of 72 /72
VIŠESTRUKI IZBOR VIŠESTRUKI IZBOR VJEŽBE POGLAVLJE 4 VJEŽBE POGLAVLJE 4

VJEŽBE POGLAVLJE 4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

VJEŽBE POGLAVLJE 4. VIŠESTRUKI IZBOR. VIŠESTRUKI IZBOR (1). Cjenovna elastičnost potražnje mjeri a. promjenu tražene količine nekog dobra pri danoj promjeni dohotka b. promjenu tražene količine nekog dobra pri danoj cijeni nekog drugog dobra - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: VJEŽBE POGLAVLJE 4

VIŠESTRUKI IZBORVIŠESTRUKI IZBOR

VJEŽBE POGLAVLJE 4VJEŽBE POGLAVLJE 4

Page 2: VJEŽBE POGLAVLJE 4

VIŠESTRUKI IZBOR (1)VIŠESTRUKI IZBOR (1)

Cjenovna elastičnost potražnje mjeri Cjenovna elastičnost potražnje mjeri a. promjenu tražene količine nekog dobra a. promjenu tražene količine nekog dobra

pri danoj promjeni dohotkapri danoj promjeni dohotkab. promjenu tražene količine nekog dobra b. promjenu tražene količine nekog dobra

pri danoj cijeni nekog drugog dobrapri danoj cijeni nekog drugog dobrac. promjenu tražene količine nekog c. promjenu tražene količine nekog

dobra pri promjeni cijene tog dobradobra pri promjeni cijene tog dobrad. promjenu tražene količine nekog dobra d. promjenu tražene količine nekog dobra

pri promjeni cjenovne elastičnosti pri promjeni cjenovne elastičnosti ponudeponude

Page 3: VJEŽBE POGLAVLJE 4

ODGOVOR (1)ODGOVOR (1)

CC

Page 4: VJEŽBE POGLAVLJE 4

VIŠESTRUKI IZBOR (2)VIŠESTRUKI IZBOR (2)

Pri cijeni od 5 $ tražena količina Pri cijeni od 5 $ tražena količina je 10. Poveća li se cijena na 7 $ je 10. Poveća li se cijena na 7 $ tražena količina je 5. Kolika je tražena količina je 5. Kolika je cjenovna elastičnost potražnje? cjenovna elastičnost potražnje?

a. 1a. 1b. 0.5b. 0.5c. 0.33c. 0.33d. 2d. 2

Page 5: VJEŽBE POGLAVLJE 4

ODGOVOR (2)ODGOVOR (2)

DD

Page 6: VJEŽBE POGLAVLJE 4

VIŠESTRUKI IZBOR (3)VIŠESTRUKI IZBOR (3)

Savršeno neelastična krivulja Savršeno neelastična krivulja potražnje bit će na grafu __________ potražnje bit će na grafu __________ dok će savršeno elastična krivulja dok će savršeno elastična krivulja potražnje na grafu biti potražnje na grafu biti _________________._________________.a. vertikalna, horizontalnaa. vertikalna, horizontalnab. horizontalna, vertikalnab. horizontalna, vertikalnac. vertikalna, vertikalnac. vertikalna, vertikalnad. horizontalna, horizontalnad. horizontalna, horizontalna

Page 7: VJEŽBE POGLAVLJE 4

ODGOVOR (3)ODGOVOR (3)

AA

Page 8: VJEŽBE POGLAVLJE 4

VIŠESTRUKI IZBOR (4)VIŠESTRUKI IZBOR (4)

P x QP x Qa. MCa. MCb. TRb. TRc. MR. c. MR. d. TCd. TC

Page 9: VJEŽBE POGLAVLJE 4

ODGOVOR (4)ODGOVOR (4)

BB

Page 10: VJEŽBE POGLAVLJE 4

VIŠESTRUKI IZBOR (5)VIŠESTRUKI IZBOR (5)

Kada je potražnja cjenovno Kada je potražnja cjenovno neelastična smanjenje cijena će neelastična smanjenje cijena će uzrokovati uzrokovati

a. porast ukupnih troškovaa. porast ukupnih troškovab. porast ukupnog prihodab. porast ukupnog prihodac. smanjenje ukupnih troškovac. smanjenje ukupnih troškovad. smanjenje ukupnog prihodad. smanjenje ukupnog prihoda

Page 11: VJEŽBE POGLAVLJE 4

ODGOVOR (5)ODGOVOR (5)

DD

Page 12: VJEŽBE POGLAVLJE 4

VIŠESTRUKI IZBOR (6)VIŠESTRUKI IZBOR (6)

Ako je pri cijeni od 5 $ nuđena Ako je pri cijeni od 5 $ nuđena količina 10 komada, pri novoj, višoj količina 10 komada, pri novoj, višoj cijeni od 10 $ nudit će se 20 komada. cijeni od 10 $ nudit će se 20 komada. Kolika je elastičnost ponude ?Kolika je elastičnost ponude ?

a. 1a. 1b. 0.5b. 0.5c. 0.33c. 0.33d. 2d. 2

Page 13: VJEŽBE POGLAVLJE 4

ODGOVOR (6)ODGOVOR (6)

AA

(20-10)/15 : (10 – 5) / 7.5(20-10)/15 : (10 – 5) / 7.5

Page 14: VJEŽBE POGLAVLJE 4

VIŠESTRUKI IZBOR (7)VIŠESTRUKI IZBOR (7)

Kada država ograniči poljoprivrednu Kada država ograniči poljoprivrednu proizvodnju , krivulja ponude se pomjera proizvodnju , krivulja ponude se pomjera ___________, ravnotežna cijena _______ a ___________, ravnotežna cijena _______ a ishod je ________dohodak farmera.ishod je ________dohodak farmera.

a. desno, smanjenje, višia. desno, smanjenje, višib. lijevo, smanjenje, višib. lijevo, smanjenje, višic. lijevo, povećava, nižic. lijevo, povećava, nižid. lijevo, povećava, viši d. lijevo, povećava, viši

Page 15: VJEŽBE POGLAVLJE 4

ODGOVORODGOVOR (7) (7)

CC

Page 16: VJEŽBE POGLAVLJE 4

VIŠESTRUKI IZBOR (8)VIŠESTRUKI IZBOR (8)

Teret poreza na gorivo snosit će Teret poreza na gorivo snosit će pretežito _________ jer je krivulja pretežito _________ jer je krivulja potražnjepotražnje relativno _________. relativno _________.

a. proizvođači, neelastičnaa. proizvođači, neelastičnab. proizvođači, elastičnab. proizvođači, elastičnac. potrošači, neelastičnac. potrošači, neelastičnad. potrošači, elastičnad. potrošači, elastična

Page 17: VJEŽBE POGLAVLJE 4

ODGOVOR (8)ODGOVOR (8)

CC

Page 18: VJEŽBE POGLAVLJE 4

VIŠESTRUKI IZBOR (9)VIŠESTRUKI IZBOR (9)

Ako je potražnja relativno neelastična na ponudu veći dio poreskog opterećenja snosit će

a. potrošačib. proizvođačic. poduzećad. nitko od navedenih

Page 19: VJEŽBE POGLAVLJE 4

ODGOVOR (9)ODGOVOR (9)

CC

Page 20: VJEŽBE POGLAVLJE 4

VIŠESTRUKI IZBOR (10)VIŠESTRUKI IZBOR (10)

Ako se cijena proizvoda poveća s 1.50 Ako se cijena proizvoda poveća s 1.50 $ na 2 $, a tražena količina opadne s $ na 2 $, a tražena količina opadne s 1000 na 900 komada koeficijent 1000 na 900 komada koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje bit ćecjenovne elastičnosti potražnje bit će

a. 3.00a. 3.00b. 2.71b. 2.71c. 0.37c. 0.37d. 0.33d. 0.33

Page 21: VJEŽBE POGLAVLJE 4

ODGOVOR (10)ODGOVOR (10)

CC

Page 22: VJEŽBE POGLAVLJE 4

VIŠESTRUKI IZBOR (11)VIŠESTRUKI IZBOR (11)

Plafoniranje cijena općenito Plafoniranje cijena općenito vodi kvodi k

a. nezaposlenostia. nezaposlenostib. nestašicib. nestašicic. viškovimac. viškovimad. nijednom od navedenogd. nijednom od navedenog

Page 23: VJEŽBE POGLAVLJE 4

VIŠESTRUKI IZBOR (12 a)VIŠESTRUKI IZBOR (12 a)

D'

q

pD

D’

Page 24: VJEŽBE POGLAVLJE 4

VIŠESTRUKI IZBOR (12 b)VIŠESTRUKI IZBOR (12 b)

Na prethodnom grafu krivulja Na prethodnom grafu krivulja potražnje D jepotražnje D je

a. savršeno elastičnaa. savršeno elastičnab. savršeno neelastičnab. savršeno neelastičnac. jedinično elastičnac. jedinično elastičnad. dugoročna krivulja potražnjed. dugoročna krivulja potražnje

Page 25: VJEŽBE POGLAVLJE 4

ODGOVOR (12)ODGOVOR (12)

BB

Page 26: VJEŽBE POGLAVLJE 4

VIŠESTRUKI IZBOR (13)

Ako je potražnja cjenovno Ako je potražnja cjenovno neelastična tada će pri porastu neelastična tada će pri porastu cijena dobra od 7 $ na 8 $cijena dobra od 7 $ na 8 $

a. ukupni prihod opastia. ukupni prihod opastib. ukupni prihod porastib. ukupni prihod porastic. ukupni prihod ostaje neizmjenjenc. ukupni prihod ostaje neizmjenjend. ukupni prihod je savršeno d. ukupni prihod je savršeno

neelastičanneelastičan

Page 27: VJEŽBE POGLAVLJE 4

ODGOVOR (13)ODGOVOR (13)

BB

Page 28: VJEŽBE POGLAVLJE 4

VIŠESTRUKI IZBOR (14)VIŠESTRUKI IZBOR (14)

Pretpostavite da ste manager u fast-Pretpostavite da ste manager u fast-food restoranu i da ste obavješteni da food restoranu i da ste obavješteni da je cjenovna elastičnost potražnje za je cjenovna elastičnost potražnje za vašim jelima veća od 1. Da bi povećali vašim jelima veća od 1. Da bi povećali ukupni prihod vi ćeteukupni prihod vi ćete

a. povećati cijenu hranea. povećati cijenu hraneb. smanjiti cijenu hraneb. smanjiti cijenu hranec. držati cijenu nepromijenjenomc. držati cijenu nepromijenjenomd. smanjiti potražnju za vašom hranomd. smanjiti potražnju za vašom hranom

Page 29: VJEŽBE POGLAVLJE 4

ODGOVOR (14ODGOVOR (14))

BB

Page 30: VJEŽBE POGLAVLJE 4

VIŠESTRUKI IZBOR(15)VIŠESTRUKI IZBOR(15)

Pretpostavimo da se izdaci Mrs Bush Pretpostavimo da se izdaci Mrs Bush na provod nisu izmijenili iako je na provod nisu izmijenili iako je došlo do porasta cijena. Da li je njena došlo do porasta cijena. Da li je njena potražnja za ovom vrstom odmorapotražnja za ovom vrstom odmora

a. jedinično elastičnaa. jedinično elastičnab. savršeno elastičnab. savršeno elastičnac. savršeno neelastičnac. savršeno neelastičnad. povećala se zbog promjene cijenad. povećala se zbog promjene cijena

Page 31: VJEŽBE POGLAVLJE 4

ODGOVOR (15)ODGOVOR (15)

AA

Page 32: VJEŽBE POGLAVLJE 4

VIŠESTRUKI IZBOR (16)VIŠESTRUKI IZBOR (16)

Koje je od navedenih dobara i Koje je od navedenih dobara i usluga usluga

cjenovno elastično?cjenovno elastično?

a.a. kruhkruh

b.b. odjećaodjeća

c.c. hrana u restoranimahrana u restoranima

d.d. lokalni telefonski razgovorilokalni telefonski razgovori

Page 33: VJEŽBE POGLAVLJE 4

ODGOVOR (16)ODGOVOR (16)

CC

Page 34: VJEŽBE POGLAVLJE 4

VIŠESTRUKI IZBOR (17)VIŠESTRUKI IZBOR (17)

Što je od navedenog obilježje elastične Što je od navedenog obilježje elastične potražnje?potražnje?

a. koeficijent elastičnosti je 1a. koeficijent elastičnosti je 1b. ukupni prihod opada ako cijene b. ukupni prihod opada ako cijene

opadajuopadajuc. kupci su relativno neosjetljivi na c. kupci su relativno neosjetljivi na

promjenu cijenapromjenu cijenad. postotna promjena količine je veća d. postotna promjena količine je veća

od postotne promjene cijenaod postotne promjene cijena

Page 35: VJEŽBE POGLAVLJE 4

ODGOVOR (17)ODGOVOR (17)

DD

Page 36: VJEŽBE POGLAVLJE 4

VIŠESTRUKI IZBOR (18)VIŠESTRUKI IZBOR (18)

Što je od navedenog obilježje dobara Što je od navedenog obilježje dobara čija je potražnja neelastična?čija je potražnja neelastična?

a. postojanje velikog broja supstituta a. postojanje velikog broja supstituta tog dobratog dobra

b. kupac troši mali postotak svog b. kupac troši mali postotak svog dohotka na to dobrodohotka na to dobro

c. dobro je luksuznoc. dobro je luksuznod. vremensko razdoblje je relativno d. vremensko razdoblje je relativno

dugačko unutar kojeg je potražnja dugačko unutar kojeg je potražnja zadanazadana

Page 37: VJEŽBE POGLAVLJE 4

ODGOVOR (18)ODGOVOR (18)

BB

Page 38: VJEŽBE POGLAVLJE 4

VIŠESTRUKI IZBOR (19)VIŠESTRUKI IZBOR (19)

Gledano iz vremenske perspektive Gledano iz vremenske perspektive potražnja većine proizvoda jepotražnja većine proizvoda je

a. manje elastična u kratkom a jedinično a. manje elastična u kratkom a jedinično elastična u dugom rokuelastična u dugom roku

b. manje elastična u dugom a jedinično b. manje elastična u dugom a jedinično elastična u kratkom rokuelastična u kratkom roku

c. više elastična u kratkom a manje c. više elastična u kratkom a manje elastična u dugom rokuelastična u dugom roku

d. više elastična u dugom nego u kratkom d. više elastična u dugom nego u kratkom rokuroku

Page 39: VJEŽBE POGLAVLJE 4

ODGOVOR (19)ODGOVOR (19)

DD

Page 40: VJEŽBE POGLAVLJE 4

VIŠESTRUKI IZBOR (20)VIŠESTRUKI IZBOR (20)

Ako pad cijene od 5 % nekog dobra Ako pad cijene od 5 % nekog dobra uzrokuje smanjenje nuđene količine uzrokuje smanjenje nuđene količine za 8% ponuda je za 8% ponuda je

a. neelastičnaa. neelastičnab. jedinično elastičnab. jedinično elastičnac. elastičnac. elastičnad. savršeno neelastičnad. savršeno neelastična

Page 41: VJEŽBE POGLAVLJE 4

ODGOVOR (20)ODGOVOR (20)

CC

Page 42: VJEŽBE POGLAVLJE 4

VIŠESTRUKI IZBOR (21)VIŠESTRUKI IZBOR (21)

Ako je ponuda neelastična a potražnja Ako je ponuda neelastična a potražnja opada ukupni prihod (TR) prodavača opada ukupni prihod (TR) prodavača ćeće

a. porastia. porastib. opastib. opastic. opasti samo ako je potražnja c. opasti samo ako je potražnja

elastičnaelastičnad. porasti samo ako je potražnja d. porasti samo ako je potražnja

neelastičnaneelastična

Page 43: VJEŽBE POGLAVLJE 4

ODGOVOR (21)ODGOVOR (21)

BB

Page 44: VJEŽBE POGLAVLJE 4

VIŠESTRUKI IZBOR (22 A)VIŠESTRUKI IZBOR (22 A)

Proizvod % promjene dohotka % promjene Qd

A -10 10

B 10 10

C 5 5

D -5 -5

Page 45: VJEŽBE POGLAVLJE 4

VIŠESTRUKI IZBOR (22 b)VIŠESTRUKI IZBOR (22 b)

Na temelju podataka iz prethodne Na temelju podataka iz prethodne tablice koji proizvod je inferiorno tablice koji proizvod je inferiorno dobro ?dobro ?

a. dobro Aa. dobro Ab. dobro Bb. dobro Bc. dobro Cc. dobro Cd. dobro Dd. dobro D

Page 46: VJEŽBE POGLAVLJE 4

ODGOVOR (22)ODGOVOR (22)

AA

Page 47: VJEŽBE POGLAVLJE 4

1. TOČNO – NETOČNO (T – 1. TOČNO – NETOČNO (T – N)N)

Ako je krivulja ponude Ako je krivulja ponude savršeno elastična, povećanje savršeno elastična, povećanje potražnje će uzrokovati potražnje će uzrokovati promjenu cijena i tražene promjenu cijena i tražene količine.količine.

Page 48: VJEŽBE POGLAVLJE 4

ODGOVOR (1)ODGOVOR (1)

NN

Povećanje potražnje Povećanje potražnje prouzrokovat će samo porast prouzrokovat će samo porast tražene količine. tražene količine. P

Q

S

D D’

Page 49: VJEŽBE POGLAVLJE 4

2. TOČNO – NETOČNO (T – 2. TOČNO – NETOČNO (T – N)N)

Ako je krivulja potražnje Ako je krivulja potražnje savršeno elastična, smanjenje savršeno elastična, smanjenje ponude će utjecati samo na ponude će utjecati samo na nuđenu količinu ali ne i na cijenu.nuđenu količinu ali ne i na cijenu.

Page 50: VJEŽBE POGLAVLJE 4

ODGOVOR (2)ODGOVOR (2)

TT

Q

P

D

SS’

QQ’

Q’< Q ; P = CONST.

Page 51: VJEŽBE POGLAVLJE 4

3. TOČNO – NETOČNO (T – N)3. TOČNO – NETOČNO (T – N)

Ako je krivulja potražnje Ako je krivulja potražnje savršeno neelastična, povećanje savršeno neelastična, povećanje ponude će djelovati na ponude će djelovati na povećanje nuđene količine ali povećanje nuđene količine ali ne i na cijene.ne i na cijene.

Page 52: VJEŽBE POGLAVLJE 4

ODGOVOR (3)ODGOVOR (3)

NN

Povećanje ponude će Povećanje ponude će uzrokovati samo pad cijena.uzrokovati samo pad cijena.

Q

P DS

S’

Page 53: VJEŽBE POGLAVLJE 4

4. TOČNO – NETOČNO (T – 4. TOČNO – NETOČNO (T – N)N)

Krivulja potražnje koja ima oblik Krivulja potražnje koja ima oblik pravca ima istu elastičnost u pravca ima istu elastičnost u svim svojim točkama.svim svojim točkama.

Page 54: VJEŽBE POGLAVLJE 4

ODGOVOR (4)ODGOVOR (4)

NN

Pravac u svim svojim točkama Pravac u svim svojim točkama ima isti nagib, ali različite ima isti nagib, ali različite koeficijente elastičnosti.koeficijente elastičnosti.

Page 55: VJEŽBE POGLAVLJE 4

5. TOČNO – NETOČNO (T – 5. TOČNO – NETOČNO (T – N)N)

Ako se ukupni prihod poveća i Ako se ukupni prihod poveća i uz smanjenje cijena riječ je o uz smanjenje cijena riječ je o dobrima čija je potražnja dobrima čija je potražnja elastična. elastična. T O Č N OT O Č N O

Page 56: VJEŽBE POGLAVLJE 4

6. TOČNO – NETOČNO (T – 6. TOČNO – NETOČNO (T – N)N)

Zbog nemogućnosti Zbog nemogućnosti prilagođavanja promjenama prilagođavanja promjenama tržišnih cijena ponuda je u tržišnih cijena ponuda je u kratkom roku neelastična.kratkom roku neelastična.

Page 57: VJEŽBE POGLAVLJE 4

ODGOVOR (6)ODGOVOR (6)

TT

Page 58: VJEŽBE POGLAVLJE 4

7. TOČNO – NETOČNO (T – 7. TOČNO – NETOČNO (T – N)N)

Elastičnost potražnje za životnim Elastičnost potražnje za životnim namirnicama ne razlikuje se od namirnicama ne razlikuje se od elastičnosti potražnje za elastičnosti potražnje za odmorom i razonodom.odmorom i razonodom.

Page 59: VJEŽBE POGLAVLJE 4

ODGOVOR (7)ODGOVOR (7)

NNPotražnja za životnim Potražnja za životnim

namirnicama je neelastična, dok namirnicama je neelastična, dok je potražnja za odmorom i je potražnja za odmorom i razonodom elastična.razonodom elastična.

Page 60: VJEŽBE POGLAVLJE 4

8. TOČNO – NETOČNO (T – 8. TOČNO – NETOČNO (T – N)N)

Rodna godina poboljšava položaj Rodna godina poboljšava položaj poljoprivrednika i povećava im poljoprivrednika i povećava im ukupni prihod, jer i uz ukupni prihod, jer i uz neelastičnost potražnje njihovih neelastičnost potražnje njihovih proizvoda povećava ponudu.proizvoda povećava ponudu.

Page 61: VJEŽBE POGLAVLJE 4

ODGOVOR (8)ODGOVOR (8)

NN

Rodna godina pogoršava položaj Rodna godina pogoršava položaj poljoprivrednika zbog pada cijena i poljoprivrednika zbog pada cijena i neelastične potražnje za neelastične potražnje za poljoprivrednim proizvodima.poljoprivrednim proizvodima.

Page 62: VJEŽBE POGLAVLJE 4

9. TOČNO – NETOČNO (T – 9. TOČNO – NETOČNO (T – N)N)

Uvođenje poreza na dobra čija je Uvođenje poreza na dobra čija je potražnja savršeno neelastična u potražnja savršeno neelastična u cjelosti će porez prevaliti na teret cjelosti će porez prevaliti na teret potrošača.potrošača.

Page 63: VJEŽBE POGLAVLJE 4

ODGOVOR (9)ODGOVOR (9)

TT

Page 64: VJEŽBE POGLAVLJE 4

Z A D A T A K 1 AZ A D A T A K 1 A Tablica potražnje banana je slijedećaTablica potražnje banana je slijedeća

CIJENA TRAŽENA KOLIČINA

3 10

4 9

5 8

6 7

7 6

8 5

Page 65: VJEŽBE POGLAVLJE 4

Z A D A T A K 1 BZ A D A T A K 1 B

a. Kolika je cjenovna elastičnost potražnje a. Kolika je cjenovna elastičnost potražnje pri prosječnoj cijeni od 3.5 ?pri prosječnoj cijeni od 3.5 ?

b. Kolika je cjenovna elastičnost potražnje b. Kolika je cjenovna elastičnost potražnje pri prosječnoj cijeni od 4.5 ?pri prosječnoj cijeni od 4.5 ?

c. Kolika je cjenovna elastičnost potražnje c. Kolika je cjenovna elastičnost potražnje pri prosječnoj cijeni od 5.5 ?pri prosječnoj cijeni od 5.5 ?

d. Kolika je cjenovna elastičnost potražnje d. Kolika je cjenovna elastičnost potražnje pri prosječnoj cijeni od 6.5 ?pri prosječnoj cijeni od 6.5 ?

e. Kolika je cjenovna elastičnost potražnje e. Kolika je cjenovna elastičnost potražnje pri prosječnoj cijeni od 7.5 ?pri prosječnoj cijeni od 7.5 ?

Page 66: VJEŽBE POGLAVLJE 4

R J E Š E N J E 1R J E Š E N J E 1

a. 0.368a. 0.368b. 0.529b. 0.529c. 0.733c. 0.733d. 1.00d. 1.00e. 1.36e. 1.36

Page 67: VJEŽBE POGLAVLJE 4

Z A D A T A K 2Z A D A T A K 2

Izračunajte koeficijente cjenovne elastičnosti Izračunajte koeficijente cjenovne elastičnosti potražnje za svaki navedeni slučaj!potražnje za svaki navedeni slučaj!

a. Cijena hamburgera se popela s 0.50 $ na 0.70 $ a. Cijena hamburgera se popela s 0.50 $ na 0.70 $ dok se količina smanjila s 1000 na 900.dok se količina smanjila s 1000 na 900.

b. Broj prodanih sanduka s pivom se povećao s 300 b. Broj prodanih sanduka s pivom se povećao s 300 na 500 tjedno kako se cijena smanjila s 10 $ na 6 $.na 500 tjedno kako se cijena smanjila s 10 $ na 6 $.

c. Kada je cijena sira pala s 1.10 $ na 0.90 $ izdaci c. Kada je cijena sira pala s 1.10 $ na 0.90 $ izdaci potrošača su se smanjili s 214.50 $ na 184.50 $.potrošača su se smanjili s 214.50 $ na 184.50 $.

d. Potrošači nisu promijenili svoje izdatke za d. Potrošači nisu promijenili svoje izdatke za koncerte kada su ulaznice poskupile s 12 na l5$.koncerte kada su ulaznice poskupile s 12 na l5$.

e. Količina kupljenog inzulina ostala je e. Količina kupljenog inzulina ostala je nepromijenjena iako mu se cijena povećala za 10 nepromijenjena iako mu se cijena povećala za 10 %.%.

Page 68: VJEŽBE POGLAVLJE 4

R J E Š E N J E 2R J E Š E N J E 2 a. Ed = 0.3158a. Ed = 0.3158 b. Ed = 1.00b. Ed = 1.00 c. Tražena količina se dobije tako da se izdaci c. Tražena količina se dobije tako da se izdaci

potrošača podijele s cijenom. Tražena količina potrošača podijele s cijenom. Tražena količina pri cijeni od 1.10 $ je 214.50/1.10 = 195. pri cijeni od 1.10 $ je 214.50/1.10 = 195. Tražena količina pri cijeni od 0.90 $ je Tražena količina pri cijeni od 0.90 $ je 184.50/0.90 = 205.Elastičnost potražnje je 0.25184.50/0.90 = 205.Elastičnost potražnje je 0.25

d. Ako se izdaci potrošača ne mijenjaju pri d. Ako se izdaci potrošača ne mijenjaju pri promjeni cijena to znači da se u istom postotku promjeni cijena to znači da se u istom postotku promijenila tražena količina. Ed = 1.00promijenila tražena količina. Ed = 1.00

e. Ako se količina ne mijenja pri promjeni cijena e. Ako se količina ne mijenja pri promjeni cijena potražnja je tada savršeno neelastična. Ed=0.potražnja je tada savršeno neelastična. Ed=0.

Page 69: VJEŽBE POGLAVLJE 4

Z A D A T A K 3Z A D A T A K 3

Pretpostavimo da je količina Pretpostavimo da je količina ponuđenog mesa na tržištu narasla ponuđenog mesa na tržištu narasla sa 130 milijuna kg na 170 milijuna kg sa 130 milijuna kg na 170 milijuna kg dok su se cijene povećale s 14 $ na dok su se cijene povećale s 14 $ na 22 $. Kolika je elastičnost ponude22 $. Kolika je elastičnost ponude ? ?

Page 70: VJEŽBE POGLAVLJE 4

R J E Š E N J E 3R J E Š E N J E 3

Es = 0.60Es = 0.60

Page 71: VJEŽBE POGLAVLJE 4

Z A D A T A K 4Z A D A T A K 4

Ako je koeficijent cjenovne Ako je koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje za sirom elastičnosti potražnje za sirom iznosio 0.5 koliko će se sira tražiti pri iznosio 0.5 koliko će se sira tražiti pri cijeni od 2.50 $ ako je pri cijeni od cijeni od 2.50 $ ako je pri cijeni od 3.60 $ godišnja potrošnja iznosila 4 3.60 $ godišnja potrošnja iznosila 4 milijuna kg ?milijuna kg ?

Page 72: VJEŽBE POGLAVLJE 4

R J E Š E N J E 4R J E Š E N J E 4

Tražena količina iznosi 3.27 milijuna Tražena količina iznosi 3.27 milijuna kgkg