normalnom dobrua. normalnom dobrub. inferiornom dobrub. inferiornom dobruc. supstitutuc. supstitutud. komplementud. komplementu

Page 35: VJEŽBE POGLAVLJE 3

ODGOVOR (17)ODGOVOR (17)

BB

Page 36: VJEŽBE POGLAVLJE 3

VIŠESTRUKI IZBOR (18VIŠESTRUKI IZBOR (18))

Što će od navedenog izazvati Što će od navedenog izazvati smanjenje potražnje za dobrom smanjenje potražnje za dobrom X ?X ?

a. smanjenje dohotka potrošačaa. smanjenje dohotka potrošačab. porast cijene dobra koji je supstitut b. porast cijene dobra koji je supstitut

dobru Xdobru Xc. očekivanje porasta cijena dobra X u c. očekivanje porasta cijena dobra X u

budućnostibudućnostid. smanjenje ponude dobra Xd. smanjenje ponude dobra X

Page 37: VJEŽBE POGLAVLJE 3

ODGOVOR (18)ODGOVOR (18)

AA

Page 38: VJEŽBE POGLAVLJE 3

VIŠESTRUKI IZBOR (19)VIŠESTRUKI IZBOR (19)

Ako su dva dobra međusobno Ako su dva dobra međusobno supstituti porast cijene jednog supstituti porast cijene jednog od njih izazvat ćeod njih izazvat će

a. smanjenje potražnje za drugima. smanjenje potražnje za drugimb. porast potražnje za drugimb. porast potražnje za drugimc. smanjenje tražene količine drugogc. smanjenje tražene količine drugogd. porast tražene količine drugogd. porast tražene količine drugog

Page 39: VJEŽBE POGLAVLJE 3

ODGOVOR (19)ODGOVOR (19)

BB

Page 40: VJEŽBE POGLAVLJE 3

VIŠESTRUKI IZBOR (20)VIŠESTRUKI IZBOR (20)

Ako su dva dobra A i B komplementi Ako su dva dobra A i B komplementi ondaonda

a. porast cijene A će smanjiti a. porast cijene A će smanjiti potražnju za Bpotražnju za B

b. porast cijene A će povećati b. porast cijene A će povećati potražnju za Bpotražnju za B

c. porast cijene A neće imati utjecaja c. porast cijene A neće imati utjecaja na cijenu Bna cijenu B

d. smanjenje cijene A će smanjiti d. smanjenje cijene A će smanjiti potražnju za Bpotražnju za B

Page 41: VJEŽBE POGLAVLJE 3

ODGOVOR (20)ODGOVOR (20)

AA

Page 42: VJEŽBE POGLAVLJE 3

VIŠESTRUKI IZBOR (21 A)VIŠESTRUKI IZBOR (21 A)

Q

P SS’

Page 43: VJEŽBE POGLAVLJE 3

VIŠESTRUKI IZBOR (21B)VIŠESTRUKI IZBOR (21B)

Ako se krivulja ponude pomiče iz Ako se krivulja ponude pomiče iz S u S’ na prethodnom grafu tada S u S’ na prethodnom grafu tada je došlo doje došlo do

a. porasta ponudea. porasta ponudeb. smanjenja ponudeb. smanjenja ponudec. povećanja nuđene količinec. povećanja nuđene količined. smanjenja nuđene količined. smanjenja nuđene količine

Page 44: VJEŽBE POGLAVLJE 3

ODGOVOR (21)ODGOVOR (21)

AA

Page 45: VJEŽBE POGLAVLJE 3

VIŠESTRUKI IZBOR (22)VIŠESTRUKI IZBOR (22)

Smanjenje ponude proizvoda bit Smanjenje ponude proizvoda bit će najvjerovatnije uzrokovano će najvjerovatnije uzrokovano

a. povećanjem porezaa. povećanjem porezab. porastom dohotka potrošačab. porastom dohotka potrošačac. smanjenjem troškova proizvodnjec. smanjenjem troškova proizvodnjed. smanjenjem cijena komplemenatad. smanjenjem cijena komplemenata

Page 46: VJEŽBE POGLAVLJE 3

ODGOVOR (22)ODGOVOR (22)

AA

Porast dohotka na utječe na Porast dohotka na utječe na ponudu dok smanjenje troškova i ponudu dok smanjenje troškova i i cijena komplemenata utječe na i cijena komplemenata utječe na porast ponudeporast ponude

Page 47: VJEŽBE POGLAVLJE 3

VIŠESTRUKI IZBOR (23 a)VIŠESTRUKI IZBOR (23 a)

CIJENATRAŽENA

KOLIČINANUĐENA

KOLIČINA

20 395 200

22 375 250

24 350 290

26 320 320

28 280 345

30 235 365

Page 48: VJEŽBE POGLAVLJE 3

VIŠESTRUKI IZBOR (23b)VIŠESTRUKI IZBOR (23b)

Ako se tražena količina pri Ako se tražena količina pri svakoj cijeni poveća za 130 svakoj cijeni poveća za 130 jedinica tada će nova ravnotežna jedinica tada će nova ravnotežna cijena biticijena biti

a. 290a. 290b. 320b. 320c. 345c. 345d. 365d. 365

Page 49: VJEŽBE POGLAVLJE 3

ODGOVOR (23)ODGOVOR (23)

DD

Page 50: VJEŽBE POGLAVLJE 3

VIŠESTRUKI IZBOR (24 )VIŠESTRUKI IZBOR (24 ) Mraz u Floridi je opustošio plantaže naranči. Mraz u Floridi je opustošio plantaže naranči.

Kao posljedica došlo je do skoka cijena Kao posljedica došlo je do skoka cijena naranči iz Kalifornije. Koja od navedenih naranči iz Kalifornije. Koja od navedenih tvrdnji je točna?tvrdnji je točna?

a. ponuda naranči iz Floride se smanjila a. ponuda naranči iz Floride se smanjila uzrokujući porast ponude i cijena naranči uzrokujući porast ponude i cijena naranči iz Kalifornije.iz Kalifornije.

b. ponuda naranči iz Floride se smanjila b. ponuda naranči iz Floride se smanjila uzrokujući porast cijena i potražnje naranči uzrokujući porast cijena i potražnje naranči iz Kalifornijeiz Kalifornije

c. ponuda naranči iz Floride se smanjila c. ponuda naranči iz Floride se smanjila uzrokujući veću potražnju za kalifornijskim uzrokujući veću potražnju za kalifornijskim narančama i porast njihovih cijenanarančama i porast njihovih cijena

Page 51: VJEŽBE POGLAVLJE 3

ODGOVOR (24)ODGOVOR (24)

CC

Page 52: VJEŽBE POGLAVLJE 3

1. TOČNO – NETOČNO (T-1. TOČNO – NETOČNO (T-N)N)

Rodna godina poboljšava Rodna godina poboljšava položaj poljoprivrednika položaj poljoprivrednika zbog povećane ponude zbog povećane ponude žitaricažitarica

Page 53: VJEŽBE POGLAVLJE 3

ODGOVOR (1)ODGOVOR (1)

NNRodna godina pogoršava položaj Rodna godina pogoršava položaj

poljoprivrednika zbog porasta poljoprivrednika zbog porasta ponude i pada cijena.ponude i pada cijena.

Page 54: VJEŽBE POGLAVLJE 3

2. TOČNO – NETOČNO (T-2. TOČNO – NETOČNO (T-N)N)

Zakon opadajuće Zakon opadajuće potražnje utječe na oblik potražnje utječe na oblik krivulje potražnjekrivulje potražnje

Page 55: VJEŽBE POGLAVLJE 3

ODGOVOR (2)ODGOVOR (2)

TT

Page 56: VJEŽBE POGLAVLJE 3

3. TOČNO – NETOČNO (T-3. TOČNO – NETOČNO (T-N)N)

Povećanje cijena Povećanje cijena automobila smanjit će automobila smanjit će potražnju za njima pod potražnju za njima pod pretpostavkom da se nisu pretpostavkom da se nisu promijenili visina dohotka promijenili visina dohotka i preferencije potrošača.i preferencije potrošača.

Page 57: VJEŽBE POGLAVLJE 3

ODGOVOR (3)ODGOVOR (3)

N N Smanjit će se tražena količina a Smanjit će se tražena količina a

ne potražnja.ne potražnja.

Page 58: VJEŽBE POGLAVLJE 3

4. TOČNO – NETOČNO (T-4. TOČNO – NETOČNO (T-NN))

Porast dohotka povećat će Porast dohotka povećat će traženu količinu roba što traženu količinu roba što će dovesti do pomaka će dovesti do pomaka krivulje potražnjekrivulje potražnje

Page 59: VJEŽBE POGLAVLJE 3

ODGOVOR (4)ODGOVOR (4)

NN Povećat će potražnju a ne Povećat će potražnju a ne

traženu količinutraženu količinu

Page 60: VJEŽBE POGLAVLJE 3

5. TOČNO – NETOČNO (T-5. TOČNO – NETOČNO (T-N)N)

Porast cijena televizora će Porast cijena televizora će povećat njihovu ponudu a povećat njihovu ponudu a krivulju ponude pomaknuti krivulju ponude pomaknuti udesnoudesno

Page 61: VJEŽBE POGLAVLJE 3

ODGOVOR (5)ODGOVOR (5)

NN

Povećat će se nuđena Povećat će se nuđena količina a ne ponudakoličina a ne ponuda

Page 62: VJEŽBE POGLAVLJE 3

6. TOČNO – NETOČNO (T-6. TOČNO – NETOČNO (T-NN))

Ravnotežna cijena ne Ravnotežna cijena ne može pasti ako ponuda i može pasti ako ponuda i potražnja rastupotražnja rastu

Page 63: VJEŽBE POGLAVLJE 3

ODGOVOR (6)ODGOVOR (6)

NN Pe može pasti ako Pe može pasti ako

potražnja raste sporije od potražnja raste sporije od ponudeponude

Page 64: VJEŽBE POGLAVLJE 3

Z A D A T A K 1Z A D A T A K 1

Ako je jednadžba potražnje Ako je jednadžba potražnje Qd = a – Qd = a – bPbP, a jednadžba ponude , a jednadžba ponude Qs = c + Qs = c + dPdP izračunajte Pe i Qe ! izračunajte Pe i Qe !

Page 65: VJEŽBE POGLAVLJE 3

RJEŠENJE 1RJEŠENJE 1

Izjednačiti jednadžbe ponude i Izjednačiti jednadžbe ponude i potražnje: a – bP = c + dP i potražnje: a – bP = c + dP i izračunati Pe.izračunati Pe.

Pe = (a – c)/(b +d)Pe = (a – c)/(b +d)Dobiveni P uvrstiti u jednadžbu Dobiveni P uvrstiti u jednadžbu

ponude ili potražnje i izračunati Qeponude ili potražnje i izračunati QeQe = a(c + d)/ (b + d)Qe = a(c + d)/ (b + d)

Page 66: VJEŽBE POGLAVLJE 3

Z A D A T A K 2Z A D A T A K 2

Ako je jednadžba potražnje Ako je jednadžba potražnje Qd = Qd = 200 - 80P200 - 80P a jednadžba ponude a jednadžba ponude Q= Q= 110 + 40 P110 + 40 P izračunajte Pe i Qe ! izračunajte Pe i Qe !

Page 67: VJEŽBE POGLAVLJE 3

RJEŠENJE 2RJEŠENJE 2

Postupak identičan kao u zadatku 1.Postupak identičan kao u zadatku 1.Pe = 0.75, Qe = 140Pe = 0.75, Qe = 140

Page 68: VJEŽBE POGLAVLJE 3

Z A D A T A K 3Z A D A T A K 3

Neka funkcija potražnje glasi Neka funkcija potražnje glasi Qx Qx =3848 –=3848 – 2 Px + 0.004 I + 3 Py2 Px + 0.004 I + 3 Py gdje je Qx tražena količina proizvoda gdje je Qx tražena količina proizvoda X, Px njegova cijena, I visina dohotka X, Px njegova cijena, I visina dohotka a Py cijena dobra Y koje je u vezi s a Py cijena dobra Y koje je u vezi s dobrom X.dobrom X.

Izvedite tablicu potražnje ako se Px Izvedite tablicu potražnje ako se Px mijenja od 800 kn do 400 kn mijenja od 800 kn do 400 kn (računajte promjenu cijena za svakih (računajte promjenu cijena za svakih 100 kn), I=12000 kn,a Py = 600 kn100 kn), I=12000 kn,a Py = 600 kn

Page 69: VJEŽBE POGLAVLJE 3

RJEŠENJE 3RJEŠENJE 3

Qdx =4096,4296,4496,4696,4896Qdx =4096,4296,4496,4696,4896 Px = 800, 700, 600, 500, 400Px = 800, 700, 600, 500, 400

Page 70: VJEŽBE POGLAVLJE 3

Z A D A T A K 4 aZ A D A T A K 4 a

Pretpostavimo da je potražnja za Pretpostavimo da je potražnja za bananama dana jednadžbom bananama dana jednadžbom Qd=4000-20PQd=4000-20P, a ponuda , a ponuda jednadžbom jednadžbom Qs = 400 + 40P.Qs = 400 + 40P.

Odredite Pe i QeOdredite Pe i QeNeka se potražnja poveća za 20 Neka se potražnja poveća za 20

jedinica pri svakoj visini cijena a da jedinica pri svakoj visini cijena a da ponuda pri tom ostane ista. Prikažite ponuda pri tom ostane ista. Prikažite algebarski što će se dogoditi s algebarski što će se dogoditi s ravnotežom.ravnotežom.

Page 71: VJEŽBE POGLAVLJE 3

Z A D A T A K 4 bZ A D A T A K 4 b

Neka se ponuda poveća za 20 Neka se ponuda poveća za 20 jedinica pri svakoj visini cijena a jedinica pri svakoj visini cijena a potražnja ostane nepromijenjena. potražnja ostane nepromijenjena. Prikažite algebarski što će se Prikažite algebarski što će se dogoditi s ravnotežom.dogoditi s ravnotežom.

Koliki će biti višak ponude pri cijeni Koliki će biti višak ponude pri cijeni od 70 odnosno potražnje pri cijeni od od 70 odnosno potražnje pri cijeni od 50 ?50 ?

Page 72: VJEŽBE POGLAVLJE 3

RJEŠENJE 4aRJEŠENJE 4a

a. Pe = 60, Qe = 2800a. Pe = 60, Qe = 2800b. Porast potražnje za 20 pri svakoj b. Porast potražnje za 20 pri svakoj

razini cijena mijenja jednadžbu razini cijena mijenja jednadžbu potražnje u Qd=4020 – 20 P. Nova potražnje u Qd=4020 – 20 P. Nova ravnoteža se dobiva ako se Qd = ravnoteža se dobiva ako se Qd = 4020 – 20 P izjednači s Qs = 400 + 4020 – 20 P izjednači s Qs = 400 + 40 P. Nova Pe je 60.33, a Qe je 40 P. Nova Pe je 60.33, a Qe je 2813.332813.33

Page 73: VJEŽBE POGLAVLJE 3

RJEŠENJE 4RJEŠENJE 4 bb

Ako se ponuda poveća za 20 pri svakoj Ako se ponuda poveća za 20 pri svakoj razini cijena mijenja se jednadžba ponude u razini cijena mijenja se jednadžba ponude u Qs = 420 + 40 P. Nova ravnoteža se dobiva Qs = 420 + 40 P. Nova ravnoteža se dobiva ako se Qs =420 + 40 P izjednači s Qd ako se Qs =420 + 40 P izjednači s Qd =4000 – 20 P.Nova Pe je 59.66, a Qe je =4000 – 20 P.Nova Pe je 59.66, a Qe je 2806.62806.6

U jednadžbu potražnje odnosno ponude za P U jednadžbu potražnje odnosno ponude za P se moraju uvrstiti nove cijene 70 i 50 te se moraju uvrstiti nove cijene 70 i 50 te izračunati razlika između Qd i Qs. Pri cijeni izračunati razlika između Qd i Qs. Pri cijeni od 70 višak ponude je 600. Pri cijeni od 50 od 70 višak ponude je 600. Pri cijeni od 50 višak potražnje je također 600višak potražnje je također 600

Page 74: VJEŽBE POGLAVLJE 3

Z A D A T A K 5Z A D A T A K 5

Nacrtajte grafove triju slučajevaNacrtajte grafove triju slučajevaa. kada porast ponude i potražnje a. kada porast ponude i potražnje

povećava Pepovećava Peb. kada porast ponude i potražnje b. kada porast ponude i potražnje

smanjuje Pesmanjuje Pec. kada porast ponude i potražnje ne c. kada porast ponude i potražnje ne

mijenja Pemijenja Pe

Page 75: VJEŽBE POGLAVLJE 3

RJEŠENJE 5RJEŠENJE 5

a. To se događa ako je porast D a. To se događa ako je porast D relativno veći od porasta Srelativno veći od porasta S

b. To se događa kada je porast S b. To se događa kada je porast S relativno veći od porasta Drelativno veći od porasta D

c. To se događa ako je porast D c. To se događa ako je porast D relativno jednak porastu Srelativno jednak porastu S

Page 76: VJEŽBE POGLAVLJE 3