22
Vježbe 6 ass. Lejla Dacić

Vježbe iz Mikroekonomije - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/934/dd/vježbe_6_2012_2.pdf · Fiksni i varijabilni roškovi Troškovi u kratkom i dugom vremenskom periodu Troškove

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Vježbe iz Mikroekonomije - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/934/dd/vježbe_6_2012_2.pdf · Fiksni i varijabilni roškovi Troškovi u kratkom i dugom vremenskom periodu Troškove

Vježbe 6

ass. Lejla Dacić

Page 2: Vježbe iz Mikroekonomije - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/934/dd/vježbe_6_2012_2.pdf · Fiksni i varijabilni roškovi Troškovi u kratkom i dugom vremenskom periodu Troškove

TEORIJA TROŠKOVA

Page 3: Vježbe iz Mikroekonomije - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/934/dd/vježbe_6_2012_2.pdf · Fiksni i varijabilni roškovi Troškovi u kratkom i dugom vremenskom periodu Troškove

TEORIJA TROŠKOVA Troškovi predstavljaju vrijednosni izraz utrošaka faktora proizvodnje

Fiksni i varijabilni roškovi

Troškovi u kratkom i dugom vremenskom periodu

Troškove možemo podijeliti na eksplicitne i implicitne.

U eksplicitne troškove spadaju svi oni troškovi koje možemo računovodstveno evidentirati:

1. troškovi plata radnika,

2. troškovi plaćene kamate,

3. troškovi amortizacija,

4. troškovi iznajmljivanja prostorija,

5. troškovi repromaterijala, itd.

Page 4: Vježbe iz Mikroekonomije - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/934/dd/vježbe_6_2012_2.pdf · Fiksni i varijabilni roškovi Troškovi u kratkom i dugom vremenskom periodu Troškove

Implicitni (oportunitetni) troškovi predstavljaju iznos koji bismo mogli ostvariti alternativnom upotrebom angažovanih resursa.

Poslovni i ekonomski profit

Poslovni profit predstavlja razliku između svih ukupnih prihoda preduzeća i svih računovodstvenih troškova preduzeća.

POSLOVNI PROFIT=UKUPNI PRIHODI-EKSPLICITNI (RAČUNOVODSTVENI) TROŠKOVI

Page 5: Vježbe iz Mikroekonomije - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/934/dd/vježbe_6_2012_2.pdf · Fiksni i varijabilni roškovi Troškovi u kratkom i dugom vremenskom periodu Troškove

Računovodstveni troškovi su samo oni troškovi za koje postoji dokumenat da je određeni iznos sredstava plaćen za nešto.

Ekonomski profit se računa kao razlika između svih ukupnih prihoda preduzeća i zbira eksplicitnih (računovodstvenih) i implicitnih troškova

EKONOMSKI PROFIT= UKUPNI PRIHODI –(EKSPLICITNI+IMPLICITNI) TROŠKOVI

Page 6: Vježbe iz Mikroekonomije - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/934/dd/vježbe_6_2012_2.pdf · Fiksni i varijabilni roškovi Troškovi u kratkom i dugom vremenskom periodu Troškove

Ekstraprofit=ekonomski profit=čisti profit

Ekstraprofit je višak profita koji preduzetniku ostaje nakon podmirivanja svih troškova i zarade prosječnog profita.

Prosječan profit (prosječna dobit, normalni profit) je minimalna naknada koja može zadržati preduzetnikov novčani kapital i njegove preduzetničke sposobnosti i napore u datoj aktivnosti.

Page 7: Vježbe iz Mikroekonomije - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/934/dd/vježbe_6_2012_2.pdf · Fiksni i varijabilni roškovi Troškovi u kratkom i dugom vremenskom periodu Troškove
Page 8: Vježbe iz Mikroekonomije - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/934/dd/vježbe_6_2012_2.pdf · Fiksni i varijabilni roškovi Troškovi u kratkom i dugom vremenskom periodu Troškove

Individualni troškovi proizvodnje su vezani zapojedinačno preduzeće (svi njegovi troškovi).

Društveni troškovi proizvodnje predstavljaju sumusvih troškova u nekoj privredi, s tim što su u ovetroškove uključeni i troškovi koje imaju drugapreduzeća zbog našeg poslovanja (troškovi zagađenja,troškovi ćišćenja, troškovi zaštite itd.)

Eksterna ekonomija podrazumijeva smanjenjetroškova drugih preduzeća zbog našeg poslovanja, aeksterna disekonomija podrazumijeva povećanje ovihtroškova.

Page 9: Vježbe iz Mikroekonomije - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/934/dd/vježbe_6_2012_2.pdf · Fiksni i varijabilni roškovi Troškovi u kratkom i dugom vremenskom periodu Troškove

Tradicionalna teorija troškova Kratkoročni i dugoročni troškovi, ukupni fiksni i

ukupni varijabilni

Kratkoročni troškovi

Fiksni troškovi proizvodnje su onaj dio ukupnihtroškova proizvodnje čija veličina ne ovisi o obimuproizvodnje.

Varijabilni troškovi su oni troškovi koji rastu sapovećanjem nivoa outputa.

SRTC = FC + VC

Veličina varijabilnih troškova u odnosu na obim može rasti proporcionalno ,degresivno ili progresivno.

Page 10: Vježbe iz Mikroekonomije - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/934/dd/vježbe_6_2012_2.pdf · Fiksni i varijabilni roškovi Troškovi u kratkom i dugom vremenskom periodu Troškove

U fiksne troškove spadaju:

1. Troškovi anuiteta i kamate na zajmove preduzeća,

2. Troškovi premije osiguranja,

3. Troškovi amortizacije,

4. Troškovi plate top menadžmentu,

5. Troškovi zemljarine, itd.

U varijabilne troškove spadaju:

1. Troškovi pomoćnog materijala,

2. Troškovi sirovina,

3. Troškovi pogonske energije,

4. Troškovi plata radnika.

Page 11: Vježbe iz Mikroekonomije - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/934/dd/vježbe_6_2012_2.pdf · Fiksni i varijabilni roškovi Troškovi u kratkom i dugom vremenskom periodu Troškove
Page 12: Vježbe iz Mikroekonomije - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/934/dd/vježbe_6_2012_2.pdf · Fiksni i varijabilni roškovi Troškovi u kratkom i dugom vremenskom periodu Troškove

Prosječni ukupni troškovi (ATC) su ukupni troškovi proizvodnje obračunati na jedinicu ostvarene proizvodnje.

ATC=TC/ Q Prosječni ukupni troškovi u preduzeć se dobiju kao zbir

prosječnih fiksnih i prosječnih varijabilnih troškova, tj: SRATC = AVC + AFC

Prosječni fiksni troškovi se dobiju kada se ukupni fiksni troškovi podijele sa obimom proizvodnje. Sa povećanjem proizvodnje oni konstantno opadaju.

AFC=TFC/Q Prosječni varijabilni troškovi dobiju kada se ukupni

varijabilni troškovi podijele sa obimom proizvodnje. AVC=TVC/Q

Granični troškovi predstavljaju povećanje ukupnih troškova kada se proizvodnja poveća za jednu jedinicu.

MC=ΔTC/ ΔQ

Page 13: Vježbe iz Mikroekonomije - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/934/dd/vježbe_6_2012_2.pdf · Fiksni i varijabilni roškovi Troškovi u kratkom i dugom vremenskom periodu Troškove

Ukupni fiksni troškovi Ukupni varijabilni troškovi

Ukupni troškovi

Page 14: Vježbe iz Mikroekonomije - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/934/dd/vježbe_6_2012_2.pdf · Fiksni i varijabilni roškovi Troškovi u kratkom i dugom vremenskom periodu Troškove

Prosječni ukupni, prosječni fiksni, prosječni varijabilni i granični troškovi preduzeća

Tačka A - „Prag zakona o prinosima“,Tačka B - „Tačka zatvaranja“Tačka C - „Tačka pokrića“.

Page 15: Vježbe iz Mikroekonomije - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/934/dd/vježbe_6_2012_2.pdf · Fiksni i varijabilni roškovi Troškovi u kratkom i dugom vremenskom periodu Troškove

Dugoročni troškovi

Svi troškovi u dugom roku varijabilni. Funkcija dugoročnih troškova zavisi od:

nivoa proizvodnje,

tehnologije

cijene faktora,

dok funkcija kratkoročnih troškova zavisi i od cijene fiksnih faktora.

Page 16: Vježbe iz Mikroekonomije - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/934/dd/vježbe_6_2012_2.pdf · Fiksni i varijabilni roškovi Troškovi u kratkom i dugom vremenskom periodu Troškove

Kratkoročni prosječni ukupni troškovi preduzeća

Page 17: Vježbe iz Mikroekonomije - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/934/dd/vježbe_6_2012_2.pdf · Fiksni i varijabilni roškovi Troškovi u kratkom i dugom vremenskom periodu Troškove

Kriva dugoročnih prosječnih ukupnih troškova (LATC)

pokazuje najmanji trošak proizvodnje pri određenom

kapacitetu proizvodnje. Ova kriva obuhvata-obavija

kratkoročne prosječne ukupne troškove sa donje strane

kratkoročnih troškova.

Q optimum –optimalna veličina postrojenja

Page 18: Vježbe iz Mikroekonomije - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/934/dd/vježbe_6_2012_2.pdf · Fiksni i varijabilni roškovi Troškovi u kratkom i dugom vremenskom periodu Troškove

Empirijske funkcije troškova Funkcije troškova mogu se izraziti u u matematičkom

obliku. Postoje različiti oblici tih funkcija.

U funkciji parametar a predstvlja direktni trošak po jedinici proizvodnje, dok parametar c predstavlja fiksne troškove.

Npr. Ako je direktni trošak proizvidnje 200KM a fiksni 1.000KM, tada funkcija troškova TC= 200q + 1.000

Page 19: Vježbe iz Mikroekonomije - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/934/dd/vježbe_6_2012_2.pdf · Fiksni i varijabilni roškovi Troškovi u kratkom i dugom vremenskom periodu Troškove

Primjer 1. Data je funkcija ukupnih troškova preduzeća TC = 10 +

2q + 2q, i funkcija ukupnog prihoda preduzeća TR = 12q + 4q .

1. izračunajte funkciju graničnih troškova,

2. izračunajte funkciju graničnog prihoda,

3. izračunajte funkciju profita,

4. Izračunajte profit preduzeća pri količini proizvodnje od 20 komada.

Page 20: Vježbe iz Mikroekonomije - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/934/dd/vježbe_6_2012_2.pdf · Fiksni i varijabilni roškovi Troškovi u kratkom i dugom vremenskom periodu Troškove

Primjer 2. Pravni fakultet Univerziteta Northwestern dugo je bio

smješten na obalama jezera Michigan u Chicagu. Međutim, glavni kampus je smješten u predgrađu Evanston. Sredinom 1970-tih Pravni fakultet je započeo planiranje nove zgrade pa se morala izabrati nova lokacija. Bi li nova zgrada trebala biti izgrađena na sadašnjoj lokaciji koja se nalazi u blizini glavnih gradskih odvjetničkih kancelarija u centru Chicaga, ili bi bilo bolje preseliti je u Evanston gdje bi se fizički integrirala sa ostatkom univerziteta?

Mnoge poznate osobe su zagovarale lokaciju u središtu. Jedan od njihovih argumenata za tu lokaciju je bio i niži trošak jer je sveučilište već vlasnik zemljišta. Ako bi se zgrada gradila u Evanstonu, bilo bi potrebno kupiti veliki komad zemljišta. Ima li ovaj argument ikakvog ekonomskog smisla?

Page 21: Vježbe iz Mikroekonomije - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/934/dd/vježbe_6_2012_2.pdf · Fiksni i varijabilni roškovi Troškovi u kratkom i dugom vremenskom periodu Troškove

Nema. Ovdje se čini česta pogreška neuzimanjem u obzir oportunitetnog troška. S ekonomskog gledišta, vrlo je skupo smjestiti zgradu pravnog fakulteta u središte grada jer je oportunitetni trošak vrijedne lokacije na obali jezera visok: to se zemljište može prodati za iznos koji bi bio dovoljan za kupnju potrebnog zemljišta u Evanstonu, a još bi preostala značajna svota novca.

Na kraju, Northwestern je odlučio zadržati Pravni fakultet u Chicagu.To je bila skupa odluka. Možda je ta odluka imala smisla ako je položaj u središtu Chicaga bio od velike vrijednosti fakultetu, ali nije imala smisla ako je donesena na temelju pretpostavke da je zemlište u središtu bilo dostupno bez troška.

Page 22: Vježbe iz Mikroekonomije - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/934/dd/vježbe_6_2012_2.pdf · Fiksni i varijabilni roškovi Troškovi u kratkom i dugom vremenskom periodu Troškove

HVALA NA PAŽNJI